Gönderen Konu: FİNANSAL MUHASEBE DENEME 2  (Okunma sayısı 7087 defa)

SMMM Gökhan GÜLBEK

  • Yönetici
  • Stajer Üye
  • *
  • İleti: 25451
  • Cinsiyet: Bay
  • Mahlası: Çılgın Ninja
FİNANSAL MUHASEBE DENEME 2
« : 14 Haziran 2008, 09:39:54 »
FİNANSAL MUHASEBE DENEME TESTİ

1.   Muhasebe organizasyonunda, mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında belli kişi ve grupların değil toplumun çıkarları gözetilerek davranılması muhasebenin hangi kavramının gereğidir?
a. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı   b.Tutarlılık kavramı   c. Dönemsellik kavramı   d. Kişilik kavramı   e. Sosyal sorumluluk kavramı

2.   Bir işletmenin dönem sonunda şüpheli alacakları için karşılık ayırması muhasebenin hangi temel kavramının gereğidir?
a. İhtiyatlılık kavramı   b.Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı   c. Dönemsellik kavramı   d.Kişilik kavramı   e.Tutarlılık kavramı

3.   Benzer olay ve işlemlerde. kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmez¬liğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tekdüzeni öngören muhasebe kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
a. İşletmenin sürekliliği kavramı    b. Önemlilik kavramı    c. İhtiyatlılık kavramı d. Sosyal sorumluluk kavramı    e. Tutarlılık kavramı

4.   Zorunlu olunca işletme politikalarının değiştirilmesi ve bu değişikliğin parasal etkilerinin mali tablo dipnotlarında belirtilmesi muhasebenin hangi kavramının gereğidir
a. Sosyal sorumluluk kavramı    b.Dönemsellik kavramı   c. İhtiyatlılık kavramı      d. Maliyet esası kavramı   e.Tutarlılık kavramı

5.   İşletmede alınacak kararları etkileyecek düzeyde olan "gerçekleşme olasılığı bulunan" olaylara kayıtlarda yer verilmesi muhasebenin hangi temel kavramının gereğidir?
a. Tutarlılık kavramı   b. Sosyal sorumluluk kavramı    c. ihtiyatlılık kavramı      d. Tam açıklama kavramı   e. Özün önceliği kavramı

6.   Peşin ödenen kiraların gelecek yıllara ilişkin tutarlarının saptanarak "aktifleştirilme¬si" muhasebenin hangi kavramının gereğidir?
a. Kişilik kavramı           b. Dönemsellik kavramı    c) ihtiyatlılık kavramı      d. Maliyet esası kavramı         e. Özün önceliği kavramı

7.   Bir işletmenin muhtemel gelir ve karlarının gerçekleşmesine kadar herhangi bir muhasebe işlemi yapmaması hangi muhasebe temel kavramının gereğidir?
a. İhtiyatlılık kavramı    b. Tutarlılık kavramı   c.Dönemsellik kavramı   d. Kişilik kavramı   e. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı

8.   Maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla, "amortisman ayrılması" hangi kavram gereğidir?
a. Önemlilik kavramı      b. Kişilik kavramı    c. Dönemsellik kavramı   d.- Tutarlılık kavramı      e. İhtiyatlılık kavramı

9.   Mali tablo kalemleri kapsamında yer almayan ancak, alınacak kararları etkileye¬bilecek, gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi hangi muhasebe kavramının gereğidir?
a. Tutarlılık kavramı   b. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı   c. Tam açıklama   d. Kişilik kavramı      e. İhtiyatlılık kavramı

10.   İşletmede edinilen varlık ve hizmetler muhasebeleştirilirken bunların "elde edilme maliyetlerinin" esas alınmasını zorunlu tutan muhasebe kavramı hangisidir?
a.Kişilik kavramı   b.Önemlilik kavramı       c. Dönemsellik kavramı   d.Maliyet esası kavramı    e.ihtiyatlılık kavramı

11.   Muhasebede kullanılan belgelerin usulüne uygun düzenlenmesi ve gerçek durumu yansıtması; muhasebede kullanılan yöntemlerin seçiminde ön yargısız davranılması muhasebenin hangi temel kavramının gereğidir?
a. Tutarlılık kavramı   b. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı   c. İşletmenin sürekliliği kavramı     d. Kişilik kavramı   e. İhtiyatlılık kavramı

12.   ---------------------  / / ----------------------------
 657 REESKONT FAİZ GIDERLERI
   122 ALACAK SENETLERI REESKONTU
       ------------------- // -------------------------------
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?
a. Tutarlılık kavramı   b. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı   c. Dönemsellik kavramı   d. Kişilik kavramı   e. İhtiyatlılık kavramı

13.   ------------------ // ---------------------------------
770 GENEL YÖNETIM GIDERLERI    
    360 ÖDENECEK VERGI VE FONLAR
361 ÖD.SOSY AL GOV.KESINTILERI
381.GIDER TAHAKKUKLARI
-----------------------  //  ------------------------------------
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?
a. Tutarlılık kavramı   b. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı   c. Dönemsellik kavramı   d. Kişilik kavramı      e. İhtiyatlılık kavramı

14.   -------------------  //  ----------------------------------
   654 KARŞILIK GIDERLERİ (-)
      129 ŞÜPHELI TİCARI ALACAKLAR KARŞILIĞI
     --------------------  //  ------------------------------------
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?
a. İhtiyatlılık kavramı   b. Önemlilik kavramı      c. Dönemsellik kavramı   d. Özün önceliği kavramı   e. Kişilik kavramı15.   ------------------  //  -------------------------------
153 TİCARI MALLAR
     01 Alış
     02 Alış Giderleri
   320 SATICILAR
------------------------  //  ---------------------------------
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?
a. Tutarlılık kavramı      b. Önemlilik kavramı     c. Dönemsellik kavramı   d. Maliyet Esası Kavramı     e. Kişilik kavramı

16.   --------------------- 31.12 / ....  -------------------------------
   103 VERILEN ÇEKLER VE ÖD.EMIRLERI (-)
      321 BORÇ SENETLERI
----------------------------      //        ---------------------------------
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?
 a. Özün önceliği kavramı    b. Önemlilik kavramı.    c. Dönemsellik kavramı   d. Maliyet esası kavramı    e. Kişilik kavramı

17.   İşletmenin sahip olduğu para ve mal gibi değerler aşağıdakilerden hangisinin içine girer?
A) Sermaye    B) Pasifler      C) Kaynaklar   D) Varlıklar      E) Oz Kaynaklar

18.   Aşağıdaki durumlardan hangisi işletme sahiplerinin işletme üzerindeki haklarında artış meydana getirir?
A) Sermayede azalış       B) Kaynaklarda azalış    C) Giderlerde artış   D) Varlıklarda artış      E) Borçlarda artış.

19.   Aşağıdaki hesaplardan hangisi Tekdüzen Hesap Planına göre büyük defter hesabıdır?
A) Kira giderleri hesabı   B) Damga pulu giderleri hesabı   C) Elektrik giderleri hesabı   D) Ücret Gid. Hesabı   E) Genel Yön. Gid. Hesabı

20.   Aşağıdakilerden hangisi işletme bilançosunun pasifinde yer alır?
A) Kambiyo Karları    B) İştiraklerden Temettü Gelirleri    C) Gelecek Yıllara ait Gelirleri        D) Komisyon Gelirleri   E) Faiz Gelirleri

21.   4 Nisan 2005 tarihinde işe başlayan yeni bir işletmenin bilânço günü hangi tarihtir?
A) 1 Nisan      B) 4 Nisan   C) 1 Ocak      D) 30 Nisan   E) 1 Mayıs   

22.   İşletmenin İş hacmi, bu iş hacminin getirdiği satış gelirleri ve satılan malların maliyeti ile il¬gili bilgiler gelir tablosunun hangi bölümünde yer alır?
A) Net Kar Bölümü       B) Faaliyet Kan Bölümü    C) Brüt Satış Karı Bölümü   D) İşleyiş Karı Bölümü   E) Net Zarar Bölümü

23.   Ticaret Kanununda, muhasebe ilkelerinde ve Vergi Usul Kanununda yer alan temel değerleme ölçüsü hangisidir?
a. Maliyet değeri   b. Piyasa değeri    c. Nominal değer    d. Kayıtlı değer       e. Peşin değer

24.   Bir iktisadi varlığın muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değerine ne ad verilir?
a. Alış değeri   b. Mukayyet değer    c. İtibari değer   d. Emsal bedeli      e. Tasarruf değeri

25.   İşletmenin Kasa Hesabının borç toplamı. 450.000.000tl alacak toplamı 390.000.000 TL’dir. Sayım sonucu kasa mevcudu 50.000.000 TL’dir. Yapılacak düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangi¬sidir?
a.  -----------------------------// -----------------------------------------
100 KASA HS      10.000.000
397 SAY.VE TES. FAZ. HS   10.000.000
------------------------------ // -------------------------------------------

b.  --------------------------- // -------------------------------------------
100KASA HS   60.000.000
397 SAY.VE TES. FAZ. HS    60.000.000
-----------------------------// ----------------------------------------------

c. -------------------------- // -------------------------------------------
100 KASA HS.   10.000.000
   197 SAY.VE TES.NOK.HS.   10.000.000
-------------------------------// ------------------------------------------
      
d. ---------------------------- // ----------------------------------------
197 SAY.VE TES.NOK.HS.    10.000.000
100 KASA HS.         10.000.000
-------------------------------- // -----------------------------------------
e. ----------------------------- // -----------------------------------------
197 SAY.VE TES.NOK.HS      10.000.000
689 D.OLAĞANDIŞI GEL. VE ZAR. HS. 10.000.000
--------------------------------- // -----------------------------------------

26.   Aşağıdakilerden hangi amaçla alınan hisse senetleri "110-Hisse Se¬netleri Hesabı"na kaydedilir?
a. Diğer şirketin yönetimine katılmak
b. Riski dağıtarak nispeten devamlı gelir sağlamak
c. İş ilişkileri kurmak
d. Fiyatların artmasına bağlı olarak satarak kar elde etmek
e. Özel fonlar tesis etmek

27.   ---------------------------31.12.2005 --------------------------
120-  ALICILAR HS.
642-  FAİZ GELİRLERİ HS.
       --------------------------------// ----------------------------------
Yukarıdaki kayıt ne için yapılmıştır?
a) Alıcılara yapılan satış isk.   b) Alıcıların gönderdiği banka havalesi   c) Alıcılardan olan senetsiz alacaklara tahakkuk ettirilen faiz
d) Alıcılar Hesabının kapatılması   e) Alıcılar Hesabında yapılan hatanın düzeltilmesi

28.   İşletmenin ıskonto ettirdiği senetlerden dolayı olan sorumluluğu hangi hesaplarda izlenir?
A) Nazım Hes.   B) Alacak Senetleri Hes.   C) Bankalar Hes.   D) Diğer Çeşitli Alacaklar Hes.      E) Borç Hesabında   

29.   Alacak senetlerinin tasarruf değeriyle değerlemesine bağlı olarak yapılacak envanter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alacak Senetleri H. /Alacak Senetleri Reeskontu H.    b) Alacak Senetleri Reeskontu H./ Alacak Senetleri H.
c) Alacak Senetleri Reeskontu H. / Reeskont Faiz Gideri H.    d) Reeskont Faiz Gid. H. / Alacak Senetleri Reeskontu H.
e) Reeskont Faiz Gideri H. / Alacak Senetleri H.

30.   Ticari işlemlerin karşılığı olarak verilen tutarlar hangi hesaba ve nasıl kaydedilir?
A) Personel Avansları Hesabının borcuna   B) Verilen İş Avansları Hesabının borcuna      C) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının borcuna
D) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının alacağına    E) Verilen Avanslardan Alacaklar Hesabının alacağına

31.   Aşağıdakilerden hangisi satın alınan Ticari malın maliyetine girmez?
A) Taşıma ücreti    B) İşyeri kira bedeli       c) Gümrük bedeli   D) Sigorta ücreti      E) Kur farkları

32.   İşine devam eden bir işletmede Ticari Mal Hesabının borcunda yer alan ilk değer neye aittir?
A) Dönem sonu mal mevcudu    B) İlk mal alışı    C) Dönem başı mal mevcudu       D) Alış iadesi    E) Satıcıların iadesi

33.   Devamlı envanter yönteminin temeli hangi hesaplar üzerine kuruludur?
A) Ticari Mal Hesabı
B) Ticari Mal Hesabı ve Mal Alış Hesabı
C) Ticari Mal Hesabı, Satılan Malın Maliyeti Hesabı ve Yurt içi Satışlar Hesabı
D) Ticari Mal Hesabı, Alışlar Hesabı ve Satılan Malın Maliyeti Hesabı
E) Ticari Mal Hesabı, Alıcılar Hesabı, Satışlar Hesabı

34.   Devamlı envanter yöntemine göre yapılan kayıtta satışların sonucu olan brüt satış karı veya zararı hangi hesapların karşılaştırılması ile belirlenir?
A) Mal Hesabı ile Satılan Malın Maliyeti Hesabı   B) Satılan Malın Maliyeti Hesabı ile Yurt içi Satışlar Hesabı
C) Alışlar Hesabı ile Satışlar Hesabı   D) Mal Hesabı ile Alışlar Hesabı   E) Alıcılar Hesabı ile Satışlar Hesabı

35.   Devamlı envanter yönteminde müşteriye yapılan ıskonto hangi hesaba ne şekilde kay¬dedilir?
A) Satışlar Hesabının alacağına      B) Satılan Ticari Malın Maliyeti Hesabının alacağına   C) Ticari Mal Hesabının borcuna   
D) Satış Iskontoları Hesabının borcuna   E) Satış Iskontoları Hesabının alacağına

36.   Aralıklı envanter yönteminde dönem içinde, satılan malın maliyeti, hangi hesabın hangi tarafına kaydedilir?
a. Ticari Mallar Hesabının borcuna      b. Ticari Mal/ar Hesabının alacağına
c. Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabının borcuna   d. Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabının alacağına
e. Dönem içinde satılan malın maliyeti için kayıt yapılmaz

37.   Yüksek enflasyon döneminde mali tablolar aşağıdaki değerleme yöntemlerinden hangisine göre düzeltilir.
a.Nominal değer    b. İtibari değer    c. Paranın satın alma gücüne göre   d, Maliyet değeri       e.Hiçbiri

38.   Aşağıdaki madde hangi işlem için yapılmıştır?
----------------------------- // ------------------------------
TİCARİ MALH.
VERILEN SİPARİŞ AVANSLARI
-------------------------  // -----------------------------
A) Mal siparişi için avans verilmesi   B) Siparişi İçin avans verilen malın teslim alınması
C) Kredili mal alışı   D) Yurt dışı siparişi için akreditif açtırılması   E) Peşin mal alışı

39.   İşletmenin Genel Yönetim Giderleri- Kırtasiye Giderleri Hs.nda görülen 27.000.000 lira¬lık kırtasiyenin 12.000.000 liralık kısmının kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bununla ilgili, ya¬pılması gerekli kayıt hangisidir?
----------------------------- // ------------------------------
A)  MAL Hs.      12.000.000
   GENEL YÖNETIM GIDERLERI Hs.   12.0000.000
    - Kırtasiye Giderleri
----------------------------- // ------------------------------

----------------------------- // ------------------------------
B)  GELECEK AYLA RA AIT GIDERLER Hs.  12.000.000
   GENEL YÖNETIM GIDERLERI Hs.      12.000.000
    - Kırtasiye Giderleri
----------------------------- // ----------------------------------------------------------- // ------------------------------
C)  GENEL YÖNETIM GIDERLERI Hs.   12.000.000
       - Kırtasiye Giderleri
   GELECEK A YLARA AIT GIDERLER Hs.   12.000.000
----------------------------- // ------------------------------
----------------------------- // ------------------------------
D)  GENEL YÖNETİM GIDERLERI Hs.   15.000.000
- Kırtasiye Giderleri
   GELECEK AYLARA AIT GIDERLER Hs.   15.000.000
----------------------------- // ------------------------------
----------------------------- // ------------------------------
E)  GELECEK AYLARA AIT GIDERLER Hs.     15.000.000
   GENEL YÖNETIM GIDERLERI Hs.               15.000.000
   - Kırtasiye Giderleri
----------------------------- // ------------------------------
40.   Edinilen duran varlıklar hangi değer üzerinden muhasebeleştirilirler?
A) Maliyet değeri       B) Piyasa değeri    C) Vergi değeri   D) Kayıtlı değeri      E) Borsa değeri

41.   Ortak olmak amacıyla satın alınan hisse senetleri hangi hesapta izlenir?
A) İştirakler Hes.   B) Hisse Senetleri Hes.   C) Taahhütler Hes.   E) Hisse Senedi ve Tahviller Hes.   D) Geçici Yatırımlar Hes.

42.   Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıkların özelliği değildir?
A) Sınırlı bir hizmet süresine sahip olmak (arazi ve arsa dışında)  B) Her an satılarak paraya çevrilmeleri mümkün olmak
C) Bir yıldan daha uzun hizmet süresine sahip olmak      D) Gidere dönüşmeleri amortisman yoluyla olmak
E) Amortismana tabi değerler olmak

43.   İşletme, kuracağı fabrika için kuruluş yeri olarak seçtiği arsayı, üzerindeki eski Bina İle 800.000.000 liraya peşin almıştır.
Bu bedelden başka, binanın yıkılması için 15.000.000 li¬ra harcanmış, binanın enkazı ise, 50.000.000 liraya satılmıştır. Arsanın işletmeye maliyeti nedir.
A) 800.000.000 lira       B) 850.000.000 lira       C) 815.000.000 lira      D) 765.000.000 lira      E) 835.000.000 lira

44.   Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının işlevi nedir?
A) Duran varlığın oluşacak maliyetini belirler   B) Duran varlığın henüz tamamlanmadığını gösterir
C) Bazı duran varlıkların satın alınmayıp, yapıldığını veya yaptırıldığını gösterir    D) İşletmenin yatırımlarını gösterir

45.   Eldeki maddi sabit varlıklarla ilgili olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi dönem gideri olarak muhasebeleştirilebilir?
A) Verimi artıran harcamalar   B) Ömrü artıran harcamalar   C) İktisadi değeri arttıran harcamalar    D) Normal onarımlar
E) Verimi ve ömrü artıran harcamalar

46.   işletme, 1.9.1995 tarihinde 600.000.000 TL 'ye bir binek arabası satın almıştır. Bu arabaya %20 oranı üzerinden normal amortisman yöntemi uygulanacaktır. 1999 yılının amortisman payı ne olacaktır?
a. 40.000.000 TL      b. 200.000.000 TL      c. 160.000.000 TL    d. 120.000000 TL      e. 80.000000 TL

47.   İşletme, Eylül/1995 tarihinde 30.000.000 liraya satın aldığı demirbaşa azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemini uygulayacaktır. Ekonomik ömrü 5 yıl olduğuna göre, 1996 yılının amortisman payı nedir?
a. 4.320.000 TL    b. 4.000.000 TL   c. 7.200.000 TL    d. 2.592.000 TL      e. 11.888.000 TL

48.   Maliyet bedeli 75.000.000 TL, birikmiş amortismanı 30.000.000 TL olan demirbaş, 65.000.000 TL 'ye satılmıştır. Bu satıştan ne kadar kar veya zarar edilmiştir?
a. 10.000.000 TL zarar   b. 35.000.000 TL kar       c. 20.000.000 TL kar    d. 30.000.000 TL kar       e. 40.000.000 TL kar

49.   İşletme 1994 yılında 100.000.000 TL'ye satın aldığı makineye %20 oranla ayırdığı amortisman payı 20.000.000 TL'dir. 1995 yılı sonunda %70 oranıyla yapılan yeniden değerleme sonucu hesaplanacak "değer artışı" kaç TL'dir?
a. 70.000.000       b. 56.000.000       c. 34.000.000    d. 14.000.000       e, 80.000.000

50.   Aşağıdaki öğelerden hangisi amortisman giderinin belirlenmesinde rol oynamaz?
A) Duran varlığın maliyeti      B) Duran varlığın piyasa değeri    c) Duran varlığın hurda değeri    D) Duran varlığın ömrü
E) Seçilen amortisman yöntemi

51.   Maddi olmayan varlıklar hangi bedel üzerinden muhasebeleştirilir?
A) Nominal değer       B) Peşin değer    C) Piyasa değeri   D) Maliyet değeri      E) Borsa değeri

52.   Kiralanan binaya elektrik tesisatı yaptırıldığında bu İş için yapılan harcamalar hangi hesapta aktifleştirilirler?
A) Kuruluş ve örgütlenme giderleri hesabı    B) Tesisler Hesabı   C) Şerefiye Hesabı   D) Özel Maliyetler Hesabı   E) Binalar Hesabı

53.   Maddi olmayan duran varlıklar, genelde kaç yılda amorti (itfa)    edilirler?
a. 20       b. 10      c. 8    d. 5       e. 4

54.   Teminat olarak verilen senetlerin borçlular tarafından kredi alınmış bankaya ödenmesi ha¬linde aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?
----------------------------- // ------------------------------
A)  KASA H.
ALACAK SENETLERI H.
- Tahsildeki Senetler
----------------------------- // ------------------------------
----------------------------- // ------------------------------
B)  BANKALAR H.
ALACAK SENETLERI H.
 -Teminattaki Senetler
----------------------------- // ------------------------------
----------------------------- // ------------------------------
C)  BANKA KREDILERI H.
ALACAK SENETLERI
                . Teminattaki Senetler
----------------------------- // ------------------------------
----------------------------- // ------------------------------
D)  KASA H.
ALACAK SENETLERI H.
- Teminattaki Senetler
----------------------------- // ------------------------------

----------------------------- // ------------------------------
E)  ALACAK SENETLERI H.
      Teminattaki Senetler
BANKA KREDILERI H.
----------------------------- // ------------------------------

55.   ----------------------------- 31.12.2004 -----------------------------------
400   BANKA KREDİLERİ-   
      303 UZUN VADELİ KREDİLER
      ANAPARA TAKSİTLERİ VE   FAİZLERİ-
      -------------------------                 -------------------------------------------------
Yukarıdaki kayıt hangi nedenle yapılmıştır?
a- İzleyen yıl içinde ödenecek taksidin uzun vadeli hesaptan ilgili kısa vadeli hesaba aktarılması    
b- Dönem sonunda, bu döneme ait faizin tahakkuk ettirilmesi   c- Uzun Vadeli Kredi Faizinin ilgili hesaba aktarılması
d- Kısa Vadeli Kredinin Faizinin ilgili hesaba aktarılması

56.     01.05.2004 Tarihinde, üç yıl vadeli olarak çıkarılan tahvilin vadesi, 30.04. 2007’de dolacaktır.  Bu bilgilere göre 2006  Dönem sonunda yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
a-  ------------------------------ 31.12.2006 --------------------------
ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER   
   TAHVİL ANAPARA BORÇ TAKSİT VE FAİZLERİ   
------------------------------               ------------------------------

b- ---------------------------  31.12. 2006 -------------------------
MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI
ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER
------------------------------             ------------------------------

c- ------------------------------ 31.12.2006 --------------------------
ÇIKARILMIŞ BONOLAR   
   BONO ANAPARA BORÇ TAKSİT VE FAİZLERİ   
------------------------------               ---------------------------------

d- ------------------------    31 12 2006  ---------------------------
 M.K. İHR. FARKLARI
   ÇIKARILMIŞ DİĞ.MENKUL KIYMETLER
--------------------------------       -------------------------------------

57.    İşletme 01.01.2004 tarihinde 6 ay vadeli 100.000.-YTL tutarında finansman bonosu çıkarıyor ve75.000.000.-YTL’ye satıyor. Satış bedeli, işletmenin vadesiz mevduat hesabına alınıyor. Aşağıdaki muhasebe kayıtlarından hangisi çıkarılan tahvilin muhasebe kayıtlarına alınmasını vermektedir?
a-   ------------------------------- 01.01.2004  ----------------------------
     BANKALAR                    75.000.000
    M.K. İHRAÇ FARKLARI   25.000.000
      ÇIK. BONOLAR VE SNT.   100.000.000
------------------------------                --------------------------------

b- ------------------------------- 01.01.2004  ----------------------------
BANKALAR      75.000.000.
   ÇIK. BONOLAR VE SNT.   75.000.000
------------------------------                --------------------------------

c- ------------------------------- 01.01.2004  ----------------------------
FİNANSMAN GİD.   25.000.000
   M.K. İHRAÇ FARKLARI   25.000.000

------------------------------                ------------------------------------

d- ------------------------       01.01.2004  -----------------------------
BANKALAR      100.000.000.
   ÇIK. BONOLAR VE SNT.   100.000.000
------------------------------                ------------------------------------


58.    Aşağıdaki muhasebe kaydı hangi nedenle yapılmıştır?
------------------------------ 01.11.2004  ----------------------------
259- VERİLEN AVANSLAR      
400- U.V. BANKA KREDİLERİ      
-------------------------------              --------------------------------
a- Verilen siparişin banka hesabından ödenmesi   b- Verilen siparişin U.v. kredi ile ödenmesi
c- Uzun Vadeli kredi karşılığında mal alınması   d-Uzun Vadeli yatırımın Banka tevdiat hesabından karşılanması

59.   Alınan banka kredileri için tahakkuk ettirilen faizler için aşağıdaki hangi kayıt yapılır?
A) Banka Kredileri Hesabı borçlu / Faiz Gelirleri Hesabı alacaklı      B) Banka Kredileri Hesabı borçlu / Finansman Giderleri Hesabı alacaklı
C) Bankalar Hesabı borçlu / Faiz Gelirleri Hesabı      D) Finansman Giderleri hesabı borçlu / Gider Tahakkuku Hesabı alacaklı
E) Bankalar Hesabı borçlu / Finansman Giderleri Hesabı alacaklı.

60.   Aşağıdaki hesaplardan hangisi, dönem sonunda borçlandırılarak kapatılır?
A) Banka Kredileri Hesabı   B) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı   C) Alacak Senetleri Hesabı   D) Kısa vadeli Borçlanma Giderleri Hesabı   
E) Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı

61.   Dönem sonunda satıcının yaptığı satış Iskontosu sonucunda, aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkar?
A) Ticari borçlar çoğalır   B) Ticari borçlar azalır   C) Alınan malın maliyeti artar    D) Ticari alacaklar azalır
E) Ticari alacaklar çoğalır

62.   Borç Senetleri Hesabının alacak kalanı bilançonun pasifinde aynen yer aldığı takdirde hangi değerleme ölçüsü esas alınmıştır?
A) Tasarruf değeri    B) İtibari değer    C) Mukayyet değer    D) Maliyet bedeli      E) Borsa rayici

63.   Çıkarılan tahviller yoluyla sağlanan borçlar için Ödenen faizler nasıl muhasebeleştirilir?
A) Finansman Giderleri Hesabının borcuna kaydedilir.   B) Finansman Giderleri Hesabının alacağına kaydedilir.
C) Çıkarılmış Tahviller Hesabının borcuna kaydedilir.    D) Çıkarılmış Tahviller Hesabının alacağına kaydedilir.
E) Kar ve Zarar Hesabının alacağına kaydedilir.

64.   İşletme vadesi gelen 30.000.000.-liralık senetsiz bir borcu için %50 faiz içeren 4 aylık bir borç senedi verdiğinde, bu senedin nominal değeri ne olacaktır?
A) 33.000.000.       B) 36.000.000.¬    C) 39.000.000.¬   D) 40.000.000.¬      ¬E) 45.000.000.¬

65.   Aşağıdaki madde ne için yapılmıştır?
----------------- //---------------------------
SATICILAR H.
BORÇ SENETLERI H.
----------------- //---------------------------
A) Senetsiz borç için borç senedi verilmiştir   B) Senetsiz borç için müşteri senedi ciro edilmiştir
C) Satıcılara hatır senedi verilmiştir      D) Borç senedi yenilenmiştir   E) Verilen sipariş için borç senedi verilmiştir

66.   İşletmenin aylık hesaplanan KDV'si 15.000.000.-lira, indirilecek KDV'si 10.000.000.-lira olduğuna göre Ödenecek KDV'si ne kadardır?
A) Ödenecek KDV yoktur    B) 15.000.000.-liradır    C) 25.000.000.- liradır    D) 10.000.000.- liradır   E) 5.000.000.-liradır.

67.   
----------------- //---------------------------
KASA H.
ÖDENMEMİŞ SERMAYE H.
----------------- //---------------------------
Yukarıdaki madde hangi nedenle kaydedilmiştir?
A) Şirketlerde sermaye taahhüdü      B) Şirketlerde sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi
C) Şirketlerde sermaye azaltılması      D) Ortakların şirketten borç alması   E) Ortakların şirkete borç vermesi


68.   Aşağıdakilerden hangisi sermaye yedeğidir?
A) Yasal yedekler      B) Statü yedekleri   C) Olağanüstü yedekler   D) İsteğe bağlı yedekler   E) Hisse senedi ihraç primleri

69.   Sermaye şirketlerinin T.Ticaret Kanunu hükümlerine göre ayırdıkları yedeklere ne ad ve¬rilir?
A) Yasal yedekler      B) Statü yedekleri   C) Yenileme fonu   D) Olağanüstü yedekler      E) İsteğe bağlı yedekler

70.   Aşağıdakilerden hangisi öz kaynak unsuru değildir?
a. Geçmiş yıl karları      b. Kar yedekleri   c. Ödenmiş sermaye   d. Sermaye yedekleri      e. Özel maliyet

71.   Aşağıdakilerden hangisi, Dönem Karı ve Zararı Hesabının borcuna devredilmez?
A) Menkul kıymet satış zararları Hesabı   B) Gelecek Aylara Ait Giderler
C) Genel Yönetim Giderleri     D) Satılan Malın Maliyeti         E) Komisyon Giderleri


72.   Aşağıdakilerden hangisi Mali Borçlar grubuna girmez?
A) Banka Kredileri   B) Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri    C) Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
D) Tahvil, Anapara Borç Taksitleri      E) Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları

73.    Aşağıdaki hesaplardan hangisi borç kalanı verir?
A) Gelecek Yıl. Ait Giderler Hs.    B) Satıcılar Hs.   C) Statü Yed. Hsb.   D) Hesaplanan KDV Hs.   E) Alacak Sen. Reeskontu Hs.

74.   İşletmenin kiraya vermiş olduğu binasının Aralık ayına ait kira bedeli¬nin henüz tahsil edilmediği belirlenmiştir. Bu durumda borç kaydı ya¬pılması gerekli hesap hangisidir?
a. Diğer Olağan Gelir ve Kar.   b. Gelir Tahakkukları   c. Diğer Çeşitli Al.   d. Önceki Dönem Gelir ve Kar.   e. Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Kar.

75.    Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. 7/B seçeneğinde giderler büyük defterde çeşitlerine göre bölümle¬nir?   b. 7/B seçeneğinde giderler gider dağıtım tablosuyla fonksiyonları¬na dönüştürülür.
c. 7/A seçeneğinde giderler büyük defterde fonksiyonlarına göre bö¬lümlenir.   d. 7/A seçeneğinde giderler yardımcı defterde çeşitlerine göre izlenir.
e. 7/B seçeneğinde gider dağıtım tablosuna gerek yokken 7/A seçeneğinde zorunludur.

76.    Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planında yer alan 7/A  grubu maliyet hesaplarından bir değildir,
a, Genel Yönetim Gid.   b, Satılan mamuller maliyeti    c, Ar-Ge Giderleri    d,Genel Üretim Gid.     e, Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid.

77.   Yansıtma Hesabı hangi amaçla kullanılır?
a.Dönem giderlerini, Dönem Karı veya Zararı Hesabına devretmek    b.Dönem giderlerini, Gelir Tablosu Hesaplarına yansıtmak
c.Dönem giderlerini Maliyet hesaplarına yansıtmak   d.Maliyet hesaplarını Dönem Kar veya Zararı hesabına yansıtmak
e. Gelir tablosu hesaplarını kapatmak
 
78.   Aşağıdakilerden hangisi Aktifi Düzenleyici bir hesap değildir?
a. Şüpheli alacak karşılığı   b. Geçmiş Yıl Zar.   c. Değer düşüklüğü karşılıkları    d. Birikmiş amortismanlar   e. Alacak senetleri reeskontu

79.    X işletmesine ait aşağıdaki bilgilere göre, dönem karı ya da zararı kaç TL'dir?
Dönem başı varlıkları      200.000.-YTL
Dönem başı borçları         50.000. -YTL
Dönem sonu varlıkları    350.000. -YTL
Dönem sonu borçları        75.000. -YTL
a. 150.000. -YTL Kar       b. 275.000.-YTL Kar       c. 25.000.-YTL 000 -YTL Zarar    
d. 125.000. -YTL 000 TL Kar      e. 175.000. -YTL 000 TL Kar

80.   Y İşletmesine ait aşağıdaki bilgilerden yararlanarak bulunacak dö¬nem karı veya zararı kaç TL'dir?
Kasa        50.-YTL
T.Mallar       225.-YTL.
Gelirler        120.-YTL.
Giderler                       80.-YTL.   
a. 215.-YTL Kar       b. 150.-YTL Kar   c. 90.-YTL Kar    d. 200.-YTL Zarar       e. 40 .-YTL. Kar

81.   Uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan  menkul kıymetlerle. paraya dönüşme niteliğini kaybetmiş uzun vadeli menkul kıymetler Tekdüzen Muhasebe Planında hangi grupta izlenir?
a. Menkul Kıymetler      b. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar   c. Mali Duran Varlıklar   d. Mali Borçlar   e. Özkaynaklar

82.   Aşağıdakilerden hangisi "Muhasebe sistemi uygulama genel tebliği" ile düzen¬leme yapılan konulardan biri değildir?
a. Muhasebenin temel kavramları    b. Muhasebe politikalarının açıklanması   c. Maliyet giderlerinin dağıtımı
d. Mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması   e. Tekdüzen hesap çerçevesi   .

83.   Aşağıdaki işlemlerden hangisi bilançonun hem aktif. hem pasif toplamlarını azaltır?
a. Amortisman ayrılması   b. Alacakların tahsili      c. Borçların ödenmesi   d. Kredili mal satışı   e. Sermaye taahhüdü

84.   "Muhasebe genel tebliğine" göre aşağıdaki kurumlardan hangisi bilanço esasına göre defter tutmakla birlikte faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniği kullanabilir?   
a. İktisadi devlet teşekkülleri    b. Sermaye şirketleri      c. 1. Sınıf tüccarlar   d. Özel finans kurumları    e. Şahıs şirketleri

85.   Vergiye tabi olmayan bir gelir için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Nazım hesaplarda izlenir       b. Malı kar hesaplanırken ticari kara eklenir      c. Gelir sayılmaz
d. Gelir hesapları içinde yer almaz   e. Bilanço hesaplarında izlenir

86.   Düzenlenen bilânçolarda "diğer" başlığı altında yer alan bir kalem tutarının, ait olduğu grubun toplam tutarından %kaçını aşması halinde, bu kalem ayrı bir başlık altında gösterilir?
a. %10      b. %15      c. %20      d. %40      e. %50

87.   
------------------------------ 31.12.2005 ----------------------------------
GENEL ÜRETIM GIDERLERI      100
   MALIYET GIDERLERI KARŞILIĞI      100
-----------------------------     //     ----------------------------------------
Yukarıdaki kayıt hangi nedenle yapılmıştır?
a. Üretim giderlerinin maliyete yüklenmesi   b. Üretim giderleri için karşılık ayrılması   
c. Fazla ödenen gider faturasına karşılık ayrılması    d. Ödenen gider faturasının kayda alınması      e. Tahmini gider tutarının tahakkuku

88.   Kollektif şirketin ortaklarından biri sermaye artırımıyla ilgili, ortağı olduğu bir diğer işletme aktifinde kayıtlı değeri 20.000.-YTL birikmiş amortismanı    5.000.-YTL olan taşıtı bilanço değeri üzerinden devretmiştir. Bu olay Kolektif şirketin bilânçosunu nasıl etkiler?
a. Aktifte taşıtlar 20.000.-YTL.000.000 TL, pasifte birikmiş amortismanlar 5.000.-YTL, sermaye 15.000.-YTL artar
b. Aktifte taşıtlar 20.000.-YTL. Birikmiş amortismanlar 5.000.-YTL. Pasifte sermaye 25.000.-YTL artar
c. Aktifte taşıtlar 15.000.-YTL. Pasifte sermeye 15.000.-YTL artar
d. Aktifte taşıtlar 20.000.-YTL. Pasifte sermaye 20.000.-YTL artar
e. Aktifte taşıtlar 25.000.-YTL. Pasifte birikmiş amortismanlar 5.000.-YTL sermaye 20.000.-YTL artar

89.   İki ortaklı bir Limited Şirkette, ortaklar paylarına düşen 5.000.000.000 TL karı sermayelerine ilave etmişlerdir. Yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
--------------------------------- // -------------------------------------------
a.       30.04.2002
 570 GEÇMIŞ YILLAR KARLARI   5.000.000.000
   501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)   5.000.000.000
--------------------------------- // -------------------------------------------
--------------------------------- // -------------------------------------------
b.       30.04.2002
590 DÖNEM NET KARI   5.000.000.000
   501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)   5.000.000.000
--------------------------------- // -------------------------------------------
--------------------------------- // -------------------------------------------
c.                 30.04.2002
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI ¬5.000.000.000
   500 SERMAYE      5.000.000.000
--------------------------------- // -------------------------------------------
--------------------------------- // -------------------------------------------
d.       30.04.2002
590   DÖNEM NET KARI      5.000.000.000
   131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 5.000.000.000
--------------------------------- // -------------------------------------------
--------------------------------- // -------------------------------------------
e.      30.04.2002
500 SERMAYE   5.000.000.000
   570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI   5.000.000.000
--------------------------------- // -------------------------------------------
90.   TTK’ne göre; I.Tertip Yedek Akçenin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dönem Karı - Geçmiş yıllar zararları x % 5   b. Dönem Karı - Kurumlar vergisi x % 5   c. Dönem Karı - (Vergiler ve fon payı) x % 5
d. Dönem Karı - Gelir vergisi x % 10   e. Dönem Karı - Geçmiş yıllar zararları x % 10

91.   TTK'na göre; II.Tertip Yedek Akçenin hesaplaması aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kayıtlı sermayenin %5'ini aşan kar dağıtımları üzerinden % 10 oranında   b. Ödenmiş sermayenin %5'ini aşan kar dağıtımları üzerinden % 10 oranında
c. Ödenmemiş sermayenin %5'ini aşan kar dağıtımları üzerinden %10 oranında    d. Dönem Karının %5'ini aşan kar dağıtımları üzerinden %10 oranında
e. Kar dağıtımlarının tamamı üzerinden %10 oranında

92.   Aşağıdakilerden hangisi "Parasal Pasifler" içinde yer almaz?
a. Banka kredileri    b. Alınan sipariş avansları    c. Gelecek aylara ait gelirler   d. Alınan depozito ve teminatlar      e. Diğer mali borçlar

93.    Aşağıdakilerden hangisi dönem ayırıcı hesaplardan biri değildir?
a. Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı   b. Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabı   c. Önceki Dönem Gider ve Zararları
d. Gelir Tahakkukları hesabı   e. Gider Tahakkukları hesabı

94.   İşletme genel idare çalışanları için 250.000.-YTL tutarında kıdem tazmi¬natı hesaplamıştır. Bu bilgilere göre, işletme dönem sonu hesapladığı kıdem tazminatı yükünü nasıl muhasebeleştirir?
--------------------------------- // -------------------------------------------
a. KARŞILIK GIDERLERI   250.000.-YTL
      KIDEM TAZMINATI KARŞILIĞI   250.000.-YTL
--------------------------------- // -------------------------------------------
--------------------------------- // -------------------------------------------
b. GENEL YÖNETIM GIDERLERI   250.000.-YTL
      KIDEM TAZMINATI KARŞILIĞI   250.000.-YTL
--------------------------------- // -------------------------------------------
--------------------------------- // -------------------------------------------
c. KIDEM TAZMİNATI KARŞ.      250.000.-YTL
      PERSONELE BORÇLAR   250.000.-YTL
--------------------------------- // -------------------------------------------
--------------------------------- // -------------------------------------------
d. GENEL YÖNETIM GIDERLERI   250.000.-YTL
      PERSONELE BORÇLAR      250.000.-YTL
--------------------------------- // -------------------------------------------
--------------------------------- // -------------------------------------------
e. DIĞER OLAĞAN GIDERVE ZARARLAR   250.000.-YTL
      KIDEM TAZMINATI KARŞILIĞI      250.000.-YTL
--------------------------------- // -------------------------------------------

95.    Dönem sononda, İşletmenin dönem içinde DİGER OLAĞAN GELİR VE KARLAR Hs. - Kira Gelirleