Gönderen Konu: FİNANSAL MUHASEBE DENEME 4  (Okunma sayısı 5322 defa)

SMMM Gökhan GÜLBEK

  • Yönetici
  • Stajer Üye
  • *
  • İleti: 25451
  • Cinsiyet: Bay
  • Mahlası: Çılgın Ninja
FİNANSAL MUHASEBE DENEME 4
« : 14 Haziran 2008, 09:40:38 »
1. İşletmenin sahip olduğu ekonomik değerler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A) Gelirler B) Karlar C Varlıklar D) Sermaye E) Borçlar

2. Mali tabloların hazırlanabilmesi için gereksinim duyulan mali nitelikteki işletme olay ve işlemlerine ilişkin verileri toplayan, bu verileri kabul edilmiş belirli kurallara uygun bir biçimde kaydeden, sınıflayan ve sonuçta bilanço ile gelir tablosunu düzenleyerek kişilere sunulmasını sağlayan muhasebeye ne denir?
A) Maliyet muhasebesi B) Genel muhasebe C) İşletme muhasebesi D) Sorumluluk muhasebesi E) Yönetim muhasebesi

3. Çok sayıdaki bilgilerin belirli sınıf veya gruplara göre düzenlenmesi işlemine ne denir?
A) Kaydetme B) Sınıflandırma c) Özetleme D) Analiz etme e) Yorumlama

4. Çok sayıdaki bilgilerin anlaşılabilir ve kullanılabilir bilgiler şeklinde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali raporların ve tabloların düzenlenmesine ne denir?
A) Kaydetme B) Hesaplama C) Toplama D) Özetleme E) Sınıflandırma

5. Muhasebe bilgilerinin, muhasebe anlayışı bakımından doğruluğunu araştıran dal aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel muhasebe B) Maliyet muhasebesi c) Muhasebe denetimi D) İşletme muhasebesi E) Mali tablolar analizi

06. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde (MUGTde) açıklanan temel kavramlar kaç adettir?
a.8 . b.5 c.15 d.12 e.16

07. Aşağıdakilerden hangisi "muhasebenin temel kavramlarından" değildir?
a. Kişilik kavramı b. Ekonomik olma kavramı c. Parayla ölçülme kavramı
d. Tutarlılık kavramı e. Önemlilik kavramı

08. Muhasebe organizasyonunda, mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında belli kişi ve grupların değil toplumun çıkarları gözetilerek davranılması muhasebenin hangi kavramının gereğidir?
a. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı b.Tutarlılık kavramı
c. Dönemsellik kavramı d. Kişilik kavramı e,Sosyal sorumluluk kavramı

09. Bir işletmenin dönem sonunda şüpheli alacakları için karşılık ayırması muhasebenin hangi temel kavramının gereğidir?
a. İhtiyatlılık kavramı b.Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı
c. Dönemsellik kavramı d.Kişilik kavramı e.Tutarlılık kavramı

10. İşletme sahibinin sahip olduğu varlık unsurları ile işletmeye ait varlık unsurlarının ayrı izlenmesi, aşağıdaki muhasebe kavramlarının hangisinin gereğidir?

a. Kişilik kavramı b.Parayla ölçülme kavramı c. Tutarlılık kavramı d. Önemlilik kavramı e. Maliyet esası kavramı

11. işletmedeki ekonomik hareketlerin izlenmesinde kullanılan ölçü birimi muhasebe kavramlarından hangisi ile ifade edilmektedir?
a. Önemlilik kavramıyla b.Kişilik kavramıyla c.Dönemsellik kavramıyla d. Parayla ölçülme kavramıyla e.ihtiyatlılık kavramıyla

12.İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir?
a. Özü n önceliği b. Tam açıklama c. Parayla ölçülme d. Maliyet esası e. Belgelendirme

13. Benzer olay ve işlemlerde. kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tekdüzeni öngören muhasebe kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
a. İşletmenin sürekliliği kavramı b. Önemlilik kavramı c. İhtiyatlılık kavramı d. Sosyal sorumluluk kavramı e. Tutarlılık kavramı

14. Zorunlu olunca işletme politikalarının değiştirilmesi ve bu değişikliğin parasal etkilerinin mali tablo dipnotlarında belirtilmesi muhasebenin hangi kavramının gereğidir
a. Sosyal sorumluluk kavramı b.Dönemsellik kavramı c. İhtiyatlılık kavramı d. Maliyet esası kavramı e.Tutarlılık kavramı

15. işletmenin varlık ve kaynak yapısını etkilemeyen işlemlerin "Nazım Hesaplarda" izlenmesi aşağıdaki muhasebe kavramlarının hangisinin gereğidir?
a. Kişilik kavramı b.Parayla ölçülme kavramı c.Tutarlılık kavramı d. Önemlilik kavramı e.Tam açıklama

16. Seçilen Muhasebe Politikalarının birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisinin gereğidir?
a. Tutarlılık kavramı b. Önemlilik kavramı c. ihtiyatlılık kavramı d. Sosyal sorumluluk kavramı e. işletmenin sürekliliği kavramı

17. işletmenin tutmuş olduğu muhasebesinde, "litre, metrekare, adet gibi kavramlara yer vermemesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir?
a. Özün önceliği b. Tam açıklama c. Parayla ölçülme d. Maliyet esası e. Belgelendirme

18. işletme ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasını gerektiren muhasebe kavramı aşağılardakinden hangisidir?
a. Kişilik kavramı b. Önemlilik kavramı c. Dönemsellik kavramı d. Maliyet esası kavramı e. ihtiyatlılık kavramı

19. Bir şirkete ait borcun öncelikle şirket tüzel kişiliğinden istenerek, tahsil edilmesi,muhasebenin hangi temel kavramının gereğidir?
a. Tutarlılık kavramı b. Önemlilik kavramı e. Dönemsellik kavramı c. Dönemsellik kavramı d. Kişilik kavramı e. Özün önceliği kavramı

20. işletmelerin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların "karşılaştırılabilir" olması hangi muhasebe kavramının gereğidir?
a. ihtiyatlılık kavramı b. Özün önceliği kavramı c. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı d. Tam açıklama kavramı e. Tutarlılık kavramı21. işletmede alınacak kararları etkileyecek düzeyde olan "gerçekleşme olasılığı bulunan" olaylara kayıtlarda yer verilmesi muhasebenin hangi temel kavramının gereğidir?
a. Tutarlılık kavramı b. Sosyal sorumluluk kavramı c. ihtiyatlılık kavramı d. Tam açıklama kavramı e. Özün önceliği kavramı

22. Gelir ve giderlerin "Tahakkuk Esasına" göre muhasebeleştirilmesi, hasılat ve karların aynı döneme ilişkin maliyet ve giderlerle karşılaştırılması muhasebenin hangi temel kavramının gereğidir?
a. Tutarlılık kavramı b. Önemlilik kavramı c.ihtiyatlılık kavramı d. Dönemsellik kavramı e. Özün önceliği kavramı

23. Mali tabloların bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar almalarına yardımcı olacak ölçüde yeterli açık ve anlaşılır olması gereğini ifade eden muhasebe kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
a. ihtiyatlılık kavramı b. Özün önceliği kavramı c. Önemlilik kavramı d. Tam açıklama kavramı e. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı

24. Peşin ödenen kiraların gelecek yıllara ilişkin tutarlarının saptanarak "aktifleştirilmesi" muhasebenin hangi kavramının gereğidir?
a. Kişilik kavramı b. Dönemsellik kavramı c) ihtiyatlılık kavramı d. Maliyet esası kavramı e. Özün önceliği kavramı

25. Dönem sonunda yapılan "kapanış kaydı" hangi muhasebe kavramının gereğince yapılır?
a. Kişilik kavram b. Dönemsellik kavramı c. İhtiyatlılık kavramı d. Maliyet esası kavramı e. Özün önceliği kavramı

26. Bir işletmenin muhtemel gelir ve karlarının gerçekleşmesine kadar herhangi bir muhasebe işlemi yapmaması hangi muhasebe temel kavramının gereğidir?
a. İhtiyatlılık kavramı b. Tutarlılık kavramı c.Dönemsellik kavramı d. Kişilik kavramı e. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı

27. İşletmenin sürekliliği kavramına rağmen işletme sürekliliğini dönemlere ayırarak faaliyet sonuçlarının dönemler düzeyinde saptanmasını sağlayan muhasebe kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kişilik kavramı b. Parayla ölçülme kavramı c. İhtiyatlılık kavramı d. Maliyet esası kavramı e. Dönemsellik kavramı

28. "İşletmenin faaliyetinin bir süreye bağlı olmaksızın sürdürüleceği, işletme sahip yada ortaklarının yaşamıyla işletme arasında bir ilişkinin bulunmadığı" muhasebe kavramlarından hangisinin gereğidir?
a. Kişilik kavramı b. Dönemsellik kavramı c. Tutarlılık kavramı d. İşletmenin sürekliliği kavramı e. İhtiyatlılık kavramı

29. İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmenin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınmasını vurgulayan muhasebe kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tutarlılık kavramı b. Önemlilik kavramı c. Dönemsellik kavramı d.Özün,önceliği kavramı e. Kişilik kavramı

30. işletme Varlıkları için "karşılık ayrılması" aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisinin gereğidir?
a. Önemlilik kavramı b. Kişilik kavramı c. Dönemsellik kavramı d. Tutarlılık kavramı e. İhtiyatlılık kavramı

31. Maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla, "amortisman ayrılması" hangi kavram gereğidir?
a. Önemlilik kavramı b. Kişilik kavramı c. Dönemsellik kavramı d.- Tutarlılık kavramı e. İhtiyatlılık kavramı

32. Mali tablo kalemleri kapsamında yer almayan ancak, alınacak kararları etkileyebilecek, gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi hangi muhasebe kavramının gereğidir?
a. Tutarlılık kavramı b. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı c. Tam açıklama d. Kişilik kavramı e. İhtiyatlılık kavramı

33. Hesap dönemi sonunda alınan ileri tarihli çeklerin 121 ALACAK SENETLERI hesabına, verilen ileri tarihli çeklerinse 321 BORÇ SENETLERI hesabına aktarılması muhasebenin hangi kavramının gereğidir?
a. Dönemsellik kavramı b. Önemlilik kavramı c. Tutarlılık kavramı d. Kişilik kavramı e.Özün önceliği kavramı

34. İşletmede edinilen varlık ve hizmetler muhasebeleştirilirken bunların "elde edilme maliyetlerinin" esas alınmasını zorunlu tutan muhasebe kavramı hangisidir?
a.Kişilik kavramı b.Önemlilik kavramı c. Dönemsellik kavramı d.Maliyet esası kavramı e.ihtiyatlılık kavramı

35. Temkinli davranılması, işletmenin karşılaşabileceği riskleri önceden sezerek gerekli önlemlerin alınmasını" gerektiren muhasebe kavramı aşağıdakilerden hangisidir? .
a. Önemlilik kavramı b. Kişilik kavramı c. Dönemsellik kavramı d. Tutarlılık kavramı e. ihtiyatlılık kavramı

36. Muhasebede kullanılan belgelerin usulüne uygun düzenlenmesi ve gerçek durumu yansıtması; muhasebede kullanılan yöntemlerin seçiminde ön yargısız davranılması muhasebenin hangi temel kavramının gereğidir?
a. Tutarlılık kavramı b. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı c. İşletmenin sürekliliği kavramı d. Kişilik kavramı e. İhtiyatlılık kavramı

37. İşletmenin gelir tablosu ve bilançolar için "dipnot" oluşturması ve bir kısım bilgilerin ek olarak yazılması hangi muhasebe temel kavramının gereğidir?
a. Tutarlılık kavramı b. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı c. İşletmenin sürekliliği kavramı d. Tam açıklama e,ihtiyatlılık kavramı

38. "İşletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personel ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğinin bulunduğu" muhasebenin hangi kavramının gereğidir?
a. İhtiyatlılık kavramı b. Dönemsellik kavramı c. Önemlilik kavramı d. Sosyal sorumluluk kavramı e. Kişilik kavramı

39. / /..
657 REESKONT FAİZ GIDERLERI
122 ALACAK SENETLERI REESKONTU
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?
a. Tutarlılık kavramı b. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı c. Dönemsellik kavramı d. Kişilik kavramı e. İhtiyatlılık kavramı

40. / /…………………………….
255 DEMIRBAŞLAR
191 INDIRILECEK KDV
331 ORTAKLARA BORÇLAR
……………………./ /……………………………..
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?
a. Tutarlılık kavramı .b. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı c. Dönemsellik kavramı d. Kişilik kavramı. e. İhtiyatlılık kavramı

41. / /……………………………………..
770 GENEL YÖNETIM GIDERLERI
360 ÖDENECEK VERGI VE FONLAR
361 ÖD.SOSY AL GOV.KESINTILERI
381.GIDER TAHAKKUKLARI
………………………./ /………………………………………
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?

a. Tutarlılık kavramı b. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı c. Dönemsellik kavramı d. Kişilik kavramı e. İhtiyatlılık kavramı

42. / /…………………..
900 TEMINAT MEKTUBUNDAN BORÇLULAR
. 901 TEMINAT MEKTUBUNDAN ALACAKLILAR
……………………../ /……………………..
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?
a. Tam açıklama kavramı. b. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı c. Dönemsellik kavramı d. Kişilik kavramı e. İhtiyatlılık kavramı

43. / /………………………...
654 KARŞILIK GIDERLERİ (-)
129 ŞÜPHELI TİCARI ALACAKLAR KARŞILIĞI
………………./ /…………………………….
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?
a. İhtiyatlılık kavramı b. Önemlilik kavramı -c. Dönemsellik kavramı d. Özün önceliği kavramı e. Kişilik kavramı

44. / /…………………………….
153 TİCARI MALLAR
01 Alış
02 Alış Giderleri
320 SATICILAR
………………………/ /………………………………
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?
a. Tutarlılık kavramı b. Önemlilik kavramı c. Dönemsellik kavramı d. Maliyet Esası Kavramı e. Kişilik kavramı

45. / /………………………….....
103 VERILEN ÇEKLER VE ÖD.EMIRLERI (-)
321 BORÇ SENETLERI
……………………./ /…………………………
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?
. a. Özün önceliği kavramı b. Önemlilik kavramı. c. Dönemsellik kavramı d. Maliyet esası kavramı .e. Kişilik kavramı

46. / /………………………..
590DÖNEM NET KARI
331 ORTAKLARA BORÇLAR
360 ÖDENECEK VERGI VE FONLAR
………………………./ /……………………………..
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?
a. Özün önceliği kavramı b. Önemlilik kavramı c. Dönemsellik kavramı d. Maliyet Esası Kavramı e. Kişilik kavramı

47. / /……………………………
102 BANKALAR
181 GELIR TAHAKKUKLARI
645 MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARLARI
……………………../ /………………………………
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?
a. Özün önceliği kavramı. b. Önemlilik kavramı c. Dönemsellik kavramı. d. Maliyet Esası Kavramı. e. Kişilik kavramı

48. İşletmenin belli bir tarihteki mali durumunu gösteren tabloya ne denir?
A) Finansal Tablo B) Gelir Tablosu c) Bilanço D) Gelir-Gider Tablosu E) Kar ve Zarar Cetveli

49. İşletmenin belli bir dönemine ait faaliyet sonucu ve bu sonucun oluşumunu gösteren tabloya ne denir?
A) Bilanço B) Gelir Tablosu c) Mali Tablo D) Zarar Tablosu E) Kar Tablosu

50. İşletmenin sahip olduğu para ve mal gibi değerler aşağıdakilerden hangisinin içine girer?
A) Sermaye B) Pasifler C) Kaynaklar D) Varlıklar E) OZ Kaynaklar

51. Bilanço eşitliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varlıklar = Sermaye + Borçlar B) Varlıklar = Sermaye - Borçlar C) Sermaye = Borçlar + Varlıklar D) Aktif = Varlıklar - Sermaye
E) Aktif = Sermaye + Pasif

52. Üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarına ne ad verilir?
A) Alacaklar B) Borçlar C) Sermaye D) Varlıklar E) Kaynaklar

53. Aşağıdaki durumlardan hangisi işletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarında artış meydana getirir?
A) Sermayede azalış B) Kaynaklarda azalış C) Giderlerde artış D) Varlıklarda artış E) Borçlarda artış.

54. İşletmenin finansal durumu ve gücü aşağıdaki kavramlardan hangisini İfade eder?
A) Kaynakların unsurlarını ve büyüklüklerini
B) Varlıkların,sermayenin ve borçların büyüklük ve tür bakımından yapısını
C) İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını
D) İşletmenin varlıklarının paraya çevrilebilme kolaylığını
E) İşletmenin borçlarının ve alacaklarının büyüklüğünü

55. Aşağıdakilerden hangisi işletme varlıklarının kaynağıdır?
A) Para B) İş gücü C) Hammadde D) Varlıklar E) Sermaye

56. İşletmenin varlıklarını sermayesini ve borçlarındaki artış veya azalış yönünde değiştiren işlemlere ne denir?
A) Aktif işlemleri B) Kar-Zarar işlemleri C) Pasif işlemleri D) Gelir tablosu işlemleri E) Mali nitelikli işlemler

57. Aşağıdaki hangi mali işlem sonucunda bilanço eşitliğinin her iki tarafının toplamı artar?
A) Peşin mal alışı B) Kredili mal satışı C) Maliyetine peşin satış D) Alacak tahsili E) Borç ödemesi

58. Aşağıdaki kalemlerden hangisi hem bilanço hem de gelir tablosunda yer alır?
A) Dönem net Karı veya Zararı B) Satışlar C) Satılan Malın Maliyeti D) Diğer olağan dışı Gelirler ve Karlar E) Net Kar

59. Bir bilançoda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Genel giderler B) Bilanço tarihi C) Varlıklar D) Sermaye ve borçlar E) İşletmenin unvanı

60. Bilançonun her bir unsurunda (kaleminde) işlemler nedeniyle meydana gelen değişmelerin kaydedildiği çizelgeye ne ad verilir?
A) Gelir tablosu B) Kar ve zarar cetveli C) Bilanço D) Hesap E) Mizan

61. İşletmenin nakit (para) giriş ve çıkışlarının izlendiği Kasa Hesabı, aşağıdaki hesap gruplarından hangisi içinde yer alır?
A) Varlıklar hesapları B) Gelir hesapları C) Gider hesapları D) Borç hesapları E) Öz sermaye hesaplar.

62. Aşağıdaki hesaplardan hangisi pasif hesaplar grubuna girer?
A) Kasa Hesabı B) Ticari Mal Hesabı C) Sermaye Hesabı D) Alıcılar Hesabı E) Binalar Hesabı

63. Hesap dönemi sonunda hesapların kalanları hangi tablonun unsurlarının tutarlarını verir?
A) Gelir Tablosu B) Kar ve Zarar Cetveli C) Envanter Tablosu D) Hesap Cetveli E)Bilanço

64. Varlıklarda meydana gelen değişmeleri izlemeye yarayan ve borç kalanı veren hesaplara ne denir?
A) Gelir Tablosu hesapları B) Aktif hesaplar C) Gelir hesapları D) Gider hesapları E) Sonuç hesapları

65. Hesapların sol tarafına kayıt yapmak hangi terimle ifade edilir?
A) Hesabı alacalandırmak B) Hesabı borçlandırmak C) Hesabı kapamak D) Hesabı dengelemek E) Hesap çıkarmak

66. Hesapların sağ tarafına kayıt yapmak hangi terimle ifade edilir?
A) Hesap çıkarmak B) Hesabı borçlandırmak C) Hesabı dengelemek D) Hesabı kapamak E) Hesabı alacaklandırmak

67. Kullanılacak tüm hesapların sistemli ve gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye ne ad verilir?
A) Hesap planı B) Büyük defter C) Mizan D) Gelir Tablosu E) Bilanço

68.Aşağıdaki hesaplardan hangisi Tekdüzen Hesap Planına göre büyük defter hesabıdır?
A) Kira giderleri hesabı B) Damga pulu giderleri hesabı C) Elektrik giderleri hesabı D) Ücret giderleri hesabı
E) Genel yönetim giderleri hesabı

69.Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesabı değildir?
A) Genel yönetim giderleri hs B) Gelecek yıllara ait giderler hs C) Komisyon giderleri hs D) Menkul kıymet satış zararları hesabı
E) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesabı

70.Aşağıdakilerden hangisi işletme bilançosunun pasifinde yer alır?
A) Kambiyo Karları B) İştiraklerden Temettü Gelirleri C) Gelecek Yıllara ait Gelirleri D) Komisyon Gelirleri E) Faiz Gelirleri

71. Aşağıdaki hesaplardan hangisi yıl içinde sadece borç yanlı işlem görür, diğer bir deyişle sadece borcuna kayıt yapılır?
A) Kira Gelirleri Hesabı B) Satışlar Hesabı C) Faiz Gelirleri Hesabı D) Genel Yönetim Giderleri Hesabı E) Sayım Fazlası Gelirleri Hesabı

72. Meydana gelen bir gelirin kayıt şekli aşağıdakilerden hangisine uygulanır?
A) Sermaye hesabının borcuna B) Gelirler hesabının borcuna C) Dönem Kar ve zarar hesabının borcuna D) Gelirler hesabının alacağına
E) Sonuç hesabının borcuna

73.Dönem KAR ve Zarar Hesabının aşağıdaki hangi durumunda zarar vardır?
A) Borç toplamı 2.300.000, alacak toplamı 2.300.000 B) Borç toplamı 1.600.000, alacak toplamı 1.800.000
C) Borç toplamı 6.500.000, alacak toplamı 5.000.000 D) Borç toplamı 3.500.000, alacak toplamı 7.400.000
E) Borç toplamı 4.000.000, alacak toplamı 4.100.000

74.Aşağıdakilerden hangisi ikinci sınıf işletmelerin tutmak zorunda oldukları defterdir?
A) İşletme hesabı defteri B) Yevmiye defteri C) Büyük defter D) Envanter defteri E) Defteri Kabir

75.Günlük ticari işlemler madde şeklinde hangi defterde muhasebeleştirilir?
A) İşletme hesabı defteri B) Yevmiye defteri C) Büyük defter D) Envanter defteri E) Çek defteri

76.Bir yevmiye maddesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) işlemle ilgili açıklama B) Yevmiye madde numarası C) Hesap planı D) Borçlu ve alacaklı hesaplar E) Borçlu ve alacaklı hesap tutarı

77.Bir hesap borçlanırken, diğer bir hesabın alacaklandığı madde türüne ne ad verilir?
A) Karışık madde B) Bileşik madde C) Tamamlayıcı madde D) Basit madde E) Kompleks madde

78.Sayfaları hesaplara bölüştüren defter hangisidir?
A) Günlük kasa defteri B) Yevmiye Defteri C) Büyük defter D) Envanter defteri E) Günlük defter


79.Her bir müşteriden olan alacak tutarına ilişkin bilgiyi hangi defter gösterir?
A) Yevmiye defteri B) Büyük defter C) Envanter defter D) Yardımcı defter E) Kasa defteri

80.Aşağıdaki hesaplardan hangisi yardımcı hesaptır?
A) Bankalar hesabı B) İş Bankası Hesabı C) Kasa Hesabı D) Sermaye Hesabı E) Satıcılar Hesabı


81.Aşağıda sıralanan ticari belgelerden hangisi T.Ticaret Kanununda yer almıştır?
A) Perakende satış vesikaları B) Gider pusulası C) Serbest meslek makbuzu D) Bono E) Müstahsil makbuzu

82. Büyük defterdeki Sayfalar hesaplara hangi esasa göre bölüştürülür?
A) Aktif ya da pasif karakterli olmasına göre B) Kanunlara göre C) İşlem hacmine göre D) Eşit olarak E) Ticaret kanununa göre

83.Dönem başı veya açılış bilançosuna dayanarak yevmiye defterine yapılan işleme ne denir?
A) Bilanço düzenleme B) Envanter çıkarma C) Muhasebe içi envanter D) Hesapların açılışı E) Mizan düzenleme

84.İşletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını ve borçlarını saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve ayrıntılı olarak saptama işlemine ne denir?
A) Envanter çıkarmak B) Bilanço düzenlemek C) Mizan yapmak D) Açılış kaydını yapmak E) Gelir tablosu düzenlemek

85.4 Nisan 19- tarihinde işe başlayan yeni bir işletmenin bilanço günü hangi tarihtir?
A) 1 Nisan B) 4 Nisan C) 1 Ocak D) 30 Nisan E) 1 Mayıs

86.İşe yeni başlayan bir işletmede İlk yapılan işlem nedir?
A) Bilanço düzenlemek B) Gelir tablosu düzenlemek C) Açılış kaydını yapmak D) Hesapları açmak E) Envanter çıkarmak

87.Açılış bilançosu düzenlendikten sonra, bilançodaki unsurlar açılış kaydı ile ilk olarak nereye yazılır?
A) Büyük defter B) Envanter defteri C) Yevmiye defteri D) Kasa defteri E) Defteri kebir

88.Mizanla aranan eşitlik hangisidir?
A) Hesapların borç toplamları= Hesapların alacak toplamları = Yevmiye defteri toplamları
B) Hesapların alacak kalanları toplamı = Hesapların borç kalanları toplamı
c) Hesapların borç toplamı = Hesapların alacak toplamı
D) Hesapların borç toplamları = Hesapların alacak kalanları toplamı = Büyük defter borç toplamları
E) Hesapların borç toplamları = Hesapların alacak toplamları = Büyük defter alacak toplamları

89.Aşağıdakilerden hangisi mizanda varolan eşitliklerden değildir?
A) Borç toplamı = Alacak toplamı
B) Borç kalanları toplamı = Alacak kalanları toplamı
C) Borç kalanları toplamı + Alacak kalanları toplamı = Yevmiye toplamı
D) Borç toplamı = Yevmiye toplamı
E) Alacak toplamı = Yevmiye toplamı

90.Dönem sonunda borç kalanı veren hesapların kalan kadar alacaklandırılması ve alacak kalanı veren hesapların kalan kadar borçlandırılması işlemine ne denir?
A) Hesapların açılması B) Muhasebe içi envanterinin yapılması C) Hesapların kapatılması D) Hesapların büyük defterden kesin mizana aktarılması E) Hesapların büyük defterden yevmiye defterine geçirilmesi

91.Günlük işlemler neye dayanarak yevmiye defterine kaydedilir?
A) Envanter defterine B) Büyük deftere C) İşletme defterine D) Fatura, makbuz gibi belgelere E) Açılış bilançosuna

92.İşine devam eden bir işletmede hesapların açılışı neye dayanarak yapılır?
A) Açılış bilançosu B) Genel geçici mizan C) İşe başlama bilançosu D) Kesin mizan E) Dönem başı bilançosu

93. Dönem başında hesapların açılışı için yapılan ilk maddede alacaklandırılacak hesaplar hangileridir?
A) Varlıklar ve borçlarla ilgili hesaplar B) Sermaye ve borçlarla ilgili hesaplar
C) Varlıklar ve alacaklarla ilgili hesaplar D) Gelir ve giderlerle ilgili hesaplar
E) Alacak ve borçlarla ilgili hesaplar

94. İşletmenin İş hacmi, bu iş hacminin getirdiği satış gelirleri ve satılan malların maliyeti ile ilgili bilgiler gelir tablosunun hangi bölümünde yer alır?
A) Net Kar Bölümü B) Faaliyet Kan Bölümü C) Brüt Satış Karı Bölümü D) İşleyiş Karı Bölümü E) Net Zarar Bölümü

95. Aşağıdakilerden hangisi en geniş kapsamlıdır?
A) Envanter B) Envanter çıkarma C) Sayım D) Değerleme E) Envanter işlemleri

96. Aşağıdakilerden hangisi envanter işlemlerinin gerekliliğini savunamaz?
A) Aralıklı envanter yöntemlerinde ilgili hesaplar mevcut malın değerini vermez.
B) Aylık mizan hazırlanmamış olabilir.
C)Bazı alacaklar şüpheli duruma düşmüş olabilir.
D) Amortismana tabi sabit varlıklarda değer düşmeleri olmuştur
E) Gelir ve giderlerle ilgili tutarlarda dönem ayarlaması yapılması gerekebilir.

97. En çok çıkarılan envanter türü hangisidir?
A) Kuruluş envanteri B) Birleşme envanteri C) Dônem sonu envanteri D) Devir envanteri E) Tasfiye envanteri

98. Aşağıdakilerin hangisi muhasebe dışı envanter işlemleri İçine girmez?
A) Sayıma hazırlık işlemleri B) Sayım işlemleri C) Sayım sonuçlarının envanter listelerine geçirilmesi
D) Dönem sonu muhasebe kayıtları  E) Değerleme


99. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe içi envanter işlemleri içine girmez?
A) Envanter kayıtlan B) Sayım ve değerleme C) Kesin mizanın hazırlanması D)Bilançonun düzenlenmesi E) Gelir tablosunun düzenlenmesi

100. Ticaret işletmelerinde envanter çıkarılırken üzerinde en çok uğraşılan:
A) Malların sayımıdır B) Hisse senetlerinin sayımıdır C) Tahvillerin sayımıdır D) Kasa sayımıdır E) Duran varlıkların sayımıdır.

101. Aşağıdakilerden hangisi "dönem sonu işlemleri" karşılığında kullanılabilmektedir? .
a. Sayım b. Değerleme c. Envanter d. Envanter çıkarma e. Envanter işlemleri

102. Aşağıdakilerden hangisi envanter işlemlerinin konusu değildir?
a. Bir satış işleminin kayda alınması
b. Aralıklı envanter yönteminde "satılan malın maliyeti"nin hesaplanarak, kayda alınması
c. Şüpheli alacaklar için karşılık ayrılması
d. Duran varlıkların amortisman giderlerinin muhasebeleştirilmesi
e. Tahakkuk etmiş fakat henüz ödenmemiş giderler ile tahsil edilmemiş gelirlerin kayda alınması

103. İşletme defterlerinde ilk kayıt hangi envanterle ilgili bilgilere aittir?
a. Dönem sonu envanteri b. Kuruluş envanteri c. Devir envanteri d. Birleşme envanteri e. Tasfiye envanteri

104. Muhasebe dışı envanterde sağlanan bilgilerin değerleme sonucu envanter kayıtlarına konu olabilmesi için daha önce hangi mizanın çıkarılmış olması gerekir? .
a Aylık mizan b Üç aylık mizan c Altı aylık mizan d. Genel geçici mizan e. Kesin mizan

105. Envanter işlemleri sırasında en çok üzerinde durulan bilanço kalemi hangisidir?
a. Kasa b. Bankalar c. Ticari Mallar d. Demirbaşlar e. Hisse Senetleri

106. Ticaret Kanununda, muhasebe ilkelerinde ve Vergi Usul Kanununda yer alan temel değerleme ölçüsü hangisidir?
a. Maliyet değeri b. Piyasa değeri c. Nominal değer d. Kayıtlı değer e. Peşin değer

107. Bir iktisadi varlığın muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değerine ne ad verilir?
a. Alış değeri b. Mukayyet değer c. İtibari değer d. Emsal bedeli e. Tasarruf değeri

108. Vergi Usul Kanununa göre "Ticari Mallar" hangi değerleme ölçüsü ile değerlenir?
a. Mukayyet (kayıtlı) değer b. Borsa rayici c. Emsal bedeli d. Maliyet bedeli e. itibari değer

109. Aşağıdaki değerleme ölçülerinden hangisi Vergi Usul Kanununda yer almaz?
A) Tasarruf değeri B) Mukayyet değer c) Borsa rayici D) İtibari değer E)Maliyet ve piyasa fiyatından düşük olan değer

110. Sizce muhasebede en çok kullanılan değerleme ölçüsü nedir?
A) Vergi değeri B) Piyasa değeri c) Maliyet bedeli D) Emsal bedeli E) Rayiç bedel

111.Muhasebenin genel kabul görmüş ilkeleri ile hangi konudaki değerleme ölçüleri paralellik içindedir?
A) Vergi Usul Kanunu B) Gelir Vergisi Kanunu c) Kurumlar Vergisi Kanunu D) Katma Değer Vergisi Kanunu E) Türk Ticaret Kanunu

112. Mali kar (vergi karı)hangi kanunda yer alan değerleme hükümlerine göre bulunan kardır?
A) Vergi Usul Kanunu B) Gelir Vergisi Kanunu C) Kurumlar Vergisi Kanunu D) Katma Değer Vergisi Kanunu E) Türk Ticaret Kanunu

113.Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıklar grubunda yer almaz?
A) Kasa B) Banka Kredileri C) Alınan Çekler D) Hisse Senetleri E) Alacaklar

114. Para ve genellikle bir yıl veya bir faaliyet dönemi içinde paraya çevrilebilir veya satılabilir veya kullanılabilir varlıklar grubuna ne ad verilir?
A) Duran Varlıklar B) Dönen Varlıklar C) Sabit Varlıklar D) Yatırımlar E) ÖZ Kaynaklar

115. Aşağıdaki hesaplardan hangisi hazır değerler grubunda yer alır?
A) Alınan Çekler B) Hisse Senetleri C) Kamu kesim Tahvil senet ve bonoları D) Alacak Senetleri E) Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları

116.Aşağıdakilerden hangisi hazır değerler grubuna dahildir?
A) Alınan Çekler B) Verilen Çekler c) Hisse Senetleri D) Alıcılar E) Satıcılar

117. Aşağıdaki hangi işlem nedeniyle Kasa Hesabı alacaklanır?
a. Bankaya para yatırılması
b. Müşterilerden alacak tahsili
c. Peşin mal satılması
d. Alacak senetlerinin iskonto ettirilmesi
e. Bankalardan kredi alınması

118. Aşağıdakilerden hangisi Kasanın fazla verme nedenidir?
a. Mizandaki kasa mevcudu, sayım sonucundan yüksek ise
b. Yapılan tahsilatın kasaya eksik işlenmesi
c. Kasanın alacak toplamı, borç toplamından yüksek ise
d. Kasa sürekli borç kalanı veriyor ise
e. Mizandaki kasa mevcudu, sayım sonucundan düşük ise

119. İşletmenin Kasa Hesabının borç toplamı. 450.000.000tl alacak toplamı 390.000.000 TL’dir. Sayım sonucu kasa mevcudu 50.000.000 TL’dir. Yapılacak düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a.
100 KASA HS 10.000.000
397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HS 10.000.000
- Kasa Fazlası
b.
100KASA HS 60.000.000
397 SAYIM VE TESELLUM FAZLALARI HS. 60.000.000
-Kasa Fazlası
c.
100 KASA HS. 10.000.000
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS. 10.000.000
- Kasa Noksanı
d.
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS. 10.000.000
- Kasa Noksanı
100 KASA HS. 10.000.000
e.
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS. 10.000.000
- Kasa Noksanı
689 D.OLAĞANDIŞI G.. VE ZARARLAR HS. 10.000.000
- Kasa Noksanı Zararı

120. İşletme, 10.6.19.. tarihinde yaptığı sayımda kasa mevcudunun 2.800.000 lira olduğunu saptamıştır. Ancak aynı tarihte kasa ile ilgili muhasebe kayıtlarında kasa kalanının 3.000.000 lira olması gerektiği belirlenmiştir. Bu farkın nedeni anlaşılamamıştır. Buna göre yapılması gerekli kayıt hangisidir?

A) 10.6.19.
KASA Hs. 200.000
SAYIM FAZLALARI Hs. 200.000

B) 10.6.19.
KASA Hs. 200.000
DIĞER BOLAR Hs. 200.000
C) 10.6.19. -

SAYIM NOKSANLARI Hs. 200.000
KASA Hs. 200.000
D) 10.6.19.

SAYIM NOKSANLARI 200.000
KAR VE ZARAR Hs. 200.000
E) 10.6.19.

DIĞER ALACAKLAR Hs. 200.000
KASA Hs. 200.000

121.İşletme, 7.7.19.. günü yapılan sayımda ortaya çıkan ve nedeni bulunamadığı için "Sayım Fazlaları Hesabına kaydedilen kasa farkının, daha önce müşteriden yapılan 1.000.000 liralık tahsilatın kayıtlara geçirilmemesinden kaynaklandığını 15.7.19.. günü yaptığı inceleme sonucunda anlamıştır.
A) 15.7.19.
SAYIM FAZLALARI Hs. 1.000.000
ALICILAR Hs. 1.000.000

B) 15.7.19.
SAYIM FAZLALARI Hs. 1.000.000
KASA Hs. 1.000.000

C) 15.7.19.
KASA Hs. 1.000.000
SAYIM FAZLALARI Hs. 1.000.000

D) 15.7.19.
SAYIM NOKSANLARI Hs. 1.000.000
SATICILAR Hs. 1.000.000

E) 15.7.19.
SAYIM NOKSANLARI Hs. 1.000.000
OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR Hs. 1.000.000

122. Yabancı paralar dönem sonunda hangi değerleme ölçüsü ile değerlenir?
a. Alış değeri b. Satış kuru c. Borsa rayici d. İtibari değer e. Maliye Bakanlığının ilan ettiği değerleme kuru

123. Yabancı paraların değerlemesi sonucu tespit edilen kar, hangi hesabın hangi tarafına kaydedilir?
a. "642-Faiz Gelirleri Hesabı"nın alacağına
b. "642-Faiz Gelirleri Hesabı"nın borcuna
c. "646-Kambiyo Karları Hesabı"nın alacağına
d. "646-Kambiyo Karları Hesabı"nın borcuna
e. "640-iştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı"nın alacağına

124. İşletme aldığı, ancak tahsil etmediği çekleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde izleyebilir?
A) Alınan Çekler Hesabı B) Bankalar Hesabı C) Verilen Çekler Hesabı D) Çek Hesabı E) Banka Kredileri Hesabı

125. İşletmenin "Alınan Çekler Hesabının" kalanı 50.000.000- ve yapılan sayımda saptanan çeklerin tutarı 40.000.000 liradır. Yapılan inceleme sonucunda, bu farkın daha önce müşteriden borcuna karşılık alınan 10.000.000 liralık çekin iki kez kaydedilmesi nedeniyle ortaya Çıktığı anlaşılmıştır. Yapılacak düzeltme kaydında hangi hesaba ve kaç TL alacak kaydı yapılmalıdır?
A) Alıcılar Hesabı 10.000.000 B) Alıcılar Hesabı 20.000.000 C) Bankalar Hesabı 10.000.000 D) Alınan Çekler Hesabı 20.000.000
E) Alınan Çekler Hesabı 10.000.000
126.
BANKALAR HS.
ALICILAR HS.
Yukarıdaki yevmiye maddesi hangi işleme aittir?
A) İşletme müşterilerine çekle Ödeme yapmıştır
B) İşletme alıcılara borç vermiştir
C) İşletme satın alacağı mal için bankadan Ödeme yapmıştır
D) Alıcılar(müşteri), borçlarını işletmenin bankadaki mevduat hesabına yatırmıştır
E) Müşteriler satın alacakları mallar için işletmenin mevduat hesabına para yatırmışlardır

127. Dönem sonunda Bankalar Hesabı ile ilgili envanter işlemleri sırasında, bankalardan gelen hesap özetleri neyle karşılaştırılarak kontrol yapılır?
a. Bankalar Hesabı ile b. Bankalar Hesabının yardımcı hesapları ile c. Yevmiye Defteri ile d. Envanter Defteri ile e. Genel Geçici Mizan ile

128. İşletme, (A) Bankası"ndan aldığı bir dekontla, bankadaki mevduat hesabına 2.650.000 lira faiz tahakkuk ettirildiğini öğrenmiştir. Bu durumda borçlandırılması gereken hesap hangisidir?
A) Faiz Gelirleri B) Finansman Giderleri Hesabı C) Kasa Hesabı D) Bankalar Hesabı E) Banka Kredileri Hesabı

129. İşletmenin İş Bankası nezdindeki A. c/h.na 50.000.000 TL faiz tahakkuk etmiştir. (Stopaj oranı % 10 dur) Gelir Vergisi kesintisinden sonra işletmenin net faiz geliri ne kadardır? .
a. 45.000.000 TL b. 40.000.000 TL c. 44.500.000 TL d. 40.500.000 TL e. 54.500.000 TL

130. İşletme, satın aldığı malın bedelini İş Bankasındaki mevduat hesabı üzerine keşide ettiği çekle ödediğinde, işlem nasıl muhasebeleştirilir?
A) TİCARİ MAL HS.
INDIRILECEK KDV HS.
ALINAN ÇEKLER HS.

B) VERILEN.ÇEKLER HS.
TİCARİ MAL HS.
HESAPLANAN KDV

C) TİCARİ MAL HS.
VERILEN ÇEKLER HS.
BANKALAR HS.

D) BANKALAR HS.
TİCARİ MAL HS.

E)TİCARİ .MAL HS.
INDIRILECEK KDV HS.
VERILEN ÇEKLER HS.

131. Anonim şirketin eşit paylara bölünmüş sermayesi karşılığında çıkarılan ve şekli kanunla belirlenmiş bulunan belgeye ne denir?
A) Alacak senedi B) Tahvil C) Bono D) Emre muharrer bono E) Hisse senedi

132. Geçici yatırım amacıyla hisse senetleri satın alan bir işletme bunları hangi hesapta izler?
A) Hazır Değer1er Hesabı B) Hisse Senetleri Hesabı c) Ortaklar hesabı D) İştirakler Hesabı E) Yatırımlar Hesabı

133. Hisse senetleri alış bedelinden daha yüksek bir fiyatla satıldığında bu fark hangi hesaba ve hesabın hangi tarafına kaydedilir?
A) Menkul Kıymet Satış Karı Hesabının alacağına
B) Olağan Gelir ve Karlar Hesabının alacağına
C) Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabının alacağına
D) Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabının borcuna
E) Kar ve Zarar Hesabının borcuna

134.Dönem sonu sayımında işletmenin cüzdanında, (A) Anonim Şirketinin 750.000 TL maliyetli hisse senetlerinden 98 adet mevcut olduğu saptanmıştır. Hesaplarda ise (A) Anonim Şirketinin hisse senetleri 100 adet olarak görülmektedir. Yapılan incelemede bu farkın nedeni belirlenememiştir. Ancak işletmede menkul kıymet cüzdanından sorumlu personel Azer Çoşkun’dır. Buna göre, yapılması gerekli envanter kaydı hangisidir?
A) Hisse senetleri Hesabı borçlu, Sayım Noksanları Hesabı alacaklı
B) Tahviller Hesabı alacaklı, Sayım Noksanları Hesabı borçlu
C) Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı borçlu, Hisse senetleri Hesabı alacaklı
D) Personelden Alacaklar Hesabı borçlu, Sayım Fazlaları Hesabı alacaklı
E) Personelden Alacaklar Hesabı borçlu, Hisse Senetleri Hesabı alacaklı

135. Aşağıdakilerden hangi amaçla alınan hisse senetleri "110-Hisse Senetleri Hesabı"na kaydedilir?
a. Diğer şirketin yönetimine katılmak
b. Riski dağıtarak nispeten devamlı gelir sağlamak
c. İş ilişkileri kurmak
d. Fiyatların artmasına bağlı olarak satarak kar elde etmek
e. Özel fonlar tesis etmek

136. Hisse senetlerinin alış bedellerinde meydana gelen değer düşmeleri için yapılan kaydın bir tarafı için verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a. "119-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı" borçlandırılır
b. "654-Karşılık Giderleri Hesabı" alacaklandırılır
c. "110-Hisse Senetleri Hesabı" borçlandırılır
d. "110-Hisse Senetleri Hesabı" alacaklandırılır.
e. "119-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı" alacaklandırılır


137.Aşağıdaki hesaplardan hangisi geçici bir bilanço hesabı olup, izleyen yılın başında ters kayıtla kapatılır?
a. “122-Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı" b. "900-Borçlu Nazım Hesaplar" c. "910-Alacaklı Nazım Hesaplar"
d. "193-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı" e. "108-Diğer Hazır Değerler Hesabı"

138. Tekdüzen hesap planında alacaklar hangi iki ana grupta toplanmıştır?
A) 1) Ticari Alacaklar, 2) Diğer Alacaklar B) 1) Senetli Alacaklar, 2) Senetsiz Alacaklar
c) 1) Alıcılar Hesabı, 2) Satıcılar Hesabı D) 1) Alıcılar Hesabı, 2) Alacak Senetleri Hesabı
E) 1) Alıcılar Hesabı, 2) Diğer Alacaklar

139. İşletme ile müşteri arasında borçlu-alacaklı ilişkisini doğuran ve belli bir miktar parayı alıcıdan isteme hakkı hangi hesapta gösterilmektedir?
A) Ortaklardan Alacaklar Hesabı B) İştiraklerden Alacaklar Hesabı C) Alıcılar Hesabı D) Satıcılar Hesabı E) Diğer Alacaklar Hesabı

140. THP" na göre "120-Alıcılar Hesabı" aşağıdaki hesap gruplarının hangisi içinde yer alır?
a) Hazır Değerler b) Menkul Kıymetler c) Ticari Alacaklar d) Diğer Alacaklar e) Diğer Dönen Varlıklar

141.İşletmelerin senetsiz ticari alacakları (Alıcılar) VUK"na göre, hangi değerleme ölçüsü ile değerlenir?
a) İtibari değer b) Mukayyet değer c) Tasarruf değeri d) Peşin değer e) Piyasa değeri

142. 31.12.200.
120 ALICILAR HS.
642 FAİZ GELİRLERİ HS.
Yukarıdaki kayıt (31.12. tarihli) ne için yapılmıştır?
a) Alıcılara yapılan satış iskontosu
b) Alıcıların gönderdiği banka havalesi
c) Alıcılardan olan senetsiz alacaklara tahakkuk ettirilen faiz
d) Alıcılar Hesabının kapatılması
e) Alıcılar Hesabında yapılan hatanın düzeltilmesi
143. Senetlerin üzerinde yazılan değere ne ad verilir?
A) Nominal değer b) Peşin değer c) Tasarruf değeri D) Muhasebe değeri E) Iskonto değeri

144. Aşağıdaki hesaplardan hangisi ana hesaptır?
A) Portföydeki Senetler Hesabı B) Tahsildeki Senetler Hesabı C) Takipteki Senetler Hesabı
D) Alacak Senetleri Hesabı E) Protestolu Senetler Hesabı

145. İşletmenin ıskonto ettirdiği senetlerden dolayı olan sorumluluğu hangi hesaplarda izlenir?
A) Nazım Hesaplarda B) Alacak Senetleri Hesaplarında C) Bankalar Hesabında D) Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabında E) Borç Hesabında

146. Tahsil için icraya verilen alacak senetleri hangi yardımcı hesapta izlenir?
A) Portföydeki Senetler Hesabı B) Takipteki Senetler Hesabı C) Protestolu Senetler Hesabı
D) Tahsildeki Senetler Hesabı E) Alacak Senetleri Hesabı

147. Aşağıdaki madde hangi işlem için yapılmıştır?
KASA
ALACAK SENETLERİ H.
- Portföydeki senetler H.
A) Alacak senedinin banka tarafından tahsil edilmesi
B) Alacak senedinin işletme tarafından tahsil edilmesi
C) Alacak senedinin tahsile verilmesi
D) Alacak senedinin bankaya ıskonto ettirilmesi
E) Iskonto ettirilen senedin banka tarafından tahsili

148. Kısa Vadeli Alacak Senetleri için ayrılan 2.000.000.000 TL Reeskont işleminin dönem sonundaki kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 31.12.2002
657 REESKONT FAİZ GIDERLERI (-) 2.000.000.000
122 ALACAK SENETLERI REESKONTU (-)2.000.000.000
b. 31.12.2002"
657 REESKONT FAİZ GIDERLERI (-) 2.000.000.000
222 ALACAK SENETLERI REESKONTU (-)2.000.000.000
c. 31. 12.2002
647 REESKONT FAİZ GELIRLERI 2.000.000.000
122 ALACAK SENETLERI REESKONTU (-)2.000.000.000
d. 31.12.2002
122 ALACAK SENETLERI REESKONTU (-) 2.000.000.000j
. 647 REESKONT FAİZ GELRLERI(-) 2.000.000.000 i
e. 31.12.2002
654 KARŞILIK GIDERLERI 2.000.000.000
122 ALACAK SENETLERI REESKONTU (-)2.000.000.000

149. 120 Gün vadeli 50.000.000 lira nominal değerli bir senedin % 30 reeskont faizi üzerinden tasarruf değeri (peşin değeri) yaklaşık kaç TL
a) 44.890.000 TL b) 35.000.000 TL c) 40.000.000 TL d) 45.511.000 TL e) 45.000.000 TL

150. Alacak senetlerinin tasarruf değeriyle değerlemesine bağlı olarak yapılacak envanter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alacak Senetleri H. /Alacak Senetleri Reeskontu H.
b) Alacak Senetleri Reeskontu H./ Alacak Senetleri H.
c) Alacak Senetleri Reeskontu H. / Reeskont Faiz Gideri H.
d) Reeskont Faiz Gideri H. / Alacak Senetleri Reeskontu H.
e) Reeskont Faiz Gideri H. / Alacak Senetleri H.

151. Aşağıda şüpheli duruma düşen alacaklardan hangisi için karşılık ayrılamaz ?
a) Dava safhasındaki alacak
b) icra safhasındaki alacak
c) Tamamı teminata bağlanmış dava safhasındaki alacak
d) İki kez yazılı istenmesine rağmen tahsil edilememiş küçük alacak
e) "Aciz Vesikası" ibraz edilmiş alacak

152. Şüpheli duruma düşmüş bir alacak için tek bir madde kaydı yapılacaksa,bu madde aşağıdakilerden hangisi olacaktır. ?
a) Karşılık Giderleri H. / Şüpheli Alacaklar Karşılığı H.
b) Şüpheli Alacaklar Karşılığı H. / Karşılık Giderleri H.
c) Şüpheli Ticari alacaklar H. / Şüpheli Alacaklar Karşılığı H.
d) Karşılık Giderleri H. / Şüpheli T. Alacaklar H.
e) Şüpheli T.Alacaklar H. / Karşılık Giderleri H.

153. Sonradan tahsil edilen şüpheli alacak için; hangi hesabın, hangi tarafına kayıt yapılır?
a) Dönem Karı veya Zararı Hesabının borcuna
b) Dönem Karı veya Zararı Hesabının alacağına
c) Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabının alacağına
d) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabının borcuna
e) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabının alacağına

154.Aşağıdaki alacaklardan hangisi değersiz alacaktır?
a) Dava safhasındaki alacaklar b) Mahkeme kararı ile tahsiline imkan kalmayan alacaklar
c) Vadesi yenilenen alacaklar d) Protesto edilen alacaklar
e) icra safhasındaki alacaklar

155.İşletmenin, müşterisi Necla Nazlı"dan olan 3.000.000 liralık alacağının tahsilinin şüpheli duruma düştüğü belirlenmiştir. Ancak daha önce müşteriden borcuna karşılık alınmış 1.000.000 liralık teminat bulunmaktadır. Buna göre, yapılacak kayıtla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Alıcılar Hesabı 3.000.000- alacaklandırılır
B) Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı 3.000.000- alacaklandırılır
C) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı 3.000.000- alacaklandırılır
D) Karşılık Giderleri Hesabı 3.000.000- alacaklandırılır
E) Alacak Senetleri Hesabı 2.000.000- alacaklandırılır

156. İşletme, 10.000.000 liralık alacağını birkaç defa yazılı olarak İstemesine rağmen tahsil edememiştir. Bu alacağın karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılmasına ilişkin kayıt hangisidir?

A) ŞÜPHELI TİCARİ ALACAKLAR Hs. 10.000.000
ALICILAR Hs. 10.000.000

B) ŞÜPHELI TİCARİ ALACAKLAR Hs. 10.000.000
ŞÜPHELITICARIALACAKLAR KARŞ ILIĞI Hs. 10.000.000

C) KARŞILIK GİDERLERİ Hs. 10.000.000
ALICILAR Hs. 10.000.000

D )KARŞILIK GIDERLERI Hs. 10.000.000
ŞÜP TİC AL KARŞ HS 10.000.000

E) ŞÜP TİC AL KARŞ Hs. 10.000.000
KARŞILIK GIDERLERI Hs. 10.000.000

157.İşlemlerin karşılığı olarak verilen tutarlar hangi hesaba ve nasıl kaydedilir?
A) Personel Avansları Hesabının borcuna B) Verilen İş Avansları Hesabının borcuna c) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının borcuna
D) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının alacağına E) Verilen Avanslardan Alacaklar Hesabının alacağına

158.Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?
TİCARİ MAL H.
INDIRILECEK KDV H.
KASA H.
A) Ticari Mal alışı B) Ticari Mal satışı c) Satış İadesi D) Alış iskontosu E) Alış iadesi

159. Aşağıdakilerden hangisi satın alınan Ticari malın maliyetine girmez?
A) Taşıma ücreti B) İşyeri kira bedeli c) Gümrük bedeli D) Sigorta ücreti E) Kur farkları

160.İşine devam eden bir işletmede Ticari Mal Hesabının borcunda yer alan ilk değer neye aittir?
A) Dönem sonu mal mevcudu B) İlk mal alışı C) Dönem başı mal mevcudu D) Alış iadesi E) Satıcıların iadesi

161.Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?
ALICILAR H.
YURT İÇİ SATIŞLAR H.
HESAPLANAN KDV H.
A) Mal alışı B) Mal satışı C) Alıcılardan İade D) Alıcılara yapılan ıskonto E) Alış ıskontosu

162.Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?
TİCARİ MAL H.
INDIRILECEK KDV H.
KASA H.
A) Mal satışı B) Alış iskontosu c) Malın satıcıya iadesi D) Alış giderleri E) Alış iadesi163. Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?
SATIŞTAN İADELER H.
İNDİRİLECEK KDV H.
ALICILAR H.
A) Satış iadesi B) Alış iadesi C) Alış iskontosu D) Satış giderleri E) Satış

164.Satış giderleri aşağıdakilerden hangisini azaltır?
A) Borçları B) Alacakları C) Alınan malın maliyetini D) Satış hasılatını E) Satılan malın maliyetini

165. Devamlı envanter yönteminin temeli hangi hesaplar üzerine kuruludur?
A) Ticari Mal Hesabı
B) Ticari Mal Hesabı ve Mal Alış Hesabı
C) Ticari Mal Hesabı, Satılan Malın Maliyeti Hesabı ve Yurt içi Satışlar Hesabı
D) Ticari Mal Hesabı, Alışlar Hesabı ve Satılan Malın Maliyeti Hesabı
E) Ticari Mal Hesabı, Alıcılar Hesabı, Satışlar Hesabı

166.Devamlı envanter yöntemine göre yapılan kayıtta satışların sonucu olan brüt satış karı veya zararı hangi hesapların karşılaştırılması ile belirlenir?
A) Mal Hesabı ile Satılan Malın Maliyeti Hesabı
B) Satılan Malın Maliyeti Hesabı ile Yurt içi Satışlar Hesabı
C) Alışlar Hesabı ile Satışlar Hesabı
D) Mal Hesabı ile Alışlar Hesabı
E) Alıcılar Hesabı ile Satışlar Hesabı

167.Mevcut malın maliyetinin her an bilinmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Mal Hesabı, mal alışlarında maliyetle borçlandırılır, satışlarda satış tutarı üzerinden alacaklandırılır.
B) Mal Hesabı, mal alışlarında maliyetle borçlandırılır, satışlarda yine maliyetle alacaklandırılır.
C) Mal Hesabı, mal alışlarında maliyetle borçlandırılır, satışlarda ise, mal hesabına her hangi bir kayıt yapılmaz.
D) Mal Hesabı, mal alışlarında maliyetle alacaklandırılır, satışlarda satış tutarı üzerinden borçlandırılır.
E) Mal Hesabı satışlarda borçlandırılır, alışlarda alacaklandırılır

168.Elde mevcut Ticari mal için satıcının yaptığı iskonto hangi hesaba, ne şekilde kaydedilir?
A) Satılan Malın Maliyeti Hesabının borcuna
B) Ticari Mal Hesabının borcuna
C) Satılan Malın Maliyeti Hesabının alacağına
D) Ticari Mal Hesabının alacağına
E) Alışlar Hesabının borcuna

169.Devamlı envanter yönteminde müşterinin iade ettiği Ticari mal hangi hesaba ne şekilde kaydedilir?
A) Satış İadeleri Hesabının borcuna B) Satılan Malın Maliyeti Hesabının borcuna
C) Satışlar Hesabının Alacağına
D) Ticari Mal Hesabının alacağına, Satılan Ticari Malın Maliyeti Hesabının borcuna
E) Ticari Mal hesabının alacağına

170.Devamlı envanter yönteminde müşteriye yapılan ıskonto hangi hesaba ne şekilde kaydedilir?
A) Satışlar Hesabının alacağına
B) Satılan Ticari Malın Maliyeti Hesabının alacağına
c) Ticari Mal Hesabının borcuna
D) Satış Iskontoları Hesabının borcuna
E) Satış Iskontoları Hesabının alacağına

171.Devamlı envanter yönteminde aşağıdaki kayıtlardan hangisi mal satış işlemine aittir?
A) KASA H.
YURT SATIŞLAR H.
HESAPLANAN KDV H.
B )
ALICILAR H.
KASA H.
TİCARİ MALH.
HESAPLANAN KDV H.
C)
ALICILAR H.
YURT İÇİ SATIŞLAR H.
HESAPLANAN KDV H.

SATILAN MALIN MALIYETI H.

TİCARİ MAL H.
D) KASA H.
TİCARİ MAL H.
HESAPLANAN KDV H.

SATILAN MALIN MALIYETI H.
YURT İÇİ SATIŞLAR H.

E) TİCARİ MAL H.
SATILAN MALIN MALİYETİ H.
172.
TİCARİ MALH.
INDIRILECEK KDV H,
KASA H.
Yukarıdaki madde, devamlı envanter yönteminde hangi işlem için yapılmıştır?
A) Mal satın alımı B) Satıcılara mal iadesi c) Alış ıskontosu D) Mal satışı E) Satıcılara mal ıskontosu

173.
TİCARİ MALH.
İNDIRILECEK KDV H.
KASA H.
Yukarıdaki madde devamlı envanter yönteminde hangi işlem için yapılmıştır?
A) Satın alma giderleri B) Satıştan iadeler.Alıcılardan iade C) Satış ıskontosu D) Satıcılara mal iadesi E) Alış iadesi

174. İşletmenin devamlı envanter yöntemine göre dönem sonunda hesaplarının durumu şöyledir.
TİCARİ MAL H. SAT.MAL.MALYETI YURT İÇİ SATIŞLAR
500.000.000 300.000.000 300,000,000 450,000,000

Bu işletmenin karı ya da zararı kaç TL"dir?
A) 200.000.000 lira kar B) 50.000.000 lira kar C) 50.000.000 lira zarar D) 150.000.000 lira kar E) 150.000.000 lira zarar

175.Mal hareketlerini Aralıklı Envanter Yöntemine göre kayda alan işletmenin. dönem sonu, envanterinde mal mevcudu 25.000.000- olarak saptanmıştır. Aynı tarihte, Mal Hesabının durumu şöyledir,
TİCARİ MAL HESABI
430.000.000
Bu bilgilere göre, Satılan malın maliyetine ilişkin kayıtla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ticari Mal Hesabı 405,000,000 borçlandırılır
B) Ticari Mal Hesabı 405.000.000 alacaklandırılır
C) Yurt içi satışlar Hesabı 410.000.000- alacaklandırılır
D) Dönem karı Zararı Hesabı 410.000.000 alacaklandırılır
E) Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabı 410.000,000- alacaklandırılır.

176. İşletmenin mal alım satımı ile ilgili hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir,

TİCARİ MAL HESABI SATILAN MALIN MALIYETI Hs Y.İÇİ SATIŞLAR

850.000.000 720,000,000 720.000.000 675,000,000

Dönem sonu envanterinde mal mevcudu 130.000.000- olarak saptanmıştır. İşletmenin mal alım satımından kar veya zararı kaç TL"dir?

A) 545.000.000- kar B) 545.000.000- zarar c) 130.000.000- kar D) 45.000.000- kar E) 45.000.000- zarar

177. Aralıklı envanter yönteminde dönem içinde satılan malın maliyeti, hangi hesabın hangi tarafına kaydedilir?
a. Ticari Mallar Hesabının borcuna
b. Ticari Mal/ar Hesabının alacağına
c. Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabının borcuna
d. Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabının alacağına
e. Dönem içinde satılan malın maliyeti için kayıt yapılmaz

178. Devamlı envanter yönteminde her mal türü için kullanılan stok kartı aşağıdakilerden hangi hesaplarla ilgili bilgi verir?
a. Ticari Mallar Hesabı b. Ticari Mallar Hesabı ile Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı c. Satışlar Hesabı d. Satıştan iadeler Hesabı
e. Satış iskontoları Hesabı

179. Mal stoklarının değerlemesinde genelde uygulanması gereken değerleme ölçüsü hangisidir?
a. Piyasa değeri b. Borsa Rayici c. Maliyet Bedeli d. Emsal Bedeli e. Cari Değer

180. Yüksek enflasyon döneminde mali tablolar aşağıdaki değerleme yöntemlerinden hangisine göre düzeltilir.
A,Nominal değer b, İtibari değer c, Paranın satın alma gücüne göre d, Maliyet değeri e,Hiçbiri

181. Vergi Usul Kanunu"na göre imal edilen mamullerin maliyetine aşağıdakilerden hangisi girmez?
a. Direkt ilk madde ve malzeme b. Direkt işçilik c. Genel üretim giderlerinden pay d. Ambalaj malzemesi bedeli e. Bankalardan alınan krediler

182. "İşletme satışlarını ilk satın aldığı mallardan yapmalıdır" varsayımı hangi maliyet akış yönteminin varsayımıdır?
a. ilk giren-ilk çıkar yöntemi b. Son giren-ilk çıkar yöntemi
c. Ortalama maliyet yöntemi d. Hareketli ortalama maliyet yöntemi
e. Gerçek maliyet yöntemi

183. İşletmenin dönem içinde satın aldığı (c) malının miktarı 250 adet, toplam maliyet bedeli ise 7.500.000 TL"dir. Dönem sonunda (C) malının mevcudu 120 adet olduğuna göre, satılan (C) malının ortalama maliyet yöntemine göre toplam maliyeti kaç liradır?
a.30.000 TL b. 3.600.000 TL c. 3.900.000 TL d.62.500 TL e. 11.100.000 TL

184. Aşağıdakilerden hangisi envanter listesine eklenir?
a. Satılmış fakat henüz müşteriye gönderilmemiş mallar
b. İşletmeye emanet olarak gönderilen mallar
c. Satın alınmış fakat henüz işletmeye gelmemiş mallar
d. Satılmış ve işletmeden çıkmış mallar
e. Sayımda fire veya kaybolma nedeniyle işletmede bulunmadığı anlaşılan mallar

185. Değeri düşen ticari mallar, hangi aktif karakterli bilanço hesabının borcuna aktarılır?
a. Karşılık Giderleri Hesabı b. Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı c. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı
d. Ticari Mallar Hesabı e. Diğer Stoklar Hesabı

186. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem sonunda "690 Dönem sonu Karı veya Zararı Hesabı"nın alacağına devredilerek kapatılır?
a. Ticari Mallar Hesabı b. Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı c. Satıştan iadeler Hesabı d. Satışlar Hesabı e. Satış indirimleri Hesabı

187. Aşağıdaki madde hangi işlem için yapılmıştır?

TİCARİ MALH.
VERILEN SİPARİŞ AVANSLARI
A) Mal siparişi için avans verilmesi
B) Siparişi İçin avans verilen malın teslim alınması
c) Kredili mal alışı
D) Yurt dışı siparişi için akreditif açtırılması
E) Peşin mal alışı

188.İşletmenin Genel Yönetim Giderleri- Kırtasiye Giderleri Hs.nda görülen 27.000.000 liralık kırtasiyenin 12.000.000 liralık kısmının kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bununla ilgili, yapılması gerekli kayıt hangisidir?
A)
MAL Hs. 12.000.000
GENEL YÖNETIM GIDERLERI Hs. 12.0000.000
- Kırtasiye Giderleri
B)
GELECEK AYLA RA AIT GIDERLER Hs. 12.000.000
GENEL YÖNETIM GIDERLERI Hs. 12.000.000
- Kırtasiye Giderleri
C)
GENEL YÖNETIM GIDERLERI Hs. 12.000.000
- Kırtasiye Giderleri
GELECEK A YLARA AIT GIDERLER Hs. 12.000.000
D)
GENEL YÖNETİM GIDERLERI Hs. 15.000.000
- Kırtasiye Giderleri
GELECEK AYLARA AIT GIDERLER Hs. 15.000.000
E)
GELECEK AYLARA AIT GIDERLER Hs. 15.000.000
GENEL YÖNETIM GIDERLERI Hs. 15.000.000
- Kırtasiye Giderleri

189. Aşağıdaki madde hangi işlem için yapılmıştır?

PERSONEL AVANSLARI H.
KASA H.
A) Sipariş edilen mal için satıcıya avans verilmesi
B) Çalışan personele ücretine karşılık avans verilmesi
c) Çalışan personele verilen avansın aylığından mahsup edilmesi
D) Personele işletmenin bir işini takip için verilen avansın belgeler karşılığı mahsubu
E) Personelin kredili aldığı malın kaydı

190. Aşağıdakilerden hangisi duran varlık değildir?
A) Taşıtlar B) Telif hakları c) Geçici yatırımlar D) Binalar E) Makineler

191. Edinilen duran varlıklar hangi değer üzerinden muhasebeleştirilirler?
A) Maliyet değeri B) Piyasa değeri C) Vergi değeri D) Kayıtlı değeri E) Borsa değeri

192. Ortak olmak amacıyla satın alınan hisse senetleri hangi hesapta izlenir?
A) İştirakler Hesabı B) Hisse Senetleri Hesabı C) Taahhütler Hesabı E) Hisse Senedi ve Tahviller Hesabı D) Geçici Yatırımlar Hesabı

193. Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıkların özelliği değildir?
A) Sınırlı bir hizmet süresine sahip olmak (arazi ve arsa dışında)
B) Her an satılarak paraya çevrilmeleri mümkün olmak
C) Bir yıldan daha uzun hizmet süresine sahip olmak
D) Gidere dönüşmeleri amortisman yoluyla olmak
E) Amortismana tabi değerler olmak

194. İşletme, kuracağı fabrika için kuruluş yeri olarak seçtiği arsayı, üzerindeki eski Bina İle 800.000.000 liraya peşin almıştır. Bu bedelden başka, binanın yıkılması için 15.000.000 lira harcanmış, binanın enkazı ise, 50.000.000 liraya satılmıştır. Arsanın işletmeye maliyeti nedir.
A) 800.000.000 lira B) 850.000.000 lira C) 815.000.000 lira D) 765.000.000 lira E) 835.000.000 lira

195.Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının işlevi nedir?
A) Duran varlığın oluşacak maliyetini belirler
B) Duran varlığın henüz tamamlanmadığını gösterir
C) Bazı duran varlıkların satın alınmayıp, yapıldığını veya yaptırıldığını gösterir
D) İşletmenin yatırımlarını gösterir

196. Aşağıdakilerden hangisi, satın alınan makinenin maliyet unsuru değildir?
A) Fatura bedeli B) Montaj giderleri C) Sigorta giderleri D) Taşıma giderleri E) Yakıt gideri

197. Eldeki maddi sabit varlıklarla ilgili olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi dönem gideri olarak muhasebeleştirilebilir?
A) Verimi artıran harcamalar B) Ömrü artıran harcamalar c) İktisadi değeri arttıran harcamalar D) Normal onarımlar
E) Verimi ve ömrü artıran harcamalar

198. Bir işletmenin bürosunda yer alan maddi sabit varlıklara ne ad verilir?
A) Makine B) Demirbaş C)Cihaz D) Tesis E) Araç-Gereç

199. Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlık kalemleri içinde yer almaz?
a. Binalar b. Özel maliyetler c. Taşıtlar d. Demirbaşlar e. Makina, tesis ve cihazlar
200. Maddi duran varlıklar hangi değerle aktifleştirilir ve değerlenir?
a. Maliyet değeri b. Mukayyet değer c. Piyasa değeri d. Emsal değeri e. Vergi değeri

201. İşletme, 20 Haziran tarihinde 180.000.000 TL ye satın aldığı cihaza %20 oranında normal amortisman yöntemini uygulayacaktır. Dönemin amortisman payı nedir?
a. 36.000.000 TL b. 21.000.000 TL c. 18.000.000 TL d. 15.000.000 TL e. 12.000.000 TL

202. işletme, 1.9.1995 tarihinde 600.000.000 TL "ye bir binek arabası satın almıştır. Bu arabaya %20 oranı üzerinden normal amortisman yöntemi uygulanacaktır. 1999 yılının amortisman payı ne olacaktır?
a. 40.000.000 TL b. 200.000.000 TL c. 160.000.000 TL d. 120.000000 TL e. 80.000000 TL

203. İşletme, Eylül/1995 tarihinde 30.000.000 liraya satın aldığı demirbaşa azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemini uygulayacaktır. Normal amortisman oranı %20 olduğuna göre, 1996 yılının amortisman payı nedir?
a. 4.320.000 TL b. 4.000.000 TL c. 7.200.000 TL d. 2.592.000 TL e. 11.888.000 TL

204. Dönem sonunda binalar için ayrılan amortisman payı Endirekt kayıt yöntemine göre, nasıl muhasebeleştirilir?
a. Binalar H. / Genel Yönetim Giderleri H.
b. Binalar H. / Birikmiş Amortismanlar H.
c. Genel Yönetim Giderleri H. / Binalar H.
d. Karşılık Giderleri H. / Birikmiş Amortismanlar H.
e. Genel Yönetim Giderleri H. / Birikmiş Amortismanlar H.

205. Maliyet bedeli 75.000.000 TL, birikmiş amortismanı 30.000.000 TL olan demirbaş, 65.000.000 TL "ye satılmıştır. Bu satıştan ne kadar kar veya zarar edilmiştir?
a. 10.000.000 TL zarar b. 35.000.000 TL kar c. 20.000.000 TL kar d. 30.000.000 TL kar e. 40.000.000 TL kar

206. "549 Özel Fonlar Hesabı" aşağıdaki hesap gruplarından hangisi içinde yer alır?
a. Dönen Varlık Hesapları b. Duran Varlık Hesapları c. Gelir Hesapları d. Gider Hesapları e. Özsermaye Hesapları

207. İşletme 1994 yılında 100.000.000 TL"ye satın aldığı makinaya %20 oranla ayırdığı amortisman payı 20.000.000 TL"dir. 1995 yılı sonunda %70 oranıyla yapılan yeniden değerleme sonucu hesaplanacak "değer artışı" kaç TL"dir?
a. 70.000.000 b. 56.000.000 c. 34.000.000 d. 14.000.000 e, 80.000.000

208.Aşağıdaki duran varlıklardan hangisi amortismana konu olmaz?
A) Bina B) Demirbaş c) Arsa - Arazi D) Taşıt E) Makina

209. Aşağıdaki öğelerden hangisi amortisman giderinin belirlenmesinde rol oynamaz?
A) Duran varlığın maliyeti B) Duran varlığın piyasa değeri c) Duran varlığın hurda değeri D) Duran varlığın ömrü
E) Seçilen amortisman yöntemi

210.Ömrü 25 yıl olan duran varlığa uygulanacak amortisman oranı (yüzdesi) nedir?
A) % 10 B) % 25 c)%5 D)%4 E) %20

211.Eşit tutarlı amortisman yönteminde 50.000.000.- maliyetli bir makinenin % 10 üzerinden 3. yıldaki amortisman giden kaç liradır?
A) 5.000.000.- lira B) 6.000.000.- lira c) 7.000.000.-lira D) 8.000.000.- lira E) 10.000.000.- lira

212.15.000.000.- lira maliyet bedelli bir duran varlığın yıllar itibariyle amortisman giderleri : 1.000.000.-,2.000.000.-,3.000.000.-,4.000.000.-, 5.000.000.-lira şeklinde hesaplanmışsa, bu amortisman yöntemine ne ad verilir?
A) Değişen tutarlı amortisman yöntemi
B) Eşit tutarlı amortisman yöntemi
C) Azalan tutarlı amortisman yöntemi
D) Azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemi
E) Artan tutarlı amortisman yöntemi

213. 40.000.000.- lira maliyetli bir makineye normal amortisman oranı % 2Oüzerinden, azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemini uyguladığımızda 2. yıl amortisman gideri ne kadar olacaktır?
Linkback: http://www.forumstajer.com/finansal-muhasebe-deneme-4-t68.0.html

zfr263

  • Yeni Üye
  • *
  • İleti: 1
Ynt: FİNANSAL MUHASEBE DENEME 4
« Yanıtla #1 : 28 Şubat 2016, 14:35:50 »
Arkadaşlar cevapları nerde acaba ::)


Paylaş facebook

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
xx
FİNANSAL MUHASEBE DENEME 3

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

3 Yanıt
9057 Gösterim
Son İleti 05 Ekim 2015, 11:52:57
Gönderen: eksmmm
xx
FİNANSAL MUHASEBE DENEME 5

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

5 Yanıt
8204 Gösterim
Son İleti 05 Ekim 2011, 10:43:42
Gönderen: Entropi
xx
FİNANSAL MUHASEBE DENEME 6

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

0 Yanıt
5535 Gösterim
Son İleti 14 Haziran 2008, 09:41:22
Gönderen: SMMM Gökhan GÜLBEK
xx
FİNANSAL MUHASEBE DENEME 1

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

10 Yanıt
15063 Gösterim
Son İleti 11 Ocak 2012, 16:20:45
Gönderen: achilles