Gönderen Konu: STAJA BAŞLAMA TEST SORULARI 150-200  (Okunma sayısı 5014 defa)

SMMM Gökhan GÜLBEK

  • Yönetici
  • Stajer Üye
  • *
  • İleti: 25451
  • Cinsiyet: Bay
  • Mahlası: Çılgın Ninja
STAJA BAŞLAMA TEST SORULARI 150-200
« : 14 Haziran 2008, 09:53:53 »
151. Aşağıda şüpheli duruma düşen alacaklardan hangisi için karşılık ay¬rılamaz ?
a) Dava safhasındaki alacak
b) icra safhasındaki alacak
c) Tamamı teminata bağlanmış dava safhasındaki alacak
d) İki kez yazılı istenmesine rağmen tahsil edilememiş küçük ala¬cak
e) "Aciz Vesikası" ibraz edilmiş alacak

152. Şüpheli duruma düşmüş bir alacak için tek bir madde kaydı yapılacaksa,bu madde aşağıdakilerden hangisi olacaktır. ?
a) Karşılık Giderleri H. / Şüpheli Alacaklar Karşılığı H.
b) Şüpheli Alacaklar Karşılığı H. / Karşılık Giderleri H.
c) Şüpheli Ticari alacaklar H. / Şüpheli Alacaklar Karşılığı H.
d) Karşılık Giderleri H. / Şüpheli T. Alacaklar H.
e) Şüpheli T.Alacaklar H. / Karşılık Giderleri H.

153. Sonradan tahsil edilen şüpheli alacak için; hangi hesabın, hangi ta¬rafına kayıt yapılır?
a) Dönem Karı veya Zararı Hesabının borcuna
b) Dönem Karı veya Zararı Hesabının alacağına
c) Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabının alacağına
d) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabının borcuna
e) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabının alacağına

154.Aşağıdaki alacaklardan hangisi değersiz alacaktır?
a) Dava safhasındaki alacaklar
b) Mahkeme kararı ile tahsiline imkan kalmayan alacaklar
c) Vadesi yenilenen alacaklar
d) Protesto edilen alacaklar
e) icra safhasındaki alacaklar

155.İşletmenin, müşterisi Necla Nazlı'dan olan 3.000.000 liralık alacağının tahsilinin şüpheli duruma düştüğü belirlenmiştir. Ancak daha önce müşteriden borcuna karşılık alınmış 1.000.000 liralık teminat bulunmaktadır. Buna göre, yapılacak kayıtla ilgili olarak aşağı¬dakilerden hangisi doğrudur?
A) Alıcılar Hesabı 3.000.000- alacaklandırılır
B) Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı 3.000.000- alacaklandırılır
C) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı 3.000.000- alacaklandırılır
D) Karşılık Giderleri Hesabı 3.000.000- alacaklandırılır
E) Alacak Senetleri Hesabı 2.000.000- alacaklandırılır

156. İşletme, 10.000.000 liralık alacağını birkaç defa yazılı olarak İstemesine rağmen tahsil edememiştir. Bu alacağın karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılmasına ilişkin kayıt han¬gisidir?

A) ŞÜPHELI TİCARİ ALACAKLAR Hs. 10.000.000
ALICILAR Hs. 10.000.000

B) ŞÜPHELI TİCARİ ALACAKLAR Hs. 10.000.000
ŞÜPHELITICARIALACAKLAR KARŞ ILIĞI Hs. 10.000.000
C)
KARŞILIK GİDERLERİ Hs. 10.000.000
ALICILAR Hs. 10.000.000
D
KARŞILIK GIDERLERI Hs. 10.000.000
ŞÜP TİC AL KARŞ HS 10.000.000
E)
ŞÜP TİC AL KARŞ Hs. 10.000.000
KARŞILIK GIDERLERI Hs. 10.000.000

157.İşlemlerin karşılığı olarak verilen tutarlar hangi hesaba ve nasıl kaydedilir?
A) Personel Avansları Hesabının borcuna B) Verilen İş Avansları Hesabının borcuna
c) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının borcuna
D) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının alacağına
E) Verilen Avanslardan Alacaklar Hesabının alacağına

158.Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?
TİCARİ MAL H.
INDIRILECEK KDV H.
KASA H.
A) Ticari Mal alışı B) Ticari Mal satışı c) Satış İadesi
D) Alış iskontosu E) Alış iadesi

159. Aşağıdakilerden hangisi satın alınan Ticari malın maliyetine girmez?
A) Taşıma ücreti B) İşyeri kira bedeli c) Gümrük bedeli
D) Sigorta ücreti E) Kur farkları

160.İşine devam eden bir işletmede Ticari Mal Hesabının borcunda yer alan ilk değer neye aittir?
A) Dönem sonu mal mevcudu B) İlk mal alışı C) Dönem başı mal mevcudu
D) Alış iadesi E) Satıcıların iadesi

161.Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?
ALICILAR H.
YURT İÇİ SATIŞLAR H.
HESAPLANAN KDV H.
A) Mal alışı B) Mal satışı C) Alıcılardan İade
D) Alıcılara yapılan ıskonto E) Alış ıskontosu

162.Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?
TİCARİ MAL H.
INDIRILECEK KDV H.
KASA H.
A) Mal satışı B) Alış iskontosu c) Malın satıcıya iadesi
D) Alış giderleri E) Alış iadesi

163. Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?
SATIŞTAN İADELER H.
İNDİRİLECEK KDV H.
ALICILAR H.
A) Satış iadesi B) Alış iadesi C) Alış iskontosu
D) Satış giderleri E) Satış

164.Satış giderleri aşağıdakilerden hangisini azaltır?
A) Borçları B) Alacakları C) Alınan malın maliyetini
D) Satış hasılatını E) Satılan malın maliyetini
165. Devamlı envanter yönteminin temeli hangi hesaplar üzerine kuruludur?
A) Ticari Mal Hesabı
B) Ticari Mal Hesabı ve Mal Alış Hesabı
C) Ticari Mal Hesabı, Satılan Malın Maliyeti Hesabı ve Yurt içi Satışlar Hesabı
D) Ticari Mal Hesabı, Alışlar Hesabı ve Satılan Malın Maliyeti Hesabı
E) Ticari Mal Hesabı, Alıcılar Hesabı, Satışlar Hesabı

166.Devamlı envanter yöntemine göre yapılan kayıtta satışların sonucu olan brüt satış karı veya zararı hangi hesapların karşılaştırılması ile belirlenir?
A) Mal Hesabı ile Satılan Malın Maliyeti Hesabı
B) Satılan Malın Maliyeti Hesabı ile Yurt içi Satışlar Hesabı
C) Alışlar Hesabı ile Satışlar Hesabı
D) Mal Hesabı ile Alışlar Hesabı
E) Alıcılar Hesabı ile Satışlar Hesabı

167.Mevcut malın maliyetinin her an bilinmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Mal Hesabı, mal alışlarında maliyetle borçlandırılır, satışlarda satış tutarı üzerinden alacaklandırılır.
B) Mal Hesabı, mal alışlarında maliyetle borçlandırılır, satışlarda yine maliyetle alacak¬landırılır.
C) Mal Hesabı, mal alışlarında maliyetle borçlandırılır, satışlarda ise, mal hesabına her¬ hangi bir kayıt yapılmaz.
D) Mal Hesabı, mal alışlarında maliyetle alacaklandırılır, satışlarda satış tutarı üzerin¬den borçlandırılır.
E) Mal Hesabı satışlarda borçlandırılır, alışlarda alacaklandırılır

168.Elde mevcut Ticari mal için satıcının yaptığı iskonto hangi hesaba, ne şekilde kaydedilir?
A) Satılan Malın Maliyeti Hesabının borcuna
B) Ticari Mal Hesabının borcuna
C) Satılan Malın Maliyeti Hesabının alacağına
D) Ticari Mal Hesabının alacağına
E) Alışlar Hesabının borcuna

