Gönderen Konu: FİNANSAL MUHASEBE DENEME 5  (Okunma sayısı 8206 defa)

SMMM Gökhan GÜLBEK

 • Yönetici
 • Stajer Üye
 • *
 • İleti: 25451
 • Cinsiyet: Bay
 • Mahlası: Çılgın Ninja
FİNANSAL MUHASEBE DENEME 5
« : 14 Haziran 2008, 09:41:00 »
217.Kiralanan binaya elektrik tesisatı yaptırıldığında bu İş için yapılan harcamalar hangi hesapta aktifleştirilirler?
A) Kuruluş ve örgütlenme giderleri hesabı B) Tesisler Hesabı C) Şerefiye Hesabı D) Özel Maliyetler Hesabı E) Binalar Hesabı

218.Maddi olmayan duran varlıkların amortisman işlemine ne ad verilir?
A) Tahsil B) Tediye c) Mahsup D) Kayıt E) İtfa

219. Maddi olmayan duran varlıklar, genelde kaç yılda amorti (itfa) edilirler?
a. 20 b. 10 c. 8 d. 5 e. 4

220. Maddi olmayan duran varlıkların amortismanında genellikle kullanılan oran nedir?
A)% 10 B) %20 C) %25 D) % 30 E)%5

221. Bir yıl veya normal faaliyet donemi içinde ödenecek borçlar grubuna ne ad verilir?
A) Dönen varlıklar B) Tahviller C) Duran varlıklar D) Kısa vadeli yabancı kaynaklar E) Uzun vadeli yabancı kaynaklar

222.Bir yıl veya bir faaliyet dönemi içinde ödenecek borçlara ne ad verilir?
A) Ticari Borçlar B) Mali Borçlar C) Kısa Vadeli Borçlar  D) Orta Vadeli Borçlar E) Uzun Vadeli Borçlar

223. TTK "na göre borçlar nasıl değerlenir?
a. Tasarruf Değeri ile b. İtibari Değer ile c. Borsa Rayici ile  d. Mukayyet Değer ile e. Maliyet Değeri ile

224. Bankalardan alınan kısa vadeli kredilere ne ad verilir?
A) Ticari borç B) Banka Kredisi C) Çalışma sermayesi kredisi  D)Cari hesap kredisi E) Yatırım kredisi

225. Kredi talep edenlerden bankalarca talep edilen belgelerden hangisinde işletmeyle ilgili mali bilgiler yer alır?
A) Şirket sözleşmesi B) Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi c) Hesap vaziyeti  D) İmza sirküleri E) Demek kayıt belgesi

226. Aşağıdakilerden hangisi bankaca iyi tanınan İşletmelere açılır?
A) Iskonto kredisi B) Avans kredisi C) Kefalet kredisi  D) Maddi teminat karşılığı kredi E) Açık kredi

227. Aşağıdaki kredilerden hangisi nakdi olmayan kredidir?
A) Teminat mektubu B) İştira kredisi C) Borçlu cari hesap kredisi  D) Senet karşılığı kredi E) Iskonto kredisi

228. Aşağıdaki kayıt hangi tür kredi alındığında yapılır?
KASA H.
BANKA KREDILERI H.

A) Maddi teminat karşılığı kredi B) iştira kredisi C) Iskonto kredisi  D) Açık kredi E) Avans kredisi

229. İşletme, bir bankadan teminat karşılığı %20 marj temeline göre 100.000.000.- lira kredi alabilmek için ne kadar değerli maddi teminat vermek zorundadır?
A) 140.000.000.- B) 120.000,000- C) 110.000.000.-lira  D)100.000.000.-lira E) 80.000.000.- lira

230 Teminat olarak verilen senetlerin borçlular tarafından kredi alınmış bankaya ödenmesi halinde aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?
 
A) KASA H.
ALACAK SENET H.
- Tahsildeki Senetler


B) BANKALAR H.
ALACAK SENTLERI 
. Teminattaki Senetler
 


C)BANKA KREDILERI H
ALACAK SENETLERI
. Teminattaki Senetler


D)KASA H.
ALACAK SENETLERI H.
- Teminattaki SenetlerE)
ALACAK SENETLERI
Teminattaki Senetler
BANKA KREDILERI
 

231. Bankalardan alınan teminat mektuplarını hangi hesaplarda izlersiniz?
A) Banka Kredileri Hesabının alacağından B) Banka Kredileri Hesabının borcunda
C) Bankalar Hesabının borcunda D) Bankalar Hesabının alacağında
E) Nazım Hesaplarda

232. Banka Kredileri Hesabının doğruluğunun kontrolünde en önemli işlevi hangi belge görür?
A) Banka dekontları B) Bankaların gönderdikleri hesap özetleri C) Gider makbuzları
D) Aylık mizan E) Kesin mizan

233. Bankaların gönderdikleri hesap özetleri işletmenin hangi defteri ile karşılaştırılarak kontrol edilirler?
A) Yevmiye defteri B) Büyük defter c) Kasa defteri
D) Envanter defteri E) İlgili yardımcı defter

234.Alınan banka kredileri için tahakkuk ettirilen faizler için aşağıdaki hangi kayıt yapılır?
A) Banka Kredileri Hesabı borçlu / Faiz Gelirleri Hesabı alacaklı
B) Banka Kredileri Hesabı borçlu / Finansman Giderleri Hesabı alacaklı
C) Bankalar Hesabı borçlu / Faiz Gelirleri Hesabı
D) Finansman Giderleri hesabı borçlu / Banka Kredileri Hesabı alacaklı
E) Bankalar Hesabı borçlu / Finansman Giderleri Hesabı alacaklı.

235. Banka Kredileri Hesabının alacağına aşağıdakilerden hangisi kaydedilir?

a: Borçlu cari hesaba yatırılanlar
b. Borçlu cari hesaptan çekilenler
c. Ticari mevduattan çekilenler
d. Alacaklı cari hesaptan çekilenler
e. Alacaklı cari hesaba yatırılanlar

236. Banka Kredileri Hesabının alacak kalanı aşağıdakilerden hangisini gösterir?
a. Bankaya olan borcu b. Bankadan olan alacağı c. Bankaya yapılan kredi odemelerini
d. İşletmenin mevduat miktarını e. Kredi hesabına işletilen faizleri

237. Banka Kredileri Hesabı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Kullanılan para işletmeye aittir ve faiz getirisi vardır
b. Hesaptaki para bankaya aittir ve işletmenin hazır değerleri içinde görünür
c. Hesaptaki para işletmeye aittir ve aktif niteliklidir
d. Kullanılan para bankaya aittir ve işletmeye faiz yükü getirir
e. Hesap açık kaldığı sürece borç kalanı verir

238. Banka hesap özetleri ile işletmenin kayıtları karşılaştırıldığında, iş Bankası kredi hesabından çekilen 5.000.000 TL"nin yanlışlıkla Akbank kredi hesabına kaydedildiği belirlenmiştir. Bu işlemin düzeltilmesi için yapılması gereken kayıt hangisidir?
 

A
BANKALAR HS. 5.000.000
- iş Bankası
BANKA KREDİLERİ HS. 5.000.000
- Akbank
B
BANKA KREDİLERİ HS. 5.000.000 ,
- Akbank 5000000 i
BANKA KREDİLERİ HS.
- Akbank
c.
BANKALAR HS. 5.000.000
- İş Bankası
BANKA KREDİLERİ HSI 5.000.000
- İş Bankası


D
BANKALAR HS. 5.000.000
- Akbank
BANKA KREDILERI HS.I 5.000.000
- iş Bankası

E
BANKA KREDİLERİ HS. 5.000.000
- Akbank
BANKA KREDİLERİ HS. 5.000.000
. İş Bankası
 

239. Banka Kredileri Hesabına yürütülen faiz için hangisi doğrudur?
a. İşletme için gelirdir
b. Bankadaki mevduatı arttırır
c. Bankaya olan borcu arttırır
d. Banka Kredileri Hesabının borcuna kaydedilir
e. Banka için giderdir

240………………………/ /…………………………………..
FİNANSMAN GIDERLERI HS. 1.200.000
BANKA KREDILERI HS. 1.200.000
-(A) Bankası b.c/h
……………………../ /…………………………………………
Yukarıdaki yevmiye maddesi hangi işleme aittir?
A) (A) Bankasındaki mevduat hesabına faiz tahakkuk ettirilmesi
B) Bankaya olan kredi borcunun faiziyle ödenmesi
C) Müşteri tarafından işletmenin bankadaki kredi hesabına para yatırılması
D) Banka kredilerine tahakkuk ettirilen faizin çekilmesi
E) Banka kredileri hesabına tahakkuk ettirilen faizin kaydedilmesi

241. Dönem sonunda hesapların kontrolü sırasında, dönem içinde (A) Bankasından alınan kredinin, işletmenin defterinde (B) Bankasından alınmış gibi kaydedildiği saptanmıştır. Yapılacak düzeltme kaydında borçlandırılacak hesap hangisidir?
A) Banka Kredileri Hs. - (B) Bankası b.c/h.
B) Banka Kredileri Hs. - (A) Bankası b.c/h.
C) Bankalar Hesabı - (B) Bankası a.c./h.
D) Bankalar Hesabı - (A) Bankası a.c./h.
E) Düzeltme kaydı bankanın kendi kayıtlarında yapılır

242.Aşağıdaki hesaplardan hangisi, dönem sonunda borçlandırılarak kapatılır?
A) Banka Kredileri Hesabı B) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
C) Alacak Senetleri Hesabı D) Kısa vadeli Borçlanma Giderleri Hesabı
E) Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

243. Satıcılar Hesabı ile ilgili envanter işlemleri sırasında aşağıdakilerden hangi işleme gerek yoktur?
a. Yardımcı defter mizanının çıkartılması
b. Ana hesap-yardımcı hesap denkliğinin sağlanması
c. Satıcıların kayıtları ile işletme kayıtları arasında denkliğin sağlanması .
d. iskonto anlaşmalarının dikkate alınması
e. Satıcıların adreslerini ve yıllık satış miktarlarını içeren listelerin düzenlenmesi

244. İşletmenin satıcı Mustafa Gül"e olan borcuna karşılık İş Bankası Kredi hesabı üzerine keşide etmiş olduğu 10.000.000 liralık çekin kaydının unutulduğu, hesap karşılaştırması sonucu belirlenmiştir. Yapılması gerekli kayıt hangisidir?
a. BANKA KREDILERI HS 10.000.000
-İş Bankası
SATICILAR HS. 110.000.000
- Mustafa Gül
b.
SATICILAR HS. 10.000.000
- Mustafa Gün
BANKALAR HS. 110.000000
- İş Bankası
c.
SATICILAR HS. 10.000.000

d. 10.000.000
SATICILAR HS.
- Mustafa Gül
BANKA KREDİLERİ HS. 10.000000
. iş Bankası
e. SATlClLAR HS. 10.000.000

- Mustafa Gül
ALINAN ÇEKLER HS. 10.000.000

245.Dönem sonunda satıcının yaptığı satış Iskontosu sonucunda, aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkar?
A) Ticari borçlar çoğalır B) Ticari borçlar azalır C) Alınan malın maliyeti artar D) Ticari alacaklar azalır E) Ticari alacaklar çoğalır

246. Borç senetleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinin envanter listesinde yer almasına gerek yoktur?
A) Vadesi B) Senedin düzenleme tarihi c) Nominal değeri
D) Faiz yüzdesi (varsa) E) Peşin değeri

247.Borç Senetleri Hesabının alacak kalanı bilançonun pasifinde aynen yer aldığı takdirde hangi değerleme ölçüsü esas alınmıştır?
A) Tasarruf değeri B) İtibari değer c) Mukayyet değer
D) Maliyet bedeli E) Borsa rayici

248. V.U.K."na göre; borç senetleri aşağıdakilerden hangisi ile değerlenebilir?
a. Borsa Rayici b. Rayiç Bedel c. Tasarruf Değeri
d. Vergi Değeri e. Maliyet Değeri
249. Nominal değeri 50.000.000 olan borç senetlerinin tasarruf değeri 47.000.000 olarak hesaplanmıştır. Yapılan değerleme işleminin muhasebeleştirilmesine ilişkin kayıt hangisidir?
a.
REESKONT FAİZ GELİRLERİ HS. 3.000.000
BORÇ SENETLERİ REESKONT HS. 3.000.000
b.
BORÇ SENTLERI REESKONT HS . 47.000.000
REESKONT FAIZ GELIR. HS. 47.000.000
c.
BORÇ SENETLERI REESKONT HS. 3000.000
REESKONT FAIZ GELIR. HS. 3.000.000
d.
REESKONT FAIZ GİDERLERİ HS. 3.000.000
BORÇ SENET.REESKONT HS. 3.000.000
e.
REESKONT FAİZ GİDERLERİ HS 47.000.000
BORÇ SENET.REESKONT HS. 47.000.000

250. Hangi Şirket türü,tahvil çıkarmak suretiyle borç para sağlayabilir?
A) Anonim Şirket B) Limited Şirket C) Kollektif Şirket
D) Komandit Şirket E) Hisseli Komandit Şirket

251. Çıkarılan tahviller yoluyla sağlanan borçlar için Ödenen faizler nasıl muhasebeleştirilir?
A) Finansman Giderleri Hesabının borcuna kaydedilir.
B) Finansman Giderleri Hesabının alacağına kaydedilir.
C) Çıkarılmış Tahviller Hesabının borcuna kaydedilir.
D) Çıkarılmış Tahviller Hesabının alacağına kaydedilir.
E) Kar ve Zarar Hesabının alacağına kaydedilir.

252. İşletmeye kredi ile mal satan veya hizmet sağlayan kişilerin işletmeden olan senetsiz alacaklarının izlendiği hesap, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Borçlar H. B) Alacaklar H. c) Diğer Çeşitli Borçlar H. D) Satıcılar H. E) İştiraklere Borçlar H.

253. "Satıcı Hesap Kartı" hangi işlevi görür?
A) Satıcılar Hesabının yardımcı hesabı B) Satıcılar mizanı C) Alış faturalarının toplamı D) Satış faturalarının toplamı E) Günlük kasa defteri

254. Satıcı Murat BALCI"dan dönem içinde yapılan 800.000.- liralık mal alımı sonucu doğan borç, yanlışlıkla Satıcı Ali Alp’in hesabına kaydedilmiştir. Dönem sonu envanteri sırasında fark edilen bu yanlışlıkla ilgili düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

 
A) SA TIC"LAR HS. 1.600.000
-Ali ALP
SATICILAR HS. 1.600.000
-Murat BALCI

b) SATICILAR HS. 800.000
-Murat BALCI
SATICILAR HS. 800.000
-Ali ALP

c) SATICILAR HS. 800.000
-Ali ALP
SATICILAR HS. 800.000
-Murat BALCI

D)
SATICILAR HS. 800.000.
-Murat BALCI
DIĞER BORÇLAR HS. 800.000.
-Ali ALP
E)
SATICILAR HS. 800.000.
-Ali ALP
ALICILAR HS. 800.000.
-Murat BALCI
 

255.Mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre kaydeden bir işletme, senetli bir mal alımında aşağıdakilerden hangi kaydı yapacaktır?
A) Borç Senetleri H. borçlu - Mal. H. alacaklı
B) Borç. Senetleri H. borçlu - Alışlar H. alacaklı
C) Ticari Mal H. borçlu - Borç Senetleri H. alacaklı
D) Alışlar H. borçlu - Borç Senetleri H. alacaklı
E) Satılan Malın Maliyeti H. borçlu - Borç Senetleri H. alacaklı

256.İşletme vadesi gelen 30.000.000.-liralık senetsiz bir borcu için %50 faiz içeren 4 aylık bir
borç senedi verdiğinde, bu senedin nominal değeri ne olacaktır?
A) 33.000.000. B) 36.000.000. C) 39.000.000.
D) 40.000.000. E) 45.000.000.

257. Aşağıdaki madde ne için yapılmıştır?
SATICILAR H.
BORÇ SENETLERI H.
A) Senetsiz borç için borç senedi verilmiştir
B) Senetsiz borç için müşteri senedi ciro edilmiştir
C) Satıcılara hatır senedi verilmiştir
D) Borç senedi yenilenmiştir
E) Verilen sipariş için borç senedi verilmiştir258.İşletme, verilen siparişin bedelini tamamen önceden peşin aldığı taktirde; malın teslimi sırasında yapacağı yevmiye kaydı, aşağıdakilerden hangisi olacaktır?
a) Kasa H. borçlu, - Mal H. alacaklı
B) Kasa H..borçlu - Alınan Sipariş Avanslar H. alacaklı
C) Mal H. borçlu - Alınan Sipariş Avanslar H. alacaklı
D) Alınan Sipariş Avanslar H. borçlu - Yurt içi satışlar
E) Alınan Sipariş Avanslar H. borçlu - Kasa H. alacaklı

259. Alınan depozito ve teminatlar geri ödendiğinde nasıl kayıt yapılır?
A) Alınan Depozito ve Teminatlar H.borçlu - Kasa H. alacaklı
B) Kasa H. borçlu - Alınan Depozito ve Teminatlar H. alacaklı
C) Genel Giderler H. borçlu - Alınan Depozito ve Teminatlar H. alacaklı
D) Alınan Depozito ve Teminatlar H. borçlu - Çeşitli Gelirler H. alacaklı
E) Alınan Depozito ve Teminatlar H. borçlu - Alınan Avanslar H. alacaklı

260. Aşağıdakilerden hangisi "Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı"nın yardımcı hesabı değildir?
A) Ödenecek Gelir Vergisi H. B) Ödenecek Ücretler H.
C) Ödenecek Kurumlar Vergisi H. D) Ödenecek Damga Vergisi
E) Ödenecek Sivil Savunma Fonu H.

261.İşletmenin aylık hesaplanan KDV"si 15.000.000.-lira, indirilecek KDV"si 10.000.000.-lira olduğuna göre Ödenecek KDV"si ne kadardır?
A) Ödenecek KDV yoktur B) 15.000.000.-liradır C) 25.000.000.- liradır
D) 10.000.000.- liradır E) 5.000.000.-liradır.

262.İşletmenin dönem içinde DİGER OLAĞAN GELİR VE KARLAR Hs. - Kira Gelirleri Hs"na kaydedilmiş olan 50.000.000 liralık gelirinin 15.000.000 liralık kısmının gelecek yılın kıra geliri olduğu anlaşılmıştır. Buna göre, yapılması gerekli kayıt hangisidir?
A)
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR Hs. 15,000,000
- Kira Gelirleri
GELECEK AYLARA AIT GELIRLER Hs. 15.000.000

B) .
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR Hs. 35.000.000
- Kira Gelirleri
GELECEK A YLARA AIT GELIRLER Hs. 35.000.000
C)
GELECEK A YLARA AIT GELIRLER Hs. 35.000.000
DİĞER OLAĞAN GELIR VE KARLAR Hs. 35.000.000
K.Gelirleri
D)
GELECEK A YLARA AIT GELIRLER Hs. 15.000.000
DIĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 15.000.000
-Kira Gelirleri
E)
DİĞER OLAĞAN GELIR VE KARLAR Hs. 15.000.000
- Kira Gelirleri
DÖNEM KARI VE ZARARI Hs. 15.000.000

263.Dönem sonunda yapılan kontrolde, bu döneme ait 3.000.000 liralık gelirin "Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı"nda kayıtlı olduğu görülmüştür. Bununla ilgili olarak yapılacak envanter kaydı hangisidir?
A)
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 3.000.000
GELECEK AYLARA AIT GELIRLER Hs. 3.000.000
B)
DIĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 3.000.000
DÖNEM KARI VE ZARARI Hs. 3.000.000
C)
GELECEK YILLARA AIT GELIRLER Hs. 3.000.000
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 3,000.000
D)
DÖNEM KARI VE ZARARI Hs. 3.000.000
GELECEK AYLARA AIT GELIRLER Hs. 3.000.000
E)
GELECEK A YLARA AIT GELIRLER Hs. 3.000.000
KAPANIŞ BILANÇOSU Hs. 3.000.000

264. işletmenin Aralık ayına ait telefon ve fax giderlerinin 7.000.000 lira olduğu öğrenilmiş. fakat henüz ödeme yapılmamıştır. Dönem sonunda yapılması gerekli kayıtla hangi hesap borçlandırılır?
A) Diğer Çeşitli Borçlar Hs. B) Gelecek Aylara Ait Giderler Hs.
C) Peşin Ödenmiş Giderler Hs. D) Diğer Çeşitli Gelirler Hs.
E) Genel Yönetim Giderleri Hs.

265.Aşağıdakilerden hangisi Özsermayenin unsurları İçine girmez?
A) Ödenmiş Sermaye B) Birikmiş Amortismanlar C) Geçmiş Yıllar Karları  D) Yedekler E) Dönem Net Karı

266.Aşağıdakilerden hangisi için hesap açılmaz?
A) Ödenmiş Sermaye B) Sermaye c) Ödenmemiş Sermaye D) Yedekler E) Dönem Net Zararı

267.
KASA H.
ÖDENMEMİŞ SERMAYE H.
Yukarıdaki madde hangi nedenle kaydedilmiştir?

A) Şirketlerde sermaye taahhüdü B) Şirketlerde sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi
C) Şirketlerde sermaye azaltılması D) Ortakların şirketten borç alması
E) Ortakların şirkete borç vermesi

268.Aşağıdakilerden hangisi sermaye yedeğidir?
A) Yasal yedekler B) Statü yedekleri C) Olağanüstü yedekler D) İsteğe bağlı yedekler E) Hisse senedi ihraç primleri

269.Aşağıdakilerden hangisi özsermaye unsurudur?
A) Kasa B) Bankalar c) Demirbaşlar D) Hisse senedi ihraç primleri E) Ticari Mal

270.Aşağıdaki varlıklardan hangisine yeniden değerleme uygulanmaz?
A) Demirbaşlar B) Şerefiye C) Taşıtlar D) Binalar E) Yerüstü düzenleri

271. Maliyeti 20.000.000.- lira, Birikmiş Amortismanı 5.000.000.- lira olan bir makinenin %40 yeniden değerleme oranına göre değerleme artışı kaç liradır?
A) 8.000.000.-lira B) 10.000.000.lira c) 6.000.000.- lira D) 15.000.000.-lira E) 5.000.000.- lira

272. Sermaye şirketlerinin T.Ticaret Kanunu hükümlerine göre ayırdıkları yedeklere ne ad verilir?
A) Yasal yedekler B) Statü yedekleri C) Yenileme fonu D) Olağanüstü yedekler E) İsteğe bağlı yedekler

273.Yedekler nereden ayrılır?
A) Sermaye B) Aktifler c) Dönen Varlıklar D) Kar E) Kaynaklar

274. Aşağıdakilerden hangisi öz kaynak unsuru değildir?
a. Geçmiş yıl karları b. Kar yedekleri c. Ödenmiş sermaye d. Sermaye yedekleri e. Özel maliyet

275. Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabı değildir?
a. Sermaye b. Dönem Karı veya Zararı c. Dönem Net Karı d. Geçmiş Yıllar Karları e. Ödenmemiş Sermaye

276. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Ödenmiş sermaye hesabı bir bilanço hesabıdır
b. Ödenmemiş sermaye pasif karakterli bir hesaptır
c. Ödenmiş sermaye, esas sermaye ile ödenmemiş sermayenin farkıdır
d. Ödenmiş sermaye, bilançoda esas sermayeden bir indirim olarak gösterilir
e. Ödenmemiş sermaye bir borç hesabıdır

277. Aşağıdakilerden hangisi kar yedeği değildir?
a. Özel fonlar b. Statü yedekleri c. Yasal yedekler d. Hisse senedi ihraç primleri e. Olağanüstü yedekler

278. Aşağıdakilerden hangisi sermaye yedeği değildir?
a. Sermaye itfa fonu
b. Hisse senedi ihraç primi
c. iştirakler yeniden değerleme artışları
d. Hisse senedi iptal karları
e. Maddi duran varlık yeniden değerleme.artışları

279. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Bilanço esasına göre defter tutan tüm işletmeler yedek ayırırlar.
b. Şahıs işletmeleri yedek ayıramazlar. ancak şahıs şirketleri yedek ayırırlar.
c. Şahıs şirketleri sadece "kar yedeği" ayırırken, sermaye şirketleri sadece "sermaye yedeği" ayırır.
d. Şahıs şirketleri yasal yedek dışında yedek ayıramazlar.
e. Yedek ayırmak, sadece sermaye şirketleri için söz konusudur.

280. Şirket sözleşmesindeki hükmüme göre ayrılan yedekler hangisidir?
a. Yasal yedekler b. Olağanüstü yedekler c. Statü yedekleri
d. Özel fonlar e. isteğe bağlı yedekler

281. "590 Dönem Net Karı Hesabı" için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Bir bilanço hesabıdır
b. Bir gelir tablosu (sonuç) hesabıdır
c. Vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonraki karı gösterir
d. Hesabın alacak kalanı bilançoda özkaynak unsuru olarak yer alır
e. Şahıs işletmelerinde vergi öncesi karı gösterir

282. Yedekler nereden ayrılır?
a. Sermayeden b. Kardan c. Aktiften d. Kasadan e. Dönen varlıklardan

283. Aşağıdakilerden hangisi özkaynak unsurudur?
a. Kasa b. Mal c. Hisse senetleri d. Geçmiş yıllar karları e. Banka kredileri

284. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Tekdüzen Hesap Planında gelir tablosu hesabıdır
 
A) Dönem Net Karı Hesabı B) Dönem Net Zararı Hesabı
C) Geçmiş Yıllar Karları Hesabı, D) Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı
E) Dönem Kar veya Zararı Hesabı 

285.İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını azaltan işlemlere ne ad verilir?
A) Tahsil işlemleri B) Tediye işlemleri C) Mahsup işlemleri
D) Gelir işlemleri E) Gider işlemleri

286.İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını arttıran işlemlere ne ad verilir?
A) Gelir işlemleri B) Gider işlemleri c) Tahsil işlemleri D) Tediye işlemleri E) Mahsup işlemleri


287.Gelir ve gider hesaplarına grup olarak ne ad verilir?
A) Mizan hesapları B) Bilanço hesapları C) Gelir tablosu hesapları D) KAR hesapları E) Zarar hesapları

288.Gelir elde etmek amacı ile yapılan aktif tükenmelerine ne denir?
A) Gelir B) Gider c) Hasılat D) Kar E) Zarar

289.Aşağıdakilerden hangisi ana faaliyet geliri (hasılatı)dır?
A) Satışlar B) Faiz gelirleri c) Menkul kıymet Satış karı D) Duran varlık satış karları E) Sayım fazlası gelirleri

290.Aşağıdakilerden hangisi ana faaliyet gideridir?
A) Genel yönetim giderleri B) Genel üretim giderleri C) Araştırma ve geliştirme giderleri  D) Satılan malın maliyeti E) Sayım noksanı giderleri

291.Gelir ve giderlerle ilgili olarak dönem sonunda yapılması gerekli işlemler arasında, aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Dönem bakımından kontrol B) Gerçekleşme bakımından kontrol 
C) Vergi yönünden kontrol D) Sayım ve değerleme E) Kayıt hatalarının düzeltilmesi

292. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilmez?
A) Faiz Gelirleri Hesabı B) Kısa Vad Borçlanma Giderleri Hs C) Birikmiş Amortismanlar Hs
D) Demirbaş Satış Zararı Hesabı E) Menkul kıymet satış zararları Hesabı

293.Aşağıdakilerden hangisi. Dönem KARI veya Zararı Hesabına uygun bir açıklama değildir.
A) Hesap kalanı bilançoda yer alır
B) Dönem giderleri Hesabın borcuna devredilir
C) Dönem gelirleri Hesabın alacağına devredilir
D) Hesap borç kalanı verirse zarar, alacak kalanı verirse kar vardır
E) Gelecek Aylara Ait Gelirler, Hesabın alacağına devredilerek kapatılır.

294.Aşağıdakilerden hangisi, Dönem Karı ve Zararı Hesabının borcuna devredilmez?
A) Menkul kıymet satış zararları Hesabı B) Gelecek Aylara Ait Giderler C) Genel Yönetim Giderleri
D) Satılan Malın Maliyeti E) Komisyon Giderleri

295. Brüt satışları 4.000.000 lira genel yönetim giderleri 800,000.-lira, olağan gelir ve karları 170.000.-lira, satılan malın maliyeti 3.100.000.- lira, olağan gider ve zararları 150.000 lira olan bir işletmenin brüt satış karı kaç liradır?
A) 100.000 B) 120.000 C) 750.000 D) 900.000 E) 1.070.000

296.İşletmenin satışları 100.000.000-, satılan malın maliyeti 65.000.000-, genel yönetim giderleri 12.000.000 ve ayrıca kanunen kabul edilmeyen giderleri 2.000.000 lira ise, vergi matrahı (mali kAR) kaç TL"dir?
A) 100.000.000 B) 77.000.000 c) 25.000.000 D) 23.000.000 E) 21.000.000

297. İşletmenin satışları 120.000.000, satılan malın maliyeti 80,000,000, genel Yönetim giderleri 25.000.000, çeşitli gelirleri 20.000.000-, vergiden muaf gelirleri 2.500.000. ve kanunen kabul edilmeyen giderleri 10.000.000 liradır. Buna göre, işletmenin vergiye tabi (mali) karı kaç TL"dir?
A) 37.500.000 B) 35.000.000 C) 27.500.000 D) 25.000.000 E) 15.000.000

298.Aşağıdakilerden hangisi Ticari Alacaklar grubuna girmez?
A) Alacak Senetleri B) Menkul Kıymetler C) Şüpheli Ticari Alacaklar D) Verilen Depozito ve Teminatlar E) Alıcılar

299.Aşağıdakilerden hangisi Mali Borçlar grubuna girmez?
A) Banka Kredileri
B) Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri
C) Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
D) Tahvil, Anapara Borç Taksitleri
E) Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları

300. Aşağıdakilerden hangisi Varlıklar grubuna dahildir?
A) Alınan Avanslar B) Borç ve Gider Karşılıkları C) Ticari Borçlar  D) İştiraklerden Alacaklar E) Kıdem Tazminatı Karşılığı

301. Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlıktır?
A) Binalar B) Araştırma ve geliştirme giderleri c) Taşıtlar D) Yapılmakta olan yatırımlar E) Yeraltı ve yerüstü düzenleri

302. Aşağıdakilerden hangisi Öz Kaynak grubuna girmez?
A)Sermaye B) Kar Yedekleri C) Bağlı Ortaklıklar D)Geçmiş Yıllar Karları E) Hisse Senedi İhraç Primleri

303.Aşağıdaki hesaplardan hangisi borç kalanı verir?
A) Gelecek Yıllara Ait Giderler Hs. B) Satıcılar Hs. C) Statü Yedekleri Hs. D) Hesaplanan KDV Hs. E) Alacak Senetleri Reeskontu Hs.

304. Aşağıdaki hesaplardan hangisi alacak kalanı verir?
A) Ticari Mallar Hs. B) Personelden Alacaklar Hs. C) Sayım Noksanları Hs. D) Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs. E) Diğer hazır değerler

305.Aşağıdakilerden hangisi Faaliyet Giderleri grubuna dahildir?
A) Araştırma ve geliştirme giderleri B) Reeskont faiz giderleri c) Komisyon giderleri
D) Önceki dönem gider ve zararları E) Satılan hizmet maliyeti

306. Aşağıdaki hesaplardan hangisi alacak kalanı vermez?
A) Borç Senetleri Hs. B) Sermaye Hs. C) Dönem Karı Hs. D) Satıcılar Hs. E) Alacak Senetleri Hs.

307. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Gelir Tablosunu tanımlar?
a. Gelir tablosu işletmenin mal satış karını gösterir.
b. Gelir tablosu işletmenin gelirlerini gösterir.
c. Gelir tablosu işletmenin giderlerini gösterir.
d. Gelir tablosu vergiye matrah olacak,karı gösterir.
e. Gelir tablosu işletmenin bir dönemlik faaliyetleri sonucunu ve bu sonuca nasıl ulaşıldığını sınıflandırarak gösteren tablodur.

308.Gelirlerle ilgili olarak dönem sonunda yapılması gerekli işlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a. Gelirlerin dönem bakımından kontrolü b. Gelirlerin gerçekleşme bakımından kontrolü c. Vergi yasaları açısından kontrol
d. Sayım ve değerleme e. Kayıt hataların düzeltilmesi

309. Aşağıdakilerden hangisi Dönem Karı Veya Zararı Hesabına devredilmez?
a. Faiz Gelirleri b. Konusu Kalmayan Karşılıklar c. Yurtiçi Satışlar d. Kambiyo Karları e. Gelecek Yıllara Ait Gelirler

310. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı bir bilanço hesabıdır.
b. Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı bir gelir tablosu hesabıdır.
c. Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı borç kalanı verir.
d. Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı Dönem Kan veya Zararı Hesabına devredilir.
e. Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı mali karın tespitinde ticari kardan indirilir.

311. İşletmenin dönem içinde Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hs. - Müşavirlik Gelirleri Hs’na kaydettiği 60.000.000 liralık gelirin 20.000.000 liralık kısmının gelecek döneme ait olduğu anlaşılmıştır. Buna göre yapılması gerekli kayıt hangisidir?
a) 31.12.
DİĞER OLAĞAN GELIR V E KARLAR HS. 20.000.000
- Müşavirlik Gelirleri
GELECEK AYLARA AIT GELIRLER HS 20.000.000

b) 31.12.
DIĞ. OLAĞAN GELIR VE KARLAR HS. 40.000.000
- Müşavirlik Gelirleri
GELECEK AYLA RA AIT GELIRLER HS. 40.000.000

c) 31.12.
GELECEK AYLARA AIT GELIRLER HS. 20.000.000

DIĞ. OLAĞAN GEURVE KARLAR HS. 20.000.000
-Müşavirlik Gelirleri

d) 1.12.
GELECEK A YLARA AİT GELİRLER HS. 40.000.000
DiĞ. OLAĞAN GELIR VE KARLAR HS. 40.000.000
- Müşavirlik Gelirleri
e) 31.12_
DIĞ. OLAĞAN GELIR VE KARLAR HS. 20.000.000
-Müşavirlik Gelirleri
DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS. 20.000.000

312. Dönem sonunda yapılan kontrolde, içinde bulunulan döneme ait12.000.000 liralık gelirin, Gelecek Aylara Ait gelirler Hesabında kayıtlı olduğu görülmüştür. Bununla ilgili olarak yapılacak envanter kaydı hangisidir?
a) 31.12.
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLARHS. 12.000.000
GELECEK AYLARA AIT GELIRLER HS. 12.000.000

b) 31.12.
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLARHS. 12.000.000
DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS. 12.000.000

c) 31.12.
GELECEK A YLARA AIT GELIRLER HS. 12.000.000
DIĞ. OLAĞAN GELİR VE KARLAR HS. 12.000.000

d) 31.12.
DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS. 12.000.000
GELECEK AYLARA AIT GELIRLER HS. 12.000.000

e) 31.12.
GELECEK AYLARA AIT GELIRLER HS. 12.000.000
DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS. 12.000.000

313. İşletmenin kiraya vermiş olduğu binasının Aralık ayına ait kira bedelinin henüz tahsil edilmediği belirlenmiştir. Bu durumda borç kaydı yapılması gerekli hesap hangisidir?
a. Diğer Olağan Gelir ve Karlar b. Gelir Tahakkukları c. Diğer Çeşitli Alacaklar
d. Önceki Dönem Gelir ve Karları e. Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Karlar

314. Bir gelirin kaydedilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a. Döneme ait olması b. Tahsil edilmiş olması c. Gerçekleşmiş olması
d. Esas faaliyet konusuna ilişkin olması e. Vergiye tabi olması

315. Vergiye tabi olmayan bir gelir için hangisi doğrudur?
a. Gelir sayılmaz b. Gelir hesapları içinde yer almaz c. Bilanço hesaplarında izlenir
d. Nazım hesaplarında izlenir e. Mali Kar hesaplanırken Ticari Kar"a eklenir

316. Aşağıdakilerden hangisi dönemin Ticari Kar rakamı içinde yer almaz?
a. Vergiye Tabi Olmayan Gelirler b. Gelecek Yıllara Ait Gelirler c. Konusu Kalmayan Karşılıklar d. Yurtdışı Satışlar e. Reeskont Faiz Gelirleri


317. Döneme ait olup, geçmiş dönemde tahsil edilmiş kira geliri, dönem başı bilançosunda hangi adla yer alır?
a. Diğer Olağan Gelir ve Karlar b. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
c. Gelir Tahakkukları d. Önceki Dönem Gelir ve Karları e. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Karlar

318. Aşağıdakilerden hangisi Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilmez?
a. Amortisman Giderleri b. Reeskont Faiz Giderleri c. Gelecek Yıllara Ait Giderler d. Satılan Malın Maliyeti e. Finansman Giderleri

319. Gider Hesapları K/Z Hs"na nasıl devredilir?
a. Gelir tablosu hesapları borçlandırılır, K/Z hesabı alacaklandırılır.
b. Maliyet hesapları alacaklandırılır, K/Z hesabı borçlandırılır.
c. Gelir tablosu hesapları alacaklandırılır, K/Z hesabı borçlandırılır.
d. Yansıtma hesabı alacaklandırılır, K/Z hesabı borçlandırılır.
e. Maliyet Hesapları borçlandırılır, K/Z hesabı alacaklandırılır.

320. Dönem sonunda yapılan kontrolde, döneme ait 10.000.000 TL’lik yönetim giderinin Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı"nda kayıtlı olduğu saptanmıştır. Bununla ilgili olarak yapılacak envanter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a.770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ.HS. 10.000.000
280 GEL. YIL. AİT GID. HS. 10.000.000
b. 280 GEL. YILL. AIT GİDERLER HS. 10,000,000
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS. 10.000.000
c. 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS. 10.000.000
280 GEL. YILLARA AIT GİDERLER HS. 10.000.000
d. 280 GEL. YILL. AİT GİDER. HS. 10.000.000
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 10.000.000
e.632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 10.000.000
280 GEL. YILL. AİT GİDERLER HS. 10.000.000

321. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Bir önceki yıl aktif toplamı 25 Milyar lirayı ve net satışlar toplamı 50 Milyar lirayı aşan ticaret, üretim ve hizmet işletmeleri için 7/A seçeneği zorunludur.
b. Bir önceki yıl aktif toplamı 25 Milyar lirayı ve net satışlar toplamı 50 Milyar lirayı aşan ticaret işletmeleri için 7/A seçeneği zorunlu, diğerleri için isteğe bağlıdır.
c. Bir önceki yıl toplamı 25 Milyar liranın ve net satışlar toplamı 50 Milyar liranın altında kalan üretim, hizmet ve ticaret işletmeleri için 7/B zorunludur.
d. Bir önceki yıl aktif toplamı 25 Milyar liranın ve net satışlar toplamı 50 Milyar liranın altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri için 7/A zorunludur.
e. Ticaret işletmeleri ile bir önceki yıl aktif toplamı 25 Milyar liranın ve net satışlar toplamı 50 Milyar liranın altında kalan üretim ve hizmet işletmelerinden isteyenler 7/B seçeneğini uygularlar.

322. işletmenin Aralık ayına ait elektrik gideri 12.000.000 lira olup, takip eden yılda ödenecektir. 8u durumda yapılacak kayıt hangisidir?
a. 770 GENEL YÖNETİM GIDERLERI H.S. 12.000.000
280 GEL YILLARA AIT GIDERLER HS. 12.000.000

b. 770 GENEL YÖNETIM GİDERLERİ HS. 12.000.000
180 GEL AYLARA AIT GIDERLER HS. 12.000.000
c. 280 GEL. YILLARA AİT GİDER HS. 12.000.000
770 GEN. YÖNETİM GİDERLERİ HS. 12.000.000

d. 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 12.000.000
381 GIDER TAHAKKUKLARI HS. 12.000.000

e. 181 GİDER TAHAKKUKLARI HS. 12.000.000
770 GEN. YÖNETİM GİDERLERİ HS. 12.000.000

323. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. 7/B seçeneğinde giderler büyük defterde çeşitlerine göre bölümlenir?
b. 7/B seçeneğinde giderler gider dağıtım tablosuyla fonksiyonlarına dönüştürülür.
c. 7/A seçeneğinde giderler büyük defterde fonksiyonlarına göre bölümlenir.
d. 7/A seçeneğinde giderler yardımcı defterde çeşitlerine göre izlenir.
e. 7/B seçeneğinde gider dağıtım tablosuna gerek yokken 7/A seçeneğinde zorunludur.

324 Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planında yer alan 7/A
grubu maliyet hesaplarından bir değildir,
A, Genel Yönetim Giderleri b, Satılan mamuller maliyeti c, Araştırma Geliştirme Giderleri
d,Genel Üretim Giderleri e, Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri

325.Giderlerle ilgili olarak dönem sonunda yapılması gerekli işlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a. Dönem bakımından kontrol b.Vergi yasalar bakımından kontrol c.Ödeme bakımından kontrol
d.Gerçekleşme bakımından kontrol e.Kayıt hatalarının düzeltilmesi

326.Yansıtma Hesabı hangi amaçla kullanılır?
a.Dönem giderlerini, Dönem Karı veya Zararı Hesabına devretmek
b.Dönem giderlerini, Gelir Tablosu Hesaplarına yansıtmak
c.Dönem giderlerini Maliyet hesaplarına yansıtmak
d.Maliyet hesaplarını Dönem Kar veya Zararı hesabına yansıtmak
e. Gelir tablosu hesaplarını kapatmak

327. 7/B seçeneğinde öngörülen gider dağıtım tablosunun işlevi nedir?
a.Gider çeşitlerini fonksiyonlarına dönüştürmek b.Giderlerin ayrıntılı bir gösterimini sunmak
c.Fonksiyonel giderleri, çeşitlerine,ayırmak d.Yasal olmayan giderleri belirlemek e Dönemin toplam giderlerini aylara dağıtmak
328. Aşağıdakilerden hangisi Aktifi Düzenleyici bir hesap değildir?
a. Şüpheli alacak karşılığı b. Geçmiş yıl zararları c. Değer düşüklüğü karşılıkları
d. Birikmiş amortismanlar e. Alacak senetleri reeskontu

329. Aşağıdakilerden hangisi Pasif Düzenleyici hesaptır?
a. Birikmiş amortismanlar b. Şüpheli alacaklar c. Yeniden değerleme artışları d. Gider tahakkukları e. Ödenmemiş sermaye
330. Vergi karına ulaşmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?
a. Kanunen kabul edilmeyen giderler Ticari Kara ilave edilir.
b. Vergiye tabi olmayan gelirler Ticari Kara ilave edilir
c. Fazla değerlenen varlıklar Ticari Kardan indirilir
d. Vergiye tabi olmayan gelirler Ticari Kardan indirilir.
e. Eksik değerlenen varlıklar Ticari Kara ilave edilir.

331. (A) işletmesine ait aşağıdaki bilgilere göre, dönem karı ya da zararı kaç TL"dir?
. Dönem başı varlıkları 200.000.000 TL . Dönem başı borçları 50.000.000 TL . Dönem sonu varlıkları 350.000.000 TL
. Dönem sonu borçları 75.000.000 TL

a. 150.000.000 TL Kar b. 275.000.000 TL Kar c. 25.000.000 TL Zarar d. 125.000.000 TL Kar e. 175.000.000 TL Kar

332 (B) İşletmesine ait aşağıdaki bilgilerden yararlanarak bulunacak dönem karı veya zararı kaç TL"dir?
. Kasa 50.000.000 TL
. T.Mallar 225.000.000 TL
. Gelirler 120.000.000 TL
. Giderler 80.000.000 TL

a. 215.000.000 TL Kar b. 150.000.000 TL Kar c. 90.000.000 TL Kar d. 200.000.000 TL Zarar e. 40.000.000 TL Kar

333. Bir hesabın kapatılması hangi anlama gelir?
a. KAR-Zarar Hesabına devredilmesi b. Kalan vermemesi c.Alacak kalanı vermesi d. Borç kalanı vermesi e. Kesin mizanda yer almaması

334. Bilançonun ayniyeti aşağıdakilerden hangi anlama gelir?
a: Dönemler arası tutarlılık b. Düzenleniş biçiminde tek düzenlilik c. Verilerin gerçekliği d. Anlaşılır olması e. Ayrıntılı olması

335. Aşağıdaki hesaplardan hangisi, kalan kadar borç kaydı yapılarak kapatılır? .
a. Sermaye Hesabı b. Kasa Hesabı c. Demirbaşlar Hesabı d. Ödenmemiş Sermaye Hesabı e. Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

336. Hesaplar ne zaman kapatılır?
a.Kesin mizan düzenlendikten sonra b. Genel geçici mizandan sonra
c.Sayım ve değerleme yapıldıktan sonra d.Muhasebe dışı envanterden sonra
e.Hesap mutabakatından sonra.

337. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a.Bilanço kesin mizan kalanlarından yararlanılarak düzenlenir.
b.Varlıklar en likit varlıktan en az likit olana doğru düzenlenir;
c. Bilançonun pasifi, donen varlıklar ve duran varlıklar olmak üzere iki,ana gruba ayrılır.
d.Kaynaklar; kısa vadeli yabancı kaynaklar. uzun vadeli yabancı kaynaklar ve ÖZ kaynaklar gruplarından oluşur.
e.Aktifi düzenleyici hesaplar, bilançonun aktifinde ilgili kalemden indirim olarak gösterilir.

338. 31.12.19..
SATICILAR HS
BORÇ SENETLERİ HS
SERMAYE
KASA HS.
BANKA KREDILERI HS.
Yukarıda verilen kapanış maddesinde hangi hesap yanlış tarafta kullanılmıştır? .
a. Satıcılar b. Borç Senetleri c. Kasa d.Banka Kredileri e. Sermaye

339 Aşağıdaki hesaplardan hangisi yardımcı hesap niteliğindedir.
A, Alıcılar b, Yasal Yedekler c.borçlar d, Ticari mallar e. ………. bankası

340 . Sürekli envanter yönteminde her mal türü için kullanılan stok kartı hangi hesaplarla ilgilidir.
A,satışlar hesabı b.Satıştan iadeler c,satış ıskontoları d.ticari mallar hesabı e.Ticari mallalar ile satılan ticari mallar maliyeti

341. Dönem başı ya da açılış bilançosuna dayanarak günlük deftere yapılan kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A. Açılış kaydı b Kapanış kaydı c. Genel Kurul d. Envanter çıkarma e. Envanter yapma

342. Aşağıdaki hesaplardan hangisi "düzenleyici hesap" olarak kullanılır?
a Alacak senetleri hesabı b. Sermaye hesabı c. Alınan çekler d Borç senetleri e Borç senetleri reeskontu

343. Aşağıdakilerden hangisi stok değerleme yöntemlerinden biri değildir?
a. Hareketli ortalama maliyet yöntemi b Asal (direkt) maliyet yöntemi
c Son giren ilk çıkar yöntemi d. Ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi e. İlk giren ilk çıkar yöntemi

344. Kullanılacak tüm hesapların sistemli ve gruplandırılmış bir şekilde yer verildiği liste aşağıdakilerden hangisidir?
a Geçici mizan b Envanter cetvelleri c. Bilanço d Hesap planı e. Büyük defter

345. Uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan menkul kıymetlerle. paraya dönüşme niteliğini kaybetmiş uzun vadeli menkul kıymetler Tekdüzen Muhasebe Planında hangi grupta izlenir?
a. Menkul Kıymetler b. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar c. Mali Duran Varlıklar d. Mali Borçlar e. Özkaynaklar

346. Giderlerle ilgili olarak dönem sonunda yapılması gerekli işlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a Gerçekleşme bakımından kontrol b. Kayıt hatalarının düzeltilmesi
c. Dönem bakımından kontrol d. Vergi yasaları bakımından kontrol
e Ödeme bakımından kontrol

347. 7/B seçeneğinde öngörülen gider dağıtım tablosunun işlevi nedir?
a Fonksiyon giderlerini, çeşitlerine dönüştürmek
b. Yasal olmayan giderleri belirlemek
c. Dönemin toplam giderlerini aylara dağıtmak
d Gider çeşitlerini fonksiyonlarına dönüştürmek
e Giderlerin ayrıntılı bir gösterimini sunmak

348. Aşağıdakilerden hangisi "Muhasebe sistemi uygulama genel tebliği" ile düzenleme yapılan konulardan biri değildir?
a. Muhasebenin temel kavramları b. Muhasebe politikalarının açıklanması
c. Maliyet giderlerinin dağıtımı d. Mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması
e. Tekdüzen hesap çerçevesi .

349. İşletme ortakları tarafından konulan sermayenin devam ettirilmesi bilanço ilkelerinden hangisinin gereğidir?
a. Gelir tablosuna ilişkin ilkeler b. Yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler
c. Varlıklara ilişkin ilkeler d. Özkaynaklara ilişkin ilkeler
e. Muhasebe temel kavramları

350.Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabı değildir?
a. Geçmiş yıllar karları b. Ödenmemiş sermaye c. Sermaye d. Dönem karı veya zararı e. Dönem net karı

351 Aşağıdaki işlemlerden hangisi bilançonun hem aktif. hem pasif toplamlarını azaltır?
a. Amortisman ayrılması b. Alacakların tahsili c. Borçların ödenmesi d. Kredili mal satışı e. Sermaye taahhüdü

352. Mayıs 2002 tarihinde, genel ihtiyaçlarda kullanılmak üzere 30 Milyar TL"ye bir binek otomobil satın alınmıştır. Otomobil için 2 Milyar TL "yenileme fonu" bulunmaktadır. Binek otomobil için aynı yıl %20 normal amortisman oranı üzerinden "Azalan kalanlar" (bakiyeler) yönteme göre amortisman ayrıldığında 2002 yılında amortisman gideri yazılacak tutar aşağıdakilerden hangisidir?
a.8.500.000.000 TL b. 8.000.000.000 TL c. 7.800.000.000 TL d. 6.000.000.000 TL e. 5.440.000.000 TL

353. "Muhasebe genel tebliğine" göre aşağıdaki kurumlardan hangisi bilanço esasına göre defter tutmakla birlikte faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniği kullanabilir?
a. İktisadi devlet teşekkülleri b. Sermaye şirketleri c. 1. Sınıf tüccarlar d. Özel finans kurumları e. Şahıs şirketleri

354. Vergiye tabi olmayan bir gelir için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Nazım hesaplarda izlenir b. Malı kar hesaplanırken ticari kara eklenir c. Gelir sayılmaz d. Gelir hesapları içinde yer almaz
e. Bilanço hesaplarında izlenir

355.Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir?
a. Özün önceliği b. Tahakkuk esası c. Maliyet esası d. Tam açıklama e. önemlilik

356.
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
642 Faiz GELİRLERİ
671 ÖNCEKİ DÖN. GELİR VE KARLARI
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
/
Yukarıdaki kayıtla yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a. Satışlar dönem sonucuna aktarılmıştır
b. Satışların maliyeti dönem sonucuna aktarılmıştır
c. Gelir ve gider hesapları kapatılmıştır
d. Gelirler Donem Kar / Zarar hesabına aktarılmıştır
e. İşletmenin dönem karı saptanmıştır
357. Aşağıdaki hesaplardan hangisi işletmenin ana faaliyet konusuna giren mal hizmet satışlarının kaydedildiği gelir hesabıdır?
a. Satış indirimleri b. Satış iadeleri c. Yurtiçi satışlar
d. Menkul kıymet satış karları e. Diğer olağan gelir ve karlar

358. Aşağıdakilerden hangisi "Anonim / Limited" şirketlerin ortak özelliklerinden değildir?
a. Limited şirketlerin kuruluşu için en az sermaye tutarına uyulmalıdır
b. Anonim şirket kurulurken Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınır
c. Limited şirketlerde ortakların sorumluluğu sermaye payları ile sınırlıdır
d. Anonim şirketler tahvil çıkarabilir
e. Limited şirketlerin karı "kurum kazancı" sayılır

359.Aşağıdakilerden hangisi, Tekdüzen Hesap Planı"nda yer alan 7/ A grubu maliyet hesaplarından biri değildir?
a. Genel Yönetim Giderleri
b. Satılan Mamuller Maliyeti
c. Araştırma ve Geliştirme Giderleri d. Genel Üretim Giderleri
e. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

360. Aşağıdakilerden hangisi özkaynak hesaplarından biri değildir?
a. Hisse Senetleri İhraç Primleri b. Özel Fonlar c. Maliyet Artış Fonu d. Hisse Senedi İptal Kararları e. Hisse Senetleri

361. I- Ticari Alacaklar II - Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
III. Diğer Alacaklar IV- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
Yukarıdaki hesap gruplarından hangileri hem dönen varlık. hem de duran varlık grupları içinde yer alır?
a. II ve IV b. I ve II c. I ve III d. II ve III e. III ve IV


362. Finansal tablolarını "yıllık düzenleven" bir işletme. kiraladığı bina için 01.09.2000 tarihinde iki yıllık kira bedeli olarak 300.000.000.000 TL ödemede bulunmuştur. Ödenen kira tutarının ödeme tarihindeki kaydında, aşağıdaki hesaplardan hangisi doğru kullanılmıştır?
a. Genel Yönetim Giderleri hesabının borcuna 300.000.000 TL
b. Genel Yönetim Giderleri hesabının borcuna 105.000.000 TL
c. Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabının borcuna 250.000.000 TL
d. Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabının alacağına 105.000.000 TL
e. Gelecek Aylara Ait Giderler hesabının borcuna 105.000.000 TL

363. Bir Anonim Şirket, sermayesini 40.000.000.000 TL artırmaya karar vermiş ve hisse senetlerini bir banka aracılığı ile borsada oluşan fiyatlar üzerinden 50.000.000.000 TL" ye satmıştır. Satış sırasında ortaya çıkan fark, hangi hesaba ve ne şekilde kaydedilmelidir?
a. Hisse Senetleri Ihraç Primleri hesabına alacak
b. Menkul Kıymet Satış Karları hesabına borç
c. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar hesabına alacak
d. Menkul Kıymet Satış Karları hesabına alacak
e. Hisse Senetleri Ihraç Primleri hesabına borç

364 Işletme, 1999 yılında 400.000.000 TL"ye satın aldığı demirbaşın amortismanlarını azalan kalanlar (bakiyeler) yöntemi ile yasal üst sınırdan hesaplamaktadır. 1999 ve 2000 yıllarına ilişkin yeniden değerleme oranları sırasıyla %60 ve %70 olup, demirbaş yenileme-.amacıyla 2001 yılında 150.000.000 TL" ye çek karşılığında satılmıştır.
. Bu bilgilere göre 31.12.2000 tarihinde yapılacak kayıtla Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları hesabına ne şekilde ve kaç TL kayıt yapılır?
a. Hesabın alacağına 268.800.000 TL
b. Hesabın borcuna 168.000.000 TL
c. Hesabın borcuna 144.000.000 TL
d. Hesabın alacağına 144.000.000 TL
e. Hesabın alacağına 168.000.000 TL
365. Yukarıdaki bilgilere göre, 2001 yılı başında demirbaşın net değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a. 268.800.000 b.408.000.000 c.76.800.000
d. 240.000.000 e.244.800.000

366. Yukarıdaki bilgilere göre, demirbaşın satışı ile ilgili olarak yapılan kayıtta aşağıdaki hesaplamalardan hangisi doğru kullanılmıştır?
a. Birikmiş Amortismanlar hesabı alacaklı 272.000.000 TL
b. Birikmiş Amortismanlar hesabı borçlu 272.000.000 TL
c. Alınan Çekler hesabı alacaklı 150.000.000 TL
d. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları hesabı borçlu 168.000.000 TL
e. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları hesabı alacaklı 168.000.000 TL

367. Yukarıdaki bilgilere göre, demirbaşın satışı ile ilgili ortaya çıkan satış karı kaç TL"dir? Hangi hesaba ne şekilde kayıt edilir?
a. Özel Fonlar Hesabının alacaklı tarafına 73.000.000 TL
b. Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabının borcuna 186.000.000 TL
c. Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabının borcuna 73.200.000 TL
d. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabının alacağına 168.000.000TL
e. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabının alacağına 73.200.000 TL

368. Birim fiyatı 25.000 TL olan hisse senetlerinden 80.000 adet satın alınmış, bir süre sonra 20.000 adet hisse senedi 480.000.000 TL" ye satılmıştır. Bu işlem, hangi hesaba ne şekilde ve kaç TL olarak kaydedilir?
a. Hisse Senetleri hesabına alacak 460.000.000 TL
b. Hisse Senetleri hesabına borç 20.000.000 TL
c. Menkul Kıymet Satış Karları hesabına borç 20.000.000 TL
d. Menkul Kıymet Satış Zararları hesabına borç 20.000.000 TL
e. Hisse Senetleri hesabına alacak : 480.000.000 TL

369. Servis hizmeti veren bir işletme, 01.04.2000 tarihinde bir yıllık sözleşme karşılığı olarak %18 KDV hariç 2.808.000.000 TL tahsil etmiştir. Bu işlem, hangi hesaba. ne şekilde ve kaç TL olarak kayıt edilir?
a. Yurtiçi Satışlar hesabına alacak 2.808.000.000 TL
b. Yurtiçi Satışlar hesabına alacak; 3.285.360.000 TL
c. Hesaplanan KDV hesabına alacak 477.360.000 TL
d. Hesaplanan KDV hesabına alacak 418.000.000 TL
e. Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabına alacak 2.808.000.000 TL
İşletme 01.08.2002 tarihinde bankada 100.000.000.000 TL tutarında bir yıl vadeli hesap açtırmıştır. Hesaba uygulanan faiz oranı %45"tir (Vergi dikkate alınmayacak).

370. Yukarıdaki bilgilere göre işletme 31.12.2002 tarihinde hangi hesaba ne şekilde ve kaç TL kayıt yapar?
a. Faiz Gelirleri hesabına alacak 22.500.000.000 TL
b. Bankalar hesabına borç 18.750.000.000 TL
c. Faiz Gelirleri hesabına borç 22.500.000.000 TL
d. Gelir Tahakkukları hesabına borç 18.750.000.000 TL
e. Gelir Tahakkukları hesabına alacak 18.750.000.000 TL

371 Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin vade bitiminde vadeyi yenilemesi halinde bu işlem hangi hesaba ne şekilde ve kaç TL kaydedilir?
a. Gelir Tahakkukları hesabına alacak 22.500.000.000 TL
b. Faiz Gelirleri hesabına borç 3.750.000.000 TL
c. Faiz Gelirleri hesabına alacak 45.000.000.000 TL
d. Bankalar hesabına borç 45.000.000.000 TL
e. Bankalar hesabına alacak 18.750.000.000 TL

372 .24.07.2002 tarihinde, depoladığı ilk maddeler nedeniyle işletme aleyhine açılan tazminat davası yıl sonuna kadar sonuçlanmadığında, işletme bu olayı hangi hesapta ve ne şekilde izler?
a. Genel üretim Giderleri hesabının borcunda
b. Genel Yönetim Giderleri hesabının borcunda
c. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları hesabının alacağında
d. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabının alacağında
e. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları hesabının borcunda
373. Düzenlenen bilançolarda "diğer" başlığı altında yer alan bir kalem tutarının, ait olduğu grubun toplam tutarından % kaçını aşması halinde, bu kalem ayrı bir başlık altında gösterilir?
a. %10 b. %15 c. %20 d. %40 e. %50

374. 31.12.1999
GENEL ÜRETIM GIDERLERI 100
MALIYET GIDERLERI KARŞILIĞI 100 /
Yukarıdaki kayıt hangi nedenle yapılmıştır?
a. Üretim giderlerinin maliyete yüklenmesi
b. Üretim giderleri için karşılık ayrılması
c. Fazla ödenen gider faturasına karşılık ayrılması
d. Ödenen gider faturasının kayda alınması
e. Tahmini gider tutarının tahakkuku

375. Kollektif şirketin ortaklarından biri sermaye artırımıyla ilgili, ortağı olduğu bir diğer işletme aktifınde kayıtlı değeri 20.000.000.000 TL, birikmiş amortismanı 5.000.000.000 TL olan taşıtı bilanço değeri üzerinden devretmiştir.
Bu olay Kollektif şirketin bilançosunu nasıl etkiler?
a. Aktifte taşıtlar 20.000.000.000 TL, pasifte birikmiş amortismanlar 5.000.000.000 TL, sermaye 15.000.000.000 TL artar
b. Aktifte taşıtlar 20.000.000.000 TL, birikmiş amortismanlar 5.000.000.000 TL,
pasifte sermaye 25.000.000.000 TL artar
c. Aktifte taşıtlar 15.000.000.000 TL, pasifte sermeye 15.000.000.000 TL artar
d. Aktifte taşıtlar 20.000.000.000 TL pasifte sermaye 20.000.000.000 TL artar
e. Aktifte taşıtlar 25.000.000.000 TL, pasifte birikmiş amortismanlar 5.000.000.000 TL sermaye 20.000.000.000 TL artar

376. Yeni ortak (A), şirkete kabulünden sonra oluşan sermayenin 1/5"irıe sahip olmak koşuluyla 9.000.000.000 TL ödenmiştir. Şirketin ortak (A)"yı kabulünden önceki sermayesi 27.000.000.000 TL olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Ortağın şirkete ödediği prim 7.200.000.000 TL
b. Şirketin ortağa tanıdığı prim 1.800.000.000 TL
c. Şirketin ortağa tanıdığı prim 3.600.000.000 TL
d. Ortağın şirkete ödediği prim 1.800.000.000 TL
e. Ortağın şirkete ödediği prim 3.600.000.000 TL

377 .Kollektif şirket ortaklarından biri, 10.000.000.000 TL tutarındaki sermaye taahhüdüne karşılık 8.000.000.000 TL değerindeki ticari malını şirkete devretmiş, kalan borcunu üç ay içinde ödeyeceğini belirtmiştir. Bu işleme ilişkin günlük (yevmiye) defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a. TİCARI MALLAR 8.000.000.000
ORTAKLARDAN ALACAKLAR 2.000.000.000
SERMAYE 10.000:000.000
b. TİCARI MALLAR 8.000.000.000
ORTAKLARDAN ALACAKLAR 2.000.000.000
ÖDENMEMİŞ SERMAYE 10.000.000.000
c. TİCARI MALLAR 8.000.000.000
ORTAKLARA BORÇLAR 2.000.000.000
SERMAYE 10.000.000.000
d.TİCARI MALLAR 8.000.000.000
ÖDENMEMİŞ SERMAYE 8.000.000.000
e.TİCARI MALLAR 8.000.000.000
SERMAYE 8.000.000.000

378. Bir Kollektif Şirkette ortak (A)"nın sermaye payı 12.000.000 TL, ortak (B)"nin sermaye payı ise 18.000.000 TL"dir. Şirket 2000 yılında 14.500.000 TL kar etmiştir. Ana sözleşmeye göre kar dağıtımı, önce ortakların sermayelerine %10 faiz hesaplanması, kalan karın ortaklara eşit oavlaştırılması yoluyla yapılacaktır.
Ortakların kar payları ile bunların kaydedileceği hesaplar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Ortaklara Borçlar HS/ borcunda, Ortak (A) 7.250.000 TL, Ortak (B) 7.250.000 TL,
b. Ortaklara Borçlar HS/ borcunda, Ortak (A) 6.050.000 TL, Ortak (B) 5.450.000 TL,
c. Ortaklara Borçlar HS/ alacağında, Ortak (A) 6.950.000 TL, Ortak (B) 7.550.000 TL,
d. Ortaklara Borçlar HS/alacağında, Ortak (A) 6.050.000 TL, Ortak (B) 5.450.000 TL,
e. Ortaklara Borçlar HS/alacağında, Ortak (A) 7.250.000 TL, Ortak (B) 7.250.000 TL,

379. İşletme tarafından edinilen ticari mal ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesi aşamasında bunların "maliyet bedeli" kayıtlamaya esas alınır. Bu muhasebe kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Parayla ölçülme kavramı b. Dönemsellik kavramı  c. Önemlilik kavramı d. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı
e. Maliyet esası kavramı

380. 200.000.000 TL + %18 KDV ile peşin ticari mal alınmış, alınan mal bedeli KDV dahil tutar üzerinden yanlışlıkla (153) hesap yerine 321 BORÇ SENETLERI hesabının borcuna kayıt edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. 153 TİCARİ MALLAR Borçlu 236.000.000; 100 KASA alacaklı 236.000.000
b.321 BORÇ SENETLERI Borçlu 206.000.000; 100 KASA alacaklı 200.000.000
c. 321 BORÇ SENETLERI Borçlu 236.000.000; 100 KASA alacaklı 236.000.000
d. 153 TİCARİ MALLAR Borçlu 236.000.000; 321 BORÇ SENETLERI 236.000.000 Alacaklı
e. 153 TİCARİ MALLAR Borçlu 200.000.000; 321 BORÇ SENETLERI 236.000.000Alacaklı .

381. İki ortaklı bir Limited Şirkette, ortaklar paylarına düşen 5.000.000.000 TL karı sermayelerine ilave etmişlerdir. Yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
a. 30.04.2002
570 GEÇMIŞ YILLAR KARLARI 5.000.000.000
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) 5.000.000.000
b. 30.04.2002
590 DÖNEM NET KARI 5.000.000.000
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) 5.000.000.000
c. 30.04.2002
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 5.000.000.000
500 SERMAYE 5.000.000.000
d. 30.04.2002
590 DÖNEM NET KARI 5.000.000.000
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 5.000.000.000
e. 30.04.2002
500 SERMAYE 5.000.000.000
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 5.000.000.000

382. Stok kullanımında "Son giren ilk çıkar" LIFO yöntemini uygulamakta olan bir işletmede Mart 2002 döneminde "A" Ticari malının hareketleri stok kartları üzerinden aşağıdaki gibidir: (000.TL)
10 Mart Alış 50 Adet 100.000 TL 5.000.000 TL
15 Mart Alış 100 Adet 120.000 TL 12.000.000 TL
20 Mart Satış 110 Adet -------------
31 Mart 2002 tarihi itibariyle eldeki stok maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
a. 4.700.000.000 TL b. 4.500.000.000 TL c. 4.000.000.000 TL
d. 5.200.000.000 TL e. 5.000.000.000 TL

383. Aşağıdakilerden hangisi "Yasal Yedekler" arasında yer alır?
a. İsteğe Bağlı Yedekler b. Olağandışı Yedekler c. Statü Yedekleri d. Ana sözleşme Yedekleri e. ii. Tertip Yedekler

384. TTK"na göre; I.Tertip Yedek Akçenin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dönem Karı - Geçmiş yıllar zararları x % 5
b. Dönem Karı - Kurumlar vergisi x % 5
c. Dönem Karı - (Vergiler ve fon payı) x % 5
d. Dönem Karı - Gelir vergisi x % 10
e. Dönem Karı - Geçmiş yıllar zararları x % 10

385. TTK"na göre; II.Tertip Yedek Akçenin hesaplaması aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kayıtlı sermayenin %5"ini aşan kar dağıtımları üzerinden % 10 oranında
b. Ödenmiş sermayenin %5"ini aşan kar dağıtımları üzerinden % 10 oranında
c. Ödenmemiş sermayenin %5"ini aşan kar dağıtımları üzerinden %10 oranında
d. Dönem Karının %5"ini aşan kar dağıtımları üzerinden %10 oranında
e. Kar dağıtımlarının tamamı üzerinden %10 oranında

386. Aşağıdakilerden hangisi "Stok Maliyet Yöntemlerinden" biri değildir?
a. İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) b. Son Giren İlk Çıkar (LIFO) . c. Dönemsel Ortalama Maliyet d. Ağırlıklı Ortalama Maliyet  e. Emsal Maliyeti

387. Aşağıdaki hesaplardan hangisi" Gelir Tablosu" hesaplarındandır?
a. Ticari Mallar b. Gelecek Aylara Ait Giderler c. Gelir Tahakkukları d. Konusu Kalmayan Karşılıklar  e. Sayım Ve Tesellüm Noksanları

388. Aşağıdakilerden hangisi" Gelir Tablosu İlkelerinden" biri değildir?
a. Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve karlar "gerçekleşmiş" gibi gösterilmemelidir
b. Belli bir dönemin satışları. aynı dönemin maliyetleri ile karşılaştırılmalıdır
c. Tutarı saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmamalıdır
d. Karşılıklar işletmenin karını keyfi olarak azaltmak amacıyla kullanılmamalıdır
e. Duran varlıklar için uygun amortisman ayrılır

389. Aşağıdakilerden hangisi" Bilanço İlkelerinden" biri değildir?
a. Gelecek dönemlere ilişkin giderlerle, tahakkuk etmiş gelirler ayrı izlenmelidirler
b. Alacak Senetleri bilanço gününde gerçeğe yakın değerleriyle gösterilirler
c. Tutarı saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz
d. Verilen rehin ve ipotekler vb. unsurların dipnotlarda açıklanması gerekir
e. Duran varlıklar için uygun amortisman ayrılır

390. Aşağıdakilerden hangisi "Parasal Pasifler" içinde yer almaz?
a. Banka kredileri b. Alınan sipariş avansları c. Gelecek aylara ait gelirler d. Alınan depozito ve teminatlar e. Diğer mali borçlar

391. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Aktif nitelikli değildir? .
a. Verilen.çekler ve ödeme emirleri (-) b. Alacak senetleri reeskontu (-) c. Gelecek aylara ait giderler d. Ödenmemiş sermaye (-)
e. Gelir tahakkukları

392. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Pasif nitelikli değildir?
a. Alınan sipariş avansları b.Gelir tahakkukları c. Gelecek aylara ait gelirler d. Geçmiş yıllar zararları (-) e. Gider tahakkukları.

393. Sürekli sermaye (devamlı sermaye) hesaplanmasında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Devamlı Sermaye = Pasif Toplam (-) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
b. Devamlı Sermaye = Aktif Toplam (-) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
c. Devamlı Sermaye = Pasif Toplam (-) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
d. Devamlı Sermaye = Aktif Toplam (-) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
e. Devamlı Sermaye = Pasif Toplam (-) Öz kaynaklar
394. Aşağıdakilerden hangisi 190 DEVIR KDV hesabının niteliğine uymaktadır?
a. Mal ve hizmet nedeniyle ödenen KDV hesabın borcuna aktarılır
b. Hasılat KDV hesabın alacağına aktarılır
c. Gelecek aylalara devir eden KDV hesabın borcuna kayıt edilir
d. Gelecek aylalara devir eden KDV hesabın alacağına aktarılır
e. Hesabın borç kalanı "Ödenecek KDV"yi gösterir

395. Kısa Vadeli Alacak Senetleri için ayrılan 2.000.000.000 TL Reeskont işleminin dönem sonundaki kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 31.12.2002
657 REESKONT FAİZ GIDERLERI (-) 2.000.000.000
122 ALACAK SENETLERI REESKONTU (-)2.000.000.000
b. 31.12.2002"
657 REESKONT FAİZ GIDERLERI (-) 2.000.000.000
222 ALACAK SENETLERI REESKONTU (-)2.000.000.000
c. 31. 12.2002
647 REESKONT FAİZ GELIRLERI 2.000.000.000
122 ALACAK SENETLERI REESKONTU (-)2.000.000.000
d. 31.12.2002
122 ALACAK SENETLERI REESKONTU (-) 2.000.000.000j
. 647 REESKONT FAİZ GELRLERI(-) 2.000.000.000 i
e. 31.12.2002
654 KARŞILIK GIDERLERI 2.000.000.000
122 ALACAK SENETLERI REESKONTU (-)2.000.000.000

396. Kısa Vadeli Alacak senetleri için 2002 yılında ayrılan 2.000.000.000 TL Reeskont tutarının izleyen yılbaşındaki kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 01.01.2003
122 ALACAK SENETLERI REESKONTU (-) 2.000.000.000
657 REESKONT FAİZ GIDERLERI (-) 2.000.000.000
b. 01.01.2003
222 ALACAK SENETLERI REESKONTU (-) 2.000.000.000
657 REESKONT FAI4 GİDERLERİ (-) 2.000.000.000
c. 01.01.2003
122 ALACAK SENETLERI REESKONTU (-) 2.000.000.000
647 REESKONT FAİZ GELIRLERI 2.000.000.000
d. 01.01.2003
222 ALACAK SENETLERI REESKONTU (-) 2.000.000.000
647 REESKONT FAİZ GELIRLERI 2.000.000.000
e. 01.01.2003
654 KARŞILIK GIDERLERI (-) 2.000.000.000
122 ALACAK SENETLERI REESKONTU (-) 2.000.000.000
397. Kısa Vadeli Borç Senetleri için 2002 yılında ayrılan 3.000.000.000 TL Reeskont tutarının izleyen yılbaşındaki kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 01.01.2003
422 BORÇ SENETLERI REESKONTU (-) . 3.000.000.000
657 REESKONT FAİZ GIDERLERI (-) 3.000.000.000
b. 01.01.2003
657 REESKONT FAİZ GIDERLERI (-) 3.000.000.000
322 BORÇ SENETLERI REESKONTU (-) 3.000.000.000
c. 01.01.2003
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ. 3.000.000.000
322 BORÇ SENETLERI REESKONTU (-) 3.000.000.000
d. 01.11.2003
322 BORÇ SENETLERI REESKONTU (-) 3.000.000.000
657 REESKONT FAİZ GIDERLERI (-) 3.000.000.000
e. 01.11.2003
654 KARŞILIK GIDERLERI (-) 3.000.000.000
322 BORÇ SENETLERI REESKONTU (-) 3.000.000.000 /

398. 40.000.000.000 TL sermaye ile ani şekilde kurulan AŞ" nin ortakları taahhüt ettikleri sermayenin %20"sini bir bankaya yatırmaları gerekiyor. Bu para bankaya yatırıldığında şirketin yapacağı muhasebe kaydı hangisidir?
a. 30.04.2002
102 BANKALAR 8.000.000.000
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) 8.000.000.000
b. 30.04.2002
102 BANKALAR 8.000.000.000
500 SERMAYE 8.000.000.000
c. 30.04.2002
501 ÖDENMEMIŞ SERMAYE (-)
500 SERMAYE
d. 31. 12.2002
500 SERMAYE(-) 8.000.000.000
331 ORTAKLARDAN ALACAKLAR (-) 8.000.000.000
31.12.2002
e. 100 KASA8.000.000.000
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) 8.000.000.000

399. Bir AŞ. 3.000.000.000 TL sermaye artışı yapmış, sermaye artışını öz kaynaklarından karşılamıştır. İşlemin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 30.04.2002
570 GEÇMIŞ YILLAR KARLARI 3.000.000.000
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) 3.000.000.000
b. 30.04.2002
102 BANKALAR 3.000.000.000
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) 3.000.000.000
c. 30.04.2002

Linkback: http://www.forumstajer.com/finansal-muhasebe-deneme-5-t69.0.html

sonsuz_sevdam

 • Acemi Üye
 • *
 • İleti: 8
Ynt: FİNANSAL MUHASEBE DENEME 5
« Yanıtla #1 : 25 Temmuz 2011, 19:16:26 »
ellerinize sağlık cevapları yokmu bunların
 ::)

bercem13

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1
Ynt: FİNANSAL MUHASEBE DENEME 5
« Yanıtla #2 : 04 Ekim 2011, 17:09:35 »
SORULAR İYİ HOŞTA CEVAPLAR PEKİ?

achilles

 • Altın Üye
 • ****
 • İleti: 5352
 • Cinsiyet: Bay
 • Başarılarını gizlemek en büyük başarıdır.
Ynt: FİNANSAL MUHASEBE DENEME 5
« Yanıtla #3 : 04 Ekim 2011, 18:23:04 »
Buyrun arkadaşlar cevaplar bu arada bu sorular 2008 de yüklenmiş

CEVAPLAR 
217.D) Özel Maliyetler Hesabı
218.E) İtfa
219. d. 5
220. B) %20
221. D) Kısa vadeli yabancı kaynaklar
¬222.C) Kısa Vadeli Borçlar
223.b. İtibari Değer ile
224B) Banka Kredisi
225.c) Hesap vaziyeti
226.E) Açık kredi
227. A) Teminat mektubu
228. D) Açık kredi
229. B) 120.000,000-
230 C)
231. E) Nazım Hesaplarda
232.B) Bankaların gönderdikleri hesap özetleri
233. E) İlgili yardımcı defter
234.D) Finansman Giderleri hesabı borçlu / Banka Kredileri Hesabı alacaklı
235. b. Borçlu cari hesaptan çekilenler
236. a. Bankaya olan borcu
237. d. Kullanılan para bankaya aittir ve işletmeye faiz yükü getirir
238. E
239. c. Bankaya olan borcu arttırır
240E) Banka kredileri hesabına tahakkuk ettirilen faizin kaydedilmesi
241. A) Banka Kredileri Hs. - (B) Bankası b.c/h.
242.A) Banka Kredileri Hesabı
243. e. Satıcıların adreslerini ve yıllık satış miktarlarını içeren listelerin düzenlenmesi
244. d
245.B) Ticari borçlar azalır
246¬. E) Peşin değeri
247.c) Mukayyet değer
248.c. Tasarruf Değeri
249. c.

250. A) Anonim Şirket
251. A) Finansman Giderleri Hesabının borcuna kaydedilir.
252.D) Satıcılar H.
253. A) Satıcılar Hesabının yardımcı hesabı
254. c
255.C) Ticari Mal H. borçlu - Borç Senetleri H. alacaklı
256.¬¬E) 45.000.000.¬
257. A) Senetsiz borç için borç senedi verilmiştir
258. D) Alınan Sipariş Avanslar H. borçlu - Yurt içi satışlar
259. A) Alınan Depozito ve Teminatlar H.borçlu - Kasa H. alacaklı
260.B) Ödenecek Ücretler H.
261.E) 5.000.000.-liradır.
262.A)
263.C)
264. E) Genel Yönetim Giderleri Hs.
265.B) Birikmiş Amortismanlar
266. A) Ödenmiş Sermaye
267.B) Şirketlerde sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi
268.E) Hisse senedi ihraç primleri
269.D) Hisse senedi ihraç primleri
270. B) Şerefiye
271. c) 6.000.000.- lira
272. A) Yasal yedekler
273.D) Kar
274. e. Özel maliyet
275.b. Dönem Karı veya Zararı
276. c. Ödenmiş sermaye, esas sermaye ile ödenmemiş sermayenin farkıdır
277. d. Hisse senedi ihraç primleri
278. a. Sermaye itfa fonu
279. e. Yedek ayırmak, sadece sermaye şirketleri için söz konusudur.
280.c. Statü yedekleri
281.b. Bir gelir tablosu (sonuç) hesabıdır
282.b. Kardan
283. d. Geçmiş yıllar karları
284. E) Dönem Kar veya Zararı Hesabı
285. E) Gider işlemleri
286.A) Gelir işlemleri
287.C) Gelir tablosu hesapları
288. B) Gider
289.A) Satışlar
290.D) Satılan malın maliyeti
291. D) Sayım ve değerleme
292. C) Birikmiş Amortismanlar Hs
293.E) Gelecek Aylara Ait Gelirler, Hesabın alacağına devredilerek kapatılır.
294.B) Gelecek Aylara Ait Giderler
295. D) 900.000
296. D) 23.000.000
297. B) 35.000.000¬
298.B) Menkul Kıymetler
299.E) Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları
300. D) İştiraklerden Alacaklar
301. B) Araştırma ve geliştirme giderleri
302.C) Bağlı Ortaklıklar
303.A) Gelecek Yıllara Ait Giderler Hs.
304. D) Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs.
305.c) Komisyon giderleri
306.E) Alacak Senetleri Hs.
307. e. Gelir tablosu işletmenin bir dönemlik faaliyetleri sonucunu ve bu sonuca nasıl ulaşıldığını sınıflandırarak gösteren tablodur.
308.d. Sayım ve değerleme
309.e. Gelecek Yıllara Ait Gelirler
310. a. Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı bir bilanço hesabıdır.
311. a)
312. c)
313. b. Gelir Tahakkukları
314.c. Gerçekleşmiş olması
315. d. Nazım hesaplarında izlenir
316.b. Gelecek Yıllara Ait Gelirler
317e. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Karlar
¬318.c. Gelecek Yıllara Ait Giderler
319. c. Gelir tablosu hesapları alacaklandırılır, K/Z hesabı borçlandırılır.
320. a.
321. a. Bir önceki yıl aktif toplamı 25 Milyar lirayı ve net satışlar toplamı 50 Milyar lirayı aşan ticaret, üretim ve hizmet işletmeleri için 7/A seçe¬neği zorunludur.
322. d.
323. e. 7/B seçeneğinde gider dağıtım tablosuna gerek yokken 7/A seçeneğinde zorunludur.
324b, Satılan mamuller maliyeti
325. e.Kayıt hatalarının düzeltilmesi
326. b.Dönem giderlerini, Gelir Tablosu Hesaplarına yansıtmak
327. a.Gider çeşitlerini fonksiyonlarına dönüştürmek
328.b. Geçmiş yıl zararları
329.e. Ödenmemiş sermaye
330. b. Vergiye tabi olmayan gelirler Ticari Kara ilave edilir

331. d. 125.000.000 TL Kar
332 e. 40.000.000 TL Kar
333.b. Kalan vermemesi
334.d. Anlaşılır olması
335. a. Sermaye Hesabı
336. a.Kesin mizan düzenlendikten sonra
337. c. Bilançonun pasifi, donen varlıklar ve duran varlıklar olmak üzere iki,ana gruba ayrılır.
338.d.Banka Kredileri
ÖNCEKİ DÖNEMLERDE ÇIKAN SORULAR
339 e. ………. bankası
340 .e.Ticari mallalar ile satılan ticari mallar maliyeti
341. A. Açılış kaydı
342.e Borç senetleri reeskontu
343.b Asal (direkt) maliyet yöntemi
344.d Hesap planı
345. c. Mali Duran Varlıklar
346.b. Kayıt hatalarının düzeltilmesi
347. d Gider çeşitlerini fonksiyonlarına dönüştürme
348. c. Maliyet giderlerinin dağıtımı
349.d. Özkaynaklara ilişkin ilkeler
350.d. Dönem karı veya zararı
351c. Borçların ödenmesi
352. d. 6.000.000.000 TL
353. d. Özel finans kurumları
354. a. Nazım hesaplarda izlenir
355.b. Tahakkuk esası
356. d. Gelirler Donem Kar / Zarar hesabına aktarılmıştır
357.c. Yurtiçi satışlar
358. d. Anonim şirketler tahvil çıkarabilir
12 ARALIK 2000 SINAV SORULARI
359.b. Satılan Mamuller Maliyeti
360.e. Hisse Senetleri
361. c. I ve III
362. c. Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabının borcuna 250.000.000 TL
363. a. Hisse Senetleri Ihraç Primleri hesabına alacak
364 e. Hesabın alacağına 168.000.000 TL
365.e.244.800.000
366. d. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları hesabı borçlu 168.000.000 TL
367. e. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabının alacağına 73.200.000 TL
368. d.Menkul Kıymet Satış Zararları hesabına borç 20.000.000 TL
12 ARALIK 2000 SINAV SORULARI
369. e. Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabına alacak 2.808.000.000 TL
370. d. Gelir Tahakkukları hesabına borç 18.750.000.000 TL
371 d. Bankalar hesabına borç 45.000.000.000 TL
372.c. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları hesabının alacağında
373. c. %20
374.e. Tahmini gider tutarının tahakkuku
375. a. Aktifte taşıtlar 20.000.000.000 TL, pasifte birikmiş amortismanlar 5.000.000.000 TL, sermaye 15.000.000.000 TL artar
376. b. Şirketin ortağa tanıdığı prim 1.800.000.000 TL
377 . b.
378. c. Ortaklara Borçlar HS/ alacağında, Ortak (A) 6.950.000 TL, Ortak (B) 7.550.000 TL,
379.
e. Maliyet esası kavramı
379/a
c. Açılış kaydı
380.e. 153 TİCARİ MALLAR Borçlu 200.000.000; 321 BORÇ SENETLERI 236.000.000Alacaklı .
381. a.
382. c. 4.000.000.000 TL
383. e. II. Tertip Yedekler
384. a. Dönem Karı - Geçmiş yıllar zararları x % 5
385. b. Ödenmiş sermayenin %5'ini aşan kar dağıtımları üzerinden % 10 oranında
386.e. Emsal Maliyeti
387. d. Konusu Kalmayan Karşılıklar
388. c. Tutarı saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmamalıdır
389. e. Duran varlıklar için uygun amortisman ayrılır
390. c. Gelecek aylara ait gelirler
391. d. Ödenmemiş sermaye (-)
392. b.Gelir tahakkukları
393. a. Devamlı Sermaye = Pasif Toplam (-) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
394. c. Gelecek aylalara devir eden KDV hesabın borcuna kayıt edilir
395.a.
396c.
397 b.
398. a.
399. a.


iyildiz

 • Altın Üye
 • ****
 • İleti: 1031
 • Cinsiyet: Bay
 • Kendine güvenmek başarmak demektir...
Ynt: FİNANSAL MUHASEBE DENEME 5
« Yanıtla #4 : 05 Ekim 2011, 10:34:16 »
osman kolay gelsin kardeşim yine show yapıyorsun tebrikler.


Entropi

 • Altın Üye
 • ****
 • İleti: 735
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: FİNANSAL MUHASEBE DENEME 5
« Yanıtla #5 : 05 Ekim 2011, 10:43:42 »
Maaşallah üstadım. emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler...


Paylaş facebook

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
xx
FİNANSAL MUHASEBE DENEME 2

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

0 Yanıt
7027 Gösterim
Son İleti 14 Haziran 2008, 09:39:54
Gönderen: SMMM Gökhan GÜLBEK
xx
FİNANSAL MUHASEBE DENEME 3

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

3 Yanıt
9056 Gösterim
Son İleti 05 Ekim 2015, 11:52:57
Gönderen: eksmmm
xx
FİNANSAL MUHASEBE DENEME 4

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

1 Yanıt
5320 Gösterim
Son İleti 28 Şubat 2016, 14:35:50
Gönderen: zfr263
xx
FİNANSAL MUHASEBE DENEME 6

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

0 Yanıt
5535 Gösterim
Son İleti 14 Haziran 2008, 09:41:22
Gönderen: SMMM Gökhan GÜLBEK