Gönderen Konu: STAJA BAŞLAMA TEST SORULARI 1-50  (Okunma sayısı 7280 defa)

SMMM Gökhan GÜLBEK

  • Yönetici
  • Stajer Üye
  • *
  • İleti: 25451
  • Cinsiyet: Bay
  • Mahlası: Çılgın Ninja
STAJA BAŞLAMA TEST SORULARI 1-50
« : 14 Haziran 2008, 09:54:19 »


1. İşletmenin sahip olduğu ekonomik değerler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A) Gelirler B) Karlar C Varlıklar D) Sermaye E) Borçlar

2. Mali tabloların hazırlanabilmesi için gereksinim duyulan mali nitelikteki işletme olay ve iş¬lemlerine ilişkin verileri toplayan, bu verileri kabul edilmiş belirli kurallara uygun bir biçimde kaydeden, sınıflayan ve sonuçta bilanço ile gelir tablosunu düzenleyerek kişilere sunulma¬sını sağlayan muhasebeye ne denir?
A) Maliyet muhasebesi B) Genel muhasebe C) İşletme muhasebesi
D) Sorumluluk muhasebesi E) Yönetim muhasebesi

¬3. Çok sayıdaki bilgilerin belirli sınıf veya gruplara göre düzenlenmesi işlemine ne denir?
A) Kaydetme B) Sınıflandırma c) Özetleme
D) Analiz etme e) Yorumlama

4. Çok sayıdaki bilgilerin anlaşılabilir ve kullanılabilir bilgiler şeklinde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali raporların ve tabloların düzenlenmesine ne denir?
A) Kaydetme B) Hesaplama C) Toplama
D) Özetleme E) Sınıflandırma

5. Muhasebe bilgilerinin, muhasebe anlayışı bakımından doğruluğunu araştıran dal aşağı¬dakilerden hangisidir?
A) Genel muhasebe B) Maliyet muhasebesi c) Muhasebe denetimi
D) İşletme muhasebesi E) Mali tablolar analizi

06. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde (MUGTde) açıklanan temel kavramlar kaç adettir?
a.8 . b.5 c.15 d.12 e.16
07. Aşağıdakilerden hangisi "muhasebenin temel kavramlarından" değildir?
a. Kişilik kavramı b. Ekonomik olma kavramı c. Parayla ölçülme kavramı
d. Tutarlılık kavramı e. Önemlilik kavramı
8. Muhasebe organizasyonunda, mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında belli kişi ve grupların değil toplumun çıkarları gözetilerek davranılması muhasebenin hangi kavramının gereğidir?
a. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı b.Tutarlılık kavramı
c. Dönemsellik kavramı d. Kişilik kavramı e,Sosyal sorumluluk kavramı
9. Bir işletmenin dönem sonunda şüpheli alacakları için karşılık ayırması muhasebenin hangi temel kavramının gereğidir?
a. İhtiyatlılık kavramı b.Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı
c. Dönemsellik kavramı d.Kişilik kavramı e.Tutarlılık kavramı

10. İşletme sahibinin sahip olduğu varlık unsurları ile işletmeye ait varlık unsurlarının ayrı izlenmesi, aşağıdaki muhasebe kavramlarının hangisinin gereğidir?

a. Kişilik kavramı b.Parayla ölçülme kavramı c. Tutarlılık kavramı
d. Önemlilik kavramı e. Maliyet esası kavramı


11. işletmedeki ekonomik hareketlerin izlenmesinde kullanılan ölçü birimi muhasebe kavramlarından hangisi ile ifade edilmektedir?
a. Önemlilik kavramıyla b.Kişilik kavramıyla c.Dönemsellik kavramıyla
d. Parayla ölçülme kavramıyla e.ihtiyatlılık kavramıyla
12.İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir?
a. Özü n önceliği b. Tam açıklama c. Parayla ölçülme
d. Maliyet esası e. Belgelendirme