169.Devamlı envanter yönteminde müşterinin iade ettiği Ticari mal hangi hesaba ne şekilde kayde¬dilir?
A) Satış İadeleri Hesabının borcuna B) Satılan Malın Maliyeti Hesabının borcuna
C) Satışlar Hesabının Alacağına
D) Ticari Mal Hesabının alacağına, Satılan Ticari Malın Maliyeti Hesabının borcuna
E) Ticari Mal hesabının alacağına

170.Devamlı envanter yönteminde müşteriye yapılan ıskonto hangi hesaba ne şekilde kay¬dedilir?
A) Satışlar Hesabının alacağına
B) Satılan Ticari Malın Maliyeti Hesabının alacağına
c) Ticari Mal Hesabının borcuna
D) Satış Iskontoları Hesabının borcuna
E) Satış Iskontoları Hesabının alacağına
171.Devamlı envanter yönteminde aşağıdaki kayıtlardan hangisi mal satış işlemine aittir?

A)
KASA H.
YURT SATIŞLAR H.
HESAPLANAN KDV H.
B
ALICILAR H.
KASA H.
TİCARİ MALH.
HESAPLANAN KDV H.
C)
ALICILAR H.
YURT İÇİ SATIŞLAR H.
HESAPLANAN KDV H.

SATILAN MALIN MALIYETI H.

TİCARİ MAL H.
D)
KASA H.
TİCARİ MAL H.
HESAPLANAN KDV H.

SATILAN MALIN MALIYETI H.
YURT İÇİ SATIŞLAR H.

E)
TİCARİ MAL H.
SATILAN MALIN MALİYETİ H.

172.
TİCARİ MALH.
INDIRILECEK KDV H,
KASA H.

Yukarıdaki madde, devamlı envanter yönteminde hangi işlem için yapılmıştır?
A) Mal satın alımı B) Satıcılara mal iadesi c) Alış ıskontosu
D) Mal satışı E) Satıcılara mal ıskontosu

173.
TİCARİ MALH.
İNDIRILECEK KDV H.
KASA H.
Yukarıdaki madde devamlı envanter yönteminde hangi işlem için yapılmıştır?
A) Satın alma giderleri B) Satıştan iadeler.Alıcılardan iade C) Satış ıskontosu
D) Satıcılara mal iadesi E) Alış iadesi


174. İşletmenin devamlı envanter yöntemine göre dönem sonunda hesaplarının durumu şöy¬ledir.
TİCARİ MAL H. SAT.MAL.MALYETI YURT İÇİ SATIŞLAR
500.000.000 300.000.000 300,000,000 450,000,000

Bu işletmenin karı ya da zararı kaç TL'dir?
A) 200.000.000 lira kar B) 50.000.000 lira kar C) 50.000.000 lira zarar
D) 150.000.000 lira kar E) 150.000.000 lira zarar

175.Mal hareketlerini Aralıklı Envanter Yöntemine göre kayda alan işletmenin. dönem sonu, envanterinde mal mevcudu 25.000.000- olarak saptanmıştır. Aynı tarihte, Mal Hesabı¬nın durumu şöyledir,
TİCARİ MAL HESABI


430.000.000

Bu bilgilere göre, Satılan malın maliyetine ilişkin kayıtla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ticari Mal Hesabı 405,000,000 borçlandırılır
B) Ticari Mal Hesabı 405.000.000 alacaklandırılır
C) Yurt içi satışlar Hesabı 410.000.000- alacaklandırılır
D) Dönem karı Zararı Hesabı 410.000.000 alacaklandırılır
E) Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabı 410.000,000- alacaklandırılır.

176. İşletmenin mal alım satımı ile ilgili hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir,

TİCARİ MAL HESABI SATILAN MALIN MALIYETI Hs Y.İÇİ SATIŞLAR


850.000.000 720,000,000 720.000.000 675,000,000

Dönem sonu envanterinde mal mevcudu 130.000.000- olarak saptanmıştır. İşletmenin mal alım satımından kar veya zararı kaç TL'dir?

