Gönderen Konu: Muhasebe Denetimi Test 1  (Okunma sayısı 21196 defa)

KaktüS

 • Altın Üye
 • ****
 • İleti: 4506
Muhasebe Denetimi Test 1
« : 27 Haziran 2008, 16:04:03 »
1-Faaliyet denetimi kamu ve özel sektör işletmelerinde genellikle aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?
A.Bağımsız denetçiler
B.İç denetçiler
C.Kamu denetçileri
D.Yeminli mali müşavirler
E.Banka yeminli murakkıpları
2-Vergi Usül Kanunu hükümlerine uyulup uyulmadığının denetimi hangi denetim kapsamındadır?
A.Faaliyet denetimi
B.Finansal tablo denetimi
C.Uygunluk denetimi
D.Ara denetim
E.Özel denetim
3-“Mali tabloların hazırlanması ile ilgili ilkelere uygun olmayan önemli bir hususa rastlanmamıştır” şeklinde dolaylı bir güvencenin verildiği denetim hangisidir?
A.Sürekli denetim
B.Ara denetim
C.Özel denetim
D.Yılsonu denetimi
E.Usül denetimi

4-Aşağıdakilerden hangisi denetim sözleşmesinde yer alması gereken asgari unsurlardan biri değildir?
A.Denetimde görevlendirilecek sorumlu ortak baş denetçi, başdenetçi, kıdemli denetçi ile buların yedekleri
B.Bağımsız denetimin amacı kapsamı varsa özel nedenleri
C.Denetim programının bir örneği
D.Sorumluluk ve yükümlülükler
E.Ücret
5-Aşağıdakilerden hangisi denetçinin yönetimden teyit mektubu almasının nedenlerinden biri değildir?
A.Mali tablo bilgilerinde sorumluluğun yönetime ait olduğunu belgelemek
B.Bilançoya geçmeyen hiçbir varlık ve borç bulunmadığını onaylatmak
C.Gelir ve giderlerin gerçek olduğunu onaylatmak
D.İşletmede gizlenen birşeyin oladığını doğrulatmak
E.Denetim kapsamının sınırlandığını onaylatmak
6-Bir denetçinin görevi aşağıdaki işlemden hangisinden sonra sona ermektedir?
A.Çalışma kağıtlarının son kez incelenmesiyle
B.Denetim raporunun teslimiyle
C.Önemlilik ve risk düzeyinin belirlenmesiyle
D.Denetçinin şirket genel kuruluna katılıp gerektiğinde bilgi vermesiyle
E.Denetim ücretinin tahsil edilmesiyle


7-Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin karşı karşıya olduğu dışsal risklerden biri değildir?
A.Teknolojideki değişmeler
B.Yasal düzenlemeler
C.Likidite riskleri
D.Doğal afetler
E.Politik riskler
8-Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin karşı karşıya olduğu faaliyet risklerden biri değildir?
A.Üretim riskleri
B.Satış riskleri
C.Tedarik riskleri
D.Politik riskler
E.Yönetim riskleri
9-Denetlenen işletmelerin karşı karşıya bulunduğu risklerin dikkate alınması denetimde hangi kavram gereğidir?
A.Önemlilik
B.Tutarlılık
C.Kişilik
D.Planlama ve gözetim
E.Bağımsızlık
10-Denetim süreci aşağıdaki işlemlerden hangisiyle başlar ?
A.Denetim planının hazırlanması
B.Denetim raporunun yazılması
C.Denetim teklifin alınması ve değerlendirilmesi
D.Denetim planının uygulanması
E.Planlama için hazırlık çalışmaları
11-İşletmenin iç ve dış çevresinden kaynaklanan riskler denetimde hangi risk kapsamındadır?
A.Yapısal risk
B.Kontrol riski
C.Bulgu riski
D.Denetim riski
E.Hatalı işlem riski
12-İşletmede iyi bir muhasebe ve iç kontrolün bulunmadığı varsayımı altında ortaya çıkabilecek hatalar hangi risklerdendir?
A.Yapısal risk
B.Kontrol riski
C.Bulgu riski
D.Denetim riski
E.Hatalı işlem riski
13-İşletmede iyi bir muhasebe ve iç kontrolün önledikleri çıktıktan sonra kalan hatalar hangi risk kapsamındadır?
A.Yapısal risk
B.Kontrol riski
C.Bulgu riski
D.Denetim riski
E.Hatalı işlem riski


14-Kontrol sistemleri tarafından önlenemeyen hataların ayrıca denetçi tarafından da bulunamaması riski nedir?
A.Yapısal risk
B.Kontrol riski
C.Bulgu riski
D.Denetim riski
E.Hatalı işlem riski


15-Denetçinin yeterli çalışma yapması durumunda ortadan kaldırabileceği riske ne ad verilir?
A.Yapısal risk
B.Kontrol riski
C.Bulgu riski
D.Denetim riski
E.Hatalı işlem riski


