Gönderen Konu: VERGİ HUKUKU KISA HATIRLATMALAR, TANIMLAR, PAYLAŞIMLAR  (Okunma sayısı 15378 defa)

SMMM Ümran KALINSAZLIOĞLU

 • Yönetici
 • Stajer Üye
 • *
 • İleti: 25051
 • Cinsiyet: Bay
 • Mahlası: Derbeder
  • Forum Stajer
Tahsil zaman aşımını kesen nedenler:
Ödeme, Cebren tahsil,Mal bildirimi, Ödeme emri tebliği

-Servet vergileri:
Motorlu taşıtlar,Emlak vergisi, Veraset intikal vergisi

-Ödeme emrine karşı 7 gün içinde vergi mahkemesine başvurma gerekçesi;

Borcun kısmen ödendiği
Borcun vadesinin geçtiği
Böyle bir borcun olmadığı
Borcun ödendiğini öne sürmesi

-Kaçakçılığa maddi menfaat gözeterek katılan kişiye vergi zıyaı cezası kesilir. Kayba uğratılan verginin 1 katıdır.
— Doğal afet nedeniyle mal varlığının 1/3 ünü kaybeden kişi 6 ay içinde başvuruda bulunmak kaydıyla terkine yetkili makam maliye bakanlığıdır.
—Gelir uzmanı ve yoklama memurlarının vergi inceleme yetkileri yoktur.
—Kamu finansmanı olmadan üretilemeyen bir fiyat karşılığı satılmayan ve tüketimden kimsenin mahrum bırakılamadığı mallar kolektif mallardır.
—Kesin hesap kanunu tasarısını meclise bakanlar kurulu sunar.
—Dar mükellefiyet;
Mülkilik ilkesi geçerlidir.
Münferit beyanname verirler
Bir takvim yılında 6 aydan az Türkiye de kalırlar
İhracat istisnasından yararlanırlar
-Yükümlü bir kişinin beyannamesini süresinde vermemesi sonucunda vergi dairesince Re’sen tarh yapılır. Ayrıca vergi zıyaı veya 1.derece genel usulsüzlük cezası kesilir.
—4T olarak ifade edilen vergileme süreci
Tarh
Tebliğ
Tahakkuk
Tahsil
yukarıda sayılan 4T vergileme sürecinin hazırlık aşaması matrahtır.

—Ödeme emrine karşı vergi cezasına ilişkin ödeme süresi tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.
—Kurul halinde bakılan vergi mahkemesinin kararı Danıştay tarafından bozulduğunda bu mahkeme kararında ısrar ederse bu davaya vergi davaları dairesi genel kurulunda bakılır.
—İhtiyati haciz sebepleri:
Borçlu kaçmışsa
Amme davası başlamışsa
Adres tespiti mümkün değilse
Teminat için gerekli fiil oluşmuş ise
-Tecil Mükellefin borcunu ödemesi hali mümkün değil ise Ticaret mahkemesinden aciz belgesi alarak tecil hakkı kazanır.
Örtülü ödenek uygulaması: Aleniyet ilkesinden sapmaya yol açar

-Vergi uyuşmazlıklarında yetkili olan mahkemeler:
Vergi mahkemesi (1. derece mahkemesi)
Bölge idare mahkemesi
Danıştay

-VUK’da düzenlenen süreler:
Düzenleme zaman aşımı.Tahakkuk zaman aşımı.Ceza kesme zaman aşımı.Tarh Zaman aşımı
-Tahsil zaman aşımı AATUHK (amme alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki kanun) düzenlenmiştir.

—Lavzi yorum: kanunların ne ifade ettiğine ilişkin yorumdur.
—Danıştayı oluşturan dairelerin kararları arasındaki farklı uygulamalar içtihati birleştirme kararı ile giderilebilir.
—Menkul sermaye iradı: sermayenin başkasına kullandırılması sonucu elde edilen gelirdir.
—Mali tatil 1-20 Temmuz arası yapılır.

—Vergi Davası açmaya yetkili olanlar:
Mükellef,kanuni temsilciler,Avukatlar,Adına vergi cezası kesilenler

-Fatura düzenlemek zorunda olanlar:
1:sınıf tüccarlar,2.sınıf tüccarlar,Basit usulde vergilendirilen tüccarlar
-İhtiyati tahakkuk kararı almaya yetkisi olan vergi dairesi başkanıdır.

—Tekerrür hükmü uygulanan vergi suçları:
Vergi zıyaı
1.Derece usulsüzlük
2.derece usulsüzlük
vergi zıyaı ve usulsüzlük
-Sosyal güvenlik kurumlarının topladığı gelir Parafiskal ya da vergi benzeri gelirdir.
—Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenecek duruma gelmesine verginin tahakkuku denir.
— Vergi ile ilgili tüm başvuru yollarının tüketilmiş olmasına verginin tahakkuku denir.
—Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunması halinde vergi Re’sen tarh edilir.
—Re’sen tarh edilen vergi mükellefe ihbarname ile tebliğ edilir.
—İdarece vergi tarhı yoklama fişi tanzim edilmek suretiyle yapılır.
—Memleketi terk ve ölüm halinde mükellefiyeti kalkanların tarh olunan vergilerinin 1 ay içinde ödenmesi gerekir. Eğer vergi beyana dayalıysa beyan süresinde ödenmelidir.

—Vergi yoklaması yapmaya yetkililer:
Gelir uzmanı
Vergi dairesi müdürü
Yoklama memurları
yetkili makam tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler.

—Vergi Denetim türleri:
Arama ,Yoklama,İnceleme,Bilgi toplama

-Basit usule tabi kişiler defter tutmaz KDV, muhtasar verme gibi ödevleri yoktur.

—Pişmanlık ve ıslah beyana dayalı vergilerde geçerlidir.
Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, Motorlu taşıtlar vergisi, Taşıt alım vergisi

-Devlet borçlarında tahvil sahiplerine öncelikli ödeme yapılması şeklinde verilen garanti türü en ziyade müsaadeyi mazhardır.

—Vergilendirme hataları:
mevzuda hata,mükellefiyette hata, Mükellefin şahsında hata,Vergilendirme veya muafiyet dönemlerinde hata

-Ar-Ge giderlerinin 40’ı indirim konusu yapılır.

—Yoklama yapmaya yetkili olanlar:
Vergi dairesi müdürleri,Yoklama memurları, Gelir uzmanları yetkili makamlar tarafından yoklama işiyle görevlendirilenler, Vergi incelemesine yetkili olanlar

-Vergi incelemesine Yetkili olanlar:
Hesap uzmanları ve yardımcıları
Vergi dairesi başkanları (vergi dairesi başkanının bulunmadığı yerde ilin en büyük mal memuru (defterdar)
Vergi denetmenleri
vergi denetmen yardımcıları
vergi dairesi müdürleri
Maliye müfettişleri ve yardımcıları
Gelirler kontrolörleri ve stajyerleri
Gelir idaresi başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar.

—Uzlaşma yapılamayacak suçlar:
Kaçakçılık
Özel Usulsüzlük
Genel Usulsüzlük
-Re’sen tarh gerektiren 1. derece usulsüzlük cezalarında cezalar 2 kat uygulanır.

—Vergi borcunu sona erdiren nedenler:
Ödeme, Zamanaşımı, Yargı kararı, düzeltme,Terkin, Takas,Mahsup,Uzlaşma,Vergi hatasının düzeltilmesi

-Vergi cezasını sona erdiren nedenler:
Ödeme, zaman aşımı,Yanılma,pişmanlık ve ıslah,Ölüm ,Mücbir sebepler, Terkin

-Tahsil zaman aşımı ve gecikme zammı + Tecil faizi AATUHK düzenlenmiştir.
—Katma değer vergisi ülkemizde 1985 yılında uygulamaya geçmiştir.
—KDV’ yasal oran %10 dur. Bakanlar kurulu bu oranı 4 katına kadar arttırmaya %1 e kadar indirmeye yetkilidir. KDV de yasal üst sınır %40 dır. Zorunlu tüketim malları %1 Temel Gıda %8 Genel oran %18 dir.


—Sosyal hizmetler:
Eğitim,sağlık,Sosyal güvenlik,Kültürel hizmetler

-Vergi zıyaı cezası 5 yıl içinde tekerrür ederse %50 artırılır, Usulsüzlüklerde, yapıldığı yıl takip eden yılın başından başlayarak 2 yıl içinde usulsüzlük tekerrür ederse vergi cezası %25 arttırılır.
—Tahakkuk zaman aşımı vergiyi doğuran olayı izleyen yılbaşından itibaren başlar 5 yıldır.
—Vergi hukukunda tahakkuk eden veya tahsil edilen bir verginin mükellefe red ve iadesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkmasına terkin denir.
—Bütçenin dış denetimini: Sayıştay yapar.

—Vergi tahsil yöntemleri:
İltizam,ihale ,halk temsilciliği eliyle tahsil, Devlet memurları eliyle tahsil,

-İl özel idaresinin başında vali bulunur.
—Dava açma süresi içinde dava açılmazsa vergi aynı anda tahakkuk eder ve kesinleşir.

Gelirin unsurları:
Ticari kazançlar,Zirai kazançlar,Ücretler,Serbest meslek kazançları,Gayrimenkul sermaye iratları, Menkul sermaye iratları , Menkul sermaye iratları ,kaynağı ne olursa olsun diğer her türlü iratlar
-Zirai kazançların tespitinde esas alınan işletme büyüklüğü ölçütlerini Bakanlar Kurulu
belirler.

Ticari kazançlar:
a) Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden elde edilen kazançlar.
b)Gayrimenkullerin, alım/satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerden elde ettikleri kazanç
c) Coberlik işlerinden işlerinden elde ettikleri kazanç
d) satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından elde edilen kazançlar
-Ücret sayılan gelirler:
a) yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler.
b) Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler
c) Her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen paralar
d) Bilirkişilere yapılan ödemeler.

Serbest meslek kazancı sayılan gelirler:
Gümrük komisyonculuğundan elde edilen kazanç
Dava vekilleri
Müşavirler
Noter
Avukat (kendi adına çalışanlar)
Doktorlar (Serbest çalışanlar)

Gayrimenkul sermaye iradı:
a) Arazinin kiraya verilmesinden elde edilen kazanç
b) Gemilerin kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar
c) Motorlu nakil araçlarının kiralanmasından elde edilen kazançlar
d) Kiraya verilen binalar

Menkul sermaye iratları:
a) Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları
b) Hazine bonosu faizleri
c) Alacak faizleri
d) Mevduat faizleri
e) Adi komandit şirketlerde komanditer ortağın kar payı

Gelir vergisi beyannameleri:
a) Gelir vergisi (Gerçek kişiler verir)
b) Kurumlar vergisi (Tüzel kişiler verir)
1-25 Nisan tarihleri arası beyanname verme süresi Tamamı Nisan ayı içinde ödenir.
Kurumlar vergisi oranı %20 Kurumlar geçici vergi oranı %20 dir.
c) Yıllık beyanname
15 Mart beyan tarihi Mart ve Temmuz iki taksitte ödenir.
e) Münferit beyanname (Dar mükellefler verir.)
Münferit beyanname ile bildirilen kazançların vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. Bu beyannameye özel beyannamede denir.
—İşverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte toplu olarak ayda bir veya 3 ayda bir 23.günü akşamı saat 24:00 e  kadar bildirilen beyanname muhtasar beyannamesidir Son ödemesi her ayın 26 ‘sıdır. 10 işçi veya daha az işçi çalıştıranlar muhtasar beyannamesini 3 ayda bir verebilir 11 ve üstü işçi çalıştıran aylık muhtasar beyannamesi vermek zorundadır.
—Yapılan incelemeler sonucunda geçmiş dönemlere ait geçici verginin %10’unu aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde eksik beyan edilen kısım için re’sen veya ikmalen geçici tarh edilir.
—Takvim yılı içinde memleketi ter edenlerin terki izleyen 15 gün içinde beyanname verilir.
—Ölüm durumunda beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.
—Tahakkuk esasına bağlı gelirler
Ticari Kazanç
Zirai kazanç
-Basit usulde tespit edilen kazançlar Şubat ayının 15 ‘ine kadar beyanname verilir. Şubat, Haziran ayı içinde iki taksit olarak ödenir.
—GVK’na göre ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar gelir vergisi kanununa göre diğer kazanç ve iratlardır.

Kurumlar vergisine tabi olanlar:
Yatırım fonları, Kooperatifler, İktisadi kamu müesseseleri, Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, Anonim şirketler Limitet şirketler

-Kurumlar vergisinden muaf olan kurumlar:
1)Darphane ve damga matbaası
2) Asgari fabrika ve atölyeler
3) Kamu idarelerine ait sağlık kuruluşları
4) Kamu idarelerine ait sosyal kuruluşlar
5) Belediyeler tarafından işletilen belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletmeleri
6) Belediye tarafından işletilen soğuk hava deposu işletmeleri
7) Toplu konut fonu
-İş merkezi: İş bakımından muamelelerin bil fiil toplandığı ve idare edildiği merkeze denir
-Tasfiye dönemi içinde tasfiye sonuçlanmamışsa bilançonun veya nihai hesabın kesinleşmesinden itibaren 15 gün içinde tasfiye beyannamesi verilir.
—Posta ile gönderilen beyannameler vergi dairesine geldiği günü takip eden 3 gün içinde işlenir.
—Kurumların tasfiye dönemi ile ilgili olarak:
a) Tasfiye dönemi kurumun tasfiye haline girdiği tarihten başlar bu tarihten aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı müstakil bir tasfiye dönemi sayılır.
b) Tasfiye döneminin aynı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun tasfiye haline girdiği tarihten başlar ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder.
c) Tasfiye sona erdiğinde nihai tasfiye kar ya da zarar belirlenir ve daha önce verilmiş olan tasfiye beyannameleri bu sonuca göre düzeltilir.
d) Tasfiye zararla kapanmışsa daha önce verilmiş tasfiye beyannamelerine istinaden tahsil edilmiş olan vergiler iade edilir.
e) Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh zaman aşımı tasfiyenin sona erdiği dönemi takip eden yıldan itibaren başlar

-Kurumar vergisinden indirilenler
a) Geçmiş yıl zararları
b) Hisseli komandit şirketlerde komandit ortağın kar payı
c) Genel kurul toplantıları için yapılan giderler
d)Bağış ve yardımlar
-KDV’nin yürürlüğe girmesiyle kaldırılan vergiler;
a) Dahilde alınan istihsal vergisi
b)ithalden alınan istihsal vergisi
c)Nakliyat vergisi
d)PTT hizmetleri vergisi
e) İlan ve reklam hizmetleri vergisi
f)İşletme vergisi
g)Şeker istihlak vergisi
h)Spor loto vergisi

-Tekstil ve konfeksiyon sektöründe fason işlerde fason hizmet bedeli üzerinden hesaplanan kdv’nin 2/3 ünü işi yaptıran tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilir. Geriye kalan fason işi yapanlar tarafından beyan edilir.
—KDV Beyannamesi her ayın 24.günü akşamına kadar verilir 26. gününe kadar ödenir. Posta ile gönderilen KDV beyannamesi 7 gün içinde tarh edilir.
—İthalattan alınan KDV ilgili gümrük idaresi tarafından tarh edilir. Vergisi ödenmeyen veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış kdv’leri hakkında gümrük kanununa göre işlem yapılır.
—Belgesiz mal bulunduranları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere bu mal ve hizmetlere ait alış bedellerinin ibrazı için 10 günlük süre verilir.
—Su, elektrik, Gaz, Isıtma, Soğutma ve benzeri enerji dağıtım ve kullanımlarında katma değer vergisini doğuran olayın meydana gelmesi kullanılan kısmın bedelinin tahakkuk ettirilmesi ile olur.
—KDV’de ihracat istisnası;
a) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir.
b) İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken KDV ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır.
c) Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır.
d)İhraç edilmek şartıyla imalatçıları tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV ihracatçılar tarafından ödenmez.
e) Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların tesliminde KDV tahsil edilir. Ancak gümrükten mal çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen KDV iade edilir.
VUK’da Mücbir sebepler:
a)Tutukluluk
b)Ağır kaza
c)Kişinin iradesi dışında meydana gelen mecburi gaybubetler
d)Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikaların elinden çıkmış bulunması
-Vergi muameleleri konusunda kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla süreyi ilgili idare belirler.
—Ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde vergi kanununda hüküm yoksa bildirilme ve beyanname verilmesi sürelerine 3 ay eklenir.
—Vergi kanunlarında yazılı süreler:
a) Süre gün olarak belli edilmiş ise başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter.
b) Süre hafta veya ay olarak belli edilmiş ise başladığı güne son hafta veya an da tekabül eden günün tatil saatinde biter.
c)Sürenin bittiği ayda başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter.
d)Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde süre o günün tatil saatinde biter.
e)Resmi tatil günleri süreye dahildir.
—Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir aşamaya gelmesine vergi tahakkuku denir.
—İlan yoluyla tebliğlerde tebliğin muhatabından ilan tarihinden başlayarak 1 ay süre içinde adreslerini bildirmesini istenir.
—Vergi dairesi tarafından fazla veya yersiz olarak tahsil edilen veya vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin 3 ay içinde iade edilmemesi halinde mükellefe gecikme faiz ödenir.
—Tahsil zaman aşımı: Verginin vadesini izleyen takvim yılı başından itibaren başlar 5 yıldır.
—Tahakkuk zaman aşımı: Vergiyi doğuran olayın doğduğu takvim yılını izleyen yılın başından itibaren 5 yıldır.
Örn.2002 yılına ait gelir vergisinin tahakkuk zaman aşımı başlangıcı 2003 tür.
—Tahsil zaman aşımını kesen durumlar:
Ödeme
Haciz uygulaması
Kamu alacağının teminata bağlanması
Mal bildirimi
-Terkin: Tahakkuk etmiş veya tahsil edilmiş olan bir verginin tahakkuk kaydının iptal edilmesi yahutta tahsil edilmiş olan verginin mükellefe red ve iade edilmesi suretiyle bu alacağın vergi dairesi tarafından ortadan kaldırılması işlemidir.
Terkin nedenleri:
Doğal afetler, Tahsil imkansızlığı,Tahakkuktan vazgeçme yargı kararları

-Vergi hatalarının çeşitleri:
Hesap hataları, Vergilendirme hataları

-Hesap hataları:
Matrah hataları, Vergi miktarında hatalar, Verinin mükerrer olması

-Vergilendirme hataları:
Yükümlünün şahsında hata
mükellefiyette hata
Konuda hata
muafiyet döneminde hata
-Vergi hatasında yapılan düzeltme yükümlünün lehine ise durum yükümlüye bildirildikten sonra 1 yıl içinde mükellef parasını almazsa hakkı düşer.

—Değerleme ölçüleri:
Maliyet Bedeli, Borsa rayici, Tasarruf değeri, Mukayyet değer ,İtibari değer ,Vergi değeri
Emsal bedeli,Rayiç bedeli

Tasarruf değeri: İktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değere denir.
Mukayyet değer: Bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değerine denir.
Rayiç bedel: Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değerine denir.
Vergi Değeri: Bina ve arazinin emlak vergisi kanununa göre tespit edilen değerine denir.

—Zirai işletmelere dahil hayvanlar maliyet bedeli ile değerlenir maliyet bedeli belli değilse emsal bedeli ile değerlenir
-Yabancı paralar borsa rayici ile belirlenir borsa rayici yoksa değerlemede uygulanacak kur maliye bakanlığınca belirlenir.
—Alacaklar ve borçlar mukayyet değerleri ile değerlenirler
-Ticari sermayeye dahil olmayan ev eşyası, mücevherat sanat eserleri gibi menkul mallar ve gemiler emsal bedelle değerlenir.
—Eshamlı şirketler ile iktisadi kamu müesseseleri çıkardıkları tahvilleri itibari değerleriyle değerlemeye mecburdurlar.
—Azalan bakiyeler usulüyle uygulanacak amortisman %40 ‘ geçemez

2. Derece usulsüzlük halleri;
Vergi beyannameleri, bildirimler ve vesika düzeninde şekil şartına uyulmaması halinde.
—Özel usulsüzlük halleri;
a) Muhasebe standartlarına ve tek düzen hesap planına ilişkin usul ve esaslara uymayanlara verilir.
b)Vergi idaresince istenen bilgilerin verilmemesi ile vergi inceleme elemanına yardımcı olunmaması
c)Fatura verilmemesi

-Vergi mahremiyetine uymak zorunda olan kişiler:
a) Vergi muameleleriyle uğraşan memurlar
b) Vergi işlerinde görev alan bilirkişiler
c)Vergi mahkemelerinde görevli olanlar
d)Vergi kanunlarına göre kurulun komisyonlara iştirak edenler
-Kaçakçılık suçuna maddi menfaat gözeterek iştirak edenlere 1 katı ceza Maddi menfaat gözetmeden iştirak edenlere ¼ ceza uygulanır.
—Vergi zıyaı tek bir fiil ile başka neviden birkaç veri ziyaya uğramış olursa her vergi bakımından ayrı ayrı ceza kesilir.
—Tek bir fiille vergi zıyaı ve usulsüzlük suçları birlikte işlenirse Cezalardan miktar itibariyle en fazla olanı kesilir.

Pişmanlıktan yararlanma şartları:
a)  Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin pişmanlık dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde verilmesi
b) Mükellefin pişmanlık dilekçesini vermeden önce nezdinde herhangi bir vergi incelemesine başlanmamış olması
c) Mükellefin suçunu vergi dairesine haber verdiği tarihten önce hakkında bir ihbar olmaması
d) Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının pişmanlık dilekçesinin verilme tarihinden başlayarak 15 gün içinde tamamlanması
e) Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş olan vergilerin gecikme zammı ile birlikte pişmanlık dilekçesinin verilmesinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi
-Uzlaşmaya başvurabilme nedenleri:
a)Yargı organları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olması
b)Tarhiyatta VUK’da yer alan vergi hataları veya bunlar dışında her türlü maddi hatanın bulunması
c)Mükellefin kanunlara gereği kadar nüfus edememiş olması
Yetkili makamların mükellefi yanıltması sonucu tarhiyatın yanlış yapılmış olduğunu iddia edilmesi

Uzlaşma talebi vergi ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gündür.Beyana dayalı tar edilen vergi uzlaşma konusu yapılamaz.

-Uzlaşma konusu;
a) İdarece tarh edilen vergi
b) ikmalen tarh edilen vergi
c)Re’sen tarh edilen vergi
d) kesilen vergi cezaları

-Yürütme Organından doğan kaynaklar:
a)Kanun hükmünde kararname
b)Tüzük (Bakanlar kurulu çıkarır)
c)Genel tebliğ
d)Yönetmelik

-Maliye bakanlığının çıkardığı kaynaklar:
a)Genelge
b)Özelge
c)Yönetmelik
d)Genel Tebliğ

-Yasama organından doğan kaynaklar
a)Anayasa
b)Uluslar arası vergi anlaşmaları
c)Kanun

-Danıştay: Vergi uyuşmazlıkları yönünde başvurulabilecek en son yargı organı
a) ilk derece mahkemesi olarak dava açma süresi 60 gündür.
b)Kurul halindeki vergi mahkemelerinin verdikleri kararlara karşı itiraz Danıştay’a yapılır.
—Vergi mahkemesinde dava açma süresi 30 gündür.
—Ödeme emri, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkukta açılan davalarda süre 7 gündür.

—Amme alacaklarında teminat konusu
a) Para
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları
c) Hazine tahvilleri
d) Hazine bonoları
Şahsi teminatlar geçerli değildir.
—Vergi alacağı en fazla 2 yıl tecil edilebilir.

—Amme alacaklarının korunmasına yönelik önlemler
a) Teminat
b)İhtiyati haciz
c)İhtiyati tahakkuk

-Vergi hukukunun ilişkili olduğu dallar
a) Devletler hukuku
b) İcra hukuku
c) İdare hukuk
d) Ceza hukuku
—Vergilendirme ilkesinin mutlak ve sınırsız olduğuna karşı ilk tepki büyük özgürlük fermanı magna carta dır.

Dolaylı vergiler
a)Gümrük vergileri
b)KDV
c)Muamele işlem vergisi
d)Resimler
e) Harçlar

-Dolaysız vergiler
a)Gelir vergisi
b)Kurumlar vergisi
c)Genel harcama vergileri
d)Genel servet vergileri
e)Veraset ve intikal vergisi

-Gelirin tahsil esasına bağlananlar
a) Gayrimenkul sermaye iradı
b) Ücretler
c) Serbest meslek kazançları
d) Menkul sermaye iratları
-Tahakkuk koşuluna bağlanan gelirler
a)Ticari kazançlar
b)Zirai kazançlar
-Gayrimenkul Sermaye iradı : Taşınmaz malların sahipleri mutasarrıfları zilyetleri irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilmesinden gelir.
—Götürü gider indirimi oranı %25 dir. Götürü gider yöntemini kabul eden yüklü 2 yıl geçmedikçe bu yöntemden dönüş yapamaz.
—Emsal kira bedeli: Binanın vergi değeri üzerinden %5 hesaplanır.
—Vergi dairesinin ilan yoluyla tebligat yapması sonucunda ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine başvuruda bulunmamış olanlar için bir ayın sonunda ilan yapılmış sayılır.
—Vergi hatalarını düzeltme yetkisi vergi dairesi müdürüne verilmiştir.
—Vergi hatalarında şikayet yoluyla düzeltme maliye bakanlığına yapılır hatalarda düzeltme zaman aşımı 5 yıldır. Dava açma süresinden sonra yapılmış düzeltme talebinin maliye bakanlığı tarafından reddedilmesi halinde yükümlü Danıştay’a iptal davası açabilir.

—Vergi yükümlüsünün görevleri;
a) Bildirimde bulunmak
b) Belgeleri düzenlemek
c) Defter tutmak
d) Defter ve belgeleri saklamak
e) Adres değişikliğini 1 ay içinde vergi dairesine bildirmek

-İşe başlama ve bitirme bildirimi:
a) İşe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılır.
b) İşe başlamayı bildirimde yetkili kişiler Avukat,smmm
c)İşi bırakma bildirimi 1 ay içinde yapılır.
d)Yükümlünün ölümü halinde de kapanış bildirimi mirası reddetmemiş mirasçılar tarafından 1 ay içinde yapılır.
—Yeni kurulan şirketlerin vergi dairesine bildirimi sorumluluğu ticaret siciline aittir. Bildirim süresi 10 gündür.
—Tasfiye ya da iflas durumunda tasfiyenin tamamlandığı tarihte iş terk edilmiş sayılır.
—1. sınıf tüccarlar;
Limitet şirketler,Anonim şirketler,kolektif şirketler,kooperatifler
-1.sınf tüccarların tuttukları defterler:
Günlük (yevmiye)defteri
Büyük Defter(defteri kebir)
Not: Büyük defterin VUK’a göre tasdik edilmesi gerekmiyor.TTK’a göre tasdiki zorunludur.
Envanter defteri
Amortisman defteri
-Envanter: Hesap döneminin sonunda ve başında çıkarılır. Büyük mağazalarda envanter 3 yılda bir çıkarılır.
Muhasebe dışı envanter: İşletmeye dahil varlıkların tespit ve değerleme çalışmalarına denir.
Muhasebe içi envanter: Muhasebe dışı envanter yoluyla edinilen bilgilerin muhasebe kayıt ortamına aktarılması işlemidir.
Örnek:
Amortisman ayırma işlemi, Karşılık ayırma işlemi, Kesin mizan çıkarmak, Mal satış karını saptamak

-Günlük deftere yanlış kayıt düzeltme kaydıyla düzeltilir.
—Büyük deftere yapılan yanlış kayıt yanlış kaydın üstü okunacak şekilde çizilir doğrusu uygun yere yazılır
-Envanter defterine yapılan yanlış kayıt yanlış kaydın üstü okunacak şekilde çizilir doğrusu uygun yere yazılır
-Amortisman defterine yapılan yanlış kayıt yanlış kaydın üstü okunacak şekilde çizilir doğrusu uygun yere yazılır
Ticari defterler işyerinin bulunduğu yerdeki noterde onaylatılır.
Kanuni sürenin sonunda başlayarak 1 ay geçtikten sonraki tasdikler tasdik ettirilmemiş sayılır. Defterlerin Türkçe tutulması zorunludur. Yardımcı defterlerde böyle bir zorunluluk yok.
— Ticari işlemler 10 gün içinde deftere işlenmelidir.
—İşlemleri sürekli yetkililerin imzasını taşıyan muhasebe fişleri vb. belgeler üzerinden yasal defterlere işleyenler 45 gün içinde işlemelidirler.
—Adi ortaklıkta defterler ortakların tümü adına tasdik edilir.
—Ticari defter ve belgeler kayıp olması halinde 15 gün içinde asliye ticaret mahkemesine dava açılmalıdır.
—Defterler VUK’a göre 5 yıl TTK’na göre 10 yıl saklanmak zorundadır.

—Değerleme ile ilgili bilgiler:
a) Değerleme günü hesap döneminin son günüdür.
b)Hisse senedi alış bedeli üzerinden değerlenir.
c) Hazine bonosu devlet tahvili Borsa rayici
d)Özel kesim tahvilleri Alış bedeli+Gelir
e)Yabancı paralar Maliye bakanlığınca açıklanan kur üzerinden

İKTİSADİ KIYMET                                                              DEĞERLEME YÖNTEMİ
Gayrimenkuller                                                                                 Maliyet bedeli
Demirbaş eşyalar                                                                               Maliyet bedeli
Emtiya (ticari mal alımı)                                                                   Maliyet bedeli
İmal edilen emtia (Üretilen ticari mal)                                                Maliyet bedeli
zirai mahsuller                                                                                    Maliyet bedeli
Hayvanlar                                                                                           Maliyet bedeli
 
Alacaklar                                                                                           Mukayyet değer
ilk tesis ve taazzuv giderleri                                                                 Mukayyet değer
Peştemaller                                                                                         Mukayyet değer
Aktif geçici hesap kıymetleri                                                                Mukayyet değer
Borçlar                                                                                                 Mukayyet değer
Pasif geçici kıymet hesapları                                                                Mukayyet değer
Karşılıklar                                                                                           Mukayyet değer

Kasa mevcudu (nakit)                                                                         İtibari değer
Tahviller                                                                                             İtibari değer


Menkul kıymetler                                                    Borsa rayici yoksa alış bedeli +gelir
Yabancı paralar                                                     Borsa rayici yoksa Maliye Bakanlığı belirler

Kıymeti düşen mallar                                                                          Emsal bedeli

Senede bağlı alacaklar (vadesi gelmemiş)                                            Tasarruf değeri
Senede bağlı borçlar (vadesi gelmemiş)                                               Mukayyet( kayıtlı değer)

 


—Vergi Cezaları:
-Tüzel kişilerde: Şirket tüzel kişiliği adına kesilir.
—Özel Usulsüzlük (Cezada indirim oranı 1/3’dür)
a) Muhasebe standartları ve tekdüzen hesap planına uyulmaması
b) Fatura verilmemesi
c) Maliye bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına uyulmaması
d) Belge basımı ile ilgili bildirim görevine uyulmaması
e) Fatura ve belgeyi almayanlar 1/5 oranında cezalandırılır.
1.Derece usulsüzlük
a) Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması
b) Tutulması zorunlu defterlerden herhangi birini tutulmamış olması
c) Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili belgelerin doğru bir vergi incelemesi yapılmasına olanak vermeyecek derecede eksik usulsüz veya karışık olması
e) Çiftçiler tarafından VUK 245 madde hükmüne göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete süresinde uyulmamış olması
f)İşe başlamanın zamanında bildirilmemiş olması
g)Tasdiki zorunlu defterlerden herhangi birinin tasdik işleminin yaptırılmamış olması
2.Derece usulsüzlük
a) Veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin süresinin sonundan başlanarak 15 gün içinde verilmemiş olması
b) Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri içerecek doğru bir şekilde verilmemiş olması
c)Vergi kanunlarında yazılan bildirimlerin zamanında yapılmamış olması
d)Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması
e)Tasdiki zorunlu olan defterlerden herhangi birinin tasdik işleminin süresinin sonundan başlayarak 1 ay içinde yaptırılmış olması
f) vergi beyannameleri bildirimler ve diğer belgelerin Bu kanundaki düzenlemelere uygun olmadan verilmiş olması
g) Hesap ve işlemlerin doğruluk ve açıklığını bozmamak koşuluyla bazı bilgi ve belgelerin bulunmaması ya da ibraz edilmemiş olması
-Vergi mahkemelerine dava açma süresi 30 gündür.
—Tek hakimli mahkeme kararlarına karşı 30 gün içinde Bölge idare mahkemesine dava açılır.
—Vergi mahkemesinin 2 ve daha fazla hakimle verilen kararlarına karşı 30 gün içinde Danıştay’a dava açılır.
—Bölge idare mahkemesi ve vergi mahkemesi kararlarına karşı Danıştay’a dava açılır.
—Danıştay’da ilk derece mahkemesi olarak görülecek dava başvuru süresi 60 gündür
Genel usulsüzlükte zaman aşımı süresi 2 yıl Özel usulsüzlükte 5 yıldır.
clematisplants arkadaşımıza teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

Linkback: http://www.forumstajer.com/vergi-hukuku-kisa-hatirlatmalar-tanimlar-paylasimlar-t3190.0.html

YELİZ

 • Üye
 • **
 • İleti: 58
: VERGİ HUKUKU KISA HATIRLATMALAR, TANIMLAR, PAYLAŞIMLAR
« Yanıtla #1 : 07 Haziran 2010, 17:17:35 »
GERÇEKTEN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ. SİZİN EMEKLERİNİZE KARŞILIK VEREBİLİRSEK NE MUTLU BİZE.

filiz_80

 • Aktif Üye
 • ***
 • İleti: 137
 • Cinsiyet: Bayan
: VERGİ HUKUKU KISA HATIRLATMALAR, TANIMLAR, PAYLAŞIMLAR
« Yanıtla #2 : 08 Haziran 2010, 12:30:55 »
paylaşımlarınız için çok teşekkürler
kısa hatırlatma notlarınızın hepsini çok destekleyici ve pratik bir kaynak olmuş bizim için
emeğinize sağlık.

clematis

 • Aktif Üye
 • ***
 • İleti: 236
: VERGİ HUKUKU KISA HATIRLATMALAR, TANIMLAR, PAYLAŞIMLAR
« Yanıtla #3 : 08 Haziran 2010, 13:59:46 »
Tahsil zaman aşımını kesen nedenler:
Ödeme, Cebren tahsil,Mal bildirimi, Ödeme emri tebliği

-Servet vergileri:
Motorlu taşıtlar,Emlak vergisi, Veraset intikal vergisi

-Ödeme emrine karşı 7 gün içinde vergi mahkemesine başvurma gerekçesi;

Borcun kısmen ödendiği
Borcun vadesinin geçtiği
Böyle bir borcun olmadığı
Borcun ödendiğini öne sürmesi

-Kaçakçılığa maddi menfaat gözeterek katılan kişiye vergi zıyaı cezası kesilir. Kayba uğratılan verginin 1 katıdır.
— Doğal afet nedeniyle mal varlığının 1/3 ünü kaybeden kişi 6 ay içinde başvuruda bulunmak kaydıyla terkine yetkili makam maliye bakanlığıdır.
—Gelir uzmanı ve yoklama memurlarının vergi inceleme yetkileri yoktur.
—Kamu finansmanı olmadan üretilemeyen bir fiyat karşılığı satılmayan ve tüketimden kimsenin mahrum bırakılamadığı mallar kolektif mallardır.
—Kesin hesap kanunu tasarısını meclise bakanlar kurulu sunar.
—Dar mükellefiyet;
Mülkilik ilkesi geçerlidir.
Münferit beyanname verirler
Bir takvim yılında 6 aydan az Türkiye de kalırlar
İhracat istisnasından yararlanırlar
-Yükümlü bir kişinin beyannamesini süresinde vermemesi sonucunda vergi dairesince Re’sen tarh yapılır. Ayrıca vergi zıyaı veya 1.derece genel usulsüzlük cezası kesilir.
—4T olarak ifade edilen vergileme süreci
Tarh
Tebliğ
Tahakkuk
Tahsil
yukarıda sayılan 4T vergileme sürecinin hazırlık aşaması matrahtır.

—Ödeme emrine karşı vergi cezasına ilişkin ödeme süresi tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.
—Kurul halinde bakılan vergi mahkemesinin kararı Danıştay tarafından bozulduğunda bu mahkeme kararında ısrar ederse bu davaya vergi davaları dairesi genel kurulunda bakılır.
—İhtiyati haciz sebepleri:
Borçlu kaçmışsa
Amme davası başlamışsa
Adres tespiti mümkün değilse
Teminat için gerekli fiil oluşmuş ise
-Tecil Mükellefin borcunu ödemesi hali mümkün değil ise Ticaret mahkemesinden aciz belgesi alarak tecil hakkı kazanır.
Örtülü ödenek uygulaması: Aleniyet ilkesinden sapmaya yol açar

-Vergi uyuşmazlıklarında yetkili olan mahkemeler:
Vergi mahkemesi (1. derece mahkemesi)
Bölge idare mahkemesi
Danıştay

-VUK’da düzenlenen süreler:
Düzenleme zaman aşımı.Tahakkuk zaman aşımı.Ceza kesme zaman aşımı.Tarh Zaman aşımı
-Tahsil zaman aşımı AATUHK (amme alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki kanun) düzenlenmiştir.

—Lavzi yorum: kanunların ne ifade ettiğine ilişkin yorumdur.
—Danıştayı oluşturan dairelerin kararları arasındaki farklı uygulamalar içtihati birleştirme kararı ile giderilebilir.
—Menkul sermaye iradı: sermayenin başkasına kullandırılması sonucu elde edilen gelirdir.
—Mali tatil 1-20 Temmuz arası yapılır.

—Vergi Davası açmaya yetkili olanlar:
Mükellef,kanuni temsilciler,Avukatlar,Adına vergi cezası kesilenler

-Fatura düzenlemek zorunda olanlar:
1:sınıf tüccarlar,2.sınıf tüccarlar,Basit usulde vergilendirilen tüccarlar
-İhtiyati tahakkuk kararı almaya yetkisi olan vergi dairesi başkanıdır.

—Tekerrür hükmü uygulanan vergi suçları:
Vergi zıyaı
1.Derece usulsüzlük
2.derece usulsüzlük
vergi zıyaı ve usulsüzlük
-Sosyal güvenlik kurumlarının topladığı gelir Parafiskal ya da vergi benzeri gelirdir.
—Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenecek duruma gelmesine verginin tahakkuku denir.
— Vergi ile ilgili tüm başvuru yollarının tüketilmiş olmasına verginin tahakkuku denir.
—Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunması halinde vergi Re’sen tarh edilir.
—Re’sen tarh edilen vergi mükellefe ihbarname ile tebliğ edilir.
—İdarece vergi tarhı yoklama fişi tanzim edilmek suretiyle yapılır.
—Memleketi terk ve ölüm halinde mükellefiyeti kalkanların tarh olunan vergilerinin 1 ay içinde ödenmesi gerekir. Eğer vergi beyana dayalıysa beyan süresinde ödenmelidir.

—Vergi yoklaması yapmaya yetkililer:
Gelir uzmanı
Vergi dairesi müdürü
Yoklama memurları
yetkili makam tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler.

—Vergi Denetim türleri:
Arama ,Yoklama,İnceleme,Bilgi toplama

-Basit usule tabi kişiler defter tutmaz KDV, muhtasar verme gibi ödevleri yoktur.

—Pişmanlık ve ıslah beyana dayalı vergilerde geçerlidir.
Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, Motorlu taşıtlar vergisi, Taşıt alım vergisi

-Devlet borçlarında tahvil sahiplerine öncelikli ödeme yapılması şeklinde verilen garanti türü en ziyade müsaadeyi mazhardır.

—Vergilendirme hataları:
mevzuda hata,mükellefiyette hata, Mükellefin şahsında hata,Vergilendirme veya muafiyet dönemlerinde hata

-Ar-Ge giderlerinin 40’ı indirim konusu yapılır.

—Yoklama yapmaya yetkili olanlar:
Vergi dairesi müdürleri,Yoklama memurları, Gelir uzmanları yetkili makamlar tarafından yoklama işiyle görevlendirilenler, Vergi incelemesine yetkili olanlar

-Vergi incelemesine Yetkili olanlar:
Hesap uzmanları ve yardımcıları
Vergi dairesi başkanları (vergi dairesi başkanının bulunmadığı yerde ilin en büyük mal memuru (defterdar)
Vergi denetmenleri
vergi denetmen yardımcıları
vergi dairesi müdürleri
Maliye müfettişleri ve yardımcıları
Gelirler kontrolörleri ve stajyerleri
Gelir idaresi başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar.

—Uzlaşma yapılamayacak suçlar:
Kaçakçılık
Özel Usulsüzlük
Genel Usulsüzlük
-Re’sen tarh gerektiren 1. derece usulsüzlük cezalarında cezalar 2 kat uygulanır.

—Vergi borcunu sona erdiren nedenler:
Ödeme, Zamanaşımı, Yargı kararı, düzeltme,Terkin, Takas,Mahsup,Uzlaşma,Vergi hatasının düzeltilmesi

-Vergi cezasını sona erdiren nedenler:
Ödeme, zaman aşımı,Yanılma,pişmanlık ve ıslah,Ölüm ,Mücbir sebepler, Terkin

-Tahsil zaman aşımı ve gecikme zammı + Tecil faizi AATUHK düzenlenmiştir.
—Katma değer vergisi ülkemizde 1985 yılında uygulamaya geçmiştir.
—KDV’ yasal oran %10 dur. Bakanlar kurulu bu oranı 4 katına kadar arttırmaya %1 e kadar indirmeye yetkilidir. KDV de yasal üst sınır %40 dır. Zorunlu tüketim malları %1 Temel Gıda %8 Genel oran %18 dir.


—Sosyal hizmetler:
Eğitim,sağlık,Sosyal güvenlik,Kültürel hizmetler

-Vergi zıyaı cezası 5 yıl içinde tekerrür ederse %50 artırılır, Usulsüzlüklerde, yapıldığı yıl takip eden yılın başından başlayarak 2 yıl içinde usulsüzlük tekerrür ederse vergi cezası %25 arttırılır.
—Tahakkuk zaman aşımı vergiyi doğuran olayı izleyen yılbaşından itibaren başlar 5 yıldır.
—Vergi hukukunda tahakkuk eden veya tahsil edilen bir verginin mükellefe red ve iadesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkmasına terkin denir.
—Bütçenin dış denetimini: Sayıştay yapar.

—Vergi tahsil yöntemleri:
İltizam,ihale ,halk temsilciliği eliyle tahsil, Devlet memurları eliyle tahsil,

-İl özel idaresinin başında vali bulunur.
—Dava açma süresi içinde dava açılmazsa vergi aynı anda tahakkuk eder ve kesinleşir.

Gelirin unsurları:
Ticari kazançlar,Zirai kazançlar,Ücretler,Serbest meslek kazançları,Gayrimenkul sermaye iratları, Menkul sermaye iratları , Menkul sermaye iratları ,kaynağı ne olursa olsun diğer her türlü iratlar
-Zirai kazançların tespitinde esas alınan işletme büyüklüğü ölçütlerini Bakanlar Kurulu
belirler.

Ticari kazançlar:
a) Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden elde edilen kazançlar.
b)Gayrimenkullerin, alım/satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerden elde ettikleri kazanç
c) Coberlik işlerinden işlerinden elde ettikleri kazanç
d) satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından elde edilen kazançlar
-Ücret sayılan gelirler:
a) yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler.
b) Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler
c) Her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen paralar
d) Bilirkişilere yapılan ödemeler.

Serbest meslek kazancı sayılan gelirler:
Gümrük komisyonculuğundan elde edilen kazanç
Dava vekilleri
Müşavirler
Noter
Avukat (kendi adına çalışanlar)
Doktorlar (Serbest çalışanlar)

Gayrimenkul sermaye iradı:
a) Arazinin kiraya verilmesinden elde edilen kazanç
b) Gemilerin kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar
c) Motorlu nakil araçlarının kiralanmasından elde edilen kazançlar
d) Kiraya verilen binalar

Menkul sermaye iratları:
a) Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları
b) Hazine bonosu faizleri
c) Alacak faizleri
d) Mevduat faizleri
e) Adi komandit şirketlerde komanditer ortağın kar payı

Gelir vergisi beyannameleri:
a) Gelir vergisi (Gerçek kişiler verir)
b) Kurumlar vergisi (Tüzel kişiler verir)
1-25 Nisan tarihleri arası beyanname verme süresi Tamamı Nisan ayı içinde ödenir.
Kurumlar vergisi oranı %20 Kurumlar geçici vergi oranı %20 dir.
c) Yıllık beyanname
15 Mart beyan tarihi Mart ve Temmuz iki taksitte ödenir.
e) Münferit beyanname (Dar mükellefler verir.)
Münferit beyanname ile bildirilen kazançların vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. Bu beyannameye özel beyannamede denir.
—İşverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte toplu olarak ayda bir veya 3 ayda bir 23.günü akşamı saat 24:00 e  kadar bildirilen beyanname muhtasar beyannamesidir Son ödemesi her ayın 26 ‘sıdır. 10 işçi veya daha az işçi çalıştıranlar muhtasar beyannamesini 3 ayda bir verebilir 11 ve üstü işçi çalıştıran aylık muhtasar beyannamesi vermek zorundadır.
—Yapılan incelemeler sonucunda geçmiş dönemlere ait geçici verginin %10’unu aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde eksik beyan edilen kısım için re’sen veya ikmalen geçici tarh edilir.
—Takvim yılı içinde memleketi ter edenlerin terki izleyen 15 gün içinde beyanname verilir.
—Ölüm durumunda beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.
—Tahakkuk esasına bağlı gelirler
Ticari Kazanç
Zirai kazanç
-Basit usulde tespit edilen kazançlar Şubat ayının 15 ‘ine kadar beyanname verilir. Şubat, Haziran ayı içinde iki taksit olarak ödenir.
—GVK’na göre ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar gelir vergisi kanununa göre diğer kazanç ve iratlardır.

Kurumlar vergisine tabi olanlar:
Yatırım fonları, Kooperatifler, İktisadi kamu müesseseleri, Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, Anonim şirketler Limitet şirketler

-Kurumlar vergisinden muaf olan kurumlar:
1)Darphane ve damga matbaası
2) Asgari fabrika ve atölyeler
3) Kamu idarelerine ait sağlık kuruluşları
4) Kamu idarelerine ait sosyal kuruluşlar
5) Belediyeler tarafından işletilen belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletmeleri
6) Belediye tarafından işletilen soğuk hava deposu işletmeleri
7) Toplu konut fonu
-İş merkezi: İş bakımından muamelelerin bil fiil toplandığı ve idare edildiği merkeze denir
-Tasfiye dönemi içinde tasfiye sonuçlanmamışsa bilançonun veya nihai hesabın kesinleşmesinden itibaren 15 gün içinde tasfiye beyannamesi verilir.
—Posta ile gönderilen beyannameler vergi dairesine geldiği günü takip eden 3 gün içinde işlenir.
—Kurumların tasfiye dönemi ile ilgili olarak:
a) Tasfiye dönemi kurumun tasfiye haline girdiği tarihten başlar bu tarihten aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı müstakil bir tasfiye dönemi sayılır.
b) Tasfiye döneminin aynı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun tasfiye haline girdiği tarihten başlar ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder.
c) Tasfiye sona erdiğinde nihai tasfiye kar ya da zarar belirlenir ve daha önce verilmiş olan tasfiye beyannameleri bu sonuca göre düzeltilir.
d) Tasfiye zararla kapanmışsa daha önce verilmiş tasfiye beyannamelerine istinaden tahsil edilmiş olan vergiler iade edilir.
e) Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh zaman aşımı tasfiyenin sona erdiği dönemi takip eden yıldan itibaren başlar

-Kurumar vergisinden indirilenler
a) Geçmiş yıl zararları
b) Hisseli komandit şirketlerde komandit ortağın kar payı
c) Genel kurul toplantıları için yapılan giderler
d)Bağış ve yardımlar
-KDV’nin yürürlüğe girmesiyle kaldırılan vergiler;
a) Dahilde alınan istihsal vergisi
b)ithalden alınan istihsal vergisi
c)Nakliyat vergisi
d)PTT hizmetleri vergisi
e) İlan ve reklam hizmetleri vergisi
f)İşletme vergisi
g)Şeker istihlak vergisi
h)Spor loto vergisi

-Tekstil ve konfeksiyon sektöründe fason işlerde fason hizmet bedeli üzerinden hesaplanan kdv’nin 2/3 ünü işi yaptıran tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilir. Geriye kalan fason işi yapanlar tarafından beyan edilir.
—KDV Beyannamesi her ayın 24.günü akşamına kadar verilir 26. gününe kadar ödenir. Posta ile gönderilen KDV beyannamesi 7 gün içinde tarh edilir.
—İthalattan alınan KDV ilgili gümrük idaresi tarafından tarh edilir. Vergisi ödenmeyen veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış kdv’leri hakkında gümrük kanununa göre işlem yapılır.
—Belgesiz mal bulunduranları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere bu mal ve hizmetlere ait alış bedellerinin ibrazı için 10 günlük süre verilir.
—Su, elektrik, Gaz, Isıtma, Soğutma ve benzeri enerji dağıtım ve kullanımlarında katma değer vergisini doğuran olayın meydana gelmesi kullanılan kısmın bedelinin tahakkuk ettirilmesi ile olur.
—KDV’de ihracat istisnası;
a) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir.
b) İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken KDV ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır.
c) Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır.
d)İhraç edilmek şartıyla imalatçıları tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV ihracatçılar tarafından ödenmez.
e) Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların tesliminde KDV tahsil edilir. Ancak gümrükten mal çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen KDV iade edilir.
VUK’da Mücbir sebepler:
a)Tutukluluk
b)Ağır kaza
c)Kişinin iradesi dışında meydana gelen mecburi gaybubetler
d)Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikaların elinden çıkmış bulunması
-Vergi muameleleri konusunda kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla süreyi ilgili idare belirler.
—Ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde vergi kanununda hüküm yoksa bildirilme ve beyanname verilmesi sürelerine 3 ay eklenir.
—Vergi kanunlarında yazılı süreler:
a) Süre gün olarak belli edilmiş ise başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter.
b) Süre hafta veya ay olarak belli edilmiş ise başladığı güne son hafta veya an da tekabül eden günün tatil saatinde biter.
c)Sürenin bittiği ayda başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter.
d)Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde süre o günün tatil saatinde biter.
e)Resmi tatil günleri süreye dahildir.
—Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir aşamaya gelmesine vergi tahakkuku denir.
—İlan yoluyla tebliğlerde tebliğin muhatabından ilan tarihinden başlayarak 1 ay süre içinde adreslerini bildirmesini istenir.
—Vergi dairesi tarafından fazla veya yersiz olarak tahsil edilen veya vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin 3 ay içinde iade edilmemesi halinde mükellefe gecikme faiz ödenir.
—Tahsil zaman aşımı: Verginin vadesini izleyen takvim yılı başından itibaren başlar 5 yıldır.
—Tahakkuk zaman aşımı: Vergiyi doğuran olayın doğduğu takvim yılını izleyen yılın başından itibaren 5 yıldır.
Örn.2002 yılına ait gelir vergisinin tahakkuk zaman aşımı başlangıcı 2003 tür.
—Tahsil zaman aşımını kesen durumlar:
Ödeme
Haciz uygulaması
Kamu alacağının teminata bağlanması
Mal bildirimi
-Terkin: Tahakkuk etmiş veya tahsil edilmiş olan bir verginin tahakkuk kaydının iptal edilmesi yahutta tahsil edilmiş olan verginin mükellefe red ve iade edilmesi suretiyle bu alacağın vergi dairesi tarafından ortadan kaldırılması işlemidir.
Terkin nedenleri:
Doğal afetler, Tahsil imkansızlığı,Tahakkuktan vazgeçme yargı kararları

-Vergi hatalarının çeşitleri:
Hesap hataları, Vergilendirme hataları

-Hesap hataları:
Matrah hataları, Vergi miktarında hatalar, Verinin mükerrer olması

-Vergilendirme hataları:
Yükümlünün şahsında hata
mükellefiyette hata
Konuda hata
muafiyet döneminde hata
-Vergi hatasında yapılan düzeltme yükümlünün lehine ise durum yükümlüye bildirildikten sonra 1 yıl içinde mükellef parasını almazsa hakkı düşer.

—Değerleme ölçüleri:
Maliyet Bedeli, Borsa rayici, Tasarruf değeri, Mukayyet değer ,İtibari değer ,Vergi değeri
Emsal bedeli,Rayiç bedeli

Tasarruf değeri: İktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değere denir.
Mukayyet değer: Bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değerine denir.
Rayiç bedel: Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değerine denir.
Vergi Değeri: Bina ve arazinin emlak vergisi kanununa göre tespit edilen değerine denir.

—Zirai işletmelere dahil hayvanlar maliyet bedeli ile değerlenir maliyet bedeli belli değilse emsal bedeli ile değerlenir
-Yabancı paralar borsa rayici ile belirlenir borsa rayici yoksa değerlemede uygulanacak kur maliye bakanlığınca belirlenir.
—Alacaklar ve borçlar mukayyet değerleri ile değerlenirler
-Ticari sermayeye dahil olmayan ev eşyası, mücevherat sanat eserleri gibi menkul mallar ve gemiler emsal bedelle değerlenir.
—Eshamlı şirketler ile iktisadi kamu müesseseleri çıkardıkları tahvilleri itibari değerleriyle değerlemeye mecburdurlar.
—Azalan bakiyeler usulüyle uygulanacak amortisman %40 ‘ geçemez

2. Derece usulsüzlük halleri;
Vergi beyannameleri, bildirimler ve vesika düzeninde şekil şartına uyulmaması halinde.
—Özel usulsüzlük halleri;
a) Muhasebe standartlarına ve tek düzen hesap planına ilişkin usul ve esaslara uymayanlara verilir.
b)Vergi idaresince istenen bilgilerin verilmemesi ile vergi inceleme elemanına yardımcı olunmaması
c)Fatura verilmemesi

-Vergi mahremiyetine uymak zorunda olan kişiler:
a) Vergi muameleleriyle uğraşan memurlar
b) Vergi işlerinde görev alan bilirkişiler
c)Vergi mahkemelerinde görevli olanlar
d)Vergi kanunlarına göre kurulun komisyonlara iştirak edenler
-Kaçakçılık suçuna maddi menfaat gözeterek iştirak edenlere 1 katı ceza Maddi menfaat gözetmeden iştirak edenlere ¼ ceza uygulanır.
—Vergi zıyaı tek bir fiil ile başka neviden birkaç veri ziyaya uğramış olursa her vergi bakımından ayrı ayrı ceza kesilir.
—Tek bir fiille vergi zıyaı ve usulsüzlük suçları birlikte işlenirse Cezalardan miktar itibariyle en fazla olanı kesilir.

Pişmanlıktan yararlanma şartları:
a)  Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin pişmanlık dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde verilmesi
b) Mükellefin pişmanlık dilekçesini vermeden önce nezdinde herhangi bir vergi incelemesine başlanmamış olması
c) Mükellefin suçunu vergi dairesine haber verdiği tarihten önce hakkında bir ihbar olmaması
d) Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının pişmanlık dilekçesinin verilme tarihinden başlayarak 15 gün içinde tamamlanması
e) Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş olan vergilerin gecikme zammı ile birlikte pişmanlık dilekçesinin verilmesinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi
-Uzlaşmaya başvurabilme nedenleri:
a)Yargı organları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olması
b)Tarhiyatta VUK’da yer alan vergi hataları veya bunlar dışında her türlü maddi hatanın bulunması
c)Mükellefin kanunlara gereği kadar nüfus edememiş olması
Yetkili makamların mükellefi yanıltması sonucu tarhiyatın yanlış yapılmış olduğunu iddia edilmesi

Uzlaşma talebi vergi ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gündür.Beyana dayalı tar edilen vergi uzlaşma konusu yapılamaz.

-Uzlaşma konusu;
a) İdarece tarh edilen vergi
b) ikmalen tarh edilen vergi
c)Re’sen tarh edilen vergi
d) kesilen vergi cezaları

-Yürütme Organından doğan kaynaklar:
a)Kanun hükmünde kararname
b)Tüzük (Bakanlar kurulu çıkarır)
c)Genel tebliğ
d)Yönetmelik

-Maliye bakanlığının çıkardığı kaynaklar:
a)Genelge
b)Özelge
c)Yönetmelik
d)Genel Tebliğ

-Yasama organından doğan kaynaklar
a)Anayasa
b)Uluslar arası vergi anlaşmaları
c)Kanun

-Danıştay: Vergi uyuşmazlıkları yönünde başvurulabilecek en son yargı organı
a) ilk derece mahkemesi olarak dava açma süresi 60 gündür.
b)Kurul halindeki vergi mahkemelerinin verdikleri kararlara karşı itiraz Danıştay’a yapılır.
—Vergi mahkemesinde dava açma süresi 30 gündür.
—Ödeme emri, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkukta açılan davalarda süre 7 gündür.

—Amme alacaklarında teminat konusu
a) Para
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları
c) Hazine tahvilleri
d) Hazine bonoları
Şahsi teminatlar geçerli değildir.
—Vergi alacağı en fazla 2 yıl tecil edilebilir.

—Amme alacaklarının korunmasına yönelik önlemler
a) Teminat
b)İhtiyati haciz
c)İhtiyati tahakkuk

-Vergi hukukunun ilişkili olduğu dallar
a) Devletler hukuku
b) İcra hukuku
c) İdare hukuk
d) Ceza hukuku
—Vergilendirme ilkesinin mutlak ve sınırsız olduğuna karşı ilk tepki büyük özgürlük fermanı magna carta dır.

Dolaylı vergiler
a)Gümrük vergileri
b)KDV
c)Muamele işlem vergisi
d)Resimler
e) Harçlar

-Dolaysız vergiler
a)Gelir vergisi
b)Kurumlar vergisi
c)Genel harcama vergileri
d)Genel servet vergileri
e)Veraset ve intikal vergisi

-Gelirin tahsil esasına bağlananlar
a) Gayrimenkul sermaye iradı
b) Ücretler
c) Serbest meslek kazançları
d) Menkul sermaye iratları
-Tahakkuk koşuluna bağlanan gelirler
a)Ticari kazançlar
b)Zirai kazançlar
-Gayrimenkul Sermaye iradı : Taşınmaz malların sahipleri mutasarrıfları zilyetleri irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilmesinden gelir.
—Götürü gider indirimi oranı %25 dir. Götürü gider yöntemini kabul eden yüklü 2 yıl geçmedikçe bu yöntemden dönüş yapamaz.
—Emsal kira bedeli: Binanın vergi değeri üzerinden %5 hesaplanır.
—Vergi dairesinin ilan yoluyla tebligat yapması sonucunda ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine başvuruda bulunmamış olanlar için bir ayın sonunda ilan yapılmış sayılır.
—Vergi hatalarını düzeltme yetkisi vergi dairesi müdürüne verilmiştir.
—Vergi hatalarında şikayet yoluyla düzeltme maliye bakanlığına yapılır hatalarda düzeltme zaman aşımı 5 yıldır. Dava açma süresinden sonra yapılmış düzeltme talebinin maliye bakanlığı tarafından reddedilmesi halinde yükümlü Danıştay’a iptal davası açabilir.

—Vergi yükümlüsünün görevleri;
a) Bildirimde bulunmak
b) Belgeleri düzenlemek
c) Defter tutmak
d) Defter ve belgeleri saklamak
e) Adres değişikliğini 1 ay içinde vergi dairesine bildirmek

-İşe başlama ve bitirme bildirimi:
a) İşe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılır.
b) İşe başlamayı bildirimde yetkili kişiler Avukat,smmm
c)İşi bırakma bildirimi 1 ay içinde yapılır.
d)Yükümlünün ölümü halinde de kapanış bildirimi mirası reddetmemiş mirasçılar tarafından 1 ay içinde yapılır.
—Yeni kurulan şirketlerin vergi dairesine bildirimi sorumluluğu ticaret siciline aittir. Bildirim süresi 10 gündür.
—Tasfiye ya da iflas durumunda tasfiyenin tamamlandığı tarihte iş terk edilmiş sayılır.
—1. sınıf tüccarlar;
Limitet şirketler,Anonim şirketler,kolektif şirketler,kooperatifler
-1.sınf tüccarların tuttukları defterler:
Günlük (yevmiye)defteri
Büyük Defter(defteri kebir)
Not: Büyük defterin VUK’a göre tasdik edilmesi gerekmiyor.TTK’a göre tasdiki zorunludur.
Envanter defteri
Amortisman defteri
-Envanter: Hesap döneminin sonunda ve başında çıkarılır. Büyük mağazalarda envanter 3 yılda bir çıkarılır.
Muhasebe dışı envanter: İşletmeye dahil varlıkların tespit ve değerleme çalışmalarına denir.
Muhasebe içi envanter: Muhasebe dışı envanter yoluyla edinilen bilgilerin muhasebe kayıt ortamına aktarılması işlemidir.
Örnek:
Amortisman ayırma işlemi, Karşılık ayırma işlemi, Kesin mizan çıkarmak, Mal satış karını saptamak

-Günlük deftere yanlış kayıt düzeltme kaydıyla düzeltilir.
—Büyük deftere yapılan yanlış kayıt yanlış kaydın üstü okunacak şekilde çizilir doğrusu uygun yere yazılır
-Envanter defterine yapılan yanlış kayıt yanlış kaydın üstü okunacak şekilde çizilir doğrusu uygun yere yazılır
-Amortisman defterine yapılan yanlış kayıt yanlış kaydın üstü okunacak şekilde çizilir doğrusu uygun yere yazılır
Ticari defterler işyerinin bulunduğu yerdeki noterde onaylatılır.
Kanuni sürenin sonunda başlayarak 1 ay geçtikten sonraki tasdikler tasdik ettirilmemiş sayılır. Defterlerin Türkçe tutulması zorunludur. Yardımcı defterlerde böyle bir zorunluluk yok.
— Ticari işlemler 10 gün içinde deftere işlenmelidir.
—İşlemleri sürekli yetkililerin imzasını taşıyan muhasebe fişleri vb. belgeler üzerinden yasal defterlere işleyenler 45 gün içinde işlemelidirler.
—Adi ortaklıkta defterler ortakların tümü adına tasdik edilir.
—Ticari defter ve belgeler kayıp olması halinde 15 gün içinde asliye ticaret mahkemesine dava açılmalıdır.
—Defterler VUK’a göre 5 yıl TTK’na göre 10 yıl saklanmak zorundadır.

—Değerleme ile ilgili bilgiler:
a) Değerleme günü hesap döneminin son günüdür.
b)Hisse senedi alış bedeli üzerinden değerlenir.
c) Hazine bonosu devlet tahvili Borsa rayici
d)Özel kesim tahvilleri Alış bedeli+Gelir
e)Yabancı paralar Maliye bakanlığınca açıklanan kur üzerinden

İKTİSADİ KIYMET                                                              DEĞERLEME YÖNTEMİ
Gayrimenkuller                                                                                 Maliyet bedeli
Demirbaş eşyalar                                                                               Maliyet bedeli
Emtiya (ticari mal alımı)                                                                   Maliyet bedeli
İmal edilen emtia (Üretilen ticari mal)                                                Maliyet bedeli
zirai mahsuller                                                                                    Maliyet bedeli
Hayvanlar                                                                                           Maliyet bedeli
 
Alacaklar                                                                                           Mukayyet değer
ilk tesis ve taazzuv giderleri                                                                 Mukayyet değer
Peştemaller                                                                                         Mukayyet değer
Aktif geçici hesap kıymetleri                                                                Mukayyet değer
Borçlar                                                                                                 Mukayyet değer
Pasif geçici kıymet hesapları                                                                Mukayyet değer
Karşılıklar                                                                                           Mukayyet değer

Kasa mevcudu (nakit)                                                                         İtibari değer
Tahviller                                                                                             İtibari değer


Menkul kıymetler                                                    Borsa rayici yoksa alış bedeli +gelir
Yabancı paralar                                                     Borsa rayici yoksa Maliye Bakanlığı belirler

Kıymeti düşen mallar                                                                          Emsal bedeli

Senede bağlı alacaklar (vadesi gelmemiş)                                            Tasarruf değeri
Senede bağlı borçlar (vadesi gelmemiş)                                               Mukayyet( kayıtlı değer)

 


—Vergi Cezaları:
-Tüzel kişilerde: Şirket tüzel kişiliği adına kesilir.
—Özel Usulsüzlük (Cezada indirim oranı 1/3’dür)
a) Muhasebe standartları ve tekdüzen hesap planına uyulmaması
b) Fatura verilmemesi
c) Maliye bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına uyulmaması
d) Belge basımı ile ilgili bildirim görevine uyulmaması
e) Fatura ve belgeyi almayanlar 1/5 oranında cezalandırılır.
1.Derece usulsüzlük
a) Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması
b) Tutulması zorunlu defterlerden herhangi birini tutulmamış olması
c) Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili belgelerin doğru bir vergi incelemesi yapılmasına olanak vermeyecek derecede eksik usulsüz veya karışık olması
e) Çiftçiler tarafından VUK 245 madde hükmüne göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete süresinde uyulmamış olması
f)İşe başlamanın zamanında bildirilmemiş olması
g)Tasdiki zorunlu defterlerden herhangi birinin tasdik işleminin yaptırılmamış olması
2.Derece usulsüzlük
a) Veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin süresinin sonundan başlanarak 15 gün içinde verilmemiş olması
b) Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri içerecek doğru bir şekilde verilmemiş olması
c)Vergi kanunlarında yazılan bildirimlerin zamanında yapılmamış olması
d)Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması
e)Tasdiki zorunlu olan defterlerden herhangi birinin tasdik işleminin süresinin sonundan başlayarak 1 ay içinde yaptırılmış olması
f) vergi beyannameleri bildirimler ve diğer belgelerin Bu kanundaki düzenlemelere uygun olmadan verilmiş olması
g) Hesap ve işlemlerin doğruluk ve açıklığını bozmamak koşuluyla bazı bilgi ve belgelerin bulunmaması ya da ibraz edilmemiş olması
-Vergi mahkemelerine dava açma süresi 30 gündür.
—Tek hakimli mahkeme kararlarına karşı 30 gün içinde Bölge idare mahkemesine dava açılır.
—Vergi mahkemesinin 2 ve daha fazla hakimle verilen kararlarına karşı 30 gün içinde Danıştay’a dava açılır.
—Bölge idare mahkemesi ve vergi mahkemesi kararlarına karşı Danıştay’a dava açılır.
—Danıştay’da ilk derece mahkemesi olarak görülecek dava başvuru süresi 60 gündür
Genel usulsüzlükte zaman aşımı süresi 2 yıl Özel usulsüzlükte 5 yıldır.
clematisplants arkadaşımıza teşekkürlerimizi bir borç biliriz.
herkez yararlansın diye hazırladım bu şekilde emeğin karşılığı verilince insan mutlu oluyor kaynağın bana ait olduğunu  belirtmen sevindirdi..

yase189

 • Aktif Üye
 • ***
 • İleti: 101
: VERGİ HUKUKU KISA HATIRLATMALAR, TANIMLAR, PAYLAŞIMLAR
« Yanıtla #4 : 08 Haziran 2010, 15:49:46 »
emeğiniz için cok teşekkurler akılda kalıcı bı şekilde hazırlanmış saolun

yesilgece

 • Acemi Üye
 • *
 • İleti: 36
: VERGİ HUKUKU KISA HATIRLATMALAR, TANIMLAR, PAYLAŞIMLAR
« Yanıtla #5 : 09 Haziran 2010, 12:09:32 »
cok tsk ederız bizimle paylastıgın için

aysegul_simhak

 • Aktif Üye
 • ***
 • İleti: 114
 • Cinsiyet: Bayan
: VERGİ HUKUKU KISA HATIRLATMALAR, TANIMLAR, PAYLAŞIMLAR
« Yanıtla #6 : 09 Haziran 2010, 18:42:57 »
teşekkürler arkadaşlar.ellerinize sağlık

selen

 • Üye
 • **
 • İleti: 71
: VERGİ HUKUKU KISA HATIRLATMALAR, TANIMLAR, PAYLAŞIMLAR
« Yanıtla #7 : 09 Haziran 2010, 23:53:46 »
Arkadaşlar ellerinize sağlık
bu hatıtlatma notları çok faydalı olacak

Bizler için çok emek veriyorsunuz Hakkınızı helal edin

sefa

 • Aktif Üye
 • ***
 • İleti: 141
: VERGİ HUKUKU KISA HATIRLATMALAR, TANIMLAR, PAYLAŞIMLAR
« Yanıtla #8 : 10 Haziran 2010, 22:38:40 »
Tahsil zaman aşımını kesen nedenler:
Ödeme, Cebren tahsil,Mal bildirimi, Ödeme emri tebliği

-Servet vergileri:
Motorlu taşıtlar,Emlak vergisi, Veraset intikal vergisi

-Ödeme emrine karşı 7 gün içinde vergi mahkemesine başvurma gerekçesi;

Borcun kısmen ödendiği
Borcun vadesinin geçtiği
Böyle bir borcun olmadığı
Borcun ödendiğini öne sürmesi

-Kaçakçılığa maddi menfaat gözeterek katılan kişiye vergi zıyaı cezası kesilir. Kayba uğratılan verginin 1 katıdır.
— Doğal afet nedeniyle mal varlığının 1/3 ünü kaybeden kişi 6 ay içinde başvuruda bulunmak kaydıyla terkine yetkili makam maliye bakanlığıdır.
—Gelir uzmanı ve yoklama memurlarının vergi inceleme yetkileri yoktur.
—Kamu finansmanı olmadan üretilemeyen bir fiyat karşılığı satılmayan ve tüketimden kimsenin mahrum bırakılamadığı mallar kolektif mallardır.
—Kesin hesap kanunu tasarısını meclise bakanlar kurulu sunar.
—Dar mükellefiyet;
Mülkilik ilkesi geçerlidir.
Münferit beyanname verirler
Bir takvim yılında 6 aydan az Türkiye de kalırlar
İhracat istisnasından yararlanırlar
-Yükümlü bir kişinin beyannamesini süresinde vermemesi sonucunda vergi dairesince Re’sen tarh yapılır. Ayrıca vergi zıyaı veya 1.derece genel usulsüzlük cezası kesilir.
—4T olarak ifade edilen vergileme süreci
Tarh
Tebliğ
Tahakkuk
Tahsil
yukarıda sayılan 4T vergileme sürecinin hazırlık aşaması matrahtır.

—Ödeme emrine karşı vergi cezasına ilişkin ödeme süresi tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.
—Kurul halinde bakılan vergi mahkemesinin kararı Danıştay tarafından bozulduğunda bu mahkeme kararında ısrar ederse bu davaya vergi davaları dairesi genel kurulunda bakılır.
—İhtiyati haciz sebepleri:
Borçlu kaçmışsa
Amme davası başlamışsa
Adres tespiti mümkün değilse
Teminat için gerekli fiil oluşmuş ise
-Tecil Mükellefin borcunu ödemesi hali mümkün değil ise Ticaret mahkemesinden aciz belgesi alarak tecil hakkı kazanır.
Örtülü ödenek uygulaması: Aleniyet ilkesinden sapmaya yol açar

-Vergi uyuşmazlıklarında yetkili olan mahkemeler:
Vergi mahkemesi (1. derece mahkemesi)
Bölge idare mahkemesi
Danıştay

-VUK’da düzenlenen süreler:
Düzenleme zaman aşımı.Tahakkuk zaman aşımı.Ceza kesme zaman aşımı.Tarh Zaman aşımı
-Tahsil zaman aşımı AATUHK (amme alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki kanun) düzenlenmiştir.

—Lavzi yorum: kanunların ne ifade ettiğine ilişkin yorumdur.
—Danıştayı oluşturan dairelerin kararları arasındaki farklı uygulamalar içtihati birleştirme kararı ile giderilebilir.
—Menkul sermaye iradı: sermayenin başkasına kullandırılması sonucu elde edilen gelirdir.
—Mali tatil 1-20 Temmuz arası yapılır.

—Vergi Davası açmaya yetkili olanlar:
Mükellef,kanuni temsilciler,Avukatlar,Adına vergi cezası kesilenler

-Fatura düzenlemek zorunda olanlar:
1:sınıf tüccarlar,2.sınıf tüccarlar,Basit usulde vergilendirilen tüccarlar
-İhtiyati tahakkuk kararı almaya yetkisi olan vergi dairesi başkanıdır.

—Tekerrür hükmü uygulanan vergi suçları:
Vergi zıyaı
1.Derece usulsüzlük
2.derece usulsüzlük
vergi zıyaı ve usulsüzlük
-Sosyal güvenlik kurumlarının topladığı gelir Parafiskal ya da vergi benzeri gelirdir.
—Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenecek duruma gelmesine verginin tahakkuku denir.
— Vergi ile ilgili tüm başvuru yollarının tüketilmiş olmasına verginin tahakkuku denir.
—Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunması halinde vergi Re’sen tarh edilir.
—Re’sen tarh edilen vergi mükellefe ihbarname ile tebliğ edilir.
—İdarece vergi tarhı yoklama fişi tanzim edilmek suretiyle yapılır.
—Memleketi terk ve ölüm halinde mükellefiyeti kalkanların tarh olunan vergilerinin 1 ay içinde ödenmesi gerekir. Eğer vergi beyana dayalıysa beyan süresinde ödenmelidir.

—Vergi yoklaması yapmaya yetkililer:
Gelir uzmanı
Vergi dairesi müdürü
Yoklama memurları
yetkili makam tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler.

—Vergi Denetim türleri:
Arama ,Yoklama,İnceleme,Bilgi toplama

-Basit usule tabi kişiler defter tutmaz KDV, muhtasar verme gibi ödevleri yoktur.

—Pişmanlık ve ıslah beyana dayalı vergilerde geçerlidir.
Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, Motorlu taşıtlar vergisi, Taşıt alım vergisi

-Devlet borçlarında tahvil sahiplerine öncelikli ödeme yapılması şeklinde verilen garanti türü en ziyade müsaadeyi mazhardır.

—Vergilendirme hataları:
mevzuda hata,mükellefiyette hata, Mükellefin şahsında hata,Vergilendirme veya muafiyet dönemlerinde hata

-Ar-Ge giderlerinin 40’ı indirim konusu yapılır.

—Yoklama yapmaya yetkili olanlar:
Vergi dairesi müdürleri,Yoklama memurları, Gelir uzmanları yetkili makamlar tarafından yoklama işiyle görevlendirilenler, Vergi incelemesine yetkili olanlar

-Vergi incelemesine Yetkili olanlar:
Hesap uzmanları ve yardımcıları
Vergi dairesi başkanları (vergi dairesi başkanının bulunmadığı yerde ilin en büyük mal memuru (defterdar)
Vergi denetmenleri
vergi denetmen yardımcıları
vergi dairesi müdürleri
Maliye müfettişleri ve yardımcıları
Gelirler kontrolörleri ve stajyerleri
Gelir idaresi başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar.

—Uzlaşma yapılamayacak suçlar:
Kaçakçılık
Özel Usulsüzlük
Genel Usulsüzlük
-Re’sen tarh gerektiren 1. derece usulsüzlük cezalarında cezalar 2 kat uygulanır.

—Vergi borcunu sona erdiren nedenler:
Ödeme, Zamanaşımı, Yargı kararı, düzeltme,Terkin, Takas,Mahsup,Uzlaşma,Vergi hatasının düzeltilmesi

-Vergi cezasını sona erdiren nedenler:
Ödeme, zaman aşımı,Yanılma,pişmanlık ve ıslah,Ölüm ,Mücbir sebepler, Terkin

-Tahsil zaman aşımı ve gecikme zammı + Tecil faizi AATUHK düzenlenmiştir.
—Katma değer vergisi ülkemizde 1985 yılında uygulamaya geçmiştir.
—KDV’ yasal oran %10 dur. Bakanlar kurulu bu oranı 4 katına kadar arttırmaya %1 e kadar indirmeye yetkilidir. KDV de yasal üst sınır %40 dır. Zorunlu tüketim malları %1 Temel Gıda %8 Genel oran %18 dir.


—Sosyal hizmetler:
Eğitim,sağlık,Sosyal güvenlik,Kültürel hizmetler

-Vergi zıyaı cezası 5 yıl içinde tekerrür ederse %50 artırılır, Usulsüzlüklerde, yapıldığı yıl takip eden yılın başından başlayarak 2 yıl içinde usulsüzlük tekerrür ederse vergi cezası %25 arttırılır.
—Tahakkuk zaman aşımı vergiyi doğuran olayı izleyen yılbaşından itibaren başlar 5 yıldır.
—Vergi hukukunda tahakkuk eden veya tahsil edilen bir verginin mükellefe red ve iadesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkmasına terkin denir.
—Bütçenin dış denetimini: Sayıştay yapar.

—Vergi tahsil yöntemleri:
İltizam,ihale ,halk temsilciliği eliyle tahsil, Devlet memurları eliyle tahsil,

-İl özel idaresinin başında vali bulunur.
—Dava açma süresi içinde dava açılmazsa vergi aynı anda tahakkuk eder ve kesinleşir.

Gelirin unsurları:
Ticari kazançlar,Zirai kazançlar,Ücretler,Serbest meslek kazançları,Gayrimenkul sermaye iratları, Menkul sermaye iratları , Menkul sermaye iratları ,kaynağı ne olursa olsun diğer her türlü iratlar
-Zirai kazançların tespitinde esas alınan işletme büyüklüğü ölçütlerini Bakanlar Kurulu
belirler.

Ticari kazançlar:
a) Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden elde edilen kazançlar.
b)Gayrimenkullerin, alım/satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerden elde ettikleri kazanç
c) Coberlik işlerinden işlerinden elde ettikleri kazanç
d) satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından elde edilen kazançlar
-Ücret sayılan gelirler:
a) yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler.
b) Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler
c) Her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen paralar
d) Bilirkişilere yapılan ödemeler.

Serbest meslek kazancı sayılan gelirler:
Gümrük komisyonculuğundan elde edilen kazanç
Dava vekilleri
Müşavirler
Noter
Avukat (kendi adına çalışanlar)
Doktorlar (Serbest çalışanlar)

Gayrimenkul sermaye iradı:
a) Arazinin kiraya verilmesinden elde edilen kazanç
b) Gemilerin kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar
c) Motorlu nakil araçlarının kiralanmasından elde edilen kazançlar
d) Kiraya verilen binalar

Menkul sermaye iratları:
a) Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları
b) Hazine bonosu faizleri
c) Alacak faizleri
d) Mevduat faizleri
e) Adi komandit şirketlerde komanditer ortağın kar payı

Gelir vergisi beyannameleri:
a) Gelir vergisi (Gerçek kişiler verir)
b) Kurumlar vergisi (Tüzel kişiler verir)
1-25 Nisan tarihleri arası beyanname verme süresi Tamamı Nisan ayı içinde ödenir.
Kurumlar vergisi oranı %20 Kurumlar geçici vergi oranı %20 dir.
c) Yıllık beyanname
15 Mart beyan tarihi Mart ve Temmuz iki taksitte ödenir.
e) Münferit beyanname (Dar mükellefler verir.)
Münferit beyanname ile bildirilen kazançların vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. Bu beyannameye özel beyannamede denir.
—İşverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte toplu olarak ayda bir veya 3 ayda bir 23.günü akşamı saat 24:00 e  kadar bildirilen beyanname muhtasar beyannamesidir Son ödemesi her ayın 26 ‘sıdır. 10 işçi veya daha az işçi çalıştıranlar muhtasar beyannamesini 3 ayda bir verebilir 11 ve üstü işçi çalıştıran aylık muhtasar beyannamesi vermek zorundadır.
—Yapılan incelemeler sonucunda geçmiş dönemlere ait geçici verginin %10’unu aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde eksik beyan edilen kısım için re’sen veya ikmalen geçici tarh edilir.
—Takvim yılı içinde memleketi ter edenlerin terki izleyen 15 gün içinde beyanname verilir.
—Ölüm durumunda beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.
—Tahakkuk esasına bağlı gelirler
Ticari Kazanç
Zirai kazanç
-Basit usulde tespit edilen kazançlar Şubat ayının 15 ‘ine kadar beyanname verilir. Şubat, Haziran ayı içinde iki taksit olarak ödenir.
—GVK’na göre ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar gelir vergisi kanununa göre diğer kazanç ve iratlardır.

Kurumlar vergisine tabi olanlar:
Yatırım fonları, Kooperatifler, İktisadi kamu müesseseleri, Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, Anonim şirketler Limitet şirketler

-Kurumlar vergisinden muaf olan kurumlar:
1)Darphane ve damga matbaası
2) Asgari fabrika ve atölyeler
3) Kamu idarelerine ait sağlık kuruluşları
4) Kamu idarelerine ait sosyal kuruluşlar
5) Belediyeler tarafından işletilen belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletmeleri
6) Belediye tarafından işletilen soğuk hava deposu işletmeleri
7) Toplu konut fonu
-İş merkezi: İş bakımından muamelelerin bil fiil toplandığı ve idare edildiği merkeze denir
-Tasfiye dönemi içinde tasfiye sonuçlanmamışsa bilançonun veya nihai hesabın kesinleşmesinden itibaren 15 gün içinde tasfiye beyannamesi verilir.
—Posta ile gönderilen beyannameler vergi dairesine geldiği günü takip eden 3 gün içinde işlenir.
—Kurumların tasfiye dönemi ile ilgili olarak:
a) Tasfiye dönemi kurumun tasfiye haline girdiği tarihten başlar bu tarihten aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı müstakil bir tasfiye dönemi sayılır.
b) Tasfiye döneminin aynı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun tasfiye haline girdiği tarihten başlar ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder.
c) Tasfiye sona erdiğinde nihai tasfiye kar ya da zarar belirlenir ve daha önce verilmiş olan tasfiye beyannameleri bu sonuca göre düzeltilir.
d) Tasfiye zararla kapanmışsa daha önce verilmiş tasfiye beyannamelerine istinaden tahsil edilmiş olan vergiler iade edilir.
e) Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh zaman aşımı tasfiyenin sona erdiği dönemi takip eden yıldan itibaren başlar

-Kurumar vergisinden indirilenler
a) Geçmiş yıl zararları
b) Hisseli komandit şirketlerde komandit ortağın kar payı
c) Genel kurul toplantıları için yapılan giderler
d)Bağış ve yardımlar
-KDV’nin yürürlüğe girmesiyle kaldırılan vergiler;
a) Dahilde alınan istihsal vergisi
b)ithalden alınan istihsal vergisi
c)Nakliyat vergisi
d)PTT hizmetleri vergisi
e) İlan ve reklam hizmetleri vergisi
f)İşletme vergisi
g)Şeker istihlak vergisi
h)Spor loto vergisi

-Tekstil ve konfeksiyon sektöründe fason işlerde fason hizmet bedeli üzerinden hesaplanan kdv’nin 2/3 ünü işi yaptıran tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilir. Geriye kalan fason işi yapanlar tarafından beyan edilir.
—KDV Beyannamesi her ayın 24.günü akşamına kadar verilir 26. gününe kadar ödenir. Posta ile gönderilen KDV beyannamesi 7 gün içinde tarh edilir.
—İthalattan alınan KDV ilgili gümrük idaresi tarafından tarh edilir. Vergisi ödenmeyen veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış kdv’leri hakkında gümrük kanununa göre işlem yapılır.
—Belgesiz mal bulunduranları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere bu mal ve hizmetlere ait alış bedellerinin ibrazı için 10 günlük süre verilir.
—Su, elektrik, Gaz, Isıtma, Soğutma ve benzeri enerji dağıtım ve kullanımlarında katma değer vergisini doğuran olayın meydana gelmesi kullanılan kısmın bedelinin tahakkuk ettirilmesi ile olur.
—KDV’de ihracat istisnası;
a) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir.
b) İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken KDV ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır.
c) Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır.
d)İhraç edilmek şartıyla imalatçıları tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV ihracatçılar tarafından ödenmez.
e) Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların tesliminde KDV tahsil edilir. Ancak gümrükten mal çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen KDV iade edilir.
VUK’da Mücbir sebepler:
a)Tutukluluk
b)Ağır kaza
c)Kişinin iradesi dışında meydana gelen mecburi gaybubetler
d)Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikaların elinden çıkmış bulunması
-Vergi muameleleri konusunda kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla süreyi ilgili idare belirler.
—Ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde vergi kanununda hüküm yoksa bildirilme ve beyanname verilmesi sürelerine 3 ay eklenir.
—Vergi kanunlarında yazılı süreler:
a) Süre gün olarak belli edilmiş ise başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter.
b) Süre hafta veya ay olarak belli edilmiş ise başladığı güne son hafta veya an da tekabül eden günün tatil saatinde biter.
c)Sürenin bittiği ayda başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter.
d)Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde süre o günün tatil saatinde biter.
e)Resmi tatil günleri süreye dahildir.
—Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir aşamaya gelmesine vergi tahakkuku denir.
—İlan yoluyla tebliğlerde tebliğin muhatabından ilan tarihinden başlayarak 1 ay süre içinde adreslerini bildirmesini istenir.
—Vergi dairesi tarafından fazla veya yersiz olarak tahsil edilen veya vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin 3 ay içinde iade edilmemesi halinde mükellefe gecikme faiz ödenir.
—Tahsil zaman aşımı: Verginin vadesini izleyen takvim yılı başından itibaren başlar 5 yıldır.
—Tahakkuk zaman aşımı: Vergiyi doğuran olayın doğduğu takvim yılını izleyen yılın başından itibaren 5 yıldır.
Örn.2002 yılına ait gelir vergisinin tahakkuk zaman aşımı başlangıcı 2003 tür.
—Tahsil zaman aşımını kesen durumlar:
Ödeme
Haciz uygulaması
Kamu alacağının teminata bağlanması
Mal bildirimi
-Terkin: Tahakkuk etmiş veya tahsil edilmiş olan bir verginin tahakkuk kaydının iptal edilmesi yahutta tahsil edilmiş olan verginin mükellefe red ve iade edilmesi suretiyle bu alacağın vergi dairesi tarafından ortadan kaldırılması işlemidir.
Terkin nedenleri:
Doğal afetler, Tahsil imkansızlığı,Tahakkuktan vazgeçme yargı kararları

-Vergi hatalarının çeşitleri:
Hesap hataları, Vergilendirme hataları

-Hesap hataları:
Matrah hataları, Vergi miktarında hatalar, Verinin mükerrer olması

-Vergilendirme hataları:
Yükümlünün şahsında hata
mükellefiyette hata
Konuda hata
muafiyet döneminde hata
-Vergi hatasında yapılan düzeltme yükümlünün lehine ise durum yükümlüye bildirildikten sonra 1 yıl içinde mükellef parasını almazsa hakkı düşer.

—Değerleme ölçüleri:
Maliyet Bedeli, Borsa rayici, Tasarruf değeri, Mukayyet değer ,İtibari değer ,Vergi değeri
Emsal bedeli,Rayiç bedeli

Tasarruf değeri: İktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değere denir.
Mukayyet değer: Bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değerine denir.
Rayiç bedel: Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değerine denir.
Vergi Değeri: Bina ve arazinin emlak vergisi kanununa göre tespit edilen değerine denir.

—Zirai işletmelere dahil hayvanlar maliyet bedeli ile değerlenir maliyet bedeli belli değilse emsal bedeli ile değerlenir
-Yabancı paralar borsa rayici ile belirlenir borsa rayici yoksa değerlemede uygulanacak kur maliye bakanlığınca belirlenir.
—Alacaklar ve borçlar mukayyet değerleri ile değerlenirler
-Ticari sermayeye dahil olmayan ev eşyası, mücevherat sanat eserleri gibi menkul mallar ve gemiler emsal bedelle değerlenir.
—Eshamlı şirketler ile iktisadi kamu müesseseleri çıkardıkları tahvilleri itibari değerleriyle değerlemeye mecburdurlar.
—Azalan bakiyeler usulüyle uygulanacak amortisman %40 ‘ geçemez

2. Derece usulsüzlük halleri;
Vergi beyannameleri, bildirimler ve vesika düzeninde şekil şartına uyulmaması halinde.
—Özel usulsüzlük halleri;
a) Muhasebe standartlarına ve tek düzen hesap planına ilişkin usul ve esaslara uymayanlara verilir.
b)Vergi idaresince istenen bilgilerin verilmemesi ile vergi inceleme elemanına yardımcı olunmaması
c)Fatura verilmemesi

-Vergi mahremiyetine uymak zorunda olan kişiler:
a) Vergi muameleleriyle uğraşan memurlar
b) Vergi işlerinde görev alan bilirkişiler
c)Vergi mahkemelerinde görevli olanlar
d)Vergi kanunlarına göre kurulun komisyonlara iştirak edenler
-Kaçakçılık suçuna maddi menfaat gözeterek iştirak edenlere 1 katı ceza Maddi menfaat gözetmeden iştirak edenlere ¼ ceza uygulanır.
—Vergi zıyaı tek bir fiil ile başka neviden birkaç veri ziyaya uğramış olursa her vergi bakımından ayrı ayrı ceza kesilir.
—Tek bir fiille vergi zıyaı ve usulsüzlük suçları birlikte işlenirse Cezalardan miktar itibariyle en fazla olanı kesilir.

Pişmanlıktan yararlanma şartları:
a)  Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin pişmanlık dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde verilmesi
b) Mükellefin pişmanlık dilekçesini vermeden önce nezdinde herhangi bir vergi incelemesine başlanmamış olması
c) Mükellefin suçunu vergi dairesine haber verdiği tarihten önce hakkında bir ihbar olmaması
d) Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının pişmanlık dilekçesinin verilme tarihinden başlayarak 15 gün içinde tamamlanması
e) Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş olan vergilerin gecikme zammı ile birlikte pişmanlık dilekçesinin verilmesinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi
-Uzlaşmaya başvurabilme nedenleri:
a)Yargı organları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olması
b)Tarhiyatta VUK’da yer alan vergi hataları veya bunlar dışında her türlü maddi hatanın bulunması
c)Mükellefin kanunlara gereği kadar nüfus edememiş olması
Yetkili makamların mükellefi yanıltması sonucu tarhiyatın yanlış yapılmış olduğunu iddia edilmesi

Uzlaşma talebi vergi ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gündür.Beyana dayalı tar edilen vergi uzlaşma konusu yapılamaz.

-Uzlaşma konusu;
a) İdarece tarh edilen vergi
b) ikmalen tarh edilen vergi
c)Re’sen tarh edilen vergi
d) kesilen vergi cezaları

-Yürütme Organından doğan kaynaklar:
a)Kanun hükmünde kararname
b)Tüzük (Bakanlar kurulu çıkarır)
c)Genel tebliğ
d)Yönetmelik

-Maliye bakanlığının çıkardığı kaynaklar:
a)Genelge
b)Özelge
c)Yönetmelik
d)Genel Tebliğ

-Yasama organından doğan kaynaklar
a)Anayasa
b)Uluslar arası vergi anlaşmaları
c)Kanun

-Danıştay: Vergi uyuşmazlıkları yönünde başvurulabilecek en son yargı organı
a) ilk derece mahkemesi olarak dava açma süresi 60 gündür.
b)Kurul halindeki vergi mahkemelerinin verdikleri kararlara karşı itiraz Danıştay’a yapılır.
—Vergi mahkemesinde dava açma süresi 30 gündür.
—Ödeme emri, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkukta açılan davalarda süre 7 gündür.

—Amme alacaklarında teminat konusu
a) Para
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları
c) Hazine tahvilleri
d) Hazine bonoları
Şahsi teminatlar geçerli değildir.
—Vergi alacağı en fazla 2 yıl tecil edilebilir.

—Amme alacaklarının korunmasına yönelik önlemler
a) Teminat
b)İhtiyati haciz
c)İhtiyati tahakkuk

-Vergi hukukunun ilişkili olduğu dallar
a) Devletler hukuku
b) İcra hukuku
c) İdare hukuk
d) Ceza hukuku
—Vergilendirme ilkesinin mutlak ve sınırsız olduğuna karşı ilk tepki büyük özgürlük fermanı magna carta dır.

Dolaylı vergiler
a)Gümrük vergileri
b)KDV
c)Muamele işlem vergisi
d)Resimler
e) Harçlar

-Dolaysız vergiler
a)Gelir vergisi
b)Kurumlar vergisi
c)Genel harcama vergileri
d)Genel servet vergileri
e)Veraset ve intikal vergisi

-Gelirin tahsil esasına bağlananlar
a) Gayrimenkul sermaye iradı
b) Ücretler
c) Serbest meslek kazançları
d) Menkul sermaye iratları
-Tahakkuk koşuluna bağlanan gelirler
a)Ticari kazançlar
b)Zirai kazançlar
-Gayrimenkul Sermaye iradı : Taşınmaz malların sahipleri mutasarrıfları zilyetleri irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilmesinden gelir.
—Götürü gider indirimi oranı %25 dir. Götürü gider yöntemini kabul eden yüklü 2 yıl geçmedikçe bu yöntemden dönüş yapamaz.
—Emsal kira bedeli: Binanın vergi değeri üzerinden %5 hesaplanır.
—Vergi dairesinin ilan yoluyla tebligat yapması sonucunda ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine başvuruda bulunmamış olanlar için bir ayın sonunda ilan yapılmış sayılır.
—Vergi hatalarını düzeltme yetkisi vergi dairesi müdürüne verilmiştir.
—Vergi hatalarında şikayet yoluyla düzeltme maliye bakanlığına yapılır hatalarda düzeltme zaman aşımı 5 yıldır. Dava açma süresinden sonra yapılmış düzeltme talebinin maliye bakanlığı tarafından reddedilmesi halinde yükümlü Danıştay’a iptal davası açabilir.

—Vergi yükümlüsünün görevleri;
a) Bildirimde bulunmak
b) Belgeleri düzenlemek
c) Defter tutmak
d) Defter ve belgeleri saklamak
e) Adres değişikliğini 1 ay içinde vergi dairesine bildirmek

-İşe başlama ve bitirme bildirimi:
a) İşe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılır.
b) İşe başlamayı bildirimde yetkili kişiler Avukat,smmm
c)İşi bırakma bildirimi 1 ay içinde yapılır.
d)Yükümlünün ölümü halinde de kapanış bildirimi mirası reddetmemiş mirasçılar tarafından 1 ay içinde yapılır.
—Yeni kurulan şirketlerin vergi dairesine bildirimi sorumluluğu ticaret siciline aittir. Bildirim süresi 10 gündür.
—Tasfiye ya da iflas durumunda tasfiyenin tamamlandığı tarihte iş terk edilmiş sayılır.
—1. sınıf tüccarlar;
Limitet şirketler,Anonim şirketler,kolektif şirketler,kooperatifler
-1.sınf tüccarların tuttukları defterler:
Günlük (yevmiye)defteri
Büyük Defter(defteri kebir)
Not: Büyük defterin VUK’a göre tasdik edilmesi gerekmiyor.TTK’a göre tasdiki zorunludur.
Envanter defteri
Amortisman defteri
-Envanter: Hesap döneminin sonunda ve başında çıkarılır. Büyük mağazalarda envanter 3 yılda bir çıkarılır.
Muhasebe dışı envanter: İşletmeye dahil varlıkların tespit ve değerleme çalışmalarına denir.
Muhasebe içi envanter: Muhasebe dışı envanter yoluyla edinilen bilgilerin muhasebe kayıt ortamına aktarılması işlemidir.
Örnek:
Amortisman ayırma işlemi, Karşılık ayırma işlemi, Kesin mizan çıkarmak, Mal satış karını saptamak

-Günlük deftere yanlış kayıt düzeltme kaydıyla düzeltilir.
—Büyük deftere yapılan yanlış kayıt yanlış kaydın üstü okunacak şekilde çizilir doğrusu uygun yere yazılır
-Envanter defterine yapılan yanlış kayıt yanlış kaydın üstü okunacak şekilde çizilir doğrusu uygun yere yazılır
-Amortisman defterine yapılan yanlış kayıt yanlış kaydın üstü okunacak şekilde çizilir doğrusu uygun yere yazılır
Ticari defterler işyerinin bulunduğu yerdeki noterde onaylatılır.
Kanuni sürenin sonunda başlayarak 1 ay geçtikten sonraki tasdikler tasdik ettirilmemiş sayılır. Defterlerin Türkçe tutulması zorunludur. Yardımcı defterlerde böyle bir zorunluluk yok.
— Ticari işlemler 10 gün içinde deftere işlenmelidir.
—İşlemleri sürekli yetkililerin imzasını taşıyan muhasebe fişleri vb. belgeler üzerinden yasal defterlere işleyenler 45 gün içinde işlemelidirler.
—Adi ortaklıkta defterler ortakların tümü adına tasdik edilir.
—Ticari defter ve belgeler kayıp olması halinde 15 gün içinde asliye ticaret mahkemesine dava açılmalıdır.
—Defterler VUK’a göre 5 yıl TTK’na göre 10 yıl saklanmak zorundadır.

—Değerleme ile ilgili bilgiler:
a) Değerleme günü hesap döneminin son günüdür.
b)Hisse senedi alış bedeli üzerinden değerlenir.
c) Hazine bonosu devlet tahvili Borsa rayici
d)Özel kesim tahvilleri Alış bedeli+Gelir
e)Yabancı paralar Maliye bakanlığınca açıklanan kur üzerinden

İKTİSADİ KIYMET                                                              DEĞERLEME YÖNTEMİ
Gayrimenkuller                                                                                 Maliyet bedeli
Demirbaş eşyalar                                                                               Maliyet bedeli
Emtiya (ticari mal alımı)                                                                   Maliyet bedeli
İmal edilen emtia (Üretilen ticari mal)                                                Maliyet bedeli
zirai mahsuller                                                                                    Maliyet bedeli
Hayvanlar                                                                                           Maliyet bedeli
 
Alacaklar                                                                                           Mukayyet değer
ilk tesis ve taazzuv giderleri                                                                 Mukayyet değer
Peştemaller                                                                                         Mukayyet değer
Aktif geçici hesap kıymetleri                                                                Mukayyet değer
Borçlar                                                                                                 Mukayyet değer
Pasif geçici kıymet hesapları                                                                Mukayyet değer
Karşılıklar                                                                                           Mukayyet değer

Kasa mevcudu (nakit)                                                                         İtibari değer
Tahviller                                                                                             İtibari değer


Menkul kıymetler                                                    Borsa rayici yoksa alış bedeli +gelir
Yabancı paralar                                                     Borsa rayici yoksa Maliye Bakanlığı belirler

Kıymeti düşen mallar                                                                          Emsal bedeli

Senede bağlı alacaklar (vadesi gelmemiş)                                            Tasarruf değeri
Senede bağlı borçlar (vadesi gelmemiş)                                               Mukayyet( kayıtlı değer)

 


—Vergi Cezaları:
-Tüzel kişilerde: Şirket tüzel kişiliği adına kesilir.
—Özel Usulsüzlük (Cezada indirim oranı 1/3’dür)
a) Muhasebe standartları ve tekdüzen hesap planına uyulmaması
b) Fatura verilmemesi
c) Maliye bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına uyulmaması
d) Belge basımı ile ilgili bildirim görevine uyulmaması
e) Fatura ve belgeyi almayanlar 1/5 oranında cezalandırılır.
1.Derece usulsüzlük
a) Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması
b) Tutulması zorunlu defterlerden herhangi birini tutulmamış olması
c) Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili belgelerin doğru bir vergi incelemesi yapılmasına olanak vermeyecek derecede eksik usulsüz veya karışık olması
e) Çiftçiler tarafından VUK 245 madde hükmüne göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete süresinde uyulmamış olması
f)İşe başlamanın zamanında bildirilmemiş olması
g)Tasdiki zorunlu defterlerden herhangi birinin tasdik işleminin yaptırılmamış olması
2.Derece usulsüzlük
a) Veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin süresinin sonundan başlanarak 15 gün içinde verilmemiş olması
b) Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri içerecek doğru bir şekilde verilmemiş olması
c)Vergi kanunlarında yazılan bildirimlerin zamanında yapılmamış olması
d)Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması
e)Tasdiki zorunlu olan defterlerden herhangi birinin tasdik işleminin süresinin sonundan başlayarak 1 ay içinde yaptırılmış olması
f) vergi beyannameleri bildirimler ve diğer belgelerin Bu kanundaki düzenlemelere uygun olmadan verilmiş olması
g) Hesap ve işlemlerin doğruluk ve açıklığını bozmamak koşuluyla bazı bilgi ve belgelerin bulunmaması ya da ibraz edilmemiş olması
-Vergi mahkemelerine dava açma süresi 30 gündür.
—Tek hakimli mahkeme kararlarına karşı 30 gün içinde Bölge idare mahkemesine dava açılır.
—Vergi mahkemesinin 2 ve daha fazla hakimle verilen kararlarına karşı 30 gün içinde Danıştay’a dava açılır.
—Bölge idare mahkemesi ve vergi mahkemesi kararlarına karşı Danıştay’a dava açılır.
—Danıştay’da ilk derece mahkemesi olarak görülecek dava başvuru süresi 60 gündür
Genel usulsüzlükte zaman aşımı süresi 2 yıl Özel usulsüzlükte 5 yıldır.


Ellerine sağlık clematis arkadaşım,
çok güzel bir özet olmuş...:)
Derbeder sanada tşk eder, başarılarınızın devamını dilerim...

goncam

 • Acemi Üye
 • *
 • İleti: 18
 • Taşı delen suyun gücü , damlaların sürekliliğidir
: VERGİ HUKUKU KISA HATIRLATMALAR, TANIMLAR, PAYLAŞIMLAR
« Yanıtla #9 : 14 Ekim 2010, 10:16:00 »
Tahsil zaman aşımını kesen nedenler:
Ödeme, Cebren tahsil,Mal bildirimi, Ödeme emri tebliği

-Servet vergileri:
Motorlu taşıtlar,Emlak vergisi, Veraset intikal vergisi

-Ödeme emrine karşı 7 gün içinde vergi mahkemesine başvurma gerekçesi;

Borcun kısmen ödendiği
Borcun vadesinin geçtiği
Böyle bir borcun olmadığı
Borcun ödendiğini öne sürmesi

-Kaçakçılığa maddi menfaat gözeterek katılan kişiye vergi zıyaı cezası kesilir. Kayba uğratılan verginin 1 katıdır.
— Doğal afet nedeniyle mal varlığının 1/3 ünü kaybeden kişi 6 ay içinde başvuruda bulunmak kaydıyla terkine yetkili makam maliye bakanlığıdır.
—Gelir uzmanı ve yoklama memurlarının vergi inceleme yetkileri yoktur.
—Kamu finansmanı olmadan üretilemeyen bir fiyat karşılığı satılmayan ve tüketimden kimsenin mahrum bırakılamadığı mallar kolektif mallardır.
—Kesin hesap kanunu tasarısını meclise bakanlar kurulu sunar.
—Dar mükellefiyet;
Mülkilik ilkesi geçerlidir.
Münferit beyanname verirler
Bir takvim yılında 6 aydan az Türkiye de kalırlar
İhracat istisnasından yararlanırlar
-Yükümlü bir kişinin beyannamesini süresinde vermemesi sonucunda vergi dairesince Re’sen tarh yapılır. Ayrıca vergi zıyaı veya 1.derece genel usulsüzlük cezası kesilir.
—4T olarak ifade edilen vergileme süreci
Tarh
Tebliğ
Tahakkuk
Tahsil
yukarıda sayılan 4T vergileme sürecinin hazırlık aşaması matrahtır.

—Ödeme emrine karşı vergi cezasına ilişkin ödeme süresi tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.
—Kurul halinde bakılan vergi mahkemesinin kararı Danıştay tarafından bozulduğunda bu mahkeme kararında ısrar ederse bu davaya vergi davaları dairesi genel kurulunda bakılır.
—İhtiyati haciz sebepleri:
Borçlu kaçmışsa
Amme davası başlamışsa
Adres tespiti mümkün değilse
Teminat için gerekli fiil oluşmuş ise
-Tecil Mükellefin borcunu ödemesi hali mümkün değil ise Ticaret mahkemesinden aciz belgesi alarak tecil hakkı kazanır.
Örtülü ödenek uygulaması: Aleniyet ilkesinden sapmaya yol açar

-Vergi uyuşmazlıklarında yetkili olan mahkemeler:
Vergi mahkemesi (1. derece mahkemesi)
Bölge idare mahkemesi
Danıştay

-VUK’da düzenlenen süreler:
Düzenleme zaman aşımı.Tahakkuk zaman aşımı.Ceza kesme zaman aşımı.Tarh Zaman aşımı
-Tahsil zaman aşımı AATUHK (amme alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki kanun) düzenlenmiştir.

—Lavzi yorum: kanunların ne ifade ettiğine ilişkin yorumdur.
—Danıştayı oluşturan dairelerin kararları arasındaki farklı uygulamalar içtihati birleştirme kararı ile giderilebilir.
—Menkul sermaye iradı: sermayenin başkasına kullandırılması sonucu elde edilen gelirdir.
—Mali tatil 1-20 Temmuz arası yapılır.

—Vergi Davası açmaya yetkili olanlar:
Mükellef,kanuni temsilciler,Avukatlar,Adına vergi cezası kesilenler

-Fatura düzenlemek zorunda olanlar:
1:sınıf tüccarlar,2.sınıf tüccarlar,Basit usulde vergilendirilen tüccarlar
-İhtiyati tahakkuk kararı almaya yetkisi olan vergi dairesi başkanıdır.

—Tekerrür hükmü uygulanan vergi suçları:
Vergi zıyaı
1.Derece usulsüzlük
2.derece usulsüzlük
vergi zıyaı ve usulsüzlük
-Sosyal güvenlik kurumlarının topladığı gelir Parafiskal ya da vergi benzeri gelirdir.
—Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenecek duruma gelmesine verginin tahakkuku denir.
— Vergi ile ilgili tüm başvuru yollarının tüketilmiş olmasına verginin tahakkuku denir.
—Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunması halinde vergi Re’sen tarh edilir.
—Re’sen tarh edilen vergi mükellefe ihbarname ile tebliğ edilir.
—İdarece vergi tarhı yoklama fişi tanzim edilmek suretiyle yapılır.
—Memleketi terk ve ölüm halinde mükellefiyeti kalkanların tarh olunan vergilerinin 1 ay içinde ödenmesi gerekir. Eğer vergi beyana dayalıysa beyan süresinde ödenmelidir.

—Vergi yoklaması yapmaya yetkililer:
Gelir uzmanı
Vergi dairesi müdürü
Yoklama memurları
yetkili makam tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler.

—Vergi Denetim türleri:
Arama ,Yoklama,İnceleme,Bilgi toplama

-Basit usule tabi kişiler defter tutmaz KDV, muhtasar verme gibi ödevleri yoktur.

—Pişmanlık ve ıslah beyana dayalı vergilerde geçerlidir.
Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, Motorlu taşıtlar vergisi, Taşıt alım vergisi

-Devlet borçlarında tahvil sahiplerine öncelikli ödeme yapılması şeklinde verilen garanti türü en ziyade müsaadeyi mazhardır.

—Vergilendirme hataları:
mevzuda hata,mükellefiyette hata, Mükellefin şahsında hata,Vergilendirme veya muafiyet dönemlerinde hata

-Ar-Ge giderlerinin 40’ı indirim konusu yapılır.

—Yoklama yapmaya yetkili olanlar:
Vergi dairesi müdürleri,Yoklama memurları, Gelir uzmanları yetkili makamlar tarafından yoklama işiyle görevlendirilenler, Vergi incelemesine yetkili olanlar

-Vergi incelemesine Yetkili olanlar:
Hesap uzmanları ve yardımcıları
Vergi dairesi başkanları (vergi dairesi başkanının bulunmadığı yerde ilin en büyük mal memuru (defterdar)
Vergi denetmenleri
vergi denetmen yardımcıları
vergi dairesi müdürleri
Maliye müfettişleri ve yardımcıları
Gelirler kontrolörleri ve stajyerleri
Gelir idaresi başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar.

—Uzlaşma yapılamayacak suçlar:
Kaçakçılık
Özel Usulsüzlük
Genel Usulsüzlük
-Re’sen tarh gerektiren 1. derece usulsüzlük cezalarında cezalar 2 kat uygulanır.

—Vergi borcunu sona erdiren nedenler:
Ödeme, Zamanaşımı, Yargı kararı, düzeltme,Terkin, Takas,Mahsup,Uzlaşma,Vergi hatasının düzeltilmesi

-Vergi cezasını sona erdiren nedenler:
Ödeme, zaman aşımı,Yanılma,pişmanlık ve ıslah,Ölüm ,Mücbir sebepler, Terkin

-Tahsil zaman aşımı ve gecikme zammı + Tecil faizi AATUHK düzenlenmiştir.
—Katma değer vergisi ülkemizde 1985 yılında uygulamaya geçmiştir.
—KDV’ yasal oran %10 dur. Bakanlar kurulu bu oranı 4 katına kadar arttırmaya %1 e kadar indirmeye yetkilidir. KDV de yasal üst sınır %40 dır. Zorunlu tüketim malları %1 Temel Gıda %8 Genel oran %18 dir.


—Sosyal hizmetler:
Eğitim,sağlık,Sosyal güvenlik,Kültürel hizmetler

-Vergi zıyaı cezası 5 yıl içinde tekerrür ederse %50 artırılır, Usulsüzlüklerde, yapıldığı yıl takip eden yılın başından başlayarak 2 yıl içinde usulsüzlük tekerrür ederse vergi cezası %25 arttırılır.
—Tahakkuk zaman aşımı vergiyi doğuran olayı izleyen yılbaşından itibaren başlar 5 yıldır.
—Vergi hukukunda tahakkuk eden veya tahsil edilen bir verginin mükellefe red ve iadesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkmasına terkin denir.
—Bütçenin dış denetimini: Sayıştay yapar.

—Vergi tahsil yöntemleri:
İltizam,ihale ,halk temsilciliği eliyle tahsil, Devlet memurları eliyle tahsil,

-İl özel idaresinin başında vali bulunur.
—Dava açma süresi içinde dava açılmazsa vergi aynı anda tahakkuk eder ve kesinleşir.

Gelirin unsurları:
Ticari kazançlar,Zirai kazançlar,Ücretler,Serbest meslek kazançları,Gayrimenkul sermaye iratları, Menkul sermaye iratları , Menkul sermaye iratları ,kaynağı ne olursa olsun diğer her türlü iratlar
-Zirai kazançların tespitinde esas alınan işletme büyüklüğü ölçütlerini Bakanlar Kurulu
belirler.

Ticari kazançlar:
a) Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden elde edilen kazançlar.
b)Gayrimenkullerin, alım/satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerden elde ettikleri kazanç
c) Coberlik işlerinden işlerinden elde ettikleri kazanç
d) satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından elde edilen kazançlar
-Ücret sayılan gelirler:
a) yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler.
b) Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler
c) Her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen paralar
d) Bilirkişilere yapılan ödemeler.

Serbest meslek kazancı sayılan gelirler:
Gümrük komisyonculuğundan elde edilen kazanç
Dava vekilleri
Müşavirler
Noter
Avukat (kendi adına çalışanlar)
Doktorlar (Serbest çalışanlar)

Gayrimenkul sermaye iradı:
a) Arazinin kiraya verilmesinden elde edilen kazanç
b) Gemilerin kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar
c) Motorlu nakil araçlarının kiralanmasından elde edilen kazançlar
d) Kiraya verilen binalar

Menkul sermaye iratları:
a) Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları
b) Hazine bonosu faizleri
c) Alacak faizleri
d) Mevduat faizleri
e) Adi komandit şirketlerde komanditer ortağın kar payı

Gelir vergisi beyannameleri:
a) Gelir vergisi (Gerçek kişiler verir)
b) Kurumlar vergisi (Tüzel kişiler verir)
1-25 Nisan tarihleri arası beyanname verme süresi Tamamı Nisan ayı içinde ödenir.
Kurumlar vergisi oranı %20 Kurumlar geçici vergi oranı %20 dir.
c) Yıllık beyanname
15 Mart beyan tarihi Mart ve Temmuz iki taksitte ödenir.
e) Münferit beyanname (Dar mükellefler verir.)
Münferit beyanname ile bildirilen kazançların vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. Bu beyannameye özel beyannamede denir.
—İşverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte toplu olarak ayda bir veya 3 ayda bir 23.günü akşamı saat 24:00 e  kadar bildirilen beyanname muhtasar beyannamesidir Son ödemesi her ayın 26 ‘sıdır. 10 işçi veya daha az işçi çalıştıranlar muhtasar beyannamesini 3 ayda bir verebilir 11 ve üstü işçi çalıştıran aylık muhtasar beyannamesi vermek zorundadır.
—Yapılan incelemeler sonucunda geçmiş dönemlere ait geçici verginin %10’unu aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde eksik beyan edilen kısım için re’sen veya ikmalen geçici tarh edilir.
—Takvim yılı içinde memleketi ter edenlerin terki izleyen 15 gün içinde beyanname verilir.
—Ölüm durumunda beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.
—Tahakkuk esasına bağlı gelirler
Ticari Kazanç
Zirai kazanç
-Basit usulde tespit edilen kazançlar Şubat ayının 15 ‘ine kadar beyanname verilir. Şubat, Haziran ayı içinde iki taksit olarak ödenir.
—GVK’na göre ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar gelir vergisi kanununa göre diğer kazanç ve iratlardır.

Kurumlar vergisine tabi olanlar:
Yatırım fonları, Kooperatifler, İktisadi kamu müesseseleri, Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, Anonim şirketler Limitet şirketler

-Kurumlar vergisinden muaf olan kurumlar:
1)Darphane ve damga matbaası
2) Asgari fabrika ve atölyeler
3) Kamu idarelerine ait sağlık kuruluşları
4) Kamu idarelerine ait sosyal kuruluşlar
5) Belediyeler tarafından işletilen belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletmeleri
6) Belediye tarafından işletilen soğuk hava deposu işletmeleri
7) Toplu konut fonu
-İş merkezi: İş bakımından muamelelerin bil fiil toplandığı ve idare edildiği merkeze denir
-Tasfiye dönemi içinde tasfiye sonuçlanmamışsa bilançonun veya nihai hesabın kesinleşmesinden itibaren 15 gün içinde tasfiye beyannamesi verilir.
—Posta ile gönderilen beyannameler vergi dairesine geldiği günü takip eden 3 gün içinde işlenir.
—Kurumların tasfiye dönemi ile ilgili olarak:
a) Tasfiye dönemi kurumun tasfiye haline girdiği tarihten başlar bu tarihten aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı müstakil bir tasfiye dönemi sayılır.
b) Tasfiye döneminin aynı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun tasfiye haline girdiği tarihten başlar ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder.
c) Tasfiye sona erdiğinde nihai tasfiye kar ya da zarar belirlenir ve daha önce verilmiş olan tasfiye beyannameleri bu sonuca göre düzeltilir.
d) Tasfiye zararla kapanmışsa daha önce verilmiş tasfiye beyannamelerine istinaden tahsil edilmiş olan vergiler iade edilir.
e) Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh zaman aşımı tasfiyenin sona erdiği dönemi takip eden yıldan itibaren başlar

-Kurumar vergisinden indirilenler
a) Geçmiş yıl zararları
b) Hisseli komandit şirketlerde komandit ortağın kar payı
c) Genel kurul toplantıları için yapılan giderler
d)Bağış ve yardımlar
-KDV’nin yürürlüğe girmesiyle kaldırılan vergiler;
a) Dahilde alınan istihsal vergisi
b)ithalden alınan istihsal vergisi
c)Nakliyat vergisi
d)PTT hizmetleri vergisi
e) İlan ve reklam hizmetleri vergisi
f)İşletme vergisi
g)Şeker istihlak vergisi
h)Spor loto vergisi

-Tekstil ve konfeksiyon sektöründe fason işlerde fason hizmet bedeli üzerinden hesaplanan kdv’nin 2/3 ünü işi yaptıran tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilir. Geriye kalan fason işi yapanlar tarafından beyan edilir.
—KDV Beyannamesi her ayın 24.günü akşamına kadar verilir 26. gününe kadar ödenir. Posta ile gönderilen KDV beyannamesi 7 gün içinde tarh edilir.
—İthalattan alınan KDV ilgili gümrük idaresi tarafından tarh edilir. Vergisi ödenmeyen veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış kdv’leri hakkında gümrük kanununa göre işlem yapılır.
—Belgesiz mal bulunduranları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere bu mal ve hizmetlere ait alış bedellerinin ibrazı için 10 günlük süre verilir.
—Su, elektrik, Gaz, Isıtma, Soğutma ve benzeri enerji dağıtım ve kullanımlarında katma değer vergisini doğuran olayın meydana gelmesi kullanılan kısmın bedelinin tahakkuk ettirilmesi ile olur.
—KDV’de ihracat istisnası;
a) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir.
b) İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken KDV ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır.
c) Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır.
d)İhraç edilmek şartıyla imalatçıları tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV ihracatçılar tarafından ödenmez.
e) Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların tesliminde KDV tahsil edilir. Ancak gümrükten mal çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen KDV iade edilir.
VUK’da Mücbir sebepler:
a)Tutukluluk
b)Ağır kaza
c)Kişinin iradesi dışında meydana gelen mecburi gaybubetler
d)Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikaların elinden çıkmış bulunması
-Vergi muameleleri konusunda kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla süreyi ilgili idare belirler.
—Ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde vergi kanununda hüküm yoksa bildirilme ve beyanname verilmesi sürelerine 3 ay eklenir.
—Vergi kanunlarında yazılı süreler:
a) Süre gün olarak belli edilmiş ise başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter.
b) Süre hafta veya ay olarak belli edilmiş ise başladığı güne son hafta veya an da tekabül eden günün tatil saatinde biter.
c)Sürenin bittiği ayda başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter.
d)Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde süre o günün tatil saatinde biter.
e)Resmi tatil günleri süreye dahildir.
—Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir aşamaya gelmesine vergi tahakkuku denir.
—İlan yoluyla tebliğlerde tebliğin muhatabından ilan tarihinden başlayarak 1 ay süre içinde adreslerini bildirmesini istenir.
—Vergi dairesi tarafından fazla veya yersiz olarak tahsil edilen veya vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin 3 ay içinde iade edilmemesi halinde mükellefe gecikme faiz ödenir.
—Tahsil zaman aşımı: Verginin vadesini izleyen takvim yılı başından itibaren başlar 5 yıldır.
—Tahakkuk zaman aşımı: Vergiyi doğuran olayın doğduğu takvim yılını izleyen yılın başından itibaren 5 yıldır.
Örn.2002 yılına ait gelir vergisinin tahakkuk zaman aşımı başlangıcı 2003 tür.
—Tahsil zaman aşımını kesen durumlar:
Ödeme
Haciz uygulaması
Kamu alacağının teminata bağlanması
Mal bildirimi
-Terkin: Tahakkuk etmiş veya tahsil edilmiş olan bir verginin tahakkuk kaydının iptal edilmesi yahutta tahsil edilmiş olan verginin mükellefe red ve iade edilmesi suretiyle bu alacağın vergi dairesi tarafından ortadan kaldırılması işlemidir.
Terkin nedenleri:
Doğal afetler, Tahsil imkansızlığı,Tahakkuktan vazgeçme yargı kararları

-Vergi hatalarının çeşitleri:
Hesap hataları, Vergilendirme hataları

-Hesap hataları:
Matrah hataları, Vergi miktarında hatalar, Verinin mükerrer olması

-Vergilendirme hataları:
Yükümlünün şahsında hata
mükellefiyette hata
Konuda hata
muafiyet döneminde hata
-Vergi hatasında yapılan düzeltme yükümlünün lehine ise durum yükümlüye bildirildikten sonra 1 yıl içinde mükellef parasını almazsa hakkı düşer.

—Değerleme ölçüleri:
Maliyet Bedeli, Borsa rayici, Tasarruf değeri, Mukayyet değer ,İtibari değer ,Vergi değeri
Emsal bedeli,Rayiç bedeli

Tasarruf değeri: İktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değere denir.
Mukayyet değer: Bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değerine denir.
Rayiç bedel: Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değerine denir.
Vergi Değeri: Bina ve arazinin emlak vergisi kanununa göre tespit edilen değerine denir.

—Zirai işletmelere dahil hayvanlar maliyet bedeli ile değerlenir maliyet bedeli belli değilse emsal bedeli ile değerlenir
-Yabancı paralar borsa rayici ile belirlenir borsa rayici yoksa değerlemede uygulanacak kur maliye bakanlığınca belirlenir.
—Alacaklar ve borçlar mukayyet değerleri ile değerlenirler
-Ticari sermayeye dahil olmayan ev eşyası, mücevherat sanat eserleri gibi menkul mallar ve gemiler emsal bedelle değerlenir.
—Eshamlı şirketler ile iktisadi kamu müesseseleri çıkardıkları tahvilleri itibari değerleriyle değerlemeye mecburdurlar.
—Azalan bakiyeler usulüyle uygulanacak amortisman %40 ‘ geçemez

2. Derece usulsüzlük halleri;
Vergi beyannameleri, bildirimler ve vesika düzeninde şekil şartına uyulmaması halinde.
—Özel usulsüzlük halleri;
a) Muhasebe standartlarına ve tek düzen hesap planına ilişkin usul ve esaslara uymayanlara verilir.
b)Vergi idaresince istenen bilgilerin verilmemesi ile vergi inceleme elemanına yardımcı olunmaması
c)Fatura verilmemesi

-Vergi mahremiyetine uymak zorunda olan kişiler:
a) Vergi muameleleriyle uğraşan memurlar
b) Vergi işlerinde görev alan bilirkişiler
c)Vergi mahkemelerinde görevli olanlar
d)Vergi kanunlarına göre kurulun komisyonlara iştirak edenler
-Kaçakçılık suçuna maddi menfaat gözeterek iştirak edenlere 1 katı ceza Maddi menfaat gözetmeden iştirak edenlere ¼ ceza uygulanır.
—Vergi zıyaı tek bir fiil ile başka neviden birkaç veri ziyaya uğramış olursa her vergi bakımından ayrı ayrı ceza kesilir.
—Tek bir fiille vergi zıyaı ve usulsüzlük suçları birlikte işlenirse Cezalardan miktar itibariyle en fazla olanı kesilir.

Pişmanlıktan yararlanma şartları:
a)  Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin pişmanlık dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde verilmesi
b) Mükellefin pişmanlık dilekçesini vermeden önce nezdinde herhangi bir vergi incelemesine başlanmamış olması
c) Mükellefin suçunu vergi dairesine haber verdiği tarihten önce hakkında bir ihbar olmaması
d) Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının pişmanlık dilekçesinin verilme tarihinden başlayarak 15 gün içinde tamamlanması
e) Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş olan vergilerin gecikme zammı ile birlikte pişmanlık dilekçesinin verilmesinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi
-Uzlaşmaya başvurabilme nedenleri:
a)Yargı organları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olması
b)Tarhiyatta VUK’da yer alan vergi hataları veya bunlar dışında her türlü maddi hatanın bulunması
c)Mükellefin kanunlara gereği kadar nüfus edememiş olması
Yetkili makamların mükellefi yanıltması sonucu tarhiyatın yanlış yapılmış olduğunu iddia edilmesi

Uzlaşma talebi vergi ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gündür.Beyana dayalı tar edilen vergi uzlaşma konusu yapılamaz.

-Uzlaşma konusu;
a) İdarece tarh edilen vergi
b) ikmalen tarh edilen vergi
c)Re’sen tarh edilen vergi
d) kesilen vergi cezaları

-Yürütme Organından doğan kaynaklar:
a)Kanun hükmünde kararname
b)Tüzük (Bakanlar kurulu çıkarır)
c)Genel tebliğ
d)Yönetmelik

-Maliye bakanlığının çıkardığı kaynaklar:
a)Genelge
b)Özelge
c)Yönetmelik
d)Genel Tebliğ

-Yasama organından doğan kaynaklar
a)Anayasa
b)Uluslar arası vergi anlaşmaları
c)Kanun

-Danıştay: Vergi uyuşmazlıkları yönünde başvurulabilecek en son yargı organı
a) ilk derece mahkemesi olarak dava açma süresi 60 gündür.
b)Kurul halindeki vergi mahkemelerinin verdikleri kararlara karşı itiraz Danıştay’a yapılır.
—Vergi mahkemesinde dava açma süresi 30 gündür.
—Ödeme emri, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkukta açılan davalarda süre 7 gündür.

—Amme alacaklarında teminat konusu
a) Para
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları
c) Hazine tahvilleri
d) Hazine bonoları
Şahsi teminatlar geçerli değildir.
—Vergi alacağı en fazla 2 yıl tecil edilebilir.

—Amme alacaklarının korunmasına yönelik önlemler
a) Teminat
b)İhtiyati haciz
c)İhtiyati tahakkuk

-Vergi hukukunun ilişkili olduğu dallar
a) Devletler hukuku
b) İcra hukuku
c) İdare hukuk
d) Ceza hukuku
—Vergilendirme ilkesinin mutlak ve sınırsız olduğuna karşı ilk tepki büyük özgürlük fermanı magna carta dır.

Dolaylı vergiler
a)Gümrük vergileri
b)KDV
c)Muamele işlem vergisi
d)Resimler
e) Harçlar

-Dolaysız vergiler
a)Gelir vergisi
b)Kurumlar vergisi
c)Genel harcama vergileri
d)Genel servet vergileri
e)Veraset ve intikal vergisi

-Gelirin tahsil esasına bağlananlar
a) Gayrimenkul sermaye iradı
b) Ücretler
c) Serbest meslek kazançları
d) Menkul sermaye iratları
-Tahakkuk koşuluna bağlanan gelirler
a)Ticari kazançlar
b)Zirai kazançlar
-Gayrimenkul Sermaye iradı : Taşınmaz malların sahipleri mutasarrıfları zilyetleri irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilmesinden gelir.
—Götürü gider indirimi oranı %25 dir. Götürü gider yöntemini kabul eden yüklü 2 yıl geçmedikçe bu yöntemden dönüş yapamaz.
—Emsal kira bedeli: Binanın vergi değeri üzerinden %5 hesaplanır.
—Vergi dairesinin ilan yoluyla tebligat yapması sonucunda ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine başvuruda bulunmamış olanlar için bir ayın sonunda ilan yapılmış sayılır.
—Vergi hatalarını düzeltme yetkisi vergi dairesi müdürüne verilmiştir.
—Vergi hatalarında şikayet yoluyla düzeltme maliye bakanlığına yapılır hatalarda düzeltme zaman aşımı 5 yıldır. Dava açma süresinden sonra yapılmış düzeltme talebinin maliye bakanlığı tarafından reddedilmesi halinde yükümlü Danıştay’a iptal davası açabilir.

—Vergi yükümlüsünün görevleri;
a) Bildirimde bulunmak
b) Belgeleri düzenlemek
c) Defter tutmak
d) Defter ve belgeleri saklamak
e) Adres değişikliğini 1 ay içinde vergi dairesine bildirmek

-İşe başlama ve bitirme bildirimi:
a) İşe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılır.
b) İşe başlamayı bildirimde yetkili kişiler Avukat,smmm
c)İşi bırakma bildirimi 1 ay içinde yapılır.
d)Yükümlünün ölümü halinde de kapanış bildirimi mirası reddetmemiş mirasçılar tarafından 1 ay içinde yapılır.
—Yeni kurulan şirketlerin vergi dairesine bildirimi sorumluluğu ticaret siciline aittir. Bildirim süresi 10 gündür.
—Tasfiye ya da iflas durumunda tasfiyenin tamamlandığı tarihte iş terk edilmiş sayılır.
—1. sınıf tüccarlar;
Limitet şirketler,Anonim şirketler,kolektif şirketler,kooperatifler
-1.sınf tüccarların tuttukları defterler:
Günlük (yevmiye)defteri
Büyük Defter(defteri kebir)
Not: Büyük defterin VUK’a göre tasdik edilmesi gerekmiyor.TTK’a göre tasdiki zorunludur.
Envanter defteri
Amortisman defteri
-Envanter: Hesap döneminin sonunda ve başında çıkarılır. Büyük mağazalarda envanter 3 yılda bir çıkarılır.
Muhasebe dışı envanter: İşletmeye dahil varlıkların tespit ve değerleme çalışmalarına denir.
Muhasebe içi envanter: Muhasebe dışı envanter yoluyla edinilen bilgilerin muhasebe kayıt ortamına aktarılması işlemidir.
Örnek:
Amortisman ayırma işlemi, Karşılık ayırma işlemi, Kesin mizan çıkarmak, Mal satış karını saptamak

-Günlük deftere yanlış kayıt düzeltme kaydıyla düzeltilir.
—Büyük deftere yapılan yanlış kayıt yanlış kaydın üstü okunacak şekilde çizilir doğrusu uygun yere yazılır
-Envanter defterine yapılan yanlış kayıt yanlış kaydın üstü okunacak şekilde çizilir doğrusu uygun yere yazılır
-Amortisman defterine yapılan yanlış kayıt yanlış kaydın üstü okunacak şekilde çizilir doğrusu uygun yere yazılır
Ticari defterler işyerinin bulunduğu yerdeki noterde onaylatılır.
Kanuni sürenin sonunda başlayarak 1 ay geçtikten sonraki tasdikler tasdik ettirilmemiş sayılır. Defterlerin Türkçe tutulması zorunludur. Yardımcı defterlerde böyle bir zorunluluk yok.
— Ticari işlemler 10 gün içinde deftere işlenmelidir.
—İşlemleri sürekli yetkililerin imzasını taşıyan muhasebe fişleri vb. belgeler üzerinden yasal defterlere işleyenler 45 gün içinde işlemelidirler.
—Adi ortaklıkta defterler ortakların tümü adına tasdik edilir.
—Ticari defter ve belgeler kayıp olması halinde 15 gün içinde asliye ticaret mahkemesine dava açılmalıdır.
—Defterler VUK’a göre 5 yıl TTK’na göre 10 yıl saklanmak zorundadır.

—Değerleme ile ilgili bilgiler:
a) Değerleme günü hesap döneminin son günüdür.
b)Hisse senedi alış bedeli üzerinden değerlenir.
c) Hazine bonosu devlet tahvili Borsa rayici
d)Özel kesim tahvilleri Alış bedeli+Gelir
e)Yabancı paralar Maliye bakanlığınca açıklanan kur üzerinden

İKTİSADİ KIYMET                                                              DEĞERLEME YÖNTEMİ
Gayrimenkuller                                                                                 Maliyet bedeli
Demirbaş eşyalar                                                                               Maliyet bedeli
Emtiya (ticari mal alımı)                                                                   Maliyet bedeli
İmal edilen emtia (Üretilen ticari mal)                                                Maliyet bedeli
zirai mahsuller                                                                                    Maliyet bedeli
Hayvanlar                                                                                           Maliyet bedeli
 
Alacaklar                                                                                           Mukayyet değer
ilk tesis ve taazzuv giderleri                                                                 Mukayyet değer
Peştemaller                                                                                         Mukayyet değer
Aktif geçici hesap kıymetleri                                                                Mukayyet değer
Borçlar                                                                                                 Mukayyet değer
Pasif geçici kıymet hesapları                                                                Mukayyet değer
Karşılıklar                                                                                           Mukayyet değer

Kasa mevcudu (nakit)                                                                         İtibari değer
Tahviller                                                                                             İtibari değer


Menkul kıymetler                                                    Borsa rayici yoksa alış bedeli +gelir
Yabancı paralar                                                     Borsa rayici yoksa Maliye Bakanlığı belirler

Kıymeti düşen mallar                                                                          Emsal bedeli

Senede bağlı alacaklar (vadesi gelmemiş)                                            Tasarruf değeri
Senede bağlı borçlar (vadesi gelmemiş)                                               Mukayyet( kayıtlı değer)

 


—Vergi Cezaları:
-Tüzel kişilerde: Şirket tüzel kişiliği adına kesilir.
—Özel Usulsüzlük (Cezada indirim oranı 1/3’dür)
a) Muhasebe standartları ve tekdüzen hesap planına uyulmaması
b) Fatura verilmemesi
c) Maliye bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına uyulmaması
d) Belge basımı ile ilgili bildirim görevine uyulmaması
e) Fatura ve belgeyi almayanlar 1/5 oranında cezalandırılır.
1.Derece usulsüzlük
a) Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması
b) Tutulması zorunlu defterlerden herhangi birini tutulmamış olması
c) Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili belgelerin doğru bir vergi incelemesi yapılmasına olanak vermeyecek derecede eksik usulsüz veya karışık olması
e) Çiftçiler tarafından VUK 245 madde hükmüne göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete süresinde uyulmamış olması
f)İşe başlamanın zamanında bildirilmemiş olması
g)Tasdiki zorunlu defterlerden herhangi birinin tasdik işleminin yaptırılmamış olması
2.Derece usulsüzlük
a) Veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin süresinin sonundan başlanarak 15 gün içinde verilmemiş olması
b) Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri içerecek doğru bir şekilde verilmemiş olması
c)Vergi kanunlarında yazılan bildirimlerin zamanında yapılmamış olması
d)Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması
e)Tasdiki zorunlu olan defterlerden herhangi birinin tasdik işleminin süresinin sonundan başlayarak 1 ay içinde yaptırılmış olması
f) vergi beyannameleri bildirimler ve diğer belgelerin Bu kanundaki düzenlemelere uygun olmadan verilmiş olması
g) Hesap ve işlemlerin doğruluk ve açıklığını bozmamak koşuluyla bazı bilgi ve belgelerin bulunmaması ya da ibraz edilmemiş olması
-Vergi mahkemelerine dava açma süresi 30 gündür.
—Tek hakimli mahkeme kararlarına karşı 30 gün içinde Bölge idare mahkemesine dava açılır.
—Vergi mahkemesinin 2 ve daha fazla hakimle verilen kararlarına karşı 30 gün içinde Danıştay’a dava açılır.
—Bölge idare mahkemesi ve vergi mahkemesi kararlarına karşı Danıştay’a dava açılır.
—Danıştay’da ilk derece mahkemesi olarak görülecek dava başvuru süresi 60 gündür
Genel usulsüzlükte zaman aşımı süresi 2 yıl Özel usulsüzlükte 5 yıldır.
clematisplants arkadaşımıza teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

BARIŞ

 • Ziyaretçi
: : VERGİ HUKUKU KISA HATIRLATMALAR, TANIMLAR, PAYLAŞIMLAR
« Yanıtla #10 : 14 Ekim 2010, 11:56:31 »
peki eğitim setindeki notlamı çalışacağız yoksa bunlaramı anlamadım :-\

wphiree

 • Acemi Üye
 • *
 • İleti: 3
Ynt: VERGİ HUKUKU KISA HATIRLATMALAR, TANIMLAR, PAYLAŞIMLAR
« Yanıtla #11 : 20 Mart 2011, 22:26:17 »
emeklerinize sağlık.

080987

 • Acemi Üye
 • *
 • İleti: 19
Ynt: VERGİ HUKUKU KISA HATIRLATMALAR, TANIMLAR, PAYLAŞIMLAR
« Yanıtla #12 : 18 Nisan 2011, 14:42:18 »
Özet harika olmuşşş emeğinize sağlıkk :o :o

merilya

 • Acemi Üye
 • *
 • İleti: 4
 • Cinsiyet: Bayan
 • Güzel bir gün elbet gelecek ...
Ynt: VERGİ HUKUKU KISA HATIRLATMALAR, TANIMLAR, PAYLAŞIMLAR
« Yanıtla #13 : 08 Nisan 2012, 12:44:24 »
Çok  güzel bir paylaşım emeğinize sağlık

FATMAASKİN

 • Acemi Üye
 • *
 • İleti: 30
 • Cinsiyet: Bayan
Ynt: VERGİ HUKUKU KISA HATIRLATMALAR, TANIMLAR, PAYLAŞIMLAR
« Yanıtla #14 : 10 Ağustos 2016, 12:19:09 »
Tahsil zaman aşımını kesen nedenler:
Ödeme, Cebren tahsil,Mal bildirimi, Ödeme emri tebliği

-Servet vergileri:
Motorlu taşıtlar,Emlak vergisi, Veraset intikal vergisi

-Ödeme emrine karşı 7 gün içinde vergi mahkemesine başvurma gerekçesi;

Borcun kısmen ödendiği
Borcun vadesinin geçtiği
Böyle bir borcun olmadığı
Borcun ödendiğini öne sürmesi

-Kaçakçılığa maddi menfaat gözeterek katılan kişiye vergi zıyaı cezası kesilir. Kayba uğratılan verginin 1 katıdır.
— Doğal afet nedeniyle mal varlığının 1/3 ünü kaybeden kişi 6 ay içinde başvuruda bulunmak kaydıyla terkine yetkili makam maliye bakanlığıdır.
—Gelir uzmanı ve yoklama memurlarının vergi inceleme yetkileri yoktur.
—Kamu finansmanı olmadan üretilemeyen bir fiyat karşılığı satılmayan ve tüketimden kimsenin mahrum bırakılamadığı mallar kolektif mallardır.
—Kesin hesap kanunu tasarısını meclise bakanlar kurulu sunar.
—Dar mükellefiyet;
Mülkilik ilkesi geçerlidir.
Münferit beyanname verirler
Bir takvim yılında 6 aydan az Türkiye de kalırlar
İhracat istisnasından yararlanırlar
-Yükümlü bir kişinin beyannamesini süresinde vermemesi sonucunda vergi dairesince Re’sen tarh yapılır. Ayrıca vergi zıyaı veya 1.derece genel usulsüzlük cezası kesilir.
—4T olarak ifade edilen vergileme süreci
Tarh
Tebliğ
Tahakkuk
Tahsil
yukarıda sayılan 4T vergileme sürecinin hazırlık aşaması matrahtır.

—Ödeme emrine karşı vergi cezasına ilişkin ödeme süresi tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.
—Kurul halinde bakılan vergi mahkemesinin kararı Danıştay tarafından bozulduğunda bu mahkeme kararında ısrar ederse bu davaya vergi davaları dairesi genel kurulunda bakılır.
—İhtiyati haciz sebepleri:
Borçlu kaçmışsa
Amme davası başlamışsa
Adres tespiti mümkün değilse
Teminat için gerekli fiil oluşmuş ise
-Tecil Mükellefin borcunu ödemesi hali mümkün değil ise Ticaret mahkemesinden aciz belgesi alarak tecil hakkı kazanır.
Örtülü ödenek uygulaması: Aleniyet ilkesinden sapmaya yol açar

-Vergi uyuşmazlıklarında yetkili olan mahkemeler:
Vergi mahkemesi (1. derece mahkemesi)
Bölge idare mahkemesi
Danıştay

-VUK’da düzenlenen süreler:
Düzenleme zaman aşımı.Tahakkuk zaman aşımı.Ceza kesme zaman aşımı.Tarh Zaman aşımı
-Tahsil zaman aşımı AATUHK (amme alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki kanun) düzenlenmiştir.

—Lavzi yorum: kanunların ne ifade ettiğine ilişkin yorumdur.
—Danıştayı oluşturan dairelerin kararları arasındaki farklı uygulamalar içtihati birleştirme kararı ile giderilebilir.
—Menkul sermaye iradı: sermayenin başkasına kullandırılması sonucu elde edilen gelirdir.
—Mali tatil 1-20 Temmuz arası yapılır.

—Vergi Davası açmaya yetkili olanlar:
Mükellef,kanuni temsilciler,Avukatlar,Adına vergi cezası kesilenler

-Fatura düzenlemek zorunda olanlar:
1:sınıf tüccarlar,2.sınıf tüccarlar,Basit usulde vergilendirilen tüccarlar
-İhtiyati tahakkuk kararı almaya yetkisi olan vergi dairesi başkanıdır.

—Tekerrür hükmü uygulanan vergi suçları:
Vergi zıyaı
1.Derece usulsüzlük
2.derece usulsüzlük
vergi zıyaı ve usulsüzlük
-Sosyal güvenlik kurumlarının topladığı gelir Parafiskal ya da vergi benzeri gelirdir.
—Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenecek duruma gelmesine verginin tahakkuku denir.
— Vergi ile ilgili tüm başvuru yollarının tüketilmiş olmasına verginin tahakkuku denir.
—Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunması halinde vergi Re’sen tarh edilir.
—Re’sen tarh edilen vergi mükellefe ihbarname ile tebliğ edilir.
—İdarece vergi tarhı yoklama fişi tanzim edilmek suretiyle yapılır.
—Memleketi terk ve ölüm halinde mükellefiyeti kalkanların tarh olunan vergilerinin 1 ay içinde ödenmesi gerekir. Eğer vergi beyana dayalıysa beyan süresinde ödenmelidir.

—Vergi yoklaması yapmaya yetkililer:
Gelir uzmanı
Vergi dairesi müdürü
Yoklama memurları
yetkili makam tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler.

—Vergi Denetim türleri:
Arama ,Yoklama,İnceleme,Bilgi toplama

-Basit usule tabi kişiler defter tutmaz KDV, muhtasar verme gibi ödevleri yoktur.

—Pişmanlık ve ıslah beyana dayalı vergilerde geçerlidir.
Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, Motorlu taşıtlar vergisi, Taşıt alım vergisi

-Devlet borçlarında tahvil sahiplerine öncelikli ödeme yapılması şeklinde verilen garanti türü en ziyade müsaadeyi mazhardır.

—Vergilendirme hataları:
mevzuda hata,mükellefiyette hata, Mükellefin şahsında hata,Vergilendirme veya muafiyet dönemlerinde hata

-Ar-Ge giderlerinin 40’ı indirim konusu yapılır.

—Yoklama yapmaya yetkili olanlar:
Vergi dairesi müdürleri,Yoklama memurları, Gelir uzmanları yetkili makamlar tarafından yoklama işiyle görevlendirilenler, Vergi incelemesine yetkili olanlar

-Vergi incelemesine Yetkili olanlar:
Hesap uzmanları ve yardımcıları
Vergi dairesi başkanları (vergi dairesi başkanının bulunmadığı yerde ilin en büyük mal memuru (defterdar)
Vergi denetmenleri
vergi denetmen yardımcıları
vergi dairesi müdürleri
Maliye müfettişleri ve yardımcıları
Gelirler kontrolörleri ve stajyerleri
Gelir idaresi başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar.

—Uzlaşma yapılamayacak suçlar:
Kaçakçılık
Özel Usulsüzlük
Genel Usulsüzlük
-Re’sen tarh gerektiren 1. derece usulsüzlük cezalarında cezalar 2 kat uygulanır.

—Vergi borcunu sona erdiren nedenler:
Ödeme, Zamanaşımı, Yargı kararı, düzeltme,Terkin, Takas,Mahsup,Uzlaşma,Vergi hatasının düzeltilmesi

-Vergi cezasını sona erdiren nedenler:
Ödeme, zaman aşımı,Yanılma,pişmanlık ve ıslah,Ölüm ,Mücbir sebepler, Terkin

-Tahsil zaman aşımı ve gecikme zammı + Tecil faizi AATUHK düzenlenmiştir.
—Katma değer vergisi ülkemizde 1985 yılında uygulamaya geçmiştir.
—KDV’ yasal oran %10 dur. Bakanlar kurulu bu oranı 4 katına kadar arttırmaya %1 e kadar indirmeye yetkilidir. KDV de yasal üst sınır %40 dır. Zorunlu tüketim malları %1 Temel Gıda %8 Genel oran %18 dir.


—Sosyal hizmetler:
Eğitim,sağlık,Sosyal güvenlik,Kültürel hizmetler

-Vergi zıyaı cezası 5 yıl içinde tekerrür ederse %50 artırılır, Usulsüzlüklerde, yapıldığı yıl takip eden yılın başından başlayarak 2 yıl içinde usulsüzlük tekerrür ederse vergi cezası %25 arttırılır.
—Tahakkuk zaman aşımı vergiyi doğuran olayı izleyen yılbaşından itibaren başlar 5 yıldır.
—Vergi hukukunda tahakkuk eden veya tahsil edilen bir verginin mükellefe red ve iadesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkmasına terkin denir.
—Bütçenin dış denetimini: Sayıştay yapar.

—Vergi tahsil yöntemleri:
İltizam,ihale ,halk temsilciliği eliyle tahsil, Devlet memurları eliyle tahsil,

-İl özel idaresinin başında vali bulunur.
—Dava açma süresi içinde dava açılmazsa vergi aynı anda tahakkuk eder ve kesinleşir.

Gelirin unsurları:
Ticari kazançlar,Zirai kazançlar,Ücretler,Serbest meslek kazançları,Gayrimenkul sermaye iratları, Menkul sermaye iratları , Menkul sermaye iratları ,kaynağı ne olursa olsun diğer her türlü iratlar
-Zirai kazançların tespitinde esas alınan işletme büyüklüğü ölçütlerini Bakanlar Kurulu
belirler.

Ticari kazançlar:
a) Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden elde edilen kazançlar.
b)Gayrimenkullerin, alım/satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerden elde ettikleri kazanç
c) Coberlik işlerinden işlerinden elde ettikleri kazanç
d) satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından elde edilen kazançlar
-Ücret sayılan gelirler:
a) yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler.
b) Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler
c) Her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen paralar
d) Bilirkişilere yapılan ödemeler.

Serbest meslek kazancı sayılan gelirler:
Gümrük komisyonculuğundan elde edilen kazanç
Dava vekilleri
Müşavirler
Noter
Avukat (kendi adına çalışanlar)
Doktorlar (Serbest çalışanlar)

Gayrimenkul sermaye iradı:
a) Arazinin kiraya verilmesinden elde edilen kazanç
b) Gemilerin kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar
c) Motorlu nakil araçlarının kiralanmasından elde edilen kazançlar
d) Kiraya verilen binalar

Menkul sermaye iratları:
a) Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları
b) Hazine bonosu faizleri
c) Alacak faizleri
d) Mevduat faizleri
e) Adi komandit şirketlerde komanditer ortağın kar payı

Gelir vergisi beyannameleri:
a) Gelir vergisi (Gerçek kişiler verir)
b) Kurumlar vergisi (Tüzel kişiler verir)
1-25 Nisan tarihleri arası beyanname verme süresi Tamamı Nisan ayı içinde ödenir.
Kurumlar vergisi oranı %20 Kurumlar geçici vergi oranı %20 dir.
c) Yıllık beyanname
15 Mart beyan tarihi Mart ve Temmuz iki taksitte ödenir.
e) Münferit beyanname (Dar mükellefler verir.)
Münferit beyanname ile bildirilen kazançların vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. Bu beyannameye özel beyannamede denir.
—İşverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte toplu olarak ayda bir veya 3 ayda bir 23.günü akşamı saat 24:00 e  kadar bildirilen beyanname muhtasar beyannamesidir Son ödemesi her ayın 26 ‘sıdır. 10 işçi veya daha az işçi çalıştıranlar muhtasar beyannamesini 3 ayda bir verebilir 11 ve üstü işçi çalıştıran aylık muhtasar beyannamesi vermek zorundadır.
—Yapılan incelemeler sonucunda geçmiş dönemlere ait geçici verginin %10’unu aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde eksik beyan edilen kısım için re’sen veya ikmalen geçici tarh edilir.
—Takvim yılı içinde memleketi ter edenlerin terki izleyen 15 gün içinde beyanname verilir.
—Ölüm durumunda beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.
—Tahakkuk esasına bağlı gelirler
Ticari Kazanç
Zirai kazanç
-Basit usulde tespit edilen kazançlar Şubat ayının 15 ‘ine kadar beyanname verilir. Şubat, Haziran ayı içinde iki taksit olarak ödenir.
—GVK’na göre ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar gelir vergisi kanununa göre diğer kazanç ve iratlardır.

Kurumlar vergisine tabi olanlar:
Yatırım fonları, Kooperatifler, İktisadi kamu müesseseleri, Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, Anonim şirketler Limitet şirketler

-Kurumlar vergisinden muaf olan kurumlar:
1)Darphane ve damga matbaası
2) Asgari fabrika ve atölyeler
3) Kamu idarelerine ait sağlık kuruluşları
4) Kamu idarelerine ait sosyal kuruluşlar
5) Belediyeler tarafından işletilen belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletmeleri
6) Belediye tarafından işletilen soğuk hava deposu işletmeleri
7) Toplu konut fonu
-İş merkezi: İş bakımından muamelelerin bil fiil toplandığı ve idare edildiği merkeze denir
-Tasfiye dönemi içinde tasfiye sonuçlanmamışsa bilançonun veya nihai hesabın kesinleşmesinden itibaren 15 gün içinde tasfiye beyannamesi verilir.
—Posta ile gönderilen beyannameler vergi dairesine geldiği günü takip eden 3 gün içinde işlenir.
—Kurumların tasfiye dönemi ile ilgili olarak:
a) Tasfiye dönemi kurumun tasfiye haline girdiği tarihten başlar bu tarihten aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı müstakil bir tasfiye dönemi sayılır.
b) Tasfiye döneminin aynı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun tasfiye haline girdiği tarihten başlar ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder.
c) Tasfiye sona erdiğinde nihai tasfiye kar ya da zarar belirlenir ve daha önce verilmiş olan tasfiye beyannameleri bu sonuca göre düzeltilir.
d) Tasfiye zararla kapanmışsa daha önce verilmiş tasfiye beyannamelerine istinaden tahsil edilmiş olan vergiler iade edilir.
e) Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh zaman aşımı tasfiyenin sona erdiği dönemi takip eden yıldan itibaren başlar

-Kurumar vergisinden indirilenler
a) Geçmiş yıl zararları
b) Hisseli komandit şirketlerde komandit ortağın kar payı
c) Genel kurul toplantıları için yapılan giderler
d)Bağış ve yardımlar
-KDV’nin yürürlüğe girmesiyle kaldırılan vergiler;
a) Dahilde alınan istihsal vergisi
b)ithalden alınan istihsal vergisi
c)Nakliyat vergisi
d)PTT hizmetleri vergisi
e) İlan ve reklam hizmetleri vergisi
f)İşletme vergisi
g)Şeker istihlak vergisi
h)Spor loto vergisi

-Tekstil ve konfeksiyon sektöründe fason işlerde fason hizmet bedeli üzerinden hesaplanan kdv’nin 2/3 ünü işi yaptıran tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilir. Geriye kalan fason işi yapanlar tarafından beyan edilir.
—KDV Beyannamesi her ayın 24.günü akşamına kadar verilir 26. gününe kadar ödenir. Posta ile gönderilen KDV beyannamesi 7 gün içinde tarh edilir.
—İthalattan alınan KDV ilgili gümrük idaresi tarafından tarh edilir. Vergisi ödenmeyen veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış kdv’leri hakkında gümrük kanununa göre işlem yapılır.
—Belgesiz mal bulunduranları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere bu mal ve hizmetlere ait alış bedellerinin ibrazı için 10 günlük süre verilir.
—Su, elektrik, Gaz, Isıtma, Soğutma ve benzeri enerji dağıtım ve kullanımlarında katma değer vergisini doğuran olayın meydana gelmesi kullanılan kısmın bedelinin tahakkuk ettirilmesi ile olur.
—KDV’de ihracat istisnası;
a) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir.
b) İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken KDV ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır.
c) Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır.
d)İhraç edilmek şartıyla imalatçıları tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV ihracatçılar tarafından ödenmez.
e) Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların tesliminde KDV tahsil edilir. Ancak gümrükten mal çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen KDV iade edilir.
VUK’da Mücbir sebepler:
a)Tutukluluk
b)Ağır kaza
c)Kişinin iradesi dışında meydana gelen mecburi gaybubetler
d)Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikaların elinden çıkmış bulunması
-Vergi muameleleri konusunda kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla süreyi ilgili idare belirler.
—Ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde vergi kanununda hüküm yoksa bildirilme ve beyanname verilmesi sürelerine 3 ay eklenir.
—Vergi kanunlarında yazılı süreler:
a) Süre gün olarak belli edilmiş ise başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter.
b) Süre hafta veya ay olarak belli edilmiş ise başladığı güne son hafta veya an da tekabül eden günün tatil saatinde biter.
c)Sürenin bittiği ayda başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter.
d)Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde süre o günün tatil saatinde biter.
e)Resmi tatil günleri süreye dahildir.
—Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir aşamaya gelmesine vergi tahakkuku denir.
—İlan yoluyla tebliğlerde tebliğin muhatabından ilan tarihinden başlayarak 1 ay süre içinde adreslerini bildirmesini istenir.
—Vergi dairesi tarafından fazla veya yersiz olarak tahsil edilen veya vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin 3 ay içinde iade edilmemesi halinde mükellefe gecikme faiz ödenir.
—Tahsil zaman aşımı: Verginin vadesini izleyen takvim yılı başından itibaren başlar 5 yıldır.
—Tahakkuk zaman aşımı: Vergiyi doğuran olayın doğduğu takvim yılını izleyen yılın başından itibaren 5 yıldır.
Örn.2002 yılına ait gelir vergisinin tahakkuk zaman aşımı başlangıcı 2003 tür.
—Tahsil zaman aşımını kesen durumlar:
Ödeme
Haciz uygulaması
Kamu alacağının teminata bağlanması
Mal bildirimi
-Terkin: Tahakkuk etmiş veya tahsil edilmiş olan bir verginin tahakkuk kaydının iptal edilmesi yahutta tahsil edilmiş olan verginin mükellefe red ve iade edilmesi suretiyle bu alacağın vergi dairesi tarafından ortadan kaldırılması işlemidir.
Terkin nedenleri:
Doğal afetler, Tahsil imkansızlığı,Tahakkuktan vazgeçme yargı kararları

-Vergi hatalarının çeşitleri:
Hesap hataları, Vergilendirme hataları

-Hesap hataları:
Matrah hataları, Vergi miktarında hatalar, Verinin mükerrer olması

-Vergilendirme hataları:
Yükümlünün şahsında hata
mükellefiyette hata
Konuda hata
muafiyet döneminde hata
-Vergi hatasında yapılan düzeltme yükümlünün lehine ise durum yükümlüye bildirildikten sonra 1 yıl içinde mükellef parasını almazsa hakkı düşer.

—Değerleme ölçüleri:
Maliyet Bedeli, Borsa rayici, Tasarruf değeri, Mukayyet değer ,İtibari değer ,Vergi değeri
Emsal bedeli,Rayiç bedeli

Tasarruf değeri: İktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değere denir.
Mukayyet değer: Bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değerine denir.
Rayiç bedel: Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değerine denir.
Vergi Değeri: Bina ve arazinin emlak vergisi kanununa göre tespit edilen değerine denir.

—Zirai işletmelere dahil hayvanlar maliyet bedeli ile değerlenir maliyet bedeli belli değilse emsal bedeli ile değerlenir
-Yabancı paralar borsa rayici ile belirlenir borsa rayici yoksa değerlemede uygulanacak kur maliye bakanlığınca belirlenir.
—Alacaklar ve borçlar mukayyet değerleri ile değerlenirler
-Ticari sermayeye dahil olmayan ev eşyası, mücevherat sanat eserleri gibi menkul mallar ve gemiler emsal bedelle değerlenir.
—Eshamlı şirketler ile iktisadi kamu müesseseleri çıkardıkları tahvilleri itibari değerleriyle değerlemeye mecburdurlar.
—Azalan bakiyeler usulüyle uygulanacak amortisman %40 ‘ geçemez

2. Derece usulsüzlük halleri;
Vergi beyannameleri, bildirimler ve vesika düzeninde şekil şartına uyulmaması halinde.
—Özel usulsüzlük halleri;
a) Muhasebe standartlarına ve tek düzen hesap planına ilişkin usul ve esaslara uymayanlara verilir.
b)Vergi idaresince istenen bilgilerin verilmemesi ile vergi inceleme elemanına yardımcı olunmaması
c)Fatura verilmemesi

-Vergi mahremiyetine uymak zorunda olan kişiler:
a) Vergi muameleleriyle uğraşan memurlar
b) Vergi işlerinde görev alan bilirkişiler
c)Vergi mahkemelerinde görevli olanlar
d)Vergi kanunlarına göre kurulun komisyonlara iştirak edenler
-Kaçakçılık suçuna maddi menfaat gözeterek iştirak edenlere 1 katı ceza Maddi menfaat gözetmeden iştirak edenlere ¼ ceza uygulanır.
—Vergi zıyaı tek bir fiil ile başka neviden birkaç veri ziyaya uğramış olursa her vergi bakımından ayrı ayrı ceza kesilir.
—Tek bir fiille vergi zıyaı ve usulsüzlük suçları birlikte işlenirse Cezalardan miktar itibariyle en fazla olanı kesilir.

Pişmanlıktan yararlanma şartları:
a)  Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin pişmanlık dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde verilmesi
b) Mükellefin pişmanlık dilekçesini vermeden önce nezdinde herhangi bir vergi incelemesine başlanmamış olması
c) Mükellefin suçunu vergi dairesine haber verdiği tarihten önce hakkında bir ihbar olmaması
d) Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının pişmanlık dilekçesinin verilme tarihinden başlayarak 15 gün içinde tamamlanması
e) Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş olan vergilerin gecikme zammı ile birlikte pişmanlık dilekçesinin verilmesinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi
-Uzlaşmaya başvurabilme nedenleri:
a)Yargı organları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olması
b)Tarhiyatta VUK’da yer alan vergi hataları veya bunlar dışında her türlü maddi hatanın bulunması
c)Mükellefin kanunlara gereği kadar nüfus edememiş olması
Yetkili makamların mükellefi yanıltması sonucu tarhiyatın yanlış yapılmış olduğunu iddia edilmesi

Uzlaşma talebi vergi ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gündür.Beyana dayalı tar edilen vergi uzlaşma konusu yapılamaz.

-Uzlaşma konusu;
a) İdarece tarh edilen vergi
b) ikmalen tarh edilen vergi
c)Re’sen tarh edilen vergi
d) kesilen vergi cezaları

-Yürütme Organından doğan kaynaklar:
a)Kanun hükmünde kararname
b)Tüzük (Bakanlar kurulu çıkarır)
c)Genel tebliğ
d)Yönetmelik

-Maliye bakanlığının çıkardığı kaynaklar:
a)Genelge
b)Özelge
c)Yönetmelik
d)Genel Tebliğ

-Yasama organından doğan kaynaklar
a)Anayasa
b)Uluslar arası vergi anlaşmaları
c)Kanun

-Danıştay: Vergi uyuşmazlıkları yönünde başvurulabilecek en son yargı organı
a) ilk derece mahkemesi olarak dava açma süresi 60 gündür.
b)Kurul halindeki vergi mahkemelerinin verdikleri kararlara karşı itiraz Danıştay’a yapılır.
—Vergi mahkemesinde dava açma süresi 30 gündür.
—Ödeme emri, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkukta açılan davalarda süre 7 gündür.

—Amme alacaklarında teminat konusu
a) Para
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları
c) Hazine tahvilleri
d) Hazine bonoları
Şahsi teminatlar geçerli değildir.
—Vergi alacağı en fazla 2 yıl tecil edilebilir.

—Amme alacaklarının korunmasına yönelik önlemler
a) Teminat
b)İhtiyati haciz
c)İhtiyati tahakkuk

-Vergi hukukunun ilişkili olduğu dallar
a) Devletler hukuku
b) İcra hukuku
c) İdare hukuk
d) Ceza hukuku
—Vergilendirme ilkesinin mutlak ve sınırsız olduğuna karşı ilk tepki büyük özgürlük fermanı magna carta dır.

Dolaylı vergiler
a)Gümrük vergileri
b)KDV
c)Muamele işlem vergisi
d)Resimler
e) Harçlar

-Dolaysız vergiler
a)Gelir vergisi
b)Kurumlar vergisi
c)Genel harcama vergileri
d)Genel servet vergileri
e)Veraset ve intikal vergisi

-Gelirin tahsil esasına bağlananlar
a) Gayrimenkul sermaye iradı
b) Ücretler
c) Serbest meslek kazançları
d) Menkul sermaye iratları
-Tahakkuk koşuluna bağlanan gelirler
a)Ticari kazançlar
b)Zirai kazançlar
-Gayrimenkul Sermaye iradı : Taşınmaz malların sahipleri mutasarrıfları zilyetleri irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilmesinden gelir.
—Götürü gider indirimi oranı %25 dir. Götürü gider yöntemini kabul eden yüklü 2 yıl geçmedikçe bu yöntemden dönüş yapamaz.
—Emsal kira bedeli: Binanın vergi değeri üzerinden %5 hesaplanır.
—Vergi dairesinin ilan yoluyla tebligat yapması sonucunda ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine başvuruda bulunmamış olanlar için bir ayın sonunda ilan yapılmış sayılır.
—Vergi hatalarını düzeltme yetkisi vergi dairesi müdürüne verilmiştir.
—Vergi hatalarında şikayet yoluyla düzeltme maliye bakanlığına yapılır hatalarda düzeltme zaman aşımı 5 yıldır. Dava açma süresinden sonra yapılmış düzeltme talebinin maliye bakanlığı tarafından reddedilmesi halinde yükümlü Danıştay’a iptal davası açabilir.

—Vergi yükümlüsünün görevleri;
a) Bildirimde bulunmak
b) Belgeleri düzenlemek
c) Defter tutmak
d) Defter ve belgeleri saklamak
e) Adres değişikliğini 1 ay içinde vergi dairesine bildirmek

-İşe başlama ve bitirme bildirimi:
a) İşe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılır.
b) İşe başlamayı bildirimde yetkili kişiler Avukat,smmm
c)İşi bırakma bildirimi 1 ay içinde yapılır.
d)Yükümlünün ölümü halinde de kapanış bildirimi mirası reddetmemiş mirasçılar tarafından 1 ay içinde yapılır.
—Yeni kurulan şirketlerin vergi dairesine bildirimi sorumluluğu ticaret siciline aittir. Bildirim süresi 10 gündür.
—Tasfiye ya da iflas durumunda tasfiyenin tamamlandığı tarihte iş terk edilmiş sayılır.
—1. sınıf tüccarlar;
Limitet şirketler,Anonim şirketler,kolektif şirketler,kooperatifler
-1.sınf tüccarların tuttukları defterler:
Günlük (yevmiye)defteri
Büyük Defter(defteri kebir)
Not: Büyük defterin VUK’a göre tasdik edilmesi gerekmiyor.TTK’a göre tasdiki zorunludur.
Envanter defteri
Amortisman defteri
-Envanter: Hesap döneminin sonunda ve başında çıkarılır. Büyük mağazalarda envanter 3 yılda bir çıkarılır.
Muhasebe dışı envanter: İşletmeye dahil varlıkların tespit ve değerleme çalışmalarına denir.
Muhasebe içi envanter: Muhasebe dışı envanter yoluyla edinilen bilgilerin muhasebe kayıt ortamına aktarılması işlemidir.
Örnek:
Amortisman ayırma işlemi, Karşılık ayırma işlemi, Kesin mizan çıkarmak, Mal satış karını saptamak

-Günlük deftere yanlış kayıt düzeltme kaydıyla düzeltilir.
—Büyük deftere yapılan yanlış kayıt yanlış kaydın üstü okunacak şekilde çizilir doğrusu uygun yere yazılır
-Envanter defterine yapılan yanlış kayıt yanlış kaydın üstü okunacak şekilde çizilir doğrusu uygun yere yazılır
-Amortisman defterine yapılan yanlış kayıt yanlış kaydın üstü okunacak şekilde çizilir doğrusu uygun yere yazılır
Ticari defterler işyerinin bulunduğu yerdeki noterde onaylatılır.
Kanuni sürenin sonunda başlayarak 1 ay geçtikten sonraki tasdikler tasdik ettirilmemiş sayılır. Defterlerin Türkçe tutulması zorunludur. Yardımcı defterlerde böyle bir zorunluluk yok.
— Ticari işlemler 10 gün içinde deftere işlenmelidir.
—İşlemleri sürekli yetkililerin imzasını taşıyan muhasebe fişleri vb. belgeler üzerinden yasal defterlere işleyenler 45 gün içinde işlemelidirler.
—Adi ortaklıkta defterler ortakların tümü adına tasdik edilir.
—Ticari defter ve belgeler kayıp olması halinde 15 gün içinde asliye ticaret mahkemesine dava açılmalıdır.
—Defterler VUK’a göre 5 yıl TTK’na göre 10 yıl saklanmak zorundadır.

—Değerleme ile ilgili bilgiler:
a) Değerleme günü hesap döneminin son günüdür.
b)Hisse senedi alış bedeli üzerinden değerlenir.
c) Hazine bonosu devlet tahvili Borsa rayici
d)Özel kesim tahvilleri Alış bedeli+Gelir
e)Yabancı paralar Maliye bakanlığınca açıklanan kur üzerinden

İKTİSADİ KIYMET                                                              DEĞERLEME YÖNTEMİ
Gayrimenkuller                                                                                 Maliyet bedeli
Demirbaş eşyalar                                                                               Maliyet bedeli
Emtiya (ticari mal alımı)                                                                   Maliyet bedeli
İmal edilen emtia (Üretilen ticari mal)                                                Maliyet bedeli
zirai mahsuller                                                                                    Maliyet bedeli
Hayvanlar                                                                                           Maliyet bedeli
 
Alacaklar                                                                                           Mukayyet değer
ilk tesis ve taazzuv giderleri                                                                 Mukayyet değer
Peştemaller                                                                                         Mukayyet değer
Aktif geçici hesap kıymetleri                                                                Mukayyet değer
Borçlar                                                                                                 Mukayyet değer
Pasif geçici kıymet hesapları                                                                Mukayyet değer
Karşılıklar                                                                                           Mukayyet değer

Kasa mevcudu (nakit)                                                                         İtibari değer
Tahviller                                                                                             İtibari değer


Menkul kıymetler                                                    Borsa rayici yoksa alış bedeli +gelir
Yabancı paralar                                                     Borsa rayici yoksa Maliye Bakanlığı belirler

Kıymeti düşen mallar                                                                          Emsal bedeli

Senede bağlı alacaklar (vadesi gelmemiş)                                            Tasarruf değeri
Senede bağlı borçlar (vadesi gelmemiş)                                               Mukayyet( kayıtlı değer)

 


—Vergi Cezaları:
-Tüzel kişilerde: Şirket tüzel kişiliği adına kesilir.
—Özel Usulsüzlük (Cezada indirim oranı 1/3’dür)
a) Muhasebe standartları ve tekdüzen hesap planına uyulmaması
b) Fatura verilmemesi
c) Maliye bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına uyulmaması
d) Belge basımı ile ilgili bildirim görevine uyulmaması
e) Fatura ve belgeyi almayanlar 1/5 oranında cezalandırılır.
1.Derece usulsüzlük
a) Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması
b) Tutulması zorunlu defterlerden herhangi birini tutulmamış olması
c) Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili belgelerin doğru bir vergi incelemesi yapılmasına olanak vermeyecek derecede eksik usulsüz veya karışık olması
e) Çiftçiler tarafından VUK 245 madde hükmüne göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete süresinde uyulmamış olması
f)İşe başlamanın zamanında bildirilmemiş olması
g)Tasdiki zorunlu defterlerden herhangi birinin tasdik işleminin yaptırılmamış olması
2.Derece usulsüzlük
a) Veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin süresinin sonundan başlanarak 15 gün içinde verilmemiş olması
b) Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri içerecek doğru bir şekilde verilmemiş olması
c)Vergi kanunlarında yazılan bildirimlerin zamanında yapılmamış olması
d)Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması
e)Tasdiki zorunlu olan defterlerden herhangi birinin tasdik işleminin süresinin sonundan başlayarak 1 ay içinde yaptırılmış olması
f) vergi beyannameleri bildirimler ve diğer belgelerin Bu kanundaki düzenlemelere uygun olmadan verilmiş olması
g) Hesap ve işlemlerin doğruluk ve açıklığını bozmamak koşuluyla bazı bilgi ve belgelerin bulunmaması ya da ibraz edilmemiş olması
-Vergi mahkemelerine dava açma süresi 30 gündür.
—Tek hakimli mahkeme kararlarına karşı 30 gün içinde Bölge idare mahkemesine dava açılır.
—Vergi mahkemesinin 2 ve daha fazla hakimle verilen kararlarına karşı 30 gün içinde Danıştay’a dava açılır.
—Bölge idare mahkemesi ve vergi mahkemesi kararlarına karşı Danıştay’a dava açılır.
—Danıştay’da ilk derece mahkemesi olarak görülecek dava başvuru süresi 60 gündür
Genel usulsüzlükte zaman aşımı süresi 2 yıl Özel usulsüzlükte 5 yıldır.
clematisplants arkadaşımıza teşekkürlerimizi bir borç biliriz.
EMEĞİNİZE SAĞLIK

emrenouma

 • Acemi Üye
 • *
 • İleti: 10
Ynt: VERGİ HUKUKU KISA HATIRLATMALAR, TANIMLAR, PAYLAŞIMLAR
« Yanıtla #15 : 15 Ağustos 2016, 12:23:24 »
OFİSE ALINAN ÇAYDANLIĞI AMORTİSMAN GÖSTEREBİLİR MİYİM? SİZDEN RİCAM BİDE ORANININ ÖĞRENSEM .

ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM


Paylaş facebook

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
exclamation
İŞ HUKUKU KISA HATIRLATMALAR, TANIMLAR, PAYLAŞIMLAR

Başlatan SMMM Ümran KALINSAZLIOĞLU

2 Yanıt
10482 Gösterim
Son İleti 19 Ekim 2016, 23:22:33
Gönderen: SELDA68
xx
VERGİ HUKUKU KISA HATIRLATMALAR, ÖNEMLİ NOKTALAR

Başlatan SMMM Ümran KALINSAZLIOĞLU

7 Yanıt
4916 Gösterim
Son İleti 02 Mart 2010, 16:29:16
Gönderen: onurr81
exclamation
BORÇLAR HUKUKU ÖNEMLİ NOKTALAR, TANIMLAR, HATIRLATMALAR

Başlatan SMMM Ümran KALINSAZLIOĞLU

1 Yanıt
10503 Gösterim
Son İleti 14 Haziran 2010, 17:42:41
Gönderen: devrim
exclamation
TİCARET HUKUKU ÖNEMLİ NOKTALAR,HATIRLATMALAR,TANIMLAR

Başlatan SMMM Ümran KALINSAZLIOĞLU

26 Yanıt
21111 Gösterim
Son İleti 15 Ocak 2014, 16:13:35
Gönderen: starmetin