A) 545.000.000- kar B) 545.000.000- zarar c) 130.000.000- kar
D) 45.000.000- kar E) 45.000.000- zarar

177. Aralıklı envanter yönteminde dönem içinde satılan malın maliyeti, hangi hesabın hangi tarafına kaydedilir?
a. Ticari Mallar Hesabının borcuna
b. Ticari Mal/ar Hesabının alacağına
c. Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabının borcuna
d. Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabının alacağına
e. Dönem içinde satılan malın maliyeti için kayıt yapılmaz

178. Devamlı envanter yönteminde her mal türü için kullanılan stok kartı aşağıdakilerden hangi hesaplarla ilgili bilgi verir?
a. Ticari Mallar Hesabı b. Ticari Mallar Hesabı ile Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı
c. Satışlar Hesabı d. Satıştan iadeler Hesabı
e. Satış iskontoları Hesabı

179. Mal stoklarının değerlemesinde genelde uygulanması gereken değerleme ölçüsü hangisidir?
a. Piyasa değeri b. Borsa Rayici c. Maliyet Bedeli
d. Emsal Bedeli e. Cari Değer

180. Yüksek enflasyon döneminde mali tablolar aşağıdaki değerleme yöntemlerinden hangisine göre düzeltilir.
A,Nominal değer b, İtibari değer c, Paranın satın alma gücüne göre
d, Maliyet değeri e,Hiçbiri

181. Vergi Usul Kanunu'na göre imal edilen mamullerin maliyetine aşağıdakilerden hangisi girmez?
a. Direkt ilk madde ve malzeme b. Direkt işçilik c. Genel üretim giderlerinden pay
d. Ambalaj malzemesi bedeli e. Bankalardan alınan krediler

182. "İşletme satışlarını ilk satın aldığı mallardan yapmalıdır" varsayımı hangi maliyet akış yönteminin varsayımıdır?
a. ilk giren-ilk çıkar yöntemi b. Son giren-ilk çıkar yöntemi
c. Ortalama maliyet yöntemi d. Hareketli ortalama maliyet yöntemi
e. Gerçek maliyet yöntemi
183. İşletmenin dönem içinde satın aldığı (c) malının miktarı 250 adet, toplam maliyet bedeli ise 7.500.000 TL'dir. Dönem sonunda (C) malı¬nın mevcudu 120 adet olduğuna göre, satılan (C) malının ortalama maliyet yöntemine göre toplam maliyeti kaç liradır?
a.30.000 TL b. 3.600.000 TL c. 3.900.000 TL
d.62.500 TL e. 11.100.000 TL

184. Aşağıdakilerden hangisi envanter listesine eklenir?
a. Satılmış fakat henüz müşteriye gönderilmemiş mallar
b. İşletmeye emanet olarak gönderilen mallar
c. Satın alınmış fakat henüz işletmeye gelmemiş mallar
d. Satılmış ve işletmeden çıkmış mallar
e. Sayımda fire veya kaybolma nedeniyle işletmede bulunmadığı anlaşılan mallar

185. Değeri düşen ticari mallar, hangi aktif karakterli bilanço hesabının borcuna aktarılır?
a. Karşılık Giderleri Hesabı b. Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı
c. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı d. Ticari Mallar Hesabı
e. Diğer Stoklar Hesabı

186. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem sonunda "690 Dönem sonu Karı veya Zararı Hesabı"nın alacağına devredilerek kapatılır?
a. Ticari Mallar Hesabı b. Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı c. Satıştan iadeler Hesabı
d. Satışlar Hesabı e. Satış indirimleri Hesabı

187. Aşağıdaki madde hangi işlem için yapılmıştır?

TİCARİ MALH.