16-Denetlenen işletmenin mali tablolarında önemli hatalar bulunmasına rağmen denetçinin olumlu veya uygun olmayan görüş bildirmesi olasılığına ne ad verilir?
A.Yapısal risk
B.Kontrol riski
C.Bulgu riski
D.Denetim riski
E.Hatalı işlem riski
17-Denetçinin, mali tablo kullanıcılarının kararlarını etkilemeyeceğine inandığı niteliksel ve niceliksel hataları belirlemesi hangi kavramla açıklanır?
A.Önemlilik
B.Risk
C.Görelilik
D.Örnekleme
E.Güvenirlik
18-Bilançoda gösterilen varlık ve borçların gerçekten var olup olmadığının araştırılması hangi denetim amacı kapsamındadır?
A.Hak sahipliği (mülkiyet)
B.Gerçeklik (varolma)

C.Dönemsellik
D.Tamamını kapsama (Bütünlük)
E.Standartlara uygun sınıflama

19-Finansal nitelikli tüm işlemlerin kayıt altına alınıp alınmadığının denetçi tarafından araştırılması hangi denetim amacı kapsamındadır?
A.Hak sahipliği (mülkiyet)
B.Doğru değerleme
C.Dönemsellik
D.Tamamını kapsama (Bütünlük)
E.Standartlara uygun sınıflama

20-Denetçinin varlıkların işletmeye ait olup olmadığını, borçların kişisel olup olmadığını ve işletme faaliyetlerinden kaynaklandığını araştırması hangi denetim amacı kapsamındadır?
A.Hak sahipliği (mülkiyet)
B.Doğru değerleme
C.Dönemsellik
D.Tamamını kapsama (Bütünlük)
E.Standartlara uygun sınıflama


21-Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolü kurar?
A.İşletme yönetimi
B.Genel kurul
C.Denetim kurulu
D.Bağımsız denetçi
E.İç denetçi


I.Muhasebe kontrolü
II.Yönetsel kontrol
III.Muhasebe denetimi
22-Yukarıdakilerden hangisi içkontrolün amaçlarının yerine getirilmesini sağlayan fonksiyonlarındandır?
A.I B.II C.III D.I ve II E.I ve III


23-Aşağıdakilerden hangisi yeterli bir iç konrolün bileşenlerinden biri değildir?
A.Kontrol ortamı
B.Denetim
C.Risk değerleme
D.Bilgi ve iletişim
E.Gözetim


24-Aşağıdakilerden hangisi yeterli bir iç kontrolün unssurlarından olan “kontrol faaliyetleri” nden biri değildir?
A.Varlıklara erişimin sınırlandırılması
B.Görevlerin ayrımı
C.Yetki sınırlarının belirlenmesi
D.Fiziki kontroller
E.İç denetim

I.Soru formu
II.Not alma
III.Akış şemaları düzenleme
25-Yukarıdakilerden hangisi denetçinin iç kontroller hakkında bilgi toplama yollarındandır?
A. I B. II C. III D. II ve III E. I - II ve III


26-Denetçi, faaliyetlerin içkontrol amaçlarına uygun olup olmadığının ve muhasebe kayıtlarına yansıması gereken bilgilerin yansıtılıp yansıtılmadığını hangi testlerle inceler?
A.İşlem testleri

B.Analitik incelemeler
C.Detaylı incelemeler
D.Mantıklılık analizi
E.Karşılaştırmalı analiz


27-İşletmedeki kontrol sistemi yapısının yeterli olup olmadığını araştıran denetçi hangi testi uygular?
A.Sistem testleri
B.Fonksiyon testleri
C.Analitik incelemeler
D.Doğrulama testleri
E.Detaylı incelemeler


28-Denetçi kontrol sisteminin tasarlandığı gibi işleyip işlemediğini araştırmak için hangi testi yapar?
A.Sistem testleri
B.Fonksiyon testleri
C.Analitik incelemeler
D.Doğrulama testleri
E.Detaylı incelemeler


29-İşletemenin kayıt ve belgelerinde görülen varlıkların gerçekten var olup olmadıklarının araştırılması hangi denetim tekniği kapsamındadır?
A.Fiziki inceleme
B.Doğrulama
C.Analitik inceleme
D.Belge incelemesi
E.Gözlem


30-Denetçinin bazı faaliyetler sırasında hazır bulunması hangi denetim tekniği kapsamındadır?
A.Fiziki inceleme
B.Doğrulama
C.Analitik inceleme
D.Belge incelemesi
E.Gözlem

31-Denetçinin belirlediği koşullarda, denetlenen işletmelerin işletme dışındaki bağımsız bir kaynaktan yazılı bilgi istemesi ve sonucun denetçiye iletilmesine ne ad verilir?
A.Fiziki inceleme
B.Doğrulama
C.Analitik inceleme
D.Belge incelemesi
E.Gözlem


32-Amortisman, karşılık ve reeskont hesaplamalarının doğrulanmasını hangisi kapsamındadır?
A.Fiziki inceleme
B.Doğrulama
C.Analitik inceleme
D.Yeniden hesaplama
E.Gözlem


33-Denetçinin finansal verilerle finansal olmayan verileri ve cari dönem ile önceki dönem verilerini karşılaştırması hangi denetim tekniği kapsamındadır?
A.Fiziki inceleme
B.Doğrulama
C.Analitik inceleme
D.Yeniden hesaplama
E.Gözlem


34-Karşılaştırmalı analiz, oran analizi ve mantılılık analizi yoluyla denetçinin kanıt toplamasına ne ad verilir?
A.Fiziki inceleme
B.Doğrulama
C.Analitik inceleme
D.Yeniden hesaplama
E.Gözlem


35-Denetçi bir görüş oluşturmak için yeterli kanıt topladığını ve standartlara uygun bir denetim yaptığını belgeleyebilmek için aşağıdakilerden hangisini yapar?
A.Denetim programı hazırlar
B.Denetim sözleşmesi yapar
C.Çalışma kağıtları kullanır
D.Yönetimden teyit mektubu ister
E.Analitik inceleme yapar


36-Aşağıdakilerden hangisi daimi dosyada yer alan çalışma kağıtlarından biri değildir?
A.Şirket ana sözleşmesi
B.İmza sirküleri
C.Know-how ve franchising anlaşmaları
D.İş akışları
E.Analitik inceleme sonuçları


37- TTK hükümleri dikkate alındığında çalışma kağıtları kaç yıl saklanmalıdır?
A.3 yıl B.5 yıl C.6 yıl D.8 yıl E.10 yıl


38-Denetçi hangi görüşü bildirdiğinde özet denetim raporunda açıklama bölümüne yer vermeyebilir?
A.Olumlu
B.Olumsuz
C.Şartlı
D.Görüş bildirmekten kaçınma
E.Kısmi


39-Bir finansal tablo kalemi hakkında yeterince kanıt toplayamayan denetçi bir bütün olarak finansal tabloların güvenilir olduğunu düşünüyorsa hangi görüşü bildirir?
A.Olumlu
B.Olumsuz
C.Şartlı
D.Görüş bildirmekten kaçınma
E.Kısmi


40-İç konrol sistemi denetçinin kanıt toplamasına imkan vermeyecek derecede yetersiz ise hangi görüş bildirilir?
A.Olumlu
B.Olumsuz
C.Şartlı
D.Görüş bildirmekten kaçınma
E.Kısmi


I.Olumlu görüş
II.Olumsuz görüş
III.Şartlı görüş
IV.Görüş bildirmekten kaçınma


41-3568 sayılı kanuna göre denetçi yukarıdaki görüşlerden hangisini bildirebilir?
A.I ve II B.I ve III C.I- II ve III D.II-III ve IV E.I-II-III ve IV


Yanıtlar 1-B 2- C 3-B 4-C 5-E 6-D 7-C 8-E 9-A 10-C 11-A 12-A 13-B 14-C 15-C 16-D 17-A 18-B 19-D 20-A 21-A 22-D 23-B 24-E 25-E 26-A 27-A 28-B 29-A 30-E 31-B 32-D 33-C 34-C 35-C 36-E 37-E 38-A 39-C 40-D 41-CLinkback: http://www.forumstajer.com/muhasebe-denetimi-test-1-t619.0.html

SMMM Gökhan GÜLBEK

 • Yönetici
 • Stajer Üye
 • *
 • İleti: 25451
 • Cinsiyet: Bay
 • Mahlası: Çılgın Ninja
: Muhasebe Denetimi Test 1
« Yanıtla #1 : 27 Haziran 2008, 16:47:11 »
emegıne saglık saol

KaktüS

 • Altın Üye
 • ****
 • İleti: 4506
: Muhasebe Denetimi Test 1
« Yanıtla #2 : 27 Haziran 2008, 17:05:59 »
bişi değil ;)


Paylaş facebook

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
xx
Muhasebe Denetimi Test 2

Başlatan KaktüS

1 Yanıt
5300 Gösterim
Son İleti 27 Haziran 2008, 16:47:47
Gönderen: SMMM Gökhan GÜLBEK
xx
MUHASEBE DENETİMİ TEST-2

Başlatan yasemen

3 Yanıt
10989 Gösterim
Son İleti 21 Ağustos 2013, 15:29:10
Gönderen: brckklc
xx
FİNANSAL MUHASEBE TEST

Başlatan yasemen

6 Yanıt
8695 Gösterim
Son İleti 22 Ekim 2009, 12:37:56
Gönderen: SMMM Gökhan GÜLBEK
xx
MUHASEBE DENETİMİ TEST-1

Başlatan yasemen

0 Yanıt
6174 Gösterim
Son İleti 02 Aralık 2009, 15:46:01
Gönderen: yasemen