13. Benzer olay ve işlemlerde. kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmez¬liğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tekdüzeni öngören muhasebe kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
a. İşletmenin sürekliliği kavramı b. Önemlilik kavramı c. İhtiyatlılık kavramı
d. Sosyal sorumluluk kavramı e. Tutarlılık kavramı

14. Zorunlu olunca işletme politikalarının değiştirilmesi ve bu değişikliğin parasal etkilerinin mali tablo dipnotlarında belirtilmesi muhasebenin hangi kavramının gereğidir
a. Sosyal sorumluluk kavramı b.Dönemsellik kavramı c. İhtiyatlılık kavramı
d. Maliyet esası kavramı e.Tutarlılık kavramı

15. işletmenin varlık ve kaynak yapısını etkilemeyen işlemlerin "Nazım Hesaplarda" izlenmesi aşağıdaki muhasebe kavramlarının hangisinin gereğidir?
a. Kişilik kavramı b.Parayla ölçülme kavramı c.Tutarlılık kavramı
d. Önemlilik kavramı e.Tam açıklama

16. Seçilen Muhasebe Politikalarının birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisinin gereğidir?
a. Tutarlılık kavramı b. Önemlilik kavramı c. ihtiyatlılık kavramı
d. Sosyal sorumluluk kavramı e. işletmenin sürekliliği kavramı

17. işletmenin tutmuş olduğu muhasebesinde, "litre, metrekare, adet gibi kavram¬lara yer vermemesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir?
a. Özün önceliği b. Tam açıklama c. Parayla ölçülme
d. Maliyet esası e. Belgelendirme
.
18. işletme ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasını gerektiren muhasebe kavramı aşağılardakinden hangisidir?
a. Kişilik kavramı b. Önemlilik kavramı c. Dönemsellik kavramı
d. Maliyet esası kavramı e. ihtiyatlılık kavramı
19. Bir şirkete ait borcun öncelikle şirket tüzel kişiliğinden istenerek, tahsil edilmesi,muhasebenin hangi temel kavramının gereğidir?
a. Tutarlılık kavramı b. Önemlilik kavramı e. Dönemsellik kavramı c. Dönemsellik kavramı
d. Kişilik kavramı e. Özün önceliği kavramı

20. işletmelerin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların "karşılaştırılabilir" olması hangi muhasebe kavramının gereğidir?
a. ihtiyatlılık kavramı b. Özün önceliği kavramı
c. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı d. Tam açıklama kavramı
e. Tutarlılık kavramı

21. işletmede alınacak kararları etkileyecek düzeyde olan "gerçekleşme olasılığı bulunan" olaylara kayıtlarda yer verilmesi muhasebenin hangi temel kavramının gereğidir?
a. Tutarlılık kavramı b. Sosyal sorumluluk kavramı c. ihtiyatlılık kavramı
d. Tam açıklama kavramı e. Özün önceliği kavramı

22. Gelir ve giderlerin "Tahakkuk Esasına" göre muhasebeleştirilmesi, hasılat ve karların aynı döneme ilişkin maliyet ve giderlerle karşılaştırılması muhasebenin hangi temel kavramının gereğidir?
a. Tutarlılık kavramı b. Önemlilik kavramı c.ihtiyatlılık kavramı
d. Dönemsellik kavramı e. Özün önceliği kavramı

23. Mali tabloların bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar almalarına yardımcı olacak ölçüde yeterli açık ve anlaşılır olması gereğini ifade eden muhasebe kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
a. ihtiyatlılık kavramı b. Özün önceliği kavramı c. Önemlilik kavramı
d. Tam açıklama kavramı e. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı

24. Peşin ödenen kiraların gelecek yıllara ilişkin tutarlarının saptanarak "aktifleştirilme¬si" muhasebenin hangi kavramının gereğidir?
a. Kişilik kavramı b. Dönemsellik kavramı c) ihtiyatlılık kavramı
d. Maliyet esası kavramı e. Özün önceliği kavramı

25. Dönem sonunda yapılan "kapanış kaydı" hangi muhasebe kavramının gereğince yapılır?
a. Kişilik kavram b. Dönemsellik kavramı c. İhtiyatlılık kavramı
d. Maliyet esası kavramı e. Özün önceliği kavramı

26. Bir işletmenin muhtemel gelir ve karlarının gerçekleşmesine kadar herhangi bir muhasebe işlemi yapmaması hangi muhasebe temel kavramının gereğidir?
a. İhtiyatlılık kavramı b. Tutarlılık kavramı c.Dönemsellik kavramı
d. Kişilik kavramı e. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı

27. İşletmenin sürekliliği kavramına rağmen işletme sürekliliğini dönemlere ayırarak faaliyet sonuçlarının dönemler düzeyinde saptanmasını sağlayan muhasebe kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kişilik kavramı b. Parayla ölçülme kavramı c. İhtiyatlılık kavramı
d. Maliyet esası kavramı e. Dönemsellik kavramı

28. "İşletmenin faaliyetinin bir süreye bağlı olmaksızın sürdürüleceği, işletme sahip yada ortaklarının yaşamıyla işletme arasında bir ilişkinin bulunmadığı" muhasebe kavramlarından hangisinin gereğidir?
a. Kişilik kavramı b. Dönemsellik kavramı c. Tutarlılık kavramı
d. İşletmenin sürekliliği kavramı e. İhtiyatlılık kavramı

29. İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmenin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınmasını vurgulayan muhasebe kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tutarlılık kavramı b. Önemlilik kavramı c. Dönemsellik kavramı
d.Özün,önceliği kavramı e. Kişilik kavramı30. işletme Varlıkları için "karşılık ayrılması" aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisinin gereğidir?
a. Önemlilik kavramı b. Kişilik kavramı c. Dönemsellik kavramı
d. Tutarlılık kavramı e. İhtiyatlılık kavramı

31. Maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla, "amortisman ayrılması" hangi kavram gereğidir?
a. Önemlilik kavramı b. Kişilik kavramı c. Dönemsellik kavramı
d.- Tutarlılık kavramı e. İhtiyatlılık kavramı

32. Mali tablo kalemleri kapsamında yer almayan ancak, alınacak kararları etkileye¬bilecek, gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi hangi muhasebe kavramının gereğidir?
a. Tutarlılık kavramı b. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı
c. Tam açıklama d. Kişilik kavramı e. İhtiyatlılık kavramı

33. Hesap dönemi sonunda alınan ileri tarihli çeklerin 121 ALACAK SENETLERI hesabına, verilen ileri tarihli çeklerinse 321 BORÇ SENETLERI hesabına aktarılması muhasebenin hangi kavramının gereğidir?
a. Dönemsellik kavramı b. Önemlilik kavramı c. Tutarlılık kavramı
d. Kişilik kavramı e.Özün önceliği kavramı

34. İşletmede edinilen varlık ve hizmetler muhasebeleştirilirken bunların "elde edilme maliyetlerinin" esas alınmasını zorunlu tutan muhasebe kavramı hangisidir?
a.Kişilik kavramı b.Önemlilik kavramı c. Dönemsellik kavramı
d.Maliyet esası kavramı e.ihtiyatlılık kavramı

35. Temkinli davranılması, işletmenin karşılaşabileceği riskleri önceden sezerek gerekli önlemlerin alınmasını" gerektiren muhasebe kavramı aşağıdakilerden hangisidir? .
a. Önemlilik kavramı b. Kişilik kavramı c. Dönemsellik kavramı
d. Tutarlılık kavramı e. ihtiyatlılık kavramı

36. Muhasebede kullanılan belgelerin usulüne uygun düzenlenmesi ve gerçek durumu yansıtması; muhasebede kullanılan yöntemlerin seçiminde ön yargısız davranılması muhasebenin hangi temel kavramının gereğidir?
a. Tutarlılık kavramı b. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı
c. İşletmenin sürekliliği kavramı d. Kişilik kavramı
e. İhtiyatlılık kavramı

37. İşletmenin gelir tablosu ve bilançolar için "dipnot" oluşturması ve bir kısım bilgi¬lerin ek olarak yazılması hangi muhasebe temel kavramının gereğidir?
a. Tutarlılık kavramı b. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı
c. İşletmenin sürekliliği kavramı d. Tam açıklama e,ihtiyatlılık kavramı

38. "İşletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personel ve diğer ilgili¬lerden ayrı bir kişiliğinin bulunduğu" muhasebenin hangi kavramının gereğidir?
a. İhtiyatlılık kavramı b. Dönemsellik kavramı c. Önemlilik kavramı
d. Sosyal sorumluluk kavramı e. Kişilik kavramı


39. / /..
657 REESKONT FAİZ GIDERLERI
122 ALACAK SENETLERI REESKONTU
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?
a. Tutarlılık kavramı b. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı
c. Dönemsellik kavramı d. Kişilik kavramı e. İhtiyatlılık kavramı

40. / /…………………………….
255 DEMIRBAŞLAR
191 INDIRILECEK KDV
331 ORTAKLARA BORÇLAR
……………………./ /……………………………..
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?
a. Tutarlılık kavramı .b. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı
c. Dönemsellik kavramı d. Kişilik kavramı. e. İhtiyatlılık kavramı

41. / /……………………………………..
770 GENEL YÖNETIM GIDERLERI
360 ÖDENECEK VERGI VE FONLAR
361 ÖD.SOSY AL GOV.KESINTILERI
381.GIDER TAHAKKUKLARI
………………………./ /………………………………………
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?

a. Tutarlılık kavramı b. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı
c. Dönemsellik kavramı d. Kişilik kavramı e. İhtiyatlılık kavramı

42. / /…………………..
900 TEMINAT MEKTUBUNDAN BORÇLULAR
. 901 TEMINAT MEKTUBUNDAN ALACAKLILAR
……………………../ /……………………..
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?
a. Tam açıklama kavramı. b. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı
c. Dönemsellik kavramı d. Kişilik kavramı e. İhtiyatlılık kavramı
43. / /………………………...
654 KARŞILIK GIDERLERİ (-)
129 ŞÜPHELI TİCARI ALACAKLAR KARŞILIĞI
………………./ /…………………………….
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?
a. İhtiyatlılık kavramı b. Önemlilik kavramı -c. Dönemsellik kavramı
d. Özün önceliği kavramı e. Kişilik kavramı
44. / /…………………………….
153 TİCARI MALLAR
01 Alış
02 Alış Giderleri
320 SATICILAR
………………………/ /………………………………
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?
a. Tutarlılık kavramı b. Önemlilik kavramı c. Dönemsellik kavramı
d. Maliyet Esası Kavramı e. Kişilik kavramı

45. / /………………………….....
103 VERILEN ÇEKLER VE ÖD.EMIRLERI (-)
321 BORÇ SENETLERI
……………………./ /…………………………
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?
. a. Özün önceliği kavramı b. Önemlilik kavramı. c. Dönemsellik kavramı
d. Maliyet esası kavramı .e. Kişilik kavramı
46. / /………………………..
590DÖNEM NET KARI
331 ORTAKLARA BORÇLAR
360 ÖDENECEK VERGI VE FONLAR
………………………./ /……………………………..
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?
a. Özün önceliği kavramı b. Önemlilik kavramı c. Dönemsellik kavramı
d. Maliyet Esası Kavramı e. Kişilik kavramı
47. / /……………………………
102 BANKALAR

181 GELIR TAHAKKUKLARI
645 MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARLARI
……………………../ /………………………………
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?
a. Özün önceliği kavramı. b. Önemlilik kavramı c. Dönemsellik kavramı.
d. Maliyet Esası Kavramı. e. Kişilik kavramı
48. İşletmenin belli bir tarihteki mali durumunu gösteren tabloya ne denir?
A) Finansal Tablo B) Gelir Tablosu c) Bilanço
D) Gelir-Gider Tablosu E) Kar ve Zarar Cetveli
49. İşletmenin belli bir dönemine ait faaliyet sonucu ve bu sonucun oluşumunu gösteren tabloya ne denir?
A) Bilanço B) Gelir Tablosu c) Mali Tablo
D) Zarar Tablosu E) Kar Tablosu

50. İşletmenin sahip olduğu para ve mal gibi değerler aşağıdakilerden hangisinin içine girer?
A) Sermaye B) Pasifler C) Kaynaklar
D) Varlıklar E) OZ Kaynaklar

CEVAPLAR

001. C Varlıklar
002. B) Genel muhasebe
¬003. B) Sınıflandırma
004. D) Özetleme
005. C) Muhasebe denetimi
006. D)12
007. B) Ekonomik olma kavramı
008. E) Sosyal sorumluluk kavramı
009. A) İhtiyatlılık kavramı
010. A) Kişilik kavramı
011. D) Parayla ölçülme kavramıyla
012. C) Parayla ölçülme
013. E) Tutarlılık kavramı
014. E) Tutarlılık kavramı
015. E)Tam açıklama
016. A) Tutarlılık kavramı
017. C) Parayla ölçülme
018. D) Dönemsellik kavramı
019. D) Kişilik kavramı
020. E) Tutarlılık kavramı
021. D) Tam açıklama kavramı
022. D) Dönemsellik kavramı
023. D) Tam açıklama kavramı
024. B) Dönemsellik kavramı
025. B) Dönemsellik kavramı
026. A) İhtiyatlılık kavramı
027. E) Dönemsellik kavramı
028. D) İşletmenin sürekliliği kavramı
029. D) Özün,önceliği kavramı
030. E) İhtiyatlılık kavramı
031. C) Dönemsellik kavramı
032. C) Tam açıklama
033. E) Özün önceliği kavramı
034. D) Maliyet esası kavramı
035. E) ihtiyatlılık kavramı
036. B) Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı
037. D) Tam açıklama
038. E) Kişilik kavramı
039. C) Dönemsellik kavramı
040 .D) Kişilik kavramı.
041 .C) Dönemsellik kavramı
042. A) Tam açıklama kavramı.
043. A) İhtiyatlılık kavramı
044. D) Maliyet Esası Kavramı
045. A) Özün önceliği kavramı
046. E) Kişilik kavramı
047. C) Dönemsellik kavramı.
048. C) Bilanço
049. B) Gelir Tablosu
050. D) Varlıklar


Linkback: http://www.forumstajer.com/staja-baslama-test-sorulari-150-t88.0.html

spring.35

  • Yeni Üye
  • *
  • İleti: 1
: STAJA BAŞLAMA TEST SORULARI 1-50
« Yanıtla #1 : 22 Ocak 2010, 22:01:51 »
tşk


Paylaş facebook

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
xx
STAJA BAŞLAMA TEST SORULARI 150-200

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

0 Yanıt
4973 Gösterim
Son İleti 14 Haziran 2008, 09:53:53
Gönderen: SMMM Gökhan GÜLBEK
xx
STAJA BAŞLAMA TEST SORULARI 50-100

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

0 Yanıt
5705 Gösterim
Son İleti 14 Haziran 2008, 09:52:50
Gönderen: SMMM Gökhan GÜLBEK
xx
STAJA BAŞLAMA TEST SORULARI 100-150

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

0 Yanıt
5187 Gösterim
Son İleti 14 Haziran 2008, 09:53:29
Gönderen: SMMM Gökhan GÜLBEK
xx
MALİYET TEST SORULARI

Başlatan SMMM Ümran KALINSAZLIOĞLU

1 Yanıt
3618 Gösterim
Son İleti 25 Aralık 2010, 15:00:28
Gönderen: BETÜL_20