VERILEN SİPARİŞ AVANSLARI
A) Mal siparişi için avans verilmesi
B) Siparişi İçin avans verilen malın teslim alınması
c) Kredili mal alışı
D) Yurt dışı siparişi için akreditif açtırılması
E) Peşin mal alışı

188.İşletmenin Genel Yönetim Giderleri- Kırtasiye Giderleri Hs.nda görülen 27.000.000 lira¬lık kırtasiyenin 12.000.000 liralık kısmının kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bununla ilgili, ya¬pılması gerekli kayıt hangisidir?
A)
MAL Hs. 12.000.000
GENEL YÖNETIM GIDERLERI Hs. 12.0000.000
- Kırtasiye Giderleri
B)
GELECEK AYLA RA AIT GIDERLER Hs. 12.000.000
GENEL YÖNETIM GIDERLERI Hs. 12.000.000
- Kırtasiye Giderleri
C)
GENEL YÖNETIM GIDERLERI Hs. 12.000.000
- Kırtasiye Giderleri
GELECEK A YLARA AIT GIDERLER Hs. 12.000.000
D)
GENEL YÖNETİM GIDERLERI Hs. 15.000.000
- Kırtasiye Giderleri
GELECEK AYLARA AIT GIDERLER Hs. 15.000.000
E)
GELECEK AYLARA AIT GIDERLER Hs. 15.000.000
GENEL YÖNETIM GIDERLERI Hs. 15.000.000
- Kırtasiye Giderleri

189. Aşağıdaki madde hangi işlem için yapılmıştır?

PERSONEL AVANSLARI H.
KASA H.
A) Sipariş edilen mal için satıcıya avans verilmesi
B) Çalışan personele ücretine karşılık avans verilmesi
c) Çalışan personele verilen avansın aylığından mahsup edilmesi
D) Personele işletmenin bir işini takip için verilen avansın belgeler karşılığı mahsubu
E) Personelin kredili aldığı malın kaydı

190. Aşağıdakilerden hangisi duran varlık değildir?
A) Taşıtlar B) Telif hakları c) Geçici yatırımlar
D) Binalar E) Makineler

191. Edinilen duran varlıklar hangi değer üzerinden muhasebeleştirilirler?
A) Maliyet değeri B) Piyasa değeri C) Vergi değeri
D) Kayıtlı değeri E) Borsa değeri

192. Ortak olmak amacıyla satın alınan hisse senetleri hangi hesapta izlenir?
A) İştirakler Hesabı B) Hisse Senetleri Hesabı C) Taahhütler Hesabı
E) Hisse Senedi ve Tahviller Hesabı D) Geçici Yatırımlar Hesabı

193. Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıkların özelliği değildir?
A) Sınırlı bir hizmet süresine sahip olmak (arazi ve arsa dışında)
B) Her an satılarak paraya çevrilmeleri mümkün olmak
C) Bir yıldan daha uzun hizmet süresine sahip olmak
D) Gidere dönüşmeleri amortisman yoluyla olmak
E) Amortismana tabi değerler olmak

194. İşletme, kuracağı fabrika için kuruluş yeri olarak seçtiği arsayı, üzerindeki eski Bina İle 800.000.000 liraya peşin almıştır. Bu bedelden başka, binanın yıkılması için 15.000.000 li¬ra harcanmış, binanın enkazı ise, 50.000.000 liraya satılmıştır. Arsanın işletmeye maliyeti nedir.
A) 800.000.000 lira B) 850.000.000 lira C) 815.000.000 lira
D) 765.000.000 lira E) 835.000.000 lira

195.Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının işlevi nedir?
A) Duran varlığın oluşacak maliyetini belirler
B) Duran varlığın henüz tamamlanmadığını gösterir
C) Bazı duran varlıkların satın alınmayıp, yapıldığını veya yaptırıldığını gösterir
D) İşletmenin yatırımlarını gösterir

196. Aşağıdakilerden hangisi, satın alınan makinenin maliyet unsuru değildir?
A) Fatura bedeli B) Montaj giderleri C) Sigorta giderleri
D) Taşıma giderleri E) Yakıt gideri

197. Eldeki maddi sabit varlıklarla ilgili olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi dönem gideri olarak muhasebeleştirilebilir?
A) Verimi artıran harcamalar B) Ömrü artıran harcamalar
c) İktisadi değeri arttıran harcamalar D) Normal onarımlar
E) Verimi ve ömrü artıran harcamalar

198. Bir işletmenin bürosunda yer alan maddi sabit varlıklara ne ad verilir?
A) Makine B) Demirbaş C)Cihaz
D) Tesis E) Araç-Gereç

199. Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlık kalemleri içinde yer almaz?
a. Binalar b. Özel maliyetler c. Taşıtlar
d. Demirbaşlar e. Makina, tesis ve cihazlar

CEVAPLAR

151. C) Tamamı teminata bağlanmış dava safhasındaki alacak
152. A) Karşılık Giderleri H. / Şüpheli Alacaklar Karşılığı H.
153. E) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabının alacağına
154. B) Mahkeme kararı ile tahsiline imkan kalmayan alacaklar
155. A) Alıcılar Hesabı 3.000.000- alacaklandırılır
156. D
157. C) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının borcuna
158. A) Ticari Mal alışı
159. B) İşyeri kira bedeli
160. C) Dönem başı mal mevcudu
161. B) Mal satışı
162. D) Alış giderleri
163. A) Satış iadesi
164. D) Satış hasılatını
165. C) Ticari Mal Hesabı, Satılan Malın Maliyeti Hesabı ve Yurt içi Satışlar Hesabı
166. B) Satılan Malın Maliyeti Hesabı ile Yurt içi Satışlar Hesabı
167. B) Mal Hesabı, mal alışlarında maliyetle borçlandırılır, satışlarda yine maliyetle alacak¬landırılır.
168. D) Ticari Mal Hesabının alacağına
169. A) Satış İadeleri Hesabının borcuna
170. D) Satış Iskontoları Hesabının borcuna
171. C)
172. A) Mal satın alımı
173. A) Satın alma giderleri
174. D) 150.000.000 lira kar
175. B) Ticari Mal Hesabı 405.000.000 alacaklandırılır
176. E) 45.000.000- zarar
177. E) Dönem içinde satılan malın maliyeti için kayıt yapılmaz
178. B) Ticari Mallar Hesabı ile Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı
179. C) Maliyet Bedeli
180. C) Paranın satın alma gücüne göre
181. E) Bankalardan alınan krediler
182. A) ilk giren-ilk çıkar yöntemi
183. B) 3.600.000 TL
184. C) Satın alınmış fakat henüz işletmeye gelmemiş mallar
185. E) Diğer Stoklar Hesabı
186. D) Satışlar Hesabı
187. B) Siparişi İçin avans verilen malın teslim alınması
188.B)
189.B) Çalışan personele ücretine karşılık avans verilmesi
190.B) Telif hakları
191.A) Maliyet değeri
192.A) İştirakler Hesabı
193.B) Her an satılarak paraya çevrilmeleri mümkün olmak
194.D) 765.000.000 lira
195.A) Duran varlığın oluşacak maliyetini belirler
196.E) Yakıt gideri
197.D) Normal onarımlar
198.B) Demirbaş
199.B) Özel maliyetler


Linkback: http://www.forumstajer.com/staja-baslama-test-sorulari-150200-t87.0.html


Paylaş facebook

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
xx
STAJA BAŞLAMA TEST SORULARI 50-100

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

0 Yanıt
5774 Gösterim
Son İleti 14 Haziran 2008, 09:52:50
Gönderen: SMMM Gökhan GÜLBEK
xx
STAJA BAŞLAMA TEST SORULARI 100-150

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

0 Yanıt
5237 Gösterim
Son İleti 14 Haziran 2008, 09:53:29
Gönderen: SMMM Gökhan GÜLBEK
xx
STAJA BAŞLAMA TEST SORULARI 1-50

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

1 Yanıt
7351 Gösterim
Son İleti 22 Ocak 2010, 22:01:51
Gönderen: spring.35
xx
MALİYET TEST SORULARI

Başlatan SMMM Ümran KALINSAZLIOĞLU

1 Yanıt
3654 Gösterim
Son İleti 25 Aralık 2010, 15:00:28
Gönderen: BETÜL_20