Gönderen Konu: İŞ HUKUKU KISA HATIRLATMALAR, TANIMLAR, PAYLAŞIMLAR  (Okunma sayısı 10498 defa)

SMMM Ümran KALINSAZLIOĞLU

 • Yönetici
 • Stajer Üye
 • *
 • İleti: 25051
 • Cinsiyet: Bay
 • Mahlası: Derbeder
  • Forum Stajer
İŞ HUKUKU KISA HATIRLATMALAR, TANIMLAR, PAYLAŞIMLAR
« : 07 Haziran 2010, 15:18:01 »
1.İşçi sendikasına üyelik,
-  İş sözleşmesine dayanarak çalışma
- Araç sahibi hariç nakliye sözleşmesine göre çalışma (ha-mallar)
-  Neşir sözleşmesine göre eserini naşirine terkedenler (yazarlar)
- MSB, Jandarma Genel Komutanlığı Sahil Güvenlik Ko-mutanlığında çalışan sivil işçiler işçi sendikasına üye olabilir
2.İşveren işveren vekili, adi şirkete emek getiren ortakların dışındaki ortaklar işveren sendikasına üye olur.

3.Sendikaya üyelik yaşı 16’dır.

4.İşçi 5 nüsha işveren 3 nüsha üyelik fişi doldurur.

5.Üyeliğin kazanılması için yetkili sendika organının kabulü gerekir. Üyeliği 30 gün içinde reddedilmemişse kabul edilmiş sayılır. Üyelik reddedilmişse 30 gün içinde iş mahkemesinde dava açılır.

6.Askerler sendika üyesi olamaz.

7.Üyelik aidatı işçiler için 1 günlük çıplak ücrettir. İşverenin aidatı işçilere ödediği bir günlük çıplak ücret toplamıdır, bunu geçemez.

8.Askere giden sendika üyesinin üyeliği askıya alınır.

9.Üyelikten çekilme notere başvuru tarihinden itibaren 1 ay sonra geçerli olur.

10.Ölüm, gaiplik, işkolunu değiştirme, aylık veya toptan ödeme almak için işten ayrılma, şirketlerin fesih veya infisahı sendika üyeliğini kendiliğinden sona erdirir.

11.Sendika üyesini üyelikten sendika genel kurulu çıkartır. Bu karara karşı 30 gün içinde iş mahkemesine itiraz edilir.

12.Sendikaların konfederasyonlara üyeliği, katılma ve birleşme kararları, uluslar arası kuruluşlara üyelik kararlarını sendikanın genel kurulu salt çoğunlukla alır.

13.İşverenlerin özgür sendikacılık ilkelerine aykırı bir şekilde kendi denetimleri altında kurdukları sendikalar SARI SENDİKADIR.

14.Sendikalı – sendikasız işçi ayrımı yapılırsa, sendikal faaliyetlerden dolayı işçi çıkartılmışsa 1 yıllık işçi ücreti tazminat olarak ödenir.

15.İşçilerin işe alınmaları, belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri koşuluna bağlı tutulmuşsa işverene 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık brüt tutarının yarısından az olmamak üzere ağır para cezası verilir.

16.
-   Toplu iş sözleşmesi akdetmek
-   Toplu iş uyuşmazlıklarında hakeme; iş mahkemelerine başvurmak
-   Mirasçıların temsilen davaya ve bu münasebetle açtığı davadan ötürü husumete ehil olmak
-   Grev veya lokavtakarar vermek ve idare etmek sendikanın ÇALIŞMA yaşamına ilişkin faaliyetleridir.

17.   - Uluslar arası kuruluşlara temsilci göndermek
   - Adli yardım sağlamak
   - Eğlence, konser düzenlemek
   - Nakit mevcudunun %5’inden fazla olmamak kaydıyla sandıklara kredi vermek.
   - Nakit mevcudunun %40’ından fazla olmamak kaydı ile sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapmak.
   - Grev ve lokavt sırasında üyelerine yardım etmek.
   -  Nakit mevcudunun %10’undan fazla olmamak kaydıyla sendikalara kooperatif için kredi vermek
   -  Nakit mevcudunun %25’ini aşmamak kaydıyla, yönetim kurulu kararıyla, ilgili bakanlıklara devretmek üzere tesis yapmak
- Sendikanın sosyal faaliyetleridir.


18.      -  Sendikanın yasak olan faaliyetleri;
      -  Bölücülük yapmak
      -  Siyasi partinin adını, ablemini, işaretini kullanmak
      -  İşçilerin, işveren sendikasına üye olması
      -  İşverenin, işçi sendikasına üye olması
      -  Ticaretle uğraşmasıdır


19.Sendikanın yöneticilerinin bir partiden veya bağımsız olarak milletvekilliğine aday olması durumunda adaylık süresince görevleri askıda kalır. Seçilmeleri halinde ise görevleri son bulur.

20.      -  Sendikanın gelirleri;
      -  Üyelik aidatı
      -  Dayanışma aidat (üyelik aidatının 2/3’ü kadardır.)
      -  Eğlence ve konserden sağlanan gelirler
      -  Mal varlığı gelirleri
      -  Bağışlar
21.      Sendikaları devletten, kamu kuruluşlarından, siyasi partiden, esnaf ve küçük sanatkarlar kuruluşundan, derneklerden, vakıflardan işçi sendikası işverenden, işveren sendikası işçiden bağış alamaz.
22.      Sendikaların Dış kaynaktan bağış alması Bakanlar Kurulunun iznine bağlıdır.
23.      -  Sendikanın giderleri;
      -  Gelirlerin en az % 10’unu üyelerin eğitiminden harcamak zorundadır.
      - Yönetim kuruluna verilecek ücretler.
      -  Nakit gelirlerin en az %5’ini aşmamak koşuluyla sosyal amaçlı harcamalar.
   -  Yöneticilere ödenecek her türlü ödenek, yolluk tazminatlar.

24.      Sendikalar üyelerine borç veremezler.

25.      Sendikanın İç Denetimi; genel kurula aittir. Genel Kurul bu yetkisini denetleme kurulu aracılığı ile yerine getirir.

26.      Sendikanın Dış Denetimi; Devlet Denetleme Kurulu, Başbakanlık ve Kolluk kuvvetleri vali tarafından gerçekleştirilir. Bu genel güvenlik denetimidir.

27.      -  Sendikanın Faaliyetin Durdurulması (İŞ MAHKEMESİ)
      -  Tüzüklerin kanuna aykırı olması veya eksik bulunması
      (3 gün içinde iş mahkemesi tarafından en çok 60 gün süreyle durdurulur.)
      -  Dış kaynaklardan izinsiz yardım ve bağış alınması (Faaliyet 3 aydan 6 aya kadar durdurulur ve alınan yardım hazineye intikal ettirilir.)
      - Yasaklanmış kişilere görev verilmesi (5 gün içinde yöneticinin görevine son verilmez ise 6 aydan 1 yıla kadar faaliyet durdurulur.
      -  Kapatmayı gerektiren bir suç nedeniyle dava açılması
      Faaliyeti durdurulan sendikanın malvarlığını koyyum yönetir.

28.


29.      Mahkemece kapatılan sendikaların malları Türkiye İş Kurumuna aktarılır.


30.      Feshedilen veya infisah eden sendikanın malları önce tüzüğe, sonra genel kurul kararına göre aynı nitelikteki bir kuruluşa o yoksa konfederasyona oda yoksa Türkiye İş Kurumuna aktarılır.

31.       Toplu iş sözleşmesi en az 1 en çok 3 yıllığa yazılı olarak yapılır. Sonraki dönemin TİS görüşmeleri 120 gün önce başlar.

32.


Sadece bir işyerinde yapılan toplu iş sözleşmesi işyeri toplu iş sözleşmesi denir.

34.      Aynı iş koluna giren birden çok işyerini kapsayan toplu iş sözleşmesine GRUP T.İ.S. denir.

35.   Aynı işverene ait ve aynı işkoluna giren toplu iş sözleşmesine İşletme T.İ.S. denir.


36.   O işkolunda çalışan işçilerin en az %10’unu üye bulunduran ve o işyerinde çalışan işçilerin en az yarıdan fazlası kendi üyesi olan sendika T.İ.S imzalamaya yetkilidir.

37.      Toplu iş sözleşmesi imzalamak isteyen sendika yetki tesbiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurur.

38.      Bakanlık yetki vermeyi düşünürse 6 işgünü içinde işçi sendikası ile işveren veya işveren sendikasına bildirir.

39.      İşveren veya İşveren Sendikası ile o işkolunda çalışan işçilerin en az %10’unu temsil eden işçi sendikası 6 iş günü içinde İş Mahkemesine yetki itirazında bulunabilir.

40.      İş Mahkemesi itirazı reddederse mahkeme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 6 işgünü içinde sendikaya Çalışma Bakanlığı tarafından yetki belgesi verilir.

41.      Yetki belgesini alan sendika 15 gün içinde karşı tarafı toplu görüşmeye çağırması gerekir. Aksi halde yetki belgesinin hükmü kalmaz.

42.      Taraflar 6 iş günü içinde yer kararlaştıramazlar ise en geç 6 işgünü içinde taraflardan birinin talebi üzerine görevli makamca 6 işgünü içinde toplantının yapılacağı yer tesbit edilir.

43.      Toplu iş sözleşmesi imzalandığı sırada sendikaya üye işçiler Toplu İş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yararlanmaya başlar.
44.      Toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra sendikaya üye olanlar üyeliğin işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanmaya başlarlar.

45.      Sendikaya üye olmayanlar dayanışma aidatı ödeyerek Toplu İş Sözleşmesinden talep tarihinden itibaren yararlanabilir.

46.      Daha önce yapılan T.İ.S’nin Bakanlar Kurulu tarafından T.İ.S bulunmayan diğer işyerlerini veya bir kısmını kapsayacak şekilde genişletilmesine teşmil denir.

47.      Bakanlar Kurulu Yüksek Hakem Kurulunun görüşünü alarak teşmil kararı verir.

48.      Yüksek Hakem Kurulu 30 gün içinde görüş bildirmek zorundadır.

49.      Toplu iş sözleşmesinin Normatif kısmı teşmil edilebilir. Borç yükleyici ve özel hakeme başvurma teşmil edilemez.

50.      T.İ.S’nin normatif kısmı objektif hukuk kuralları ve maddi anlamda yasa hükümleri niteliğindedir.

51.      İş sözleşmelerinde düzenlenmeyen veya boşluk bulunan konularda T.İ.S hükümler uygulanır.

52.      T.İ.S’de iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması halinde iş sözleşmesinde işçinin lehine olan hükümler geçirli olacaktır.

53.      T.İ.S’nin sona ermesi durumunda yenisi yürürlüğe girene kadar sona eren T.İ.S’nin normatif hükümleri iş sözleşmesi şeklinde sürecektir. Tarafların karşılıklı hak ve borçlarını düzenleyen hükümleri ise T.İ.S’nin bitimi ile sona erecektir.

54.      İşçi işveren arasındaki ilişkilerin dayanağını oluşturan mevzuat, toplu iş sözleşmesi ve iş sözleşmesi hükümleri ile sağlanan haklara ilişkin olarak taraflar arasında çıkan uyuşmazlığa hak uyuşmazlığı denir.

55.      Mevzuat, toplu iş sözleşmesi, veya iş sözleşmesinde öngörülen hakların değiştirilmesi ya da yeni haklar elde edilmesi amacıyla çıkarılan uyuşmazlığa MENFAAT UYUŞMAZLIĞI denir.


56.      İşçi ve işveren arasında bireysel iş ilişkilerinden doğan uyuşmazlığa BİREYSEL İŞ UYUŞMAZLIĞI denir.
57.      İşçi sendikası ile işveren veya işveren sendikası arasında çıkan uyuşmazlığa TOPLU İŞ UYUŞMAZLIĞI denir.

58.      Türkiye’de Kanunla Sınırlandırılmış Grev Lokavt sistemi benimsenmiştir.

59.      Toplu iş uyuşmazlıklarında barışçı çözüm yolları ARABULUCULUK, UZLAŞTIRMA, HAKEMLİK, ÖZEL HAKEM, ZORUNLU HAKEM dir.


60.      Hak uyuşmazlığında Greve GİDİLMEZ. Ya iş mahkemesine ya da özel hakeme gidilir.


61.      Uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin yorumu ile ilgili Davaya Yorum Davası denir.


62.      Toplu iş sözleşmesinden doğan hakların ifa edilmemesi sebebiyle açılan davaya EDA DAVASI denir.


63.      Toplu menfaat uyuşmazlığında ya arabulucuya ya da özel hakeme başvurulur.

64.      Arabulucuya 3 aşamada başvurulur. 1. Toplu iş görüşmesi için tespit edilen yer gün ve saatte taraflardan birinin toplantıya gelmemesi, gelip görüşmeye başlamaması ya da devam etmemesi. 2. Toplu iş görüşmeleri başladığından itibaren 30 gün geçmesine rağmen anlaşma sağlanamaması İSTEĞE BAĞLI ARABULUCU 3- Toplu görüşmenin başlamasından itibaren 60 gün içinde tarafların aralarında anlaşamadıklarını bir tutanakla tespit etmeleri veya 60. gün sonunda anlaşmaya varılamamasıdır. Toplu görüşme süresi 60 gündür.


65.      Arabulucunun görev süresi 15 gün olmakla birlikte tarafların anlaşması ile bu süre en çok 6 işgünü uzatılabilir.

66.      Arabulucu uzlaşmayı sağlayamazsa 3 işgünü içinde uyuşmazlığı belirleyen bir tutanak düzenler ve görevi makama tevdi eder. Makam bu tutanağı engeç 6 işgünü içinde taraflara tebliğ eder.
67.      Grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği hal ve yerlerin kanunla düzenlenebileceği ve bu düzenlenme kapsamına giren uyuşmazlıkların Yüksek Hakem Kurulunca çözümleneceği belirtilmiştir.

68.      Can ve mal kurtarma, cenaze, su, elektrik, havagazı petrokimya, banka, noter, itfaiye, şehiriçi deniz, kara ve demiryolu taşımacılığı işlerinde Grev ve lokavt yasaktır.

69.      Savaş, seferberlik hallerinde grev ve lokavt yasaktır.

70.      Yangın, su basması, toprak kayması, çığ, deprem gibi hallerde Bakanlar Kurulunca olayla ve yerle sınırlı olarak grev ve lokavt yasaklanabilir. Bu geçici yasaktır.

71.      Geçici yasak 6 ayı doldurduktan sonra eğer uzlaşma sağlanamazsa 6 işgünü içinde taraflardan biri Yüksek Hakem Kuruluna başvurarak uyuşmazlığın çözümünü isteyebilir.

72.      İlaç imal edenler hariç ve serum imal eden işyerleri, hastane, klinik sanatoryum, prevantoryum, dispanser, eczane, öğretim kurumları, çocuk bakım yerleri, huzurevleri ve mezarlıklarda grev ve lokavt yapılması yasaktır.

73.      Bakanlar Kurulu grev ve lokavtı bir kararname ile 60 gün süreyle erteleyebilir bu karara karşı Danıştaya gidilir.

74.      Yüksek Hakem Kurulu kararları kesindir.

75.      Özel hakeme uyuşmazlığın her aşamasında başvurulabilir.

76.      Menfaat uyuşmazlığında özel hakem kararları toplu iş sözleşmesi niteliğindedir.

 Hak uyuşmazlığında özel hakem kararları mahkeme
            kararı niteliğindedir.

78.      2822 sayılı TİSGLK’ye aykırı yapılan grev kanun dışı grev, lokavt – kanun dışı lokavt sayılır.

79.      Arabulucunun hazırladığı uyuşmazlık tutanağını alan görevli makamın tutanağı taraflara tebliğinden itibaren 6 işgünü geçtikten sonra onu izleyen ikinci  6 işgünü içinde işçi sendikası grev kararı alır. İşveren grev kararından sonra lokavt kararı alabilir.

80.      Alınan grev kararı derhal işyerinde ilan edilir 6 işgünü içinde karşı tarafa tebliğ edilmek üzere notere ulaştırılır.
81.      Alınan grev kararı karşı tarafa tebliğ edilmesinden itibaren 60 gün içinde ve karşı tarafa noter aracılığı ile 6 işgünü önce bildirilerek uygulamaya konur.

82.      Grev kararının işyerinde ilan edilmesinden itibaren 6 işçilerin 1/4’ü 6 işgünü içinde mahallin en büyük mülki idare amirinden grev oylaması yaptırır. Grev oylamasına itiraz 3 işgünü içinde iş mahkemesine yapılır. Mahkeme 3 iş günü içinde kesin kararını verir.
      Grev oylaması sonucu işçiler grevin uygulanmamasına karar vermişse işçi sendikası; 15 gün içinde karşı tarafla anlaşmazsa Yüksek Hakem Kuruluna başvurmazsa yetki belgesinin hükmü kalmaz.

83.      Grev ve lokavt süresince iş sözleşmesinden doğan hak ve borçlar askıda kalır.

84.      Greve katılmayan işçileri, işveren çalıştırıp çalıştırmamakta serbesttir.

85.      Grev ve lokavt süresince işveren işçiyi 90 gün lojmandan (konuttan) çıkartamaz.

86.      İşveren sendikası işyerinin giriş ve çıkışlarına en fazla dörder grev gözcüsü koyabilir. İşveren sendikasıda lokavt gözcüsü seçer.

87.      Greve katılamayacak, lokavtta işten uzaklaştırılanamayacak işçiyi işveren belirler.

88.      Grevi uygulayan işçi sendikası kapatılırsa, faaliyeti durdurulursa grev kendiliğinden sona erer. Bunu bölge müdürlüğü, görevli makam ilan eder.

89.      Görevi uygulayan sendikanın işyerindeki üyelerinin 3/4  üyelikten ayrılırsa iş mahkemesi grevi sona erdirir.

90.      Grev ve lokavtın devamı süresince mahallin en büyük mülki amiri, emniyet, inzibat sağlık tedbirlerini alır.

91.        Kurumun prim ve diğer alacakları ödenmezse ilk 3 aylık sürede her ay için %3 gecikme cezası uygulanır. Bakanlar Kurulu        gecikme cezasını 2 katına kadar artırmaya %1’e indirmeye yetkilidir

92.      Kurumun alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacakların Tahsili Usulü Hakkında Kanun uygulanır. Uyuşmazlıkların çözümünde iş mahkemesi yetkilidir.

93.      Prime esas günlük kazancın alt sınırı asgari ücretin otuzda biridir. Üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.

94.      Malüllük, yaşlılık, ölüm sigortası prim oranı %20’dir. %9 sigortalı, %11 işveren hissesidir. 1/4  oranında devlet katkı yapar.

95.      İş kazası, meslek hastalığı prim oranı %1- %6,5 oranıdır. Tamamını işveren öder.

96.      Öğrenci ve kursiyerler için prim oranı %1’dir.

97.      Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar için sağlık sigortası primi %12’dir.

98.      Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için genel sağlık sigortası primi %12,5’tür. %5 sigortalı, %7,5 işveren öder. 1/4 oranında devlet katkı yapar.

99.      İsteğe bağlı sigorta primi toplam %32’tir. %20 yaşlılık, malüllük, ölüm, %12 genel sağlık sigortası primidir.
      İsteğe bağlı sigortalı malüllük yaşlılık ölüm ve genel sağlık sigortasından yararlanır.

100.      İşsizlik sigortası prim oranı %4’tür. %1 sigortalı %2 işveren, %1 devlet öder.
   
101.      Hastalık ve analık sigortasında sigortalılık iş sözleşmesinin sona erdiği tarihi takip eden 10 günden başlayarak yitirilmiş sayılır.

102.      Sigortalılar çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 1 ay içinde çalışmaya başladıklarını kuruma bildirirler.

103.      Sigortalılığın başlangıcı fiili çalışma olgusuna bağlanmıştır.
104.      Sosyal Güvenlik Kurumu
      a. Genel Kurul = 3 yılda bir toplanır
      b. Yönetim Kurulu = En yüksek karar organıdır
      10 üyeden oluşur. Haftada bir kez 6 ay üye ile toplanır.
      c. Başkanlık= Ana hizmet birimleri, merkez, danışma (Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla            İlişkiler Müşavirliği), yardımcı hizmet birimlerinden (İnsan Kaynakları, Destek Hizmetleri Daire başkanlığı) oluşur.
      Başkan icratından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
      Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu = Yılda bir kez Mart ayı sonuna kadar toplanır.

105.      Sosyal Yardımlar ve Primsiz ödemeler Kanunu henüz TBMM’de kabul edilmemiştir.

106.      1950 – Emekli Sandığı Kanunu
      1965 – 506 Sayılı Sosyal Sigorta Kanunu
      1971 – Bağ-Kur Kanunu
      1983 – Tarım İşçileri Sosyal Sigorta Kanunu
      2006 – 5502 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
      2006 – 5540 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

107.      Sosyal güvenlik sisteminin araçları sosyal sigorta, sosyal yardım, sosyal hizmetler

108.      Kısa Vadeli Sigortalar = İş kazası, meslek hastalığı hastalık analık
   
109.      Uzun vadeli sigortalar= yaşlılık, malüllük, ölüm

110.      İşsizlik sigortası SSGSSK’de düzenlenmeyip, 1999 tarihli 4447 sayılı Kanunla uygulamaya konulmuştur.

111.      İş kazası, meslek hastalığı işveren tarafından kolluk kuvvetlerine DERHAL , kuruma en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirilir.

112.      İş kazası meslek hastalığından sağlanan yardımlar
      a.  Geçici iş göremezlik ödeneği = yatarak tedavi günlük kazancın yarısı, ayakta tedavide 2/3
      b. Sürekli işgöremezlik ödeneği : Meslekte kazanma gücü en az %10 oranında azalana ödenir
      Sürekli tam işgöremezlikte hesaplanan aylık kazancın %70’i oranında gelir bağlanır. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı %100
      c.  Hak sahiplerine gelir bağlanması
      d. Kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
      e.  Ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi

113.      Hastalık sigortasından günlük geçici işgöremezlik ödeneği verilir. İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici işgöremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ayakta tedavide 2/3 yatan hasta için günlük kazancın yarısıdır.
114.      Analık sigortasından geçici işgöremezlik ödeneği için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün prim yatırmak şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 10 haftalık sürede çalışmadığı her gün için ödenir.
      Ayrıca kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.
      Sigortalı kadına veya sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için önceki bir yıl içinde 120 gün prim yatırması gerekir.
      Sigortalılığı sona erenlerin 300 gün içinde çocukları doğarsa, doğumda önceki 15 ay içinde 120 gün prim ödeme şartıyla emzirme ödeneği verilir.
115.      Ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına yakalananların işgöremezlik ödeneğinin 1/3’ü
      -  Kasdi hareketi yüzünden iş kazasına, meslek hastalığına yakalananların ödeneklerinin yarısı kesilir.
      -  Hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymayan-ların ödeneklerinin 1/4'ü kesilir.
      - Çalışabilir olduğuna dair belge almadan çalışan işgöremezlik ödeneği ödenmez. Ödenmiş olanlarda geri alınır.
            
116.      Kısa vadeli sigortalardan sağlanan yardımlar
      -  Geçici işgöremezlik ödeneği
      -  Sürekli iş göremezlik ödeneği
      -  Hak sahiplerine gelir bağlanması
      -  Kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
      -  Cenaze ödeneği
117.      Malüllük sigortasından faydalanmak için;
      -  %60 işgücü kaybı
      -  Malül sayılma
      -  En az 10 yıl sigortalı olup 1800 gün, başka birinin yardımına muhtaç derecede malülse 1800 gün prim ödeme
      -  Kuruma yazılı istekte bulunmak gerekir.
118.      Malüllük sigortasında başkasının yardımına muhtaç derecede malül olanlara hesaplanan aylık %10 arttırılarak ödenir.

119.      Yaşlılık sigortasından faydalanmak için;
      Kadın 58, erkek 60 yaşını doldurmuş olmalı, 9000 gün prim ödemelidir. Yaş koşulu 2036’dan 2048’e kadar 65’e çıkarılacaktır.

120.      Maddenin a bendi (Eski SSK’lılar) için prim gün sayısı 7200’dür.

121.      Elverişli koşullarla yaşlılık aylığı bağlananlar;
      -  İleri yaşta bulunanlar
      -  İlk defa çalışmaya başladığında özrü sebebiyle malüllük aylığından yararlanmayanlar
      -  İleri düzeyde özürlüler
      -  Madende çalışanlar
      -  Erken yaşlananlardır.

122.      Yaşlılık aylığı bağlanma oranı her 360 gün için %2 olarak uygulanır. Aylık bağlanma oranı %90’ı geçemez.

123.      Yaşlılık aylığı almaktayken işe başlayanların aylıklarının kesilmemesi için sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekir -%15
124.      Aylık bağlanamayanlara toptan ödeme yapılır.

125.      Ölüm sigortasından sağlanan haklar
      a. Ölüm aylığının bağlanması = 1800 gün prim yatırmak
   4. maddenin a bendi kapsamındakiler için 5 yıl sigortalı olmak, toplam 900 gün prim yatırmak
      Dul eşe = %50
      Çocuksuz dul eşe = %75
      Çocuklara = 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayan, çalışma gücünü %60  oranında yitirdiği anlaşılan, evli olmayan kızlara %25
      Ana ve babaya = %25 oranında aylık bağlanır.
      b. Ölüm toptan ödemesi
      c. Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi = Bir defaya mahsus olmak üzere 2 yıllık aylık tutar.
      d.  Cenaze ödeneği= Kurumca belirlenir.

126.      İşsizlik sigortasından sağlanan yardımlar
      a. Hastalık ve analık sigortası priminin ödenmesi
      b. Mesleki eğitim ve iş bulma
      c. İşverenin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde ücret ödeme = işçinin 3 aylık ücreti ücret garanti fonundan ödenir.
      d. Kısa Çalışma ödeneğinin verilmesi = İşyerinde işin geçici olarak en az 4 hafta durdurulması halinde 3 ay boyunca ödenir.
      e.  İşsizlik ödeneğinin verilmesi
      -  İş sözleşmesi belirli nedenlerle son bulmalı
      -  Son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödenmeli, işten ayrılmadan önceki son 120 gün prim ödenmeli
      -  30 gün içinde Türkiye İş Kurumu’na başvurulmalı   
      -  600 gün prim ödeyen = 180 gün (6 ay)
      900 gün prim ödeyen = 240 gün (8 ay)
      1080 gün prim ödeyen = 300 gün (10 ay)
      Süre ile günlük ortalama brüt kazancının %40’ını  işsizlik ödeneği olarak alır.
      İşsizlik ödeneğinin miktarı 16 yaşından büyük işçilere ödenen asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez.
   
127.      Ülkemizde genel sağlık sigortasına ilişkin ilk ciddi çalışma = “Genel Sağlık Sigortası Kurulması Üzerine Rapor”dur.

128.      5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun tasarısı 2006 tarihinde kabul edilmiştir. Kanunun yürürlük tarihi olarak belirlen-miştir. 2008’de girmiştir.

129.      Genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalanlar
      - Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri
      - Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular.
      - Oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve Türkiye’de bir yıldan kısa süreyle yerleşik olanlar
      - Yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler

130.      Genel sağlık sigortasından sağlanan yardımlar
      - Sağlık hizmetleri
      - Yol gideri, gündelik
      - Refaketçi Gideri
      - Yurt Dışında Tedavi

131.      Yardımcı üreme yöntemi tedavi
      - 23 yaşından büyük 39 yaşından küçük olma,
      - Son üç yıl içinde diğer yöntemlerden sonuç alınamaması
      - Uygulamanın yapıldığı merkezle kurumun sözleşme yapması
      - En az 5 yıl genel sağlık sigortalısı olmak, 900 gün prim ödemek

132.      Genel sağlık sigortasından faydalanmak için 30 gün prim yatırmak gerekir. Sigortalılık niteliği yitirildikten sonra 90 gün süreyle genel sağlık sigortasından faydalanılır.

133.      Katılım payı
      -  Muayene ücreti 2 YTL
      -  İlaç, protezde katılım payı %10 ila %20 oranları arasındadır.
      -  Yardımcı üreme yöntemi tedavisinde katılım payı ilk denemede %30 ikinci denemede %25 oranında uygulanır


Linkback: http://www.forumstajer.com/is-hukuku-kisa-hatirlatmalar-tanimlar-paylasimlar-t3191.0.html

kubra

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1
: İŞ HUKUKU KISA HATIRLATMALAR, TANIMLAR, PAYLAŞIMLAR
« Yanıtla #1 : 03 Ekim 2010, 10:38:22 »
1.İşçi sendikasına üyelik,
-  İş sözleşmesine dayanarak çalışma
- Araç sahibi hariç nakliye sözleşmesine göre çalışma (ha-mallar)
-  Neşir sözleşmesine göre eserini naşirine terkedenler (yazarlar)
- MSB, Jandarma Genel Komutanlığı Sahil Güvenlik Ko-mutanlığında çalışan sivil işçiler işçi sendikasına üye olabilir
2.İşveren işveren vekili, adi şirkete emek getiren ortakların dışındaki ortaklar işveren sendikasına üye olur.

3.Sendikaya üyelik yaşı 16’dır.

4.İşçi 5 nüsha işveren 3 nüsha üyelik fişi doldurur.

5.Üyeliğin kazanılması için yetkili sendika organının kabulü gerekir. Üyeliği 30 gün içinde reddedilmemişse kabul edilmiş sayılır. Üyelik reddedilmişse 30 gün içinde iş mahkemesinde dava açılır.

6.Askerler sendika üyesi olamaz.

7.Üyelik aidatı işçiler için 1 günlük çıplak ücrettir. İşverenin aidatı işçilere ödediği bir günlük çıplak ücret toplamıdır, bunu geçemez.

8.Askere giden sendika üyesinin üyeliği askıya alınır.

9.Üyelikten çekilme notere başvuru tarihinden itibaren 1 ay sonra geçerli olur.

10.Ölüm, gaiplik, işkolunu değiştirme, aylık veya toptan ödeme almak için işten ayrılma, şirketlerin fesih veya infisahı sendika üyeliğini kendiliğinden sona erdirir.

11.Sendika üyesini üyelikten sendika genel kurulu çıkartır. Bu karara karşı 30 gün içinde iş mahkemesine itiraz edilir.

12.Sendikaların konfederasyonlara üyeliği, katılma ve birleşme kararları, uluslar arası kuruluşlara üyelik kararlarını sendikanın genel kurulu salt çoğunlukla alır.

13.İşverenlerin özgür sendikacılık ilkelerine aykırı bir şekilde kendi denetimleri altında kurdukları sendikalar SARI SENDİKADIR.

14.Sendikalı – sendikasız işçi ayrımı yapılırsa, sendikal faaliyetlerden dolayı işçi çıkartılmışsa 1 yıllık işçi ücreti tazminat olarak ödenir.

15.İşçilerin işe alınmaları, belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri koşuluna bağlı tutulmuşsa işverene 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık brüt tutarının yarısından az olmamak üzere ağır para cezası verilir.

16.
-   Toplu iş sözleşmesi akdetmek
-   Toplu iş uyuşmazlıklarında hakeme; iş mahkemelerine başvurmak
-   Mirasçıların temsilen davaya ve bu münasebetle açtığı davadan ötürü husumete ehil olmak
-   Grev veya lokavtakarar vermek ve idare etmek sendikanın ÇALIŞMA yaşamına ilişkin faaliyetleridir.

17.   - Uluslar arası kuruluşlara temsilci göndermek
   - Adli yardım sağlamak
   - Eğlence, konser düzenlemek
   - Nakit mevcudunun %5’inden fazla olmamak kaydıyla sandıklara kredi vermek.
   - Nakit mevcudunun %40’ından fazla olmamak kaydı ile sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapmak.
   - Grev ve lokavt sırasında üyelerine yardım etmek.
   -  Nakit mevcudunun %10’undan fazla olmamak kaydıyla sendikalara kooperatif için kredi vermek
   -  Nakit mevcudunun %25’ini aşmamak kaydıyla, yönetim kurulu kararıyla, ilgili bakanlıklara devretmek üzere tesis yapmak
- Sendikanın sosyal faaliyetleridir.


18.      -  Sendikanın yasak olan faaliyetleri;
      -  Bölücülük yapmak
      -  Siyasi partinin adını, ablemini, işaretini kullanmak
      -  İşçilerin, işveren sendikasına üye olması
      -  İşverenin, işçi sendikasına üye olması
      -  Ticaretle uğraşmasıdır


19.Sendikanın yöneticilerinin bir partiden veya bağımsız olarak milletvekilliğine aday olması durumunda adaylık süresince görevleri askıda kalır. Seçilmeleri halinde ise görevleri son bulur.

20.      -  Sendikanın gelirleri;
      -  Üyelik aidatı
      -  Dayanışma aidat (üyelik aidatının 2/3’ü kadardır.)
      -  Eğlence ve konserden sağlanan gelirler
      -  Mal varlığı gelirleri
      -  Bağışlar
21.      Sendikaları devletten, kamu kuruluşlarından, siyasi partiden, esnaf ve küçük sanatkarlar kuruluşundan, derneklerden, vakıflardan işçi sendikası işverenden, işveren sendikası işçiden bağış alamaz.
22.      Sendikaların Dış kaynaktan bağış alması Bakanlar Kurulunun iznine bağlıdır.
23.      -  Sendikanın giderleri;
      -  Gelirlerin en az % 10’unu üyelerin eğitiminden harcamak zorundadır.
      - Yönetim kuruluna verilecek ücretler.
      -  Nakit gelirlerin en az %5’ini aşmamak koşuluyla sosyal amaçlı harcamalar.
   -  Yöneticilere ödenecek her türlü ödenek, yolluk tazminatlar.

24.      Sendikalar üyelerine borç veremezler.

25.      Sendikanın İç Denetimi; genel kurula aittir. Genel Kurul bu yetkisini denetleme kurulu aracılığı ile yerine getirir.

26.      Sendikanın Dış Denetimi; Devlet Denetleme Kurulu, Başbakanlık ve Kolluk kuvvetleri vali tarafından gerçekleştirilir. Bu genel güvenlik denetimidir.

27.      -  Sendikanın Faaliyetin Durdurulması (İŞ MAHKEMESİ)
      -  Tüzüklerin kanuna aykırı olması veya eksik bulunması
      (3 gün içinde iş mahkemesi tarafından en çok 60 gün süreyle durdurulur.)
      -  Dış kaynaklardan izinsiz yardım ve bağış alınması (Faaliyet 3 aydan 6 aya kadar durdurulur ve alınan yardım hazineye intikal ettirilir.)
      - Yasaklanmış kişilere görev verilmesi (5 gün içinde yöneticinin görevine son verilmez ise 6 aydan 1 yıla kadar faaliyet durdurulur.
      -  Kapatmayı gerektiren bir suç nedeniyle dava açılması
      Faaliyeti durdurulan sendikanın malvarlığını koyyum yönetir.

28.


29.      Mahkemece kapatılan sendikaların malları Türkiye İş Kurumuna aktarılır.


30.      Feshedilen veya infisah eden sendikanın malları önce tüzüğe, sonra genel kurul kararına göre aynı nitelikteki bir kuruluşa o yoksa konfederasyona oda yoksa Türkiye İş Kurumuna aktarılır.

31.       Toplu iş sözleşmesi en az 1 en çok 3 yıllığa yazılı olarak yapılır. Sonraki dönemin TİS görüşmeleri 120 gün önce başlar.

32.


Sadece bir işyerinde yapılan toplu iş sözleşmesi işyeri toplu iş sözleşmesi denir.

34.      Aynı iş koluna giren birden çok işyerini kapsayan toplu iş sözleşmesine GRUP T.İ.S. denir.

35.   Aynı işverene ait ve aynı işkoluna giren toplu iş sözleşmesine İşletme T.İ.S. denir.


36.   O işkolunda çalışan işçilerin en az %10’unu üye bulunduran ve o işyerinde çalışan işçilerin en az yarıdan fazlası kendi üyesi olan sendika T.İ.S imzalamaya yetkilidir.

37.      Toplu iş sözleşmesi imzalamak isteyen sendika yetki tesbiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurur.

38.      Bakanlık yetki vermeyi düşünürse 6 işgünü içinde işçi sendikası ile işveren veya işveren sendikasına bildirir.

39.      İşveren veya İşveren Sendikası ile o işkolunda çalışan işçilerin en az %10’unu temsil eden işçi sendikası 6 iş günü içinde İş Mahkemesine yetki itirazında bulunabilir.

40.      İş Mahkemesi itirazı reddederse mahkeme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 6 işgünü içinde sendikaya Çalışma Bakanlığı tarafından yetki belgesi verilir.

41.      Yetki belgesini alan sendika 15 gün içinde karşı tarafı toplu görüşmeye çağırması gerekir. Aksi halde yetki belgesinin hükmü kalmaz.

42.      Taraflar 6 iş günü içinde yer kararlaştıramazlar ise en geç 6 işgünü içinde taraflardan birinin talebi üzerine görevli makamca 6 işgünü içinde toplantının yapılacağı yer tesbit edilir.

43.      Toplu iş sözleşmesi imzalandığı sırada sendikaya üye işçiler Toplu İş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yararlanmaya başlar.
44.      Toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra sendikaya üye olanlar üyeliğin işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanmaya başlarlar.

45.      Sendikaya üye olmayanlar dayanışma aidatı ödeyerek Toplu İş Sözleşmesinden talep tarihinden itibaren yararlanabilir.

46.      Daha önce yapılan T.İ.S’nin Bakanlar Kurulu tarafından T.İ.S bulunmayan diğer işyerlerini veya bir kısmını kapsayacak şekilde genişletilmesine teşmil denir.

47.      Bakanlar Kurulu Yüksek Hakem Kurulunun görüşünü alarak teşmil kararı verir.

48.      Yüksek Hakem Kurulu 30 gün içinde görüş bildirmek zorundadır.

49.      Toplu iş sözleşmesinin Normatif kısmı teşmil edilebilir. Borç yükleyici ve özel hakeme başvurma teşmil edilemez.

50.      T.İ.S’nin normatif kısmı objektif hukuk kuralları ve maddi anlamda yasa hükümleri niteliğindedir.

51.      İş sözleşmelerinde düzenlenmeyen veya boşluk bulunan konularda T.İ.S hükümler uygulanır.

52.      T.İ.S’de iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması halinde iş sözleşmesinde işçinin lehine olan hükümler geçirli olacaktır.

53.      T.İ.S’nin sona ermesi durumunda yenisi yürürlüğe girene kadar sona eren T.İ.S’nin normatif hükümleri iş sözleşmesi şeklinde sürecektir. Tarafların karşılıklı hak ve borçlarını düzenleyen hükümleri ise T.İ.S’nin bitimi ile sona erecektir.

54.      İşçi işveren arasındaki ilişkilerin dayanağını oluşturan mevzuat, toplu iş sözleşmesi ve iş sözleşmesi hükümleri ile sağlanan haklara ilişkin olarak taraflar arasında çıkan uyuşmazlığa hak uyuşmazlığı denir.

55.      Mevzuat, toplu iş sözleşmesi, veya iş sözleşmesinde öngörülen hakların değiştirilmesi ya da yeni haklar elde edilmesi amacıyla çıkarılan uyuşmazlığa MENFAAT UYUŞMAZLIĞI denir.


56.      İşçi ve işveren arasında bireysel iş ilişkilerinden doğan uyuşmazlığa BİREYSEL İŞ UYUŞMAZLIĞI denir.
57.      İşçi sendikası ile işveren veya işveren sendikası arasında çıkan uyuşmazlığa TOPLU İŞ UYUŞMAZLIĞI denir.

58.      Türkiye’de Kanunla Sınırlandırılmış Grev Lokavt sistemi benimsenmiştir.

59.      Toplu iş uyuşmazlıklarında barışçı çözüm yolları ARABULUCULUK, UZLAŞTIRMA, HAKEMLİK, ÖZEL HAKEM, ZORUNLU HAKEM dir.


60.      Hak uyuşmazlığında Greve GİDİLMEZ. Ya iş mahkemesine ya da özel hakeme gidilir.


61.      Uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin yorumu ile ilgili Davaya Yorum Davası denir.


62.      Toplu iş sözleşmesinden doğan hakların ifa edilmemesi sebebiyle açılan davaya EDA DAVASI denir.


63.      Toplu menfaat uyuşmazlığında ya arabulucuya ya da özel hakeme başvurulur.

64.      Arabulucuya 3 aşamada başvurulur. 1. Toplu iş görüşmesi için tespit edilen yer gün ve saatte taraflardan birinin toplantıya gelmemesi, gelip görüşmeye başlamaması ya da devam etmemesi. 2. Toplu iş görüşmeleri başladığından itibaren 30 gün geçmesine rağmen anlaşma sağlanamaması İSTEĞE BAĞLI ARABULUCU 3- Toplu görüşmenin başlamasından itibaren 60 gün içinde tarafların aralarında anlaşamadıklarını bir tutanakla tespit etmeleri veya 60. gün sonunda anlaşmaya varılamamasıdır. Toplu görüşme süresi 60 gündür.


65.      Arabulucunun görev süresi 15 gün olmakla birlikte tarafların anlaşması ile bu süre en çok 6 işgünü uzatılabilir.

66.      Arabulucu uzlaşmayı sağlayamazsa 3 işgünü içinde uyuşmazlığı belirleyen bir tutanak düzenler ve görevi makama tevdi eder. Makam bu tutanağı engeç 6 işgünü içinde taraflara tebliğ eder.
67.      Grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği hal ve yerlerin kanunla düzenlenebileceği ve bu düzenlenme kapsamına giren uyuşmazlıkların Yüksek Hakem Kurulunca çözümleneceği belirtilmiştir.

68.      Can ve mal kurtarma, cenaze, su, elektrik, havagazı petrokimya, banka, noter, itfaiye, şehiriçi deniz, kara ve demiryolu taşımacılığı işlerinde Grev ve lokavt yasaktır.

69.      Savaş, seferberlik hallerinde grev ve lokavt yasaktır.

70.      Yangın, su basması, toprak kayması, çığ, deprem gibi hallerde Bakanlar Kurulunca olayla ve yerle sınırlı olarak grev ve lokavt yasaklanabilir. Bu geçici yasaktır.

71.      Geçici yasak 6 ayı doldurduktan sonra eğer uzlaşma sağlanamazsa 6 işgünü içinde taraflardan biri Yüksek Hakem Kuruluna başvurarak uyuşmazlığın çözümünü isteyebilir.

72.      İlaç imal edenler hariç ve serum imal eden işyerleri, hastane, klinik sanatoryum, prevantoryum, dispanser, eczane, öğretim kurumları, çocuk bakım yerleri, huzurevleri ve mezarlıklarda grev ve lokavt yapılması yasaktır.

73.      Bakanlar Kurulu grev ve lokavtı bir kararname ile 60 gün süreyle erteleyebilir bu karara karşı Danıştaya gidilir.

74.      Yüksek Hakem Kurulu kararları kesindir.

75.      Özel hakeme uyuşmazlığın her aşamasında başvurulabilir.

76.      Menfaat uyuşmazlığında özel hakem kararları toplu iş sözleşmesi niteliğindedir.

 Hak uyuşmazlığında özel hakem kararları mahkeme
            kararı niteliğindedir.

78.      2822 sayılı TİSGLK’ye aykırı yapılan grev kanun dışı grev, lokavt – kanun dışı lokavt sayılır.

79.      Arabulucunun hazırladığı uyuşmazlık tutanağını alan görevli makamın tutanağı taraflara tebliğinden itibaren 6 işgünü geçtikten sonra onu izleyen ikinci  6 işgünü içinde işçi sendikası grev kararı alır. İşveren grev kararından sonra lokavt kararı alabilir.

80.      Alınan grev kararı derhal işyerinde ilan edilir 6 işgünü içinde karşı tarafa tebliğ edilmek üzere notere ulaştırılır.
81.      Alınan grev kararı karşı tarafa tebliğ edilmesinden itibaren 60 gün içinde ve karşı tarafa noter aracılığı ile 6 işgünü önce bildirilerek uygulamaya konur.

82.      Grev kararının işyerinde ilan edilmesinden itibaren 6 işçilerin 1/4’ü 6 işgünü içinde mahallin en büyük mülki idare amirinden grev oylaması yaptırır. Grev oylamasına itiraz 3 işgünü içinde iş mahkemesine yapılır. Mahkeme 3 iş günü içinde kesin kararını verir.
      Grev oylaması sonucu işçiler grevin uygulanmamasına karar vermişse işçi sendikası; 15 gün içinde karşı tarafla anlaşmazsa Yüksek Hakem Kuruluna başvurmazsa yetki belgesinin hükmü kalmaz.

83.      Grev ve lokavt süresince iş sözleşmesinden doğan hak ve borçlar askıda kalır.

84.      Greve katılmayan işçileri, işveren çalıştırıp çalıştırmamakta serbesttir.

85.      Grev ve lokavt süresince işveren işçiyi 90 gün lojmandan (konuttan) çıkartamaz.

86.      İşveren sendikası işyerinin giriş ve çıkışlarına en fazla dörder grev gözcüsü koyabilir. İşveren sendikasıda lokavt gözcüsü seçer.

87.      Greve katılamayacak, lokavtta işten uzaklaştırılanamayacak işçiyi işveren belirler.

88.      Grevi uygulayan işçi sendikası kapatılırsa, faaliyeti durdurulursa grev kendiliğinden sona erer. Bunu bölge müdürlüğü, görevli makam ilan eder.

89.      Görevi uygulayan sendikanın işyerindeki üyelerinin 3/4  üyelikten ayrılırsa iş mahkemesi grevi sona erdirir.

90.      Grev ve lokavtın devamı süresince mahallin en büyük mülki amiri, emniyet, inzibat sağlık tedbirlerini alır.

91.        Kurumun prim ve diğer alacakları ödenmezse ilk 3 aylık sürede her ay için %3 gecikme cezası uygulanır. Bakanlar Kurulu        gecikme cezasını 2 katına kadar artırmaya %1’e indirmeye yetkilidir

92.      Kurumun alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacakların Tahsili Usulü Hakkında Kanun uygulanır. Uyuşmazlıkların çözümünde iş mahkemesi yetkilidir.

93.      Prime esas günlük kazancın alt sınırı asgari ücretin otuzda biridir. Üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.

94.      Malüllük, yaşlılık, ölüm sigortası prim oranı %20’dir. %9 sigortalı, %11 işveren hissesidir. 1/4  oranında devlet katkı yapar.

95.      İş kazası, meslek hastalığı prim oranı %1- %6,5 oranıdır. Tamamını işveren öder.

96.      Öğrenci ve kursiyerler için prim oranı %1’dir.

97.      Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar için sağlık sigortası primi %12’dir.

98.      Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için genel sağlık sigortası primi %12,5’tür. %5 sigortalı, %7,5 işveren öder. 1/4 oranında devlet katkı yapar.

99.      İsteğe bağlı sigorta primi toplam %32’tir. %20 yaşlılık, malüllük, ölüm, %12 genel sağlık sigortası primidir.
      İsteğe bağlı sigortalı malüllük yaşlılık ölüm ve genel sağlık sigortasından yararlanır.

100.      İşsizlik sigortası prim oranı %4’tür. %1 sigortalı %2 işveren, %1 devlet öder.
   
101.      Hastalık ve analık sigortasında sigortalılık iş sözleşmesinin sona erdiği tarihi takip eden 10 günden başlayarak yitirilmiş sayılır.

102.      Sigortalılar çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 1 ay içinde çalışmaya başladıklarını kuruma bildirirler.

103.      Sigortalılığın başlangıcı fiili çalışma olgusuna bağlanmıştır.
104.      Sosyal Güvenlik Kurumu
      a. Genel Kurul = 3 yılda bir toplanır
      b. Yönetim Kurulu = En yüksek karar organıdır
      10 üyeden oluşur. Haftada bir kez 6 ay üye ile toplanır.
      c. Başkanlık= Ana hizmet birimleri, merkez, danışma (Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla            İlişkiler Müşavirliği), yardımcı hizmet birimlerinden (İnsan Kaynakları, Destek Hizmetleri Daire başkanlığı) oluşur.
      Başkan icratından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
      Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu = Yılda bir kez Mart ayı sonuna kadar toplanır.

105.      Sosyal Yardımlar ve Primsiz ödemeler Kanunu henüz TBMM’de kabul edilmemiştir.

106.      1950 – Emekli Sandığı Kanunu
      1965 – 506 Sayılı Sosyal Sigorta Kanunu
      1971 – Bağ-Kur Kanunu
      1983 – Tarım İşçileri Sosyal Sigorta Kanunu
      2006 – 5502 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
      2006 – 5540 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

107.      Sosyal güvenlik sisteminin araçları sosyal sigorta, sosyal yardım, sosyal hizmetler

108.      Kısa Vadeli Sigortalar = İş kazası, meslek hastalığı hastalık analık
   
109.      Uzun vadeli sigortalar= yaşlılık, malüllük, ölüm

110.      İşsizlik sigortası SSGSSK’de düzenlenmeyip, 1999 tarihli 4447 sayılı Kanunla uygulamaya konulmuştur.

111.      İş kazası, meslek hastalığı işveren tarafından kolluk kuvvetlerine DERHAL , kuruma en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirilir.

112.      İş kazası meslek hastalığından sağlanan yardımlar
      a.  Geçici iş göremezlik ödeneği = yatarak tedavi günlük kazancın yarısı, ayakta tedavide 2/3
      b. Sürekli işgöremezlik ödeneği : Meslekte kazanma gücü en az %10 oranında azalana ödenir
      Sürekli tam işgöremezlikte hesaplanan aylık kazancın %70’i oranında gelir bağlanır. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı %100
      c.  Hak sahiplerine gelir bağlanması
      d. Kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
      e.  Ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi

113.      Hastalık sigortasından günlük geçici işgöremezlik ödeneği verilir. İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici işgöremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ayakta tedavide 2/3 yatan hasta için günlük kazancın yarısıdır.
114.      Analık sigortasından geçici işgöremezlik ödeneği için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün prim yatırmak şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 10 haftalık sürede çalışmadığı her gün için ödenir.
      Ayrıca kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.
      Sigortalı kadına veya sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için önceki bir yıl içinde 120 gün prim yatırması gerekir.
      Sigortalılığı sona erenlerin 300 gün içinde çocukları doğarsa, doğumda önceki 15 ay içinde 120 gün prim ödeme şartıyla emzirme ödeneği verilir.
115.      Ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına yakalananların işgöremezlik ödeneğinin 1/3’ü
      -  Kasdi hareketi yüzünden iş kazasına, meslek hastalığına yakalananların ödeneklerinin yarısı kesilir.
      -  Hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymayan-ların ödeneklerinin 1/4'ü kesilir.
      - Çalışabilir olduğuna dair belge almadan çalışan işgöremezlik ödeneği ödenmez. Ödenmiş olanlarda geri alınır.
            
116.      Kısa vadeli sigortalardan sağlanan yardımlar
      -  Geçici işgöremezlik ödeneği
      -  Sürekli iş göremezlik ödeneği
      -  Hak sahiplerine gelir bağlanması
      -  Kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
      -  Cenaze ödeneği
117.      Malüllük sigortasından faydalanmak için;
      -  %60 işgücü kaybı
      -  Malül sayılma
      -  En az 10 yıl sigortalı olup 1800 gün, başka birinin yardımına muhtaç derecede malülse 1800 gün prim ödeme
      -  Kuruma yazılı istekte bulunmak gerekir.
118.      Malüllük sigortasında başkasının yardımına muhtaç derecede malül olanlara hesaplanan aylık %10 arttırılarak ödenir.

119.      Yaşlılık sigortasından faydalanmak için;
      Kadın 58, erkek 60 yaşını doldurmuş olmalı, 9000 gün prim ödemelidir. Yaş koşulu 2036’dan 2048’e kadar 65’e çıkarılacaktır.

120.      Maddenin a bendi (Eski SSK’lılar) için prim gün sayısı 7200’dür.

121.      Elverişli koşullarla yaşlılık aylığı bağlananlar;
      -  İleri yaşta bulunanlar
      -  İlk defa çalışmaya başladığında özrü sebebiyle malüllük aylığından yararlanmayanlar
      -  İleri düzeyde özürlüler
      -  Madende çalışanlar
      -  Erken yaşlananlardır.

122.      Yaşlılık aylığı bağlanma oranı her 360 gün için %2 olarak uygulanır. Aylık bağlanma oranı %90’ı geçemez.

123.      Yaşlılık aylığı almaktayken işe başlayanların aylıklarının kesilmemesi için sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekir -%15
124.      Aylık bağlanamayanlara toptan ödeme yapılır.

125.      Ölüm sigortasından sağlanan haklar
      a. Ölüm aylığının bağlanması = 1800 gün prim yatırmak
   4. maddenin a bendi kapsamındakiler için 5 yıl sigortalı olmak, toplam 900 gün prim yatırmak
      Dul eşe = %50
      Çocuksuz dul eşe = %75
      Çocuklara = 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayan, çalışma gücünü %60  oranında yitirdiği anlaşılan, evli olmayan kızlara %25
      Ana ve babaya = %25 oranında aylık bağlanır.
      b. Ölüm toptan ödemesi
      c. Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi = Bir defaya mahsus olmak üzere 2 yıllık aylık tutar.
      d.  Cenaze ödeneği= Kurumca belirlenir.

126.      İşsizlik sigortasından sağlanan yardımlar
      a. Hastalık ve analık sigortası priminin ödenmesi
      b. Mesleki eğitim ve iş bulma
      c. İşverenin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde ücret ödeme = işçinin 3 aylık ücreti ücret garanti fonundan ödenir.
      d. Kısa Çalışma ödeneğinin verilmesi = İşyerinde işin geçici olarak en az 4 hafta durdurulması halinde 3 ay boyunca ödenir.
      e.  İşsizlik ödeneğinin verilmesi
      -  İş sözleşmesi belirli nedenlerle son bulmalı
      -  Son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödenmeli, işten ayrılmadan önceki son 120 gün prim ödenmeli
      -  30 gün içinde Türkiye İş Kurumu’na başvurulmalı   
      -  600 gün prim ödeyen = 180 gün (6 ay)
      900 gün prim ödeyen = 240 gün (8 ay)
      1080 gün prim ödeyen = 300 gün (10 ay)
      Süre ile günlük ortalama brüt kazancının %40’ını  işsizlik ödeneği olarak alır.
      İşsizlik ödeneğinin miktarı 16 yaşından büyük işçilere ödenen asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez.
   
127.      Ülkemizde genel sağlık sigortasına ilişkin ilk ciddi çalışma = “Genel Sağlık Sigortası Kurulması Üzerine Rapor”dur.

128.      5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun tasarısı 2006 tarihinde kabul edilmiştir. Kanunun yürürlük tarihi olarak belirlen-miştir. 2008’de girmiştir.

129.      Genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalanlar
      - Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri
      - Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular.
      - Oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve Türkiye’de bir yıldan kısa süreyle yerleşik olanlar
      - Yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler

130.      Genel sağlık sigortasından sağlanan yardımlar
      - Sağlık hizmetleri
      - Yol gideri, gündelik
      - Refaketçi Gideri
      - Yurt Dışında Tedavi

131.      Yardımcı üreme yöntemi tedavi
      - 23 yaşından büyük 39 yaşından küçük olma,
      - Son üç yıl içinde diğer yöntemlerden sonuç alınamaması
      - Uygulamanın yapıldığı merkezle kurumun sözleşme yapması
      - En az 5 yıl genel sağlık sigortalısı olmak, 900 gün prim ödemek

132.      Genel sağlık sigortasından faydalanmak için 30 gün prim yatırmak gerekir. Sigortalılık niteliği yitirildikten sonra 90 gün süreyle genel sağlık sigortasından faydalanılır.

133.      Katılım payı
      -  Muayene ücreti 2 YTL
      -  İlaç, protezde katılım payı %10 ila %20 oranları arasındadır.
      -  Yardımcı üreme yöntemi tedavisinde katılım payı ilk denemede %30 ikinci denemede %25 oranında uygulanır

SELDA68

 • Acemi Üye
 • *
 • İleti: 7
Ynt: İŞ HUKUKU KISA HATIRLATMALAR, TANIMLAR, PAYLAŞIMLAR
« Yanıtla #2 : 19 Ekim 2016, 23:22:33 »
Bu notlar güncelmi acaba.


Paylaş facebook

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
exclamation
VERGİ HUKUKU KISA HATIRLATMALAR, TANIMLAR, PAYLAŞIMLAR

Başlatan SMMM Ümran KALINSAZLIOĞLU

15 Yanıt
15393 Gösterim
Son İleti 15 Ağustos 2016, 12:23:24
Gönderen: emrenouma
xx
VERGİ HUKUKU KISA HATIRLATMALAR, ÖNEMLİ NOKTALAR

Başlatan SMMM Ümran KALINSAZLIOĞLU

7 Yanıt
4917 Gösterim
Son İleti 02 Mart 2010, 16:29:16
Gönderen: onurr81
exclamation
BORÇLAR HUKUKU ÖNEMLİ NOKTALAR, TANIMLAR, HATIRLATMALAR

Başlatan SMMM Ümran KALINSAZLIOĞLU

1 Yanıt
10517 Gösterim
Son İleti 14 Haziran 2010, 17:42:41
Gönderen: devrim
exclamation
TİCARET HUKUKU ÖNEMLİ NOKTALAR,HATIRLATMALAR,TANIMLAR

Başlatan SMMM Ümran KALINSAZLIOĞLU

26 Yanıt
21133 Gösterim
Son İleti 15 Ocak 2014, 16:13:35
Gönderen: starmetin