Gönderen Konu: SOSYAL GÜV.HUK. DENEME SORU VE CEVAPLARI  (Okunma sayısı 10494 defa)

SMMM Gökhan GÜLBEK

 • Yönetici
 • Stajer Üye
 • *
 • İleti: 25451
 • Cinsiyet: Bay
 • Mahlası: Çılgın Ninja
SOSYAL GÜV.HUK. DENEME SORU VE CEVAPLARI
« : 13 Haziran 2008, 10:39:04 »
SSK – İŞ KANUNU – BAĞKUR DENEME TESTİ

1.   İlk defa sigortalı olarak çalışanlar için "işe giriş bildirgesi" kaç nüsha düzenlenir?
a. 1   b. 2      c.3   d. 4         e. 5
2.   506 sayılı yasaya göre, aşağıdakilerden hangisi SSK'lıya iş kazaları ve meslek hastalıkları kapsamında sağlanan yardımlardan biri değildir?
a. Sürekli iş göremezlik ödeneği          b. Cenaze masraflarının karşılanması      c.Sağlık yardımları
d. Geçici iş göremezlik ödeneği      e. Sigortalının eş ve çocuklarına sağlık yardımı

3.   SSK'ya göre, işverenlerce kuruma verilecek aylık prim ve hizmet belgesi kaç nüsha olarak düzenlenir?
a. 1   b, 2      c. 3      d. A      e. 5

4.   SSK'nda askerlik borçlanması hangi süre içinde ödenir?
a. 1 ay içinde   b. 2 ay içinde         c. 3 ay içinde   d. 4 ay içinde      e. 5 ay İçinde

5.   SSK'ya göre işverenler bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıları aşağıdaki belgelerin hangisiyle kuruma bildirirler?
a. Dört aylık bordro   b. Destekleme prim bildirgesi      c. Eksik çalışma bildirimi   
d. Sigorta bildirim belgesi   e.Aylık prim ve hizmet belgesi

6.   İş kazaları hangi süre içerisinde Kuruma bildirilmek zorundadır?
a. Kazayı izleyen 1 gün içinde            b. Kazayı izleyen 2 gün içinde      
   c.Kazayı İsleyen 5 gün içinde           d. Kazayı izleyen 10 gün İçinde
e. Kazayı izleyen 15 gün içinde

7.   İş kazası ve meslek hastalığı sonucu kazanma gücünün en az % kaçını kaybetmiş olan sigortalıya sürekli iş göremezlik ödeneği, verilir?
a. %5      b. %8      c. %10      d. %20      e. %30

8.   Aşağıdakilerden hangisi "ilk defa sigortalı çalıştırılacakların" kuruma verecekleri belgelerden birisidir?
a. İşyeri bildirgesi   b. Nüfus cüzdanı sureti         c. İkametgah bildirimi      d.Gelir belgesi   
e. Bakmakla yükümlü olduğu kişiler

9.   SSK'ya göre tehlike derecesi 2 olan bir işyerinin "İş kazası ve meslek hastalıkları" prim oranı % kaçtır?
a- %1      b. %2      c. %3      d. %4      e. %5

10.   SSK'ya göre sigortalı, çalışmaya başladıktan sonra bu durumu, en geç kaç gün içinde sigortalı bildirim belgesini doldurarak ilgili kurum ünitesine bildirir?
a. 5 gün içinde   b. 10 gün içinde   c. 15 gün içinde   d. 20 gün içinde      e. 30 gün içinde

11.   SSK kapsamında işçiden kesilecek "Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası" prim oranı aşağıdakilerden hangisidir?
a. %5      b. %8      c. %1      d.%9      e. %16

12.   İşçinin yıllık izin süresince aşağıdaki primlerden hangisi ödenmez?
a- Malullük   b. Yaşlılık   c. Hastalık      d. Ölüm      
   e. İş kazası  ve meslek hastalıkları

13.   4857yasa ile işverenin telâfi çalışmasını kaç ay içinde yaptırmak zorundadır?
a. 1Ay   b. 2Ay      c. 3 Ay      d.4Ay         e. 5 Ay

14.   SSK'da  analık sigortası  kapsamında  sigortalılık niteliğini yitirenler,  gerekli koşulları yerine getirmek ve bu niteliğin yitirilmesinden başlamak üzere kaç iş günü içinde analık ve sağlık yardımlarından yararlanır?
a. 160      b. 180         c. 190      d. 200      e. 300

15.   İşveren genel olarak çalıştırmaya başlattığı kişileri aşağıda belirtilen sürelerin hangisinde SSK'ya bildirmek zorundadır?
a.   Çalıştırmaya başlangıç tarihinden önce      b.işe başlattığı gün   
c.Çalıştırmaya başladıktan sonra 7 gün içinde      d.Çalıştırmaya başlatıldıktan sonra 10 gün içinde
e.   Çalıştırmaya başlatıldıktan sonra bir ay içinde

16.   ilgililer, iş kazalarıyla meslek hastalıktan sigortası kapsamında bağlanan geliri bildiren yazıyı aldıkları günden başlamak üzere ne kadar sürede yetkili mahkemeye başvurarak Kurum kararına itiraz edebilir?
a. 1 ay   b. 3 ay      c. 6 ay      d. 9 ay      e. 1 yıl

17.   Aşağıdakilerden hangisi Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılmaz?
a.   Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar
b.   18 yaşını doldurmamış olanlar        c. Kollektif şirket ortaklan
d. Limited şirket ortakları         e. Donatma iştiraki ortakları 

18.   Bağ-Kur yasasına göre "başka birinin sürekli bakımına muhtaç" malûl sigor¬talıya bağlanacak aylık oranı aşağıdakilerden hangisidir?
a. %70 oranında   b. %75 oranında   c. %80 oranında   d. %85 oranında      e. %90 oranında

19.   Bağ-Kur Kanunu'na göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç kaç ay içinde Kuruma başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmak zorundadır?
a. 1 ay      b. 2 ay      c. 3 ay      d. 4 ay      e. 5 ay

20.   Bağ-Kur'da kadınlar için kontrol muayene yaşı en fazla ne kadardır?
a. 50      b. 52      c. 55         d. 58      e. 60

21.   Bağ-Kur Kanunu'na göre yönetim giderleri kurumun genel yıllık gelirlerinin % kaçını aşamaz?
a.   %5      b. %10      c. %15        d. %25      e. %20

22.   Bağ-Kur Kanunu'na göre sigortalıların ödeyecekleri primleri ve bağlanacak aylıkların hesabında kaç basamaklı gelir tablosu uygulanır?
a. 6      b. 8      c.12         d. 18      e. 24

23.   Bağ-Kur Kanunu'nda 13. basamaktan itibaren, her bir basamakta bekleme süresi kaç yıldır?
a. 1      b. 2      c. 3         d. 4      e. 5

24.   Bağ-Kur kapsamındaki sigortalının ödeyeceği prim sigortalının beyan ettiği gelir basamağının yüzde kaçıdır?
a. % 5'i            b. % 10'u      c. %15'i      d. % 20'si      e. %30'u

25.   Bağ-Kur"da erkekler İçin kontrol muayene yaşı en fazla ne kadardır?
a. 50      b. 52      c. 55      d. 58      e. 60

26.   Aşağıdakilerden hangisi Bağ-Kur kapsamındaki sigorta türlerinden biri değildir?
a. Malullük sigortası   b. Ölüm sigortası   c. Analık sigortası      
   d.Yaşlılık sigortası   e. Sağlık sigortası

27.   Bağ-Kur primleri ne zaman ödenir?
a. İlgili ayı izleyen ayın başında      b.İlgili ayın sonuna kadar   c. İlgili ayı İzleyen ayın sonuna kadar         d.İlgili ayı İzleyen ayın 15'ine kadar      e.İlgili ayı izleyen ayın 20'sine kadar

28.   Bağ-Kur Yasasına göre ölüm aylığı ne zaman ödenmeye başlar?
a. Dilekçe verildiği tarihte           b. Ölümün kuruma bildirildiği tarihte
c. Başvurulduğu tarihte      d. Aylığa hak kazanıldıktan sonraki ay başından
e. Sigortalının ölümü tarihinde

29.   Kıdem tazminatında zaman aşımı kaç yıldır?
a. 2 yıl   b. 5 yıl      c. 7 yıl      d. 10 yıl      e. 15 yıl

30.   Kıdem tazminatında uygulanan damga vergisi oranı kaçtır?
a. %01      b. %02   c. %06      d. %07      e. %10

31.   İş yaşamında "6.yılını doldurmuş" işçinin yıllık izin süresi kaç gündür?
a. 14 gün      b. 18 gün      c. 20 gün      d. 24 gün            e. 26 gün

32.   4 saat veya daha az süreli işlerde ara dinlenme süresi kaç dakikadır?
a. 15   b. 20   c. 25      d.30      e. 35

33.   5 saat süren işlerde ara dinlenme en az kaç dakikadır?
a. 10   b. 20   c. 25   d. 30   e. 45

34.   iş hayatında işçilerin gece çalışmaları kaç saati geceme?
a. 4 saati   b.6 saati      c. 7.5 saati           d. 8.5 saati        e. 9 saati

35.   Sürekli hizmet akitlerinde deneme süresi en fazla ne kadardır?
a. 1 ay   b. 2 ay   c. 3 ay      d. 4 ay   e. 6 ay

36.   İş Kanunu'na göre, iş süresi haftada en çok kaç saattir?
a. 36 saat      b. 40 saat            c. 45 saat      d. 48 saat        e. 50 saat

37.   Aşağıdakilerden hangisi işçinin kıdem tazminatına hak kazanması için gerekli koşullardan biri değildir?   .      .  .
a.   İşçinin işyerinde en az 5 yıl çalışmış olması
b.   İşçinin askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalması
c.   Hizmet akdini fesih hakkını doğuran olayların birkaçının meydana gelmesi
d.   İşçinin ölmesi
e.   İşçilerin bağlı bulundukları yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla  hizmet akdini fesih etmesi.

