Gönderen Konu: STAJA BAŞLAMA TEST SORULARI 50-100  (Okunma sayısı 5706 defa)

SMMM Gökhan GÜLBEK

  • Yönetici
  • Stajer Üye
  • *
  • İleti: 25451
  • Cinsiyet: Bay
  • Mahlası: Çılgın Ninja
STAJA BAŞLAMA TEST SORULARI 50-100
« : 14 Haziran 2008, 09:52:50 »
 STAJA BAŞLAMA TEST SORULARI

51. Bilanço eşitliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varlıklar = Sermaye + Borçlar B) Varlıklar = Sermaye - Borçlar
C) Sermaye = Borçlar + Varlıklar D) Aktif = Varlıklar - Sermaye
E) Aktif = Sermaye + Pasif

52. Üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarına ne ad verilir?
A) Alacaklar B) Borçlar C) Sermaye
D) Varlıklar E) Kaynaklar ¬

53. Aşağıdaki durumlardan hangisi işletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarında artış meydana getirir?
A) Sermayede azalış B) Kaynaklarda azalış C) Giderlerde artış
D) Varlıklarda artış E) Borçlarda artış.
54. İşletmenin finansal durumu ve gücü aşağıdaki kavramlardan hangisini İfade eder?
A) Kaynakların unsurlarını ve büyüklüklerini
B) Varlıkların,sermayenin ve borçların büyüklük ve tür bakımından yapısını
C) İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını
D) İşletmenin varlıklarının paraya çevrilebilme kolaylığını
E) İşletmenin borçlarının ve alacaklarının büyüklüğünü

55. Aşağıdakilerden hangisi işletme varlıklarının kaynağıdır?
A) Para B) İş gücü C) Hammadde
D) Varlıklar E) Sermaye

56. İşletmenin varlıklarını sermayesini ve borçlarındaki artış veya azalış yönünde değiştiren iş¬lemlere ne denir?
A) Aktif işlemleri B) Kar-Zarar işlemleri C) Pasif işlemleri
D) Gelir tablosu işlemleri E) Mali nitelikli işlemler

57. Aşağıdaki hangi mali işlem sonucunda bilanço eşitliğinin her iki tarafının toplamı artar?
A) Peşin mal alışı B) Kredili mal satışı C) Maliyetine peşin satış
D) Alacak tahsili E) Borç ödemesi

58. Aşağıdaki kalemlerden hangisi hem bilanço hem de gelir tablosunda yer alır?
A) Dönem net Karı veya Zararı B) Satışlar C) Satılan Malın Maliyeti
D) Diğer olağan dışı Gelirler ve Karlar E) Net Kar

59. Bir bilançoda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Genel giderler B) Bilanço tarihi C) Varlıklar
D) Sermaye ve borçlar E) İşletmenin unvanı

60. Bilançonun her bir unsurunda (kaleminde) işlemler nedeniyle meydana gelen değişmelerin kaydedildiği çizelgeye ne ad verilir?
A) Gelir tablosu B) Kar ve zarar cetveli C) Bilanço
D) Hesap E) Mizan

61. İşletmenin nakit (para) giriş ve çıkışlarının izlendiği Kasa Hesabı, aşağıdaki hesap grupla¬rından hangisi içinde yer alır?
A) Varlıklar hesapları B) Gelir hesapları C) Gider hesapları
D) Borç hesapları E) Öz sermaye hesaplar.

62. Aşağıdaki hesaplardan hangisi pasif hesaplar grubuna girer?
A) Kasa Hesabı B) Ticari Mal Hesabı C) Sermaye Hesabı
D) Alıcılar Hesabı E) Binalar Hesabı

63. Hesap dönemi sonunda hesapların kalanları hangi tablonun unsurlarının tutarlarını verir?
A) Gelir Tablosu B) Kar ve Zarar Cetveli C) Envanter Tablosu
D) Hesap Cetveli E)Bilanço


64. Varlıklarda meydana gelen değişmeleri izlemeye yarayan ve borç kalanı veren hesaplara ne denir?
A) Gelir Tablosu hesapları B) Aktif hesaplar C) Gelir hesapları
D) Gider hesapları E) Sonuç hesapları

65. Hesapların sol tarafına kayıt yapmak hangi terimle ifade edilir?
A) Hesabı alacalandırmak B) Hesabı borçlandırmak C) Hesabı kapamak
D) Hesabı dengelemek E) Hesap çıkarmak

66. Hesapların sağ tarafına kayıt yapmak hangi terimle ifade edilir?
A) Hesap çıkarmak B) Hesabı borçlandırmak C) Hesabı dengelemek
D) Hesabı kapamak E) Hesabı alacaklandırmak

67. Kullanılacak tüm hesapların sistemli ve gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye ne ad verilir?
A) Hesap planı B) Büyük defter C) Mizan
D) Gelir Tablosu E) Bilanço

68.Aşağıdaki hesaplardan hangisi Tekdüzen Hesap Planına göre büyük defter hesabıdır?
A) Kira giderleri hesabı B) Damga pulu giderleri hesabı C) Elektrik giderleri hesabı
D) Ücret giderleri hesabı E) Genel yönetim giderleri hesabı

69.Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesabı değildir?
A) Genel yönetim giderleri hs B) Gelecek yıllara ait giderler hs C) Komisyon giderleri hs
D) Menkul kıymet satış zararları hesabı E) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesabı

70.Aşağıdakilerden hangisi işletme bilançosunun pasifinde yer alır?
A) Kambiyo Karları B) İştiraklerden Temettü Gelirleri C) Gelecek Yıllara ait Gelirleri
D) Komisyon Gelirleri E) Faiz Gelirleri

71. Aşağıdaki hesaplardan hangisi yıl içinde sadece borç yanlı işlem görür, diğer bir deyişle sadece borcuna kayıt yapılır?
A) Kira Gelirleri Hesabı B) Satışlar Hesabı C) Faiz Gelirleri Hesabı
D) Genel Yönetim Giderleri Hesabı E) Sayım Fazlası Gelirleri Hesabı

72. Meydana gelen bir gelirin kayıt şekli aşağıdakilerden hangisine uygulanır?
A) Sermaye hesabının borcuna B) Gelirler hesabının borcuna
C) Dönem Kar ve zarar hesabının borcuna D) Gelirler hesabının alacağına
E) Sonuç hesabının borcuna

73.Dönem KAR ve Zarar Hesabının aşağıdaki hangi durumunda zarar vardır?
A) Borç toplamı 2.300.000, alacak toplamı 2.300.000
B) Borç toplamı 1.600.000, alacak toplamı 1.800.000
C) Borç toplamı 6.500.000, alacak toplamı 5.000.000
D) Borç toplamı 3.500.000, alacak toplamı 7.400.000
E) Borç toplamı 4.000.000, alacak toplamı 4.100.000

74.Aşağıdakilerden hangisi ikinci sınıf işletmelerin tutmak zorunda oldukları defterdir?
A) İşletme hesabı defteri B) Yevmiye defteri C) Büyük defter
D) Envanter defteri E) Defteri Kabir

¬75.Günlük ticari işlemler madde şeklinde hangi defterde muhasebeleştirilir?
A) İşletme hesabı defteri B) Yevmiye defteri C) Büyük defter
D) Envanter defteri E) Çek defteri

76.Bir yevmiye maddesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) işlemle ilgili açıklama B) Yevmiye madde numarası C) Hesap planı
D) Borçlu ve alacaklı hesaplar E) Borçlu ve alacaklı hesap tutarı

77.Bir hesap borçlanırken, diğer bir hesabın alacaklandığı madde türüne ne ad verilir?
A) Karışık madde B) Bileşik madde C) Tamamlayıcı madde
D) Basit madde E) Kompleks madde

78.Sayfaları hesaplara bölüştüren defter hangisidir?
A) Günlük kasa defteri B) Yevmiye Defteri C) Büyük defter
D) Envanter defteri E) Günlük defter

79.Her bir müşteriden olan alacak tutarına ilişkin bilgiyi hangi defter gösterir?
A) Yevmiye defteri B) Büyük defter C) Envanter defter
D) Yardımcı defter E) Kasa defteri

80.Aşağıdaki hesaplardan hangisi yardımcı hesaptır?
A) Bankalar hesabı B) İş Bankası Hesabı C) Kasa Hesabı
D) Sermaye Hesabı E) Satıcılar Hesabı

81.Aşağıda sıralanan ticari belgelerden hangisi T.Ticaret Kanununda yer almıştır?
A) Perakende satış vesikaları B) Gider pusulası C) Serbest meslek makbuzu
D) Bono E) Müstahsil makbuzu

82. Büyük defterdeki Sayfalar hesaplara hangi esasa göre bölüştürülür?
A) Aktif ya da pasif karakterli olmasına göre B) Kanunlara göre C) İşlem hacmine göre
D) Eşit olarak E) Ticaret kanununa göre

83.Dönem başı veya açılış bilançosuna dayanarak yevmiye defterine yapılan işleme ne de¬nir?
A) Bilanço düzenleme B) Envanter çıkarma C) Muhasebe içi envanter
D) Hesapların açılışı E) Mizan düzenleme

84.İşletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını ve borçlarını saymak, ölçmek, tartmak ve değer¬lemek suretiyle kesin bir şekilde ve ayrıntılı olarak saptama işlemine ne denir?
A) Envanter çıkarmak B) Bilanço düzenlemek C) Mizan yapmak
D) Açılış kaydını yapmak E) Gelir tablosu düzenlemek

85.4 Nisan 19- tarihinde işe başlayan yeni bir işletmenin bilanço günü hangi tarihtir?
A) 1 Nisan B) 4 Nisan C) 1 Ocak D) 30 Nisan E) 1 Mayıs

86.İşe yeni başlayan bir işletmede İlk yapılan işlem nedir?
A) Bilanço düzenlemek B) Gelir tablosu düzenlemek C) Açılış kaydını yapmak
D) Hesapları açmak E) Envanter çıkarmak87.Açılış bilançosu düzenlendikten sonra, bilançodaki unsurlar açılış kaydı ile ilk olarak ne¬reye yazılır?
A) Büyük defter B) Envanter defteri C) Yevmiye defteri
D) Kasa defteri E) Defteri kebir

88.Mizanla aranan eşitlik hangisidir?
A) Hesapların borç toplamları= Hesapların alacak toplamları = Yevmiye defteri toplamları
B) Hesapların alacak kalanları toplamı = Hesapların borç kalanları toplamı
c) Hesapların borç toplamı = Hesapların alacak toplamı
D) Hesapların borç toplamları = Hesapların alacak kalanları toplamı = Büyük defter borç toplamları
E) Hesapların borç toplamları = Hesapların alacak toplamları = Büyük defter alacak toplamları

89.Aşağıdakilerden hangisi mizanda varolan eşitliklerden değildir?
A) Borç toplamı = Alacak toplamı
B) Borç kalanları toplamı = Alacak kalanları toplamı
C) Borç kalanları toplamı + Alacak kalanları toplamı = Yevmiye toplamı
D) Borç toplamı = Yevmiye toplamı
E) Alacak toplamı = Yevmiye toplamı

90.Dönem sonunda borç kalanı veren hesapların kalan kadar alacaklandırılması ve alacak kalanı veren hesapların kalan kadar borçlandırılması işlemine ne denir?
A) Hesapların açılması B) Muhasebe içi envanterinin yapılması
C) Hesapların kapatılması
D) Hesapların büyük defterden kesin mizana aktarılması
E) Hesapların büyük defterden yevmiye defterine geçirilmesi

91.Günlük işlemler neye dayanarak yevmiye defterine kaydedilir?
A) Envanter defterine B) Büyük deftere C) İşletme defterine
D) Fatura, makbuz gibi belgelere E) Açılış bilançosuna

92.İşine devam eden bir işletmede hesapların açılışı neye dayanarak yapılır?
A) Açılış bilançosu B) Genel geçici mizan C) İşe başlama bilançosu
D) Kesin mizan E) Dönem başı bilançosu

93. Dönem başında hesapların açılışı için yapılan ilk maddede alacaklandırılacak hesaplar hangileridir?
A) Varlıklar ve borçlarla ilgili hesaplar B) Sermaye ve borçlarla ilgili hesaplar
C) Varlıklar ve alacaklarla ilgili hesaplar D) Gelir ve giderlerle ilgili hesaplar
E) Alacak ve borçlarla ilgili hesaplar

94. İşletmenin İş hacmi, bu iş hacminin getirdiği satış gelirleri ve satılan malların maliyeti ile il¬gili bilgiler gelir tablosunun hangi bölümünde yer alır?
A) Net Kar Bölümü B) Faaliyet Kan Bölümü C) Brüt Satış Karı Bölümü
D) İşleyiş Karı Bölümü E) Net Zarar Bölümü
95. Aşağıdakilerden hangisi en geniş kapsamlıdır?
A) Envanter B) Envanter çıkarma C) Sayım
D) Değerleme E) Envanter işlemleri


96. Aşağıdakilerden hangisi envanter işlemlerinin gerekliliğini savunamaz?
A) Aralıklı envanter yöntemlerinde ilgili hesaplar mevcut malın değerini vermez.
B) Aylık mizan hazırlanmamış olabilir.
C)Bazı alacaklar şüpheli duruma düşmüş olabilir.
D) Amortismana tabi sabit varlıklarda değer düşmeleri olmuştur
E) Gelir ve giderlerle ilgili tutarlarda dönem ayarlaması yapılması gerekebilir.

97. En çok çıkarılan envanter türü hangisidir?
A) Kuruluş envanteri B) Birleşme envanteri C) Dônem sonu envanteri
D) Devir envanteri E) Tasfiye envanteri

98. Aşağıdakilerin hangisi muhasebe dışı envanter işlemleri İçine girmez?
A) Sayıma hazırlık işlemleri B) Sayım işlemleri
C) Sayım sonuçlarının envanter listelerine geçirilmesi
D) Dönem sonu muhasebe kayıtları E) Değerleme

99. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe içi envanter işlemleri içine girmez?
A) Envanter kayıtlan B) Sayım ve değerleme C) Kesin mizanın hazırlanması
D)Bilançonun düzenlenmesi E) Gelir tablosunun düzenlenmesi


CEVAPLAR

051. A) Varlıklar = Sermaye + Borçlar
052. B) Borçlar ¬
053. D) Varlıklarda artış
054. D) İşletmenin varlıklarının paraya çevrilebilme kolaylığını
055.E) Sermaye
056. E) Mali nitelikli işlemler
057. B) Kredili mal satışı
058. A) Dönem net Karı veya Zararı
059. A) Genel giderler
060. D) Hesap
061. A) Varlıklar hesapları
062. C) Sermaye Hesabı
063. E)Bilanço
064. B) Aktif hesaplar
065.B) Hesabı borçlandırmak
066.E) Hesabı alacaklandırmak
067. A) Hesap planı
068.E) Genel yönetim giderleri hesabı
069.B) Gelecek yıllara ait giderler hs
070.C) Gelecek Yıllara ait Gelirleri
071.D) Genel Yönetim Giderleri Hesabı
072.D) Gelirler hesabının alacağına
073.C) Borç toplamı 6.500.000, alacak toplamı 5.000.000
074.A) İşletme hesabı defteri
¬075.B) Yevmiye defteri
076.C) Hesap planı
077.D) Basit madde
078.C) Büyük defter
079.D) Yardımcı defter
080.B) İş Bankası Hesabı
081.D) Bono
082.C) İşlem hacmine göre
083.D) Hesapların açılışı
084.A) Envanter çıkarmak
085.B) 4 Nisan
086.E) Envanter çıkarmak
087.C) Yevmiye defteri
088.A) Hesapların borç toplamları= Hesapların alacak toplamları = Yevmiye defteri toplamları
089.C) Borç kalanları toplamı + Alacak kalanları toplamı = Yevmiye toplamı
090.C) Hesapların kapatılması
091.D) Fatura, makbuz gibi belgelere
092.E) Dönem başı bilançosu
093.B) Sermaye ve borçlarla ilgili hesaplar
094.C) Brüt Satış Karı Bölümü
095. A) Envanter
096. B) Aylık mizan hazırlanmamış olabilir.
097.C) Dônem sonu envanteri
098. D) Dönem sonu muhasebe kayıtları
099. B) Sayım ve değerleme


Linkback: http://www.forumstajer.com/staja-baslama-test-sorulari-50100-t85.0.html


Paylaş facebook

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
xx
STAJA BAŞLAMA TEST SORULARI 1-50

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

1 Yanıt
7280 Gösterim
Son İleti 22 Ocak 2010, 22:01:51
Gönderen: spring.35
xx
STAJA BAŞLAMA TEST SORULARI 100-150

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

0 Yanıt
5187 Gösterim
Son İleti 14 Haziran 2008, 09:53:29
Gönderen: SMMM Gökhan GÜLBEK
xx
STAJA BAŞLAMA TEST SORULARI 150-200

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

0 Yanıt
4973 Gösterim
Son İleti 14 Haziran 2008, 09:53:53
Gönderen: SMMM Gökhan GÜLBEK
xx
MALİYET TEST SORULARI

Başlatan SMMM Ümran KALINSAZLIOĞLU

1 Yanıt
3618 Gösterim
Son İleti 25 Aralık 2010, 15:00:28
Gönderen: BETÜL_20