38.   İş sözleşmesi feshedilen İsçi fesih   nedenine  karşı   hangi   süre  içinde  iş mahkemesinde dava açabilir?
a. 25 gün      b. 1 ay   c. 2 ay      d  3 ay      e. 5 ay

39.   İş Kanunu'na göre18 ve daha küçük yastaki isçilere verilecek yıllık ücretli izin kaç günden az olamaz?
a. 15gün      b. 18gün      c.20gün      d.26gün          e. 30 gün

40.   İş Kanunu'na göre18 ve daha küçük yastaki isçilere verilecek yıllık ücretli izin kaç günden az olamaz?
a. 15gün      b. 18gün      c.20gün      d.26gün          e. 30 gün

41.   Asgari ücret tespit komisyonu en geç hangi sürede toplanır?
a. 6 ayda bir      b. 8 ayda bir      c. Yılda bir           d. 2 yılda bir          e. 3 yılda bir

42.   4857 sayılı iş kanuna göre aşağıda belirtilen durumların hangisinde İşçiye "kıdem tazminatı" ödenmesi gerekmiyor?
a.   Askerlik hizmeti      b.İşçinin ölümü      c.Haklı nedenlerle işçinin görevine son verilmesi
d.   Sözleşmenin sosyal güvenlik kurumundan aylık almak amacıyla feshedilmesi
e.   Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi isteği ile iş akdini sona erdirmesi


43.   Tavanı aşmayan kıdem tazminatlarından aşağıdaki kesintilerden hangisi yapılır?
a. Kurumlar vergisi            b. Gelir vergisi ve damga vergisi         c. Fon payı
d. Gelir vergisi         e. Damga vergisi

44.   İş sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a. Şekle tabi değildir            b. Bir yıldan uzun sözleşmeler yazılı yapılır
c.   Sözleşmelere damga pulu yapıştırılmaz      d.Sözleşmeyi işçi ve işveren imzalar       
e. İş sözleşmesi sadece belirli süre için yapılır

45.   Toplu iş sözleşmeleriyle "deneme süresi" en fazla ne kadar uzatılabilir?
a. 2 ay      b. 3 ay      c. 4 ay   d. 5 ay      e. 1 yıl

46.   İş Kanunu'na göre 7,5 saatten fazla süreli işlerde ara dinlenme süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a. 25 dakika         b. 45 dakika            c. 50 dakika         d. 60 dakika       e. 75 dakika

47.   I İşçi hatası dışında iş güvenliğinin tehlikeye girmesi
II- işçinin görevlerini hatırlatmalara rağmen yapmaması
III- İşçinin 7 günden fazla hapis cezası alması
Yukarıdakilerin hangileri işçinin kıdem tazminatına hak kazanmasını gerektiren durumlardan değildir?
a. I         b. II   c. I ve II      d- II ve İII      e. I, II ve III

48.   Fazla sürelerle çalışma ücreti, normal fazla çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde kaç yükseltilmesiyle bulunur?
a. %20   b. %25      c. %40      d. %50      e. %70

49.   4857 sayılı yasaya göre "bir yılda" toplam fazla çalışma   süresi en çok ne kadardır?
a. 145 saat         b. 250 saat            c. 260 saat               d. 260 saat         e. 270 saat

50.   4857 sayılı yasaya göre 17 yıl çalışmış bir işçinin yıllık ücretli izni aşağıdakilerden hangisidir?
a. 10 gün   b. 18 gün      c. 24 gön      d. 26 gün            e 48 gün

51.   Fazla çalışma ücretinden aşağıdaki kesintilerin hangisi yapılır?
a.   Gelir vergisi, SSK primi, Damga vergisi
b.   Gelir vergisi, SSK primi, Fon payı, Damga vergisi
c.   Gelir vergisi, SSK primi, İşsizlik sigortası. Damga vergisi
d.   Gelir vergisi, SSK primi, işsizlik sigortası
e.   Gelir vergisi, İşsizlik sigortası, Damga vergisi

52.   Aşağıdakilerden hangisi kıdem tazminatına hak kazanılması koşullarından biridir?
a.   İşçinin işverenin meslek sırlarını açığa vurması      b.İşçinin bildirimsiz 3 günden fazla işe gelmemesi
c.   İşçinin hırsızlık yapması            d.işçinin askerlik nedeniyle İşten ayrılması
e.   işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması

53.   9 yıl çalışmış olan bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı kaç gündür?
a. 15 gün       b. 18 gün       c. 20 gün       d. 24 gün      e. 48 gün

54.   Aşağıdakilerden hangisi yıllık izin bakımından çalışmış gibi sayılan hallerden biri değildir?
a. Hafta tatili         b. Genel tatil günleri      
c.İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan dolayı işe gidemediği günler
d.   Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler
e.   işçilerin evlenmelerinde 7 güne kadar verilen izinler

55.   Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksınız işçiye aşağıdaki ücretlerden hangisi ödenir?
a. 8 Saat ücret ödenir          b.%50 Fazla ödenir      c. O günün ücreti tam ödenir
d. %25 Fazla ödenir           e. %30 Fazla ödenir

56.   Tarafların anlaşması halinde haftalık 45 saatlik normal çalışma süresi "günde kaç saati aşmamak üzere çalışılan günlere dağıtılabilir?
a. 6 saati   b. 10 saati            c. 11 saati            d. 12 saati          e. 16 saati

57.   Her bir fazla çalışma saati İçin verilecek ücret, normal çalışma ücretinin % kaçı oranında artırılır?
a. %20   b. %30      c. %40      d. %50      e. %60

58.   Gece çalışması, en geç saat 20.00 de başlayıp, en erken saat: 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla kaç saat süren dönemdir?
a. 6 saat           b. 8 saat      c. 9 saat      d. 10 saat      e. 11 saat

59.   Kadın işçiler doğumdan önce ve sonra olmak üzere toplam kaç hafta çalıştırılmazlar?
a. 6 hafta      b. 10 hafta            c. 12 hafta            d. 16 hafta          e. 18 hafta

60.   İş Kanunu'na göre, yeni iş arama izni olarak isçiye verilmesi gereken süre günde kaç saatten az olmaz?
a. 1 saat      b. 1,5 saat      c 2 saat   d. 3 saat      e. 4 saat

61.   4 aydan beri sigortalı çalışan bir işçinin ihbar tazminatına hak kazanması duru¬munda işveren_kaç haftalık ücret öder?
a. Bir haftalık      b. İki haftalık       c. Üç haftalık         d. Dört haftalık       e. Beş haftalık


62.   4857 sayılı yasaya göre çalışması 1 yıl sürmüş olan bir işçinin  hizmet akdinin işveren tarafından feshedilmesi halinde kaç hafta önceden bildirimde bulunması gerekir?
a. 3 hafta      b. 4 hafta   c. 5 hafta         d. 6 hafta           e. 8 hafta

63.   İşveren yeni   işe   başlayan  bir  İşçiyi   hangi  zamanda  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorundadır?
a. 10 gün içinde             b. İzleyen ayın 15'ine kadar           c. Aynı ay içinde
d. İzleyen ayın sonuna kadar      e. 30 gün İçinde

64.   4857 sayılı yasaya göre 5-15 yıl arası çalışan bir işçinin yıllık ücretli izni kaç gündür?
a. 18 gün      b. 20 gün      c. 24 gün      d. 26 gün            e. 30 gün
65.   4857 sayılı yasaya göre,en az kaç işçi çalıştıran işverenler için özürlü ve eski hükümlü isçi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir?
a. 20      b. 25   c. 30      d. 40      e. 50

66.   Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Çalışma Bakanlığına verilen bildirgeler kaç suret olarak düzenlenir?
a. Tek suret         b. 2 suret      c. 3 suret         d. 4 suret           e. 5 suret

67.   4857 sayılı yasaya göre İşçi her hizmet yılına karşılık , yıllık iznini hangi zamanda kullanır?
a. Hemen kullanır      b. İzleyen ay başında            c. İzleyen yıl içinde   d. İzleyen yılın başında       
e. İzleyen yıl sonunda

68.   4857 sayılı İş Kanunu'na göre, yıllık ücretli izin süresinde işçinin başka bir işte ücret karşılığı çalıştığının tespiti halinde işveren ne yapar?
a.   Hizmet akdini fesheder      b.İşveren tarafından kendisine verilen peşin ücret geri alınır
c.   ilk ücretinden kesinti yapar      d.Hakkında soruşturma açar      
e.   Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne bildirir

69.   İşverenin Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne bildirim süresi ne kadardır?
a. 7 gün      b. 15 gün      c. 1 ay      d. 1.5 ay   e. 3 ay

70.   4857 sayılı yasaya göre beş tam   yıl sigortalı olarak çalışan bir işçinin ihbar tazminatı için kaç hafta tutarında ücret ödenir?
a. 3 hafta      b. 5 hafta         c. 6 hafta   d. 8 hafta         e. 10 hafta

71.   4857 sayılı yasaya göre takım sözleşmesi kaç kişi arasında yapılır?
a. Birden çok kişi   b. İkiden çok kişi   c. Üçten çok kişi      
d. Beşten çok kişi   e. Ondan çok kişi

72.   4857 sayılı yasaya göre yeni iş arama izni ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?      .
a.   İş arama izni günde üç saatten az olamaz
b.   İşçi iş arama İzin sürelerini birleştirerek toplu kullanabilir
c.   işveren işçiye yeni iş bulması için gerekli olan iş arama süresini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan verir
d.   İş arama izni günde iki saatten az olamaz
e.   İş arama izni sürelerinin toplu olarak kullanılması durumunda işçi İşten ayrılacağı günden önceki günlere rastlamak ve işverene bildirmek zorundadır

73.   4857 sayılı yasaya göre  4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar süren islerde ara dinlenme süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a. 15 dakika      b. 20 dakika         c. 25 dakika         d. 30 dakika       e. 45 dakika

74.   lş Kanunu'na göre"1saat fazla sürelerle çalışma karşılığı" ücret aşağıdakilerden hangisidir?   
a. Tam ücret         b. Tam ücret + %50            c. Tam ücret + %25
d. Yarım ücret       e. Tam ücret + %100

75.   Aşağıdakilerden hangisi ücret hesap pusulasında bulunan bilgilerden biri değildir?
a. Ücret ödemesinin günü          b. İşçinin kullandığı İzinler   c.Hafta tatili   
   d. Fazla çalışma süresi         e. Ücret dönemi

76.   4857 sayılı yasaya göre bir işçinin kullanabileceği en az yıllık ücretli izin süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a. 12 gün       b. 18 gün      c. 14 gün   d. 24 gün   e. 36 gün

77.   4857 sayılı iş kanununa göre ödenen ve tavanı aşan "kıdem tazminatlarından aşağıdaki kesintilerin hangisi yapılır?
a. Gelir Vergisi            b. Gelir Vergisi ve Damga Vergisi        c. Damga Vergisi
d.   Damga Vergisi ve Fon Payı         e. Fon Payı

78.   4857 sayılı yasaya göre işçilerin evlenmelerinde kaç güne kadar verilen izinler çalışmış gibi sayılır?
a. 1 gün      b. 3 gön      c. 5 gün      d. 6 gün      e. 10 gün

79.   4857 sayılı yasaya göre aşağıdaki durumların hangisinde işveren kıdem tazminatı ödemez?
a.   Haksız nedenlerle hizmet akdinin sona erdirilmesi
b.   İşçinin emeklilik dolayısıyla hizmet akdinin feshetmesi
c.   Evlenen kadınların evlilikten sonraki bir yıl içinde işten ayrılması
d.   İşverenin hizmet akdi yapıldığı sırada işçiyi yanıltması
e.   İşçinin yapmakla yükümlü bulunduğu görevler kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması

80.   4857 sayılı İş Kanuna göre, kaç yasını doldurmamış çocukların "ağır ve tehlike¬li" işlerde çalıştırılmaları yasaklanmıştır?
a. 12 yaşını              b. 13 yaşını              c.15 yaşını            d.16 yaşını     e. 17 yaşını

81.   4857 sayılı  yasaya göre  işverenin "kısa çalışma" talebinin  uygunluk tespiti aşağıdaki kurumların hangisi tarafından yapılır?
a. Türkiye iş kurumu         b. Çalışma Bölge Müdürlüğü               c. Bakanlar Kurulu
d. Yetkili İş Mahkemesi           e. Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanlığı

82.   4857 sayılı yasaya, yeraltı işlerinde kaç yaşını doldurmamış erkek çocuklar ile her yaştaki kadınların çalıştırılmaları yasaktır?
a. 16 yaşını   b. 18 yaşını      c.20 yaşını      d.14 yaşını      e. 17 yaşını

83.   4857 sayılı yasaya göre aşağıdaki durumlardan hangisinde işçi kıdem tazminatı alma hakkı kazanır?
a.   İşçinin, işverenin meslek sınırlarını ortaya atması
b.   İşçinin, yedi günden fazla hapisle cezalandıran ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi   
c.   işçinin, yapmakla sorumlu bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması
d.   İşçinin kendi isteği ve savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi
   e. İşçinin bulaşıcı veya işi ile bağdaşmayacak derecede tiksinti verici bir hastalığa tutulduğunun anlaşılması

84.   I-Adî komandit şirketlerin komandite ortakları
II- Adî komandit şirketlerin komanditer ortakları
III- Hisseleri paylara bölünmüş komandit şirketlerin komanditer ortakları Yukarıdakilerden hangisi Bağ-Kur'lu sayılmaz?
a.Yalnız I       b.Yalnız III        c.Yalnız II ve III         d.Yalnız I ve III          e.Yalnız 1 ve II

85.   Aday çırak   
II- Çırak   
III- Sigortalı   
 IV - öğrenciler
Yukarıdakilerden "hangisi/hangileri" SSK Aylık prim ve hizmet belgesinde gösterilir?
a.Yalnız II ve III      b.Yalnız III      c. I, II, III ve IV         d.Yalnız I ve III          e.Yalnız I ve II

86.   Bir gerçek kişi başkalarına ait 3 ayrı iş yerini devir almıştır. Bu iş yerlerinin Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne bildirim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a.Hepsi için tek bildirim yapar           b.ilk aldığını işyerini bildirir   c.Son aldığı işyerini bildirir   
d. Hepsi için iki bildirim yapar      e.Hepsini ayrı ayrı bildirir

87.   İş Kanunu'na göre, İş sözleşmesini hemen fesih etme hakkı öğrenilen günden başlanarak kaç gün geçtikten sonra kullanılamaz        b. 6 gün      c. 5 gün      d. 4 gün      e. 3 gün

88.   Bir işçi 3 yıl süreli hizmet akdi imzalamış olup, almakta olduğu en son aylık ücreti ise brüt 400 TL'dir. Hizmet akdinin kendiliğinden sona ermesi halinde ödenecek net kıdem tazminatı aşağıdakilerden hangisidir?
3. 1.192,80 TL   b. 1.200 TL   c. 1.400TL      d. 1.200 TL   e. Hiçbiri

89.   Sözleşmede, "cumartesi günü" çalışma yapılmayacağı belirtilmesine rağmen çalışma yapılmış ise, 4857 sayılı yasaya göre bu çalışma için asıl ücretin % kaç fazlası ücret Ödenmesi gerekiyor?
a. % 60 fazlası   b.% 50 fazlası      c. % 30 fazlası     d. % 10 fazlası     e. Tam ücret

90.   Bir işçinin normal çalışma saat ücreti 15 TL işçi 2 saat fazla çalışmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre İşçinin "2 saatlik fazla çalışma ücret alacağı" aşağıdakilerden hangisidir?
a. 45 TL      b. 40 TL   c. 35 TL      d. 65 TL      e. Hiçbiri

91.   İşveren ve işçi tarafından açıklanan "işe giriş tarihleri" birbirinden farklı ise, SSK tarafından durum bir yazı ile aşağıdakilerden hangisine bildirir?
a. Sigortalıya   b. Meslek odasına   c. Mahkemeye      d. Savcılığa      e. SSK Genel Müdürlüğüne

92.   İş hukukunun kendisine özgü kaynaklarından biri olan "işyeri yönetmeliklerini" aşağıdakilerden hangisi düzenler?
a. Kanunlar   b. Tüzükler         c. Yönetmelikler   d. Bakanlar kurulu   e. İşveren
 
93.   4857 sayılı iş Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi "işyeri eklentilerinden" biri değildir?
a. Dinlenme yeri      b. Çocuk emzirme yeri         c. Mesleki eğitim   
d.Uyku      e. İşte kullanılan taşıtlar

94.   4857 sayılı iş Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi "İş Kanunu" kapsamında değildir?
a. 18 yaşından küçük çıraklar      b. İşyerleri   c.İşverenler   d. İşveren vekilleri   e.İşçiler

95.   4857 sayılı İş Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi "iş Kanunu" kapsamın¬dadır?
a. Deniz taşıma işleri         b. Hava taşıma işleri               c. Tarım işleri      
d.18 yaşından büyük çıraklar      e. Ev hizmetleri

96.   Aşağıdakilerden hangisi "alt işveren" konumundadır?
a. işveren vekili   b. İşyeri temsilcisi      c. Takım başkanı   d. Taşeronlar      e. İşyeri sahibi

97.   4857 sayılı İş Kanunu'na göre, bir işyerinde kaç işveren vekili bulunabilir?
a. 1      b. 2      c. 3      d. 4      e. Sınırsız

98.   4857 sayılı İş Kanunu'na göre, işveren adına hareket eden, işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere ne denir?
a. İşveren   b. İşveren vekili   c. İşyeri temsilcisi      d. Taşeron   e. Çırak

99.   İş Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi "işçi" sayılmanın koşutlarından biri değildir?   
a.   Çalışmanın işçinin adına yapılması   b.Çalışmanın hizmet akdine dayanması
c.   Çalışmanın bir işyerinde yürütülmesi         d.Çalışmanın bir ücret karşılığı yapılması
e.   Çalışmanın bir işverene bağlı olması

100.   10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile getirilen düzenlemeler kaç bölümden oluşmaktadır?
a. 5      b. 7      c. 8      d. 9      e. 10

101.   I.Çalışma koşullarını düzenlemek
II.Çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukları düzenlemek   
III. Çalışma hayatına ilişkin vergileme usullerini düzenlemek Yukarıdakilerden "hangisi/hangileri" 4857 sayılı İş Kanunu ile getirilen düzen¬lemelerin amaçlarından biri değildir?
a. Yalnız I           b. Yalnız II            c. Yalnız III          d. I ve II      e. II ve III

102.   I.Gerçek kişiler
II.Tüzel kişiler
III.Tüzel kişiliği bulunmayanlar
Yukarıdakilerden "hangisi/hangileri" 4857 sayılı İş Kanunu düzenlemelerinde "işveren" sayılmıştır?
a. Yalnız I           b. Yalnız II           c. Yalnız III           d. I ve II      e. I, II ve III

103.   4857 sayılı İş Kanunu, aşağıda belirtilen işyerlerinin hangisi hakkında uygulanır?
a. Deniz taşıma işlerinde      b. Tarım işlerinde      c. Ev hizmetlerinde
d.   6 kişi çalışan esnaf ve sanatkar işyerlerinde            e.Hava taşıma işlerinde

104.   4857 sayılı İş Kanunu'na göre işverenin işçiler arasında dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce farkı gözetmemesi hangi anlama gelir?
a. Tarafsızlık   b. Bağımsızlık   c. Eşit davranma   d.Eşit mesafede olma          e. Eşit ücret

105.   4857 sayılı İş Kanunu'na göre,   hangi sözleşmelerin yazılı olarak yapılması zorunludur?
a. 1 ay ve üzerindeki sözleşmelerin   b. 4 ay ve üzerindeki sözleşmelerin
c. 6 ay ve üzerindeki sözleşmelerin   d. 8 ay ve üzerindeki sözleşmelerin
e.   1 yıl ve üzerindeki sözleşmelerin

106.   4857 sayılı İş Kanunu'na göre, işyerinin "Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne" bildirim süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a. 15 gün   b. 20 gün   c. 1 ay      d. 2 ay      e. Açılıştan önce

107.   2821 sayılı Kanunu’na göre,   işe yeni giren bir işçi  "Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne" en geç izleyen ayın kaçında bildirilir?
a. 15'inde            b. 20'sinde              c. 25'inde      d. 27'sinde            e. 30'unda

108.   4857 sayılı İş Kanunu'na göre, geçici iş İlişkisi kaç ayı geçmemek üzere yapılan hizmet sözleşmeleridir?
a. 1 ay      b. 2 ay         c. 4 ay         d. 5 ay         e. 6 ay

109.   4857 sayılı İş Kanunu'na göre, işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendi¬sine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin karar¬laştırıldığı iş İlişkisi hangisidir?
a. Çağrı üzerine iş ilişkisi         b. Kısmi iş ilişkisi         c. Tam zamanlı iş ilişkisi
d. Süreksiz iş ilişkisi            e. Sürekli iş ilişkisi

110.   Aşağıdakilerden hangisi İşçinin hizmet sözleşmesinden doğan borçlarından değildir?
a. İşvereni koruma borcu         b. Bağlılık (Sadakat) borcu      c. İş görme borcu
d.   Rekabet etmeme borcu       e. İşverenlerin emir ve talimatlarına uyma borcu

111.    I. Ücret ödeme borcu         
     II. İşçiyi koruma borcu   
    III. Sadakat borcu
Yukarıdakilerden hangisi işverenin hizmet sözleşmesinden doğan borçlarından değildir?
a. Yalnız I            b.Yalnız II      c. Yalnız III           d. II ve III   e. I. II ve III

112.   4857 sayılı İş Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi hizmet sözleşmesi tür¬lerinden biri değildir?
a. Tam süreli sözleşmeler   b. Kısmi süreli sözleşmeler      c. Deneme süreli sözleşmeler   
d. Şartlı sözleşmeler   e.Diğer süreli sözleşmeler

113.   4857 sayılı İş Kanunu'na göre, en çok kaç İş günü süren işlere "süreksiz iş" denir?
a. 10 gün      b. 15 gün      c. 20 gün      d. 30 gün   e. 45 gün

114.   4857 sayılı İş Kamu'na göre, deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle kaç aya kadar uzatılabilir?
a. 1 ay      b. 2 ay      c. 3 ay   d. 4 ay      e. 6 ay

115.    I.İşçinin verimi ile ilgili nedenler   
  II. İşçinin davranışı ile ilgili nedenler   
 III. İşçinin ahlaki nedenleri
4857 sayılı iş Kanunu'na göre, yukarıdaki nedenlerden "hangisinde/hangi¬lerinde" belirsiz süreli hizmet sözleşme ile çalışan işçinin savunması alınmadan hizmet sözleşmesi işveren tarafından feshedilemez?   
a. Yalınız I          b. Yalnız II           c. Yalnız III          d. II ve III            e. I ve II

116.   4857 sayılı İş Kanunu'na göre, İşverenin fesih bildirimine karşın "işçi" hangi süre içinde nereye itirazda bulunabilir?   
a. 7 gün içinde / iş Mahkemesi         b.15 gün İçinde/Ticaret Mahkemesine   
c.   20 ay içinde / Sulh Hukuk Mahkemesinde      d.1 ay içinde / İş Mahkemesine
e.3 ay içinde / İş Mahkemesine

117.   4857 sayılı İş Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi haklı nedenlerle işçinin sözleşmeyi derhal feshetme nedenlerinden biri değildir?
a. Sağlık nedenleri         b. Ahlaki nedenler   c.İyi niyet kurallarına uymama halleri   
d. Zorlayıcı nedenler         e. Sosyal nedenler

118.   4857 sayılı İş Kanunu'na göre, ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmaması neden¬leriyle sözleşmenin feshi İçin taraflara tanınan süre hangisidir?
a. 5 iş günü   b. 6 iş günü   c. 10 iş günü      d.15 iş günü      e. 30 iş günü

       
119.   4857 sayılı iş Kanunu'na göre, lokantada uygulanan ücret sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yüzde usulü ücret   b. Kara katılma ücreti           c. Primli ücret
d. Akort ücret         e. Götürü ücret

120.   4857 sayılı İş Kanunu'na göre, asgari ücret kaç yılda bir, kim tarafından tespit edilir?
a.   Yılda bir /Asgari Ücret Tespit Komisyonu
b.   2 yılda bir / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
c.   2 yılda bir / Asgari Ücret Tespit Komisyonu
d.   3 yılda bir / Bakanlar Kurulu
e.   5 yılda bir / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

121.   4857 sayılı iş Kanunu'na göre, 75 işçinin çalıştığı bir işyerinde, çalıştırılması gereken "özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru sayısı toplam olarak aşağıdakilerden hangisidir?
a. 4 kişi      b. 5 kişi      c. 6 kişi      d. 7 kişi      e. 8 kişi

122.   4857 sayılı İş Kanunu'na göre, İşten ayrılan işçiye, İşveren tarafından verilen işin çeşidini ve süresini gösteren belge asağıda kilerden hangisidir?
a. İşçi belgesi      b. Çalışma belgesi      c. Hizmet belgesi   
   d.Çıkarma belgesi      e. Ücret hesap pusulası

123.   4857 sayılı İş Kanunu'na göre, ücret en geç ne zaman ödenir?
a. Haftada           b. Günde      c. Ayda   d. Yılda      e. 15 günde

124.   4857 sayılı İş Kanunu'na göre ücretin ne kadardan fazlası haczedilemez?
a. 1/2'si      b. 1/3'ü      c. 1/4'ü      d. 2/3’ü      e. Yarısı

125.   4857 sayılı İş Kanunu'na göre, ücrette zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1 yıl      b. 2 yıl                   c. 3 yıl         d. 4 yıl      e. 5 yıl

126.    I.Ülkenin genel yararlan   
  II. İşin niteliği   
  III. Üretimin artırılması
4857 sayılı İş Kanunu'na göre, yukarıdaki nedenlerden "hangisinde/hangi¬lerinde" fazla çalışma yaptırılır?
a. Yalnız I            b. Yalnız II            c. Yalnız III           d. II ve III      e. I. II ve III

127.   4857 sayılı iş yasasına göre, aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesi türlerinden biri değildir?
a. Tam süreli sözleşmeler      b. Kısmî süreli sözleşmeler      c. Deneme süreli sözleşmeler   
d. Özel amaçlı sözleşmeler      e.Diğer türdeki sözleşmeler

128.   Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok ne kadar olabilir?
a. 1 Ay      b. 2 Ay      c. 3 Ay      d. 4 Ay         e. 5 Ay

129.   4857 sayılı İş Kanunu'na göre, her bir saat "fazla sürelerle" çalışma için verile¬cek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının   % kaç yük¬seltilmesi suretiyle ödenir?
a. % 25      b. % 40      c. % 50      d. % 60         e. % 65

130.   4857 sayılı İş Kanunu'na göre, her bir saat "fazla sürelerle" çalışma için verile¬cek serbest zaman aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1 saat   b. 1 saat 15 dakika   c. 1 saat 20 dakika      d.1 saat 30 dakika   e. 1 saat 45 dakika

131.   Bir işçi 2 saat fazla çalışma yapmış, saat ücreti de 5 YTL İse, fazla çalışma ücreti aşağıdakilerden hangisidir?
a. 10 YTL      b. 12,5 YTL     c. 15 YTL       d. 17,5 YTL      e. 20 YTL

132.   Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçiye aşağıdaki ücretin hangisi ödenir?
a. 1 günlük ücretin yansı         b. 1 günlük ücretin 1 '4'ii      c. 1 günlük tam ücret
   d. 1 günlük ücretin %50 fazlası         e. 1 günlük ücretin %20 fazlası


133.   Fazla çalışma süresi 1 yılda kaç saatten fazla olamaz?   
a. 200 saatten    b. 250 saatten       c. 270 saatten       d. 300 saatten       e. 370 saatten
   
134.   Çalışılmayan hafta tatil günü için işçiye aşağıdaki ücretin hangisi ödenir?
a. 1 günlük ücretin yarısı         b. 1 günlük ücretin '1 / 4 'ü   c. 1 günlük tam ücret      
   d. 1 günlük ücretin %50 fazlası         e. 1 günlük ücretin %20 fazlası

135.   4857 sayılı İş Kanunu'na göre, deneme süresi de dahil bîr işçinin yıllık izni hakkedebilmesi için en az ne kadar süre çalışmış olması gerekir?
a. 6 ay      b. 8 ay      c. 10 ay      d. 1 yıl      e. 18 ay

136.   4857 sayılı iş Kanunu'na göre, 7 yıl çalışmış bir işçinin yıllık ücretli izni aşağıdakilerden hangisidir?
a. 12 c      b. 14 gün      c '6 gün      d. 20 gün   e. 26 gün

137.   4857 sayılı iş Kanunu'na göre, 4 saat veya daha kısa süreli işlerde dinlenme süresi ne kadardır?
     a. 10 dakika       b. 15 dakika           c. 20dakika         d. 30 dakika        e. 60 dakika

138.   4857 sayılı iş Kanunu'na göre, telafi çalışması günde kaç saatten fazla olamaz?
a. 1 saatten        b. 1,5 saatten         c. 2 saatten            d. 3 saatten            e. 4 saatten

139.   4857 sayılı İş Kanunu'na göre, gece çalışmadan sayılacak süre aşağıdakilerden hangisidir?
a.   En geç 16.00'den başlayarak, en erken saat 06.00"ya kadar geçen en fazla 11 saat süre
b.   En geç 18.00'den başlayarak, en erken saat 07.00'ya kadar geçen en fazla 11 saat süre
c.   En geç 20.00'den başlayarak, en erken saat 08.00'ya kadar geçen en fazla 10 saat süre
d.   En geç 19.00'den başlayarak, en erken saat 06.00'ya kadar geçen en fazla 12 saat süre
e.   En geç 20.00'den başlayarak, en erken saat 06.00'ya kadar geçen en fazla 11 saat süre

140.   4857 sayılı iş Kanunu'na göre, çocukların çalıştırılmasına ilişkin yasaklara uymayan İşverenlere verilecek idari para cezası aşağıdakilerden hangisidir?
a. 100 YIL para cezası         b. 200 YTL para cezası         c. 400 YTL para cezası   
   d. 500 YTL para cezası         e. 600 YTL para cezası   

141.   Sosyal güvenlik sisteminin bir ayrım yapmadan, toplumdaki tüm bireyleri kapsaması aşağıdakilerden hangisinin gereğidir?
a. Özerklik   b. Adalet   c. Eşitlik      d.Genellik         e. Sosyal sorumluluk

142.   Aşağıdakilerden hangisi işçilerin sosyal, güvenliğini sağlamak üzere kurulmuş kurumdur?
a. Emekli sandığı   b. Sosyal sigortalar kurumu      c.Bağ-Kur   d. Oyak      e.Ak Hayat

143.   Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işverene bağlı olarak çalışana SSK dilinde ne denir?
a. İşçi      b. İşveren   c. İşveren vekili      d.Taşeron            e. Sigortalı 
     
144.   Çalışanların aynı zamanda hem SSK'ya, hem de Bağ-Kur'a tabi olamamaları, sosyal güvenlik sisteminin hangi ilkesinin gereğidir?
a. Bağımsızlık   b. Genellik   c. Teklik      d. Çoğunluk      e. Geçerlilik

145.   Aşağıdaki sigorta kollarından hangisinin finansmanına devlet prim ödeyerek katılır?
a. Analık sigortası         b. İşsizlik sigortası      c. Malullük sigortası      
   d. Ölüm sigortası                              e. Yaşlılık sigortası

146.   Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortası kapsamındaki yardımlardan değildir?
a. Mesleki eğitim   b. İş bulma   c. İşsizlik ödeneği   d.Sağlık yardımı   e. Yaşlılık ödeneği

147.   Kurum tarafından yapılan tebligata hangi süre İçinde cevap verilmediği takdirde, kurum sigorta bildirgelerini re'sen düzenlemek hakkını elde eder?
a. 15 gün            b. 20 gün      c. 1 ay      d. 2 ay         e. 3 ay

148.   İş kazası ve meslek hastalıkları sigorta yardımlarından yararlanmak üzere, en az kaç gün prim ödemiş olmak gerekiyor?
a. 150 gün      b. 200 gün   c. 300 gün   d. Bir süre belirtilmemiştir       e. 450 gün

149.   Aşağıdakilerden hangisi iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası kapsamında yapılan yardımlardan .biri değildir?
a. Sağlık yardımı      b. Geçici İş göremezlik ödeneği      c. Sürekli iş göremezlik Ödeneği
d. Protez ve araç sağlanması      e.Yaşlılık aylığı bağlanması

150.   Geçici iş göremezlik halinde yardımdan yararlanmak üzere daha önceki bir yıl içinde kaç gün sigorta primi ödemiş olmak gerekiyor?
a, 120gün          b. 200 gün              c. 300 gün              d. 400 gün           e. 450gün

151.   SürSekli iş göremezlik halinde, sigortalının iş kazası ya da meslek hastalığı sonu¬cunda "kazanma gücünün en az % kaçını kaybetmiş olması gerekiyor?
a. %5'ini      b. %10'unu             c. %15'ini   d. %20'sini              e. %25'ini

152.   İş kazası ve meslek hastalığı kapsamında, sürekli ve tam iş göremezlik halinde sigortalıya yıllık kazancının % kaçına eşit yıllık bir gelir bağlanır?
a. % 45'ine         b. %50'sine            c. %56'ine               d. %70'ine            e. %75'ine

153.   İş kazası ve meslek hastalığı kapsamında sigortalının ölümü halinde, eş ve çocuklara sigortalının yıllık kazancının % Kaçı oranında gelir bağlanır?
a. % 45'ine         b. % 50’sir         c. % 56'ine             d. % 70'ine          e. % 75'ine

154.   Hastalık sigortasında, sigortalının eş ve çocuklarının sağlık yardımından yarar¬lanabilmesi için, hastalığın anlaşıldığı tarihten Önceki bir yıl içinde en az kaç gün hastalık sigortası primi ödenmiş olması gerekir?
a. 90 gün      b. 120 gün     c. 150 gün     d. 300 gün      e. 400 gün

155.   Hastalık sigortasında, sigortalılık niteliğini yitirenler bu tarihten önceki bir yıl içinde en az kaç gün prim ödemiş olmaları koşuluyla kendisi, eş ve çocukları hastalık yardımından yararlanabilir?
a. 90 gün           b. 120 gün           c. 150 gün           d. 300 gün              e. 400 gün

156.   Aşağıdakilerden hangisi analık sigortası yardımlarından biri değildir?
a.Gebelik muayenesi ve gerekli sağlık yardımları      b.Doğumda gerekli sağlık yardımları
c.   Emzirme yardım parası verilmesi            d.Sürekli iş göremezlik aylığı
e.Gerekiyorsa yurtiçinde başka bir yere gönderme

157.   Aşağıdakilerden hangisi analık sigortası yardımlarından yararlanmaz?
a.Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşi      b.Sigortasız erkeğin sigortalı olmayan eşi
c.   Sigortalılık niteliğini yitiren kadın      d.Sigortalı sayılan kadın      e.Sigortalı doğum yapan kadın

158.   Sigortalı kadın veya erkek açısından analık yardımlarından yararlanmak için doğumdan önceki bir yıl içinde ne kadar prim ödemiş olması gerekir?
a.Sigortalı erkek açısından 90 / Sigortalı kadın açısından 120 gün
b.Sigortalı erkek açısından 180 / Sigortalı kadın açısından 120 gün
c.Sigortalı erkek açısından 120 / Sigortalı kadın açısından 90 gün
d.Sigortalı erkek açısından 300 / Sigortalı kadın açısından 120 gün
e.Sigortalı erkek açısından 180 / Sigortalı kadın açısından 90 gün

159.   İşsizlik sigortasından verilecek işsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için son üç yılda en az kaç gün prim ödenmiş olunması gerekiyor?
a. 300 gün          b. 450 gün              c. 600 gün           d. 720 gün           e. 750 gün

160.   İşsizlik sigortası uygulamasında, ödenecek işsizlik sigortası ödeneğinde aşağıdakilerden hangisi esas alınarak hesaplanır?
a.   Son 4 aylık prime esas ortalama net kazancının %50'si
b.   Son 3 aylık prime esas ortalama net kazancının %40'ı
c.   Son 6 aylık prime esas ortalama net kazancının %60'r
d.   Son 4 aylık prime esas ortalama net kazancının %70'i
e.   Son 2 aylık prime esas ortalama net kazancının %50'si

161.   Aşağıdakilerden hangisinde işsizlik sigortası prim oranları doğru verilmiştir?
a.Sigortalıdan %1,devletten %1   b. Sigortalıdan %3, devletten %2   c.Sigof4'idan %2, devletten %2       d. Sigortalıdan %2, devletten %3      e.Sigortalıdan %3, devletten %4

162.   Sigortalılık niteliğini yitirenler, bu niteliğin yitirilmesinden başlamak üzere kaç gün içinde çocukları doğarsa, analık sigortası yardımından yararlanırlar?
a. 300 gün     b. 450 gün      c. 600 gün      d. 720 gün      e. 750 gün

163.   Sigortalının malul sayılabilmesi için iş gücünü hangi oranda kaybetmesi gerekir?
a. 1/3      b. 2/3      c. 3/5         d. 1/4      e. 2/5

164.   Malul sayılanlar, malullük aylığı bağlanabilmesi için, en az 5 yıldan beri sigortalı olup, yıllık ortalama kaç gün sigorta primi ödemiş olmaları gerekir?
a. 120 gün          b. 150 gün           c. 180 gün           d. 240 gün           e. 300 gün

165.   Malullük aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, bulunacak ortalama yıl¬lık kazancının" %60't üzerinden hangi oranda malullük aylığı bağlanır?
a. 1/6'sı      b. 1/12'si      c. 2/12'si      d. 1/10'u      e. 2/10'u

166.   Malullük aylığı ne zaman ödenmeye başlanır?
a. Başvurulduğu tarihte         b. Rapor tarihinde      c. Hesaplama tarihinde
d.   Başvuru tarihinden sonraki aybaşından itibaren      
e.Raporun yazıldığı tarihten sonraki ay başından itibaren

167.   I.Yaşlılık aylığı bağlanması
II. İşsizlik ödeneği
III.Toptan ödeme yapılması
Yukarıdakilerden "hangisi/hangileri" SSK yaşlılık sigortası kapsamında sigor¬talıya yapılacak yardımlardandır?
a. Yalnız I            b. Yalnız II      c. Yalnız I ve II       d. I ve III   e. II ve III

168.   08.09.1999 tarihînden sonra sigortalı olup, 25 yıl sigortalı bulunan ve 58 yaşını doldurmuş olan bir kadın, kaç gün prim ödediği takdirde yaşlılık aylığına hak kazanır?
a. 3.600 gün       b. 4.500 gün        c. 6.000 gün           d. 7.000 gün           e. 7.200 gün

169.   Yaşlılık aylığına hak kazananların aylık bağlama oranı % kaçtan az olamaz?
a. % 50'den         b. % 55'den            c. % 60'dan         d. % 70'den            e. % 75'den

170.   Yaşlılık aylığının başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir?
a.   Yazılı başvuruda bulunulan ay      b.Yazılı başvurudan sonraki ay başı
c.   Raporun düzenlendiği ay         d.Raporun düzenlendiği ayı izleyen ay başı
e.   Olumlu cevap yazının tebliğ edildiği ay başı

171.   SSK'dan yaşlılık aylığı almaktayken başka bir işte çalışanlara aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır?
a.Yaşlılık aylığı bağlama işlemleri iptal edilir      b.ödenen yaşlılık aylıklarının geri iadesi istenir
c.Çalışmaya başladıkları tarihte yaşlılık aylığı kesilir
d.Sigortalı hakkında dava açılır         e.Çalışmasına son verilmesi İstenir

172.   SSK'da aşağıdakilerden hangisine yaşlılık aylığı toptan ödeme yapılmaz?
a.   Malullük ve yaşlılık aylığına hak kazanmayan 58 yaşını doldurmuş kadınlara
b.   Malullük ve yaşlılık aylığına hak kazanmayan 60 yaşını doldurmuş erkeklere
c.   Malullük ve yaşlılık aylığına hak kazanmayan 50 yaşını doldurmuş sigortalılara
d.   Evlenme nedeniyle işten ayrılan "kadın" sigortalılara
e.   Yaş haddine bakılmaksızın malullük halinde

173.   SSK analık sigortası prim oranı yüzde kaçtır? Kimden alınır?
a. %1 / Devletten         b. %2 / İşverenden      c. %1 / İşçiden      
d.%2 / İşverenden         e. %1 / İşverenden

174.   SSK'da toplam 1- 800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak kaç gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigor¬taları primi ödemiş olması durumda, ölen sigortalının hak sahibi kimselerine aylık bağlanır?
a. 120 gün           b. 150 gün              c. 180 gün           d. 240 gün           e. 300 gün

175.   SSK'da ölen sigortalının aylık bağlanmasına hak kazanan dul eşine, ölen sigortalının tespit edilecek aylığının % kaçı oranında öfüm aylığı bağlanır?   
a. %50      b. %60      c. %70      d. %75      e. %80

176.   SSK'da iş kazası ve meslek hastalıkları prim oranlan aralığı aşağıdakilerden hangisidir?      
a.   %1 den az - % 5 ten fazla olamaz      b.%1,5 dan az - % 5 ten fazla olamaz
c.   %1,5 dan az - % 7 den fazla olamaz   d.%2 den az - % 7 ten fazla olamaz
e.   %2 den az - % 7,5 den fazla olamaz

177.   Aşağıdakilerden hangisi SSK prim türlerinden biri değildir?
a. İş kazası ve meslek hastalıkları sigortası      b. Analık sigortası   
c. Mamullük yaşlılık ve ölüm sigortası         d. Hastalık sigortası   e. İşsizlik sigortası
   
178.   SSK'da sosyal güvenlik destek prim oranı toplam olarak hangisidir?
a. % 10      b. % 15      c. % 20      d. % 24      e. % 30

179.   Tehlike derecesi 3 olan bir işyerinde "İş kazaları ve meslek hastalıkları" prim oranı yüzde kaç uygulanır?
a. % 1      b. % 1,5   c. % 2      d. % 2,5      e. % 3

180.   SSK'na göre tekrar işe girişlerde "işe giriş bildirgesi" kaç suret düzenlenir?
a. Tek suret         b. İki suret           c. Üç suret              d. Dört suret           e. Beş suret

181.   Sigortalıların geç bildirilmesi halinde sigorta yardımları kim tarafından karşılanır?
a.   Kurum tarafından karşılanır      b.İşveren tarafından karşılanır      c.İşçi tarafından karşılanır
d.   İşveren tarafından karşılanır, sonra işçiden tahsil edilir
e.   Kurumca karşılanır, sonra işverenden tahsil edilir

182.   İşverenler "bir ay içinde" çalışan sigortalıları gösteren örneği kurumca hazır¬lanan "aylık prim ve hizmet belgesini" kaç suret düzenler?
a.1      b. 2      c. 3         d. 4      e. 5

183.   Aşağıdaki bilgilerden hangisi aylık prim ve hizmet belgesinde yer almaz?
a. Prime esas kazanç      b. Prim ödeme gün sayısı      c. İşçinin işe başladığı tarih
   d. İşçinin sigorta sicil numarası      e. Son dört ayın prime esas kazanç tutan

184.   SSK primleri aşağıda yazılı tarihlerden hangisinde ödenir?
a. Ait olduğu ay içinde   b. Ait olduğu ayın sonunda      c. Ait olduğu ayı İzleyen ayda   
d. Her ayın 20'sinde   e. Her ayın 25'inde

185.   Aşağıdaki çalışanlardan hangisi "Bağ-Kur" kapsamında sigortalı sayılır?
a. Serbest çalışanlar      b. Şirkette müdür olarak çalışanlar
c. özel şirkette çalışan İşçiler      d. Kamu kurumlarında çalışan İşçiler      e. Memurlar

186.   Gelir vergisi yükümlülerinde Bağ-Kur sigortalılığı hangi halde sona ermiş olur?
a.Yükümlülerin faaliyetlerine son verdikleri tarihte      b.Yükümlülüklerinin sona erdiği ayın sonunda
c.   Yükümlülüklerinin sona erdiği tarihi izleyen ay başında
d.Kira sözleşmesinin sona erdiği tarihte         e.Faturalarının iptal edildiği tarihte

187.   Bağ-Kur Kanunu'na göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç kaç ay İçinde kuruma başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmak zorundadırlar?
a. 1 ay      b. 2 ay      c. 3 ay      d. 4 ay      e. 6 ay

188.   Aşağıdakilerden hangisi Bağ-Kur kapsamında sigorta türlerinden biri değildir?
a. Malûllük sigortası         b. Yaşlılık sigortası      c. ölüm sigortası   
d. Sağlık sigortası         e. Analık sigortası

189.   01.01.2002 tarihinden sonra sigortalı olmuş, 60 yaşını doldurmuş bir erkek "en az kaç yıl" sigortalı olması koşuluyla Bağ-Kur yaşlılık yardımından yararlanır?
a. 18 yıl      b. 20 yıl      c. 25 yıl      d. 27 yıl      e. 30 yıl

190.   SSK'ya göre, işverenlerce kuruma verilecek aylık prim ve hizmet belgesinde aşağıdaki bilgilerin hangisi ver almaz?
a.   Sigorta sicil numaraları      b.T.C. kimlik numaraları      c.Adı ve soyadları
d.Varsa hukuk müşavirinin adı ve soyadı      e.Prime esas kazançları tutarı

191.   SSK'ya tabi olanlar hangi tarihte işe başlamış sayılırlar?
a.   İşe başlama tarihinde         b.İşe giriş bildirgesinin düzenlendiği tarihte      
c.İşe giriş bildirgesinin SSK'ya verildiği tarihte
d.   İşe alındıktan bir ay sonra      e.İş görüşmesinin yapıldığı tarihte

192.   SSK'ya göre, işverenlerce kuruma verilecek "aylık prim ve hizmet belgesinin" üçüncü nüshası hangi işleme tabi tutulur?
a.   İlgili kurum ünitesi tarafından saklanır      b.İşveren tarafından saklanır      c.Aracı tarafından saklanır
d.Devir eden tarafından saklanır         e.İşyerinde sigortalının görebileceği bir yere asılır

193.   SSK'ya göre, işverenlerce kuruma verilecek "aylık prim ve hizmet belgesinin" birinci nüshası hangi işleme tabi tutulur?
a.ilgili kurum ünitesine verilir      b.İşveren tarafından saklanır      c.Aracı tarafından saklanır
d.Devir eden tarafından saklanır      e.işveren tarafından sigortalının görebileceği bir yere asılır

194.   SSK'ya göre, işverenlerce düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesi aşağıdaki yöntemlerin hangisiyle kuruma verilemez?
a.   Kuruma elden verilmesi      b.Taahhütlü gönderilmesi      c.e-Bildirge yoluyla gönderilmesi
d.APS ile gönderilmesi         e.İşyerinde yetkili memura teslim

195.   Kurumca re'sen saptanan prim borçlarına karşın işverenin tebliğ tarihinden itibaren kurum ünitesine itiraz süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a. 7 gün   b. 15 gün   c. 20 gün   d. 1 ay   e. 3 ay

196.   İşveren, Örneği kurumca hazırlanan işyeri bildirgesini hangi süre içinde doğru¬dan vermek veya iadeli taahhütlü olarak ilgili kuruma bildirmek zorundadır?
a.   En geç işçi çalıştırmaya başlama tarihinde      b.İşçi çalıştırmaya başlama tarihinden 7 gün önce
c.   işçi çalıştırmaya başlama tarihinden 7 gün sonra   d.İşçi çalıştırmaya başlamadan önce   
e.   işçi çalıştırmaya başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde

197.   SSK'ya göre sigortalı, çalışmaya başladıktan sonra, bu durumu düzenleyeceği kaç nüsha sigortalı bildirim belgesiyle kurum İlgili ünitesine bildirir?
a. 1 nüsha   b. 2 nüsha   c. 3 nüsha      d 4 nüsha      e. 5 nüsha

198.   SSK'ya göre sigortalı, çalışmaya başladıktan sonra, bu durumu en geç 30 gün içinde aşağıdaki belgelerin hangisiyle kurum
İlgili' ünitesine bildirir?
a. Aylık prim ve hizmet belgesi ile      b.Yazılı bir dilekçeyle      c. Sigortalı bildirim belgesi ile   
d. Dört aylık bordro ile      e. Sosyal güvenlik destek prim bildirgesi ile

199.   e-Bildirge yoluyla Aylık Prim ve Hizmet Belgesi sürenin son gününde, en geç hangi saate kadar verilmelidir?
a. Saat 22.39'a kadar           b. Saat 22.59'a kadar              c. Saat 23.49'a kadar
d.   Saat 23.59'a kadar          e. Saat 24.00'e kadar

200.   Aşağıdaki hallerin hangisinde sigortalılara ait bilgiler e-Bildirge yoluyla Kuruma bildirilmez?
a. Sigortalının yeni işe girmesi      b. 30 günden az çalışılması      c. Sigortalının işten ayrılması
d. Sigortalının rızasının bulunmaması         e.İşyerinde bilgisayar sisteminin bulunmaması

201.   Aşağıdakilerden hangisi 30 günden az çalışan sigortalı ile ilgili olarak işverenlerin kuruma verecekleri belgelerden biri değildir?   
a.   İşçilerin istirahatlı olduğunu gösteren düzenlenmiş yetkili hekim raporu
b.   işçinin ücretsiz izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi
c.   Sigortalının mesleki durumuna ilişkin uzmanlık belgesi
d.   Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi   
e.   En az işverenin imzasını taşıyan puantaj kayıtları

202.   Kuruma verilmeyen "aylık sigorta ve hizmet belgesinin" asıl nitelikli olması halinde, sigortalı sayısı başına, işverene uygulanacak idari para cezası ne kadardır?
a. Bir asgari ücret         b. 1/2 asgari ücret   c. Asgari ücretin 3 katı   
d. Asgari ücretin 1/5'i              e. Asgari ücretin 1/8'i

203.   Kuruma verilmeyen aylık sigorta ve hizmet belgesinin ak nitelikli olması halinde sigortalı sayısı başına, işverene uygulanacak idari para cezası ne kadardır?
a. Bir asgari ücret         b. 1/2 Asgari ücret            c. Asgari ücretin 3 katı
d.   Asgari ücretin 1/5'i            e. Asgari ücretin 1/8'i

204.   SSK uygulamalarında ücretin aylık ödenmesi halinde bu süre gün olarak kaç kabul edilir?
a. 20 gün            b. 23 gün      c. 25 gün      d. 27 gün      e. 30 gün

205.   SSK uygulamasında, aşağıdakilerden hangisinin ücret tediye bordrosunda bulunması gerekmiyor?
a. İşyerinin sicil numarası      b. Bordronun ilişkin olduğu ay      c. Sigortalının adı, soyadı   
d. Sigortalının mesleki unvanı      e.Sigortalının T.C. Kimlik Numarası

206.   SSK uygulamasında sigortalı hesap pusulası kaç nüsha düzenlenir?
a. 1 nüsha             b. 2 nüsha           c. 3 nüsha           d. 4 nüsha              e. 5 nüsha

207.   SSK uygulamasında sigortalı hesap pusulasının kaç gün içinde düzenlenerek kuruma verilmesi gerekiyor?
a. 3 gün      b. 5 gün      c. 7 gün   d. 15 gün      e. 1 ay

208.   İşverenler, aracılar ve sigortalıyı devir alan işverenler işyeriyle ilgili defter ve bel¬gelerini kaç yıl süreyle saklamak, istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar?
a. 3 yıl      b.   4 yıl      c. 5 yıl   d. 7 yıl         e. 10 yıl

209.   SSK uygulamasında, sigortalının yatarak tedavi görmesi halinde iş kazası, meslek hastalığı veya hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği aşağıdakilerden hangisidir?
a. Günlük kazancının tamamı      b. Günlük kazancının yarısı      c. Günlük kazancının 1/3'ü
d. Günlük kazancının 2/3'ü      e. Günlük kazancının 1/5'i

210.   SSK uygulamasında,  sigortalının ayakta tedavi görmesi halinde iş kazası, meslek hastalığı veya hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği aşağıdakilerden hangisidir?
a. Günlük kazancının tamamı         b. Günlük kazancının yarısı   c. Günlük kazancının 1/3'ü   
d. Günlük kazancının 2/3'ü         e. Günlük kazancının 1/5'i

211.   SSK uygulamasında, geçici iş göremezlik ödeneklerinin birleşmesi halinde sig¬ortalıya aşağıdaki ödemelerden hangisi yapılır?
a. Her ikisi de ödenir   b. En düşük olanı ödenir      c. En yüksek olanı ödenir
d. Günlük kazancının 2/3'ü Ödenir      e. Yüksek olanın tamamı, düşük olanının yarısı ödenir

212.   SSK uygulamasında, hem malullük hem de yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanan sigortalıya aşağıdaki ödemelerden hangisi yapılır?
a. Her ikisi de ödenir      b. Düşük olanı ödenir      c. Yüksek olanı ödenir   
d. İkisinin ortalaması ödenir      e. Yüksek olanın tamamı, düşük olanının yarısı ödenir

213.   SSK uygulamasında, hem malullük hem de yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanan sigortalıya bağlanacak aylıklar eşitse aşağıdaki ödemelerden hangisi yapılır?   
a. Her ikisi de ödenir      b. Yalnızca yaşlılık aylığı ödenir      c. Yalnızca malullük aylığı ödenir     
d. Her iki aylığın 2/3'ü ödenir      e. Yüksek olanın yarısı, düşük olanının 1/3'ü ödenir

214.   SSK uygulamasında, aşağıdakilerden hangisi sigortalının geçindirmekle zorun¬lu olduğu kişilerden biri değildir?
a.   Sosyal güvenlik kurumlarından aylık almayan eş          b.Ortaöğrenimde 19 yaşında çocuk
c.   Yükseköğrenimde 24 yaşında çocuk      d.Geçindirmek zorunda olduğu anne
e.   Bağ-Kur kapsamındaki baba

215.   SSK, hastalık ve analık sigortaları uygulamasında sigortalılık niteliği ne zaman yitirilir?
a.   Çıkışının verildiği gün   b.Çıkışının verildiği günden 7 gün sonra      
c.ödenen primlerin ilişkin olduğu günü izleyen 7 gün sonra
d.   Ödenen primlerin ilişkin olduğu günü izleyen 10'ncu günden başlayarak
e.   ödenen primlerin ilişkin olduğu günü izleyen 15 gün sonra

216.   SSK, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası açısından sigortalılığın başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir?
a.   Primlerinin yatırıldığı gün      b.Giriş bildiriminin yapıldığı gün      c.Çalışmaya başladığı gün
d.   Bildirgenin kurum ünitesine ulaştığı gün      e.İşyerinin tescil edildiği gün

217.   SSK, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası açısından sigortalılık süresi ne zaman sona ermiş olur?
a.   Prim ödemelerinin sona erdiğinde      b.İşyerinden çıkışının verildiğinde      
c.   Bildirgede belirtilen tarihte         d.Tahsis yapılması için yazılı İstekte bulunduğu tarihte
e.   Çeşitli nedenlerle işyerinde işine son verildiği tarihte

218.   SSK uygulamasına ilişkin uyuşmazlık hallerinde, yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sulh hukuk mahkemeleri      b. İş mahkemeleri      c.İdare mahkemeleri   
d. Bölge idare mahkemeleri      e. Ceza mahkemeleri

219.   SSK uygulamasında uygulanan idari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren hangi süre içinde ödenir ya da hangi sürede kuruma itirazda bulunulur?
a. 10 gün içinde   b. 15 gün içinde   c. 20 gün İçinde   d.30 gün içinde      e. 60 gün içinde

220.   SSK uygulamasına, idari para cezaları nedeniyle kuruma yapılan itirazın olumsuz sonuçlanması halinde hangi sürede, hangi mahkemeye dava açılır?
a.   10 gün içinde / Bölge idare mahkemesine      b.15 gün içinde / Vergi mahkemesine
c.   20 gün içinde / İş mahkemesine         d.30 gün içinde / Sulh hukuk mahkemesine
e.   60 gün içinde / İdare mahkemesine

221.   SSK uygulamasında,  işlendiği günden itibaren  kaç yıl İçinde ilgiliye tebliğ edilmeyen idari para cezalan zamanaşımına uğramış sayılır?   
   a. 2 yıl                 b. 3 yıl                  c. 4 yıl                 d. 5 yıl                     e. 10 yıl

222.   SSK'ya göre, sigortalı çalıştırılan bir iş veya işyerinin başka bir işverene devrolunması veya intikal etmesi halinde, yeni işverenin hangi süre içinde kuruma bildirimde bulunması gerekiyor?
a. 5 gün içinde        b. 10 gün içinde      c. 1 ay içinde      
d. Devir ve intikalden önce    e. Devir alındığı gün

223.   İş kazası ve meslek hastalıklarında kazanma gücünün, ne kadarını kaybedenler malul sayılır?
a. En az %10'unu                 b. En az %20'sini          c. En az %40'ını   
d. En az %50'sini      e. En az %60'ıni   

224.   Sigortalı eş ve çocuklarının sağlık yardımından yararlanabilmeleri için, hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki""bir "yıl içinde" en az kaç gün hastalık sig¬ortası primi ödenmiş olması gerekiyor?
a. 120 gün          b. 125 gün           c. 140 gün        d. 110 gün         e. 105 gün

225.   I.Yaşlılık aylığı bağlanması
II. Toptan ödeme yapılması
III.Sürekli iş göremezlik geliri
Yukarıdakilerden "hangisi/hangileri" yaşlılık sigortası kapsamında bir yardım değildir?
a.Yalnız I      b.Yalnız II   c.Yalnız III            d. I ve II      e. II ve III

226.   Aşağıdakilerden hangisi SSK'ya göre sigortalı sayılır?
a.   Yabancı bir ülkede sigortalı olarak çalışanlar
b.Özel sektöre ait tarım ve orman işlerinde ücretle ve sürekli olmadan çatışanlar
c.   Askerlik hizmetlerini yapmakta olan yükümlüler
d.İşverenin ücretsiz çalışan eşi
e.   Bir işverene hizmet akdiyle bağlı olarak çalışanlar

227.   İşveren, bir sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenirse veya durum kendisine bildirilirse bunu, örneği Kurumca hazırlanan haber verme kâğıdıyla, öğrendiği tarihten başlayarak "kaç gün içinde" Kuruma bildirmekle yükümlüdür?
a. 2 gün      b. 3 gün      c. 4 gün      d. 5 gün      e. 7 gün

228.   Aşağıdaki çalışanlardan hangisi "Bağ-Kur" kapsamında sigortalı sayılır?
a. Serbest çalışanlar   b. Şirkette müdür olarak çalışanlar   c. Özel şirkette çalışan işçiler   
d. Kamu kurumlarında çalışan işçiler      e. Memurlar

229.   Gelir vergisi yükümlülerinde Bağ-Kur sigortalılığı aşağıdaki hallerin hangisinde sona ermiş olur?   
a.   Yükümlülerin faaliyetlerine son verdikleri tarihle      b.Yükümlülüklerinin sona erdiği ayın sonunda
c.   Yükümlülüklerinin sona erdiği tarihi izleyen ay başında      d.Kira sözleşmesinin sona erdiği tarihte
e.   Faturalarının iptal edildiği tarihte

230.   Bağ-Kur'da, çalışma gücünün ne kadarını kaybeden malul sayılır?
a. %10'unu          b. %20'sini           c. 1/3'ünü      d. 2/3'ünü               e. %50'sini

231.   60 yaşını doldurmuş bir erkek "en az kaç yıl" sigortalı olmak koşuluyla Bağ-Kur yaşlılık yardımından yararlanır?
a. 18 yıl      b. 20 yıl      c. 25 yıl         d. 27 yıl      e. 30 yıl

232.   Bağ-Kur yasasına göre, yaşlılık aylığı hesaplanırken "ilk on yıl" için aylık bağla¬ma oranı yüzde kaçtır?
a. %1.5      b. %2      c. %2.6      d. %3      e. %3.5

233.   Bağ-Kur yasasına göre ölüm aylığı ne zaman ödenmeye başlanır?
a.   Dilekçe verdiği tarihte         b.Sigortalının ölümü tarihinde
c.   Ölümden sonraki hak kazanıldığı tarihte   d.ölümün kuruma bildirildiği tarihte
e.   Aylığa hak kazanıldıktan sonraki ay başından itibaren

234.   Bağ-Kur Kanunu'na göre, bir defaya mahsus olmak üzere sigortaya girişte bildirilen (seçilen) gelirin yüzde kaçı "giriş keseneği" olarak hesaplanır?
a. % 10'u            b. %15'i   c. %20'si               d. % 251      e. % 30'u

235.   Bağ-Kur sigorta primi ve aylıklarına esas alınan gelir basamakları kaç basamak¬tan oluşur?
a. 12      b. 18      c.20      d. 24         e. 32

236.   Bağ-Kur sigortalısı, sigortalılığının başladığı tarihte "ilk 12 basamaktan" birisini seçtikten sonra kaç ay içinde bu seçimi kuruma bildirir?
a. 1 ay      b. 2 ay      c. 3 ay   d. 4 ay         e. 5 ay

237.   Bağ-Kur Kanunu'na göre, sigortalının ilk "on iki basamakta", her basamakta bek¬leme süresi kaç yıldır?
a. 1 yıl       b. 2 yıl      c. 2.5 yıl      d. 3 yıl      e. 4 yıl

238.   Aşağıdakilerden "hangisi" 4857 sayılı İş Kanunu ile getirilen düzenlemeler kapsamında değildir?
a. İşyerleri   b. işverenler   c. işveren vekilleri      d. İşçiler   e      e.Mükellefler

239.   4857 sayılı İş Kanunu ile "bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi" aşağıdakilerden hangisidir?       
a. Geçici işçi   b. İşveren       c. İşveren vekili   d. İşçi      e. Çırak

240.   İş Kanunu

Linkback: http://www.forumstajer.com/sosyal-guvhuk-deneme-soru-ve-cevaplari-t5.0.html

GULSEN0034

 • Üye
 • **
 • İleti: 61
: SOSYAL GÜV.HUK. DENEME SORU VE CEVAPLARI
« Yanıtla #1 : 22 Eylül 2008, 14:54:10 »
keşke cevaplarıda olsaydı  :-\

emeğin için çok teşekkürler.  :)

EMRAH5361

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1
Ynt: SOSYAL GÜV.HUK. DENEME SORU VE CEVAPLARI
« Yanıtla #2 : 29 Şubat 2012, 15:42:52 »
CEVAPLARI YOK MU YA???

gcatar

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1
Ynt: SOSYAL GÜV.HUK. DENEME SORU VE CEVAPLARI
« Yanıtla #3 : 13 Mart 2012, 12:11:41 »
Cevaplar olaydı iyiydi  ;D

orhangunes

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1
Ynt: SOSYAL GÜV.HUK. DENEME SORU VE CEVAPLARI
« Yanıtla #4 : 13 Nisan 2014, 18:02:18 »
emeğe saygı, cevap yok mu?


Paylaş facebook

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
xx
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Deneme

Başlatan SMMM Ümran KALINSAZLIOĞLU

5 Yanıt
6458 Gösterim
Son İleti 16 Haziran 2016, 01:45:30
Gönderen: SELDA68
xx
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU soru-cevap

Başlatan SMMM Ümran KALINSAZLIOĞLU

11 Yanıt
14648 Gösterim
Son İleti 21 Mayıs 2015, 23:37:50
Gönderen: speedp1
xx
İŞ VE SOSYAL HUKUKUNDA BİR SORU KESİN İPTAL OLMALI!!!!!!!!!!!!!

Başlatan Ali Akbaş

49 Yanıt
17415 Gösterim
Son İleti 17 Mart 2011, 08:45:11
Gönderen: Filiz Türkoğlu
xx
İş ve Sosyal Güvenlik

Başlatan dardanel

5 Yanıt
4149 Gösterim
Son İleti 27 Haziran 2010, 12:57:19
Gönderen: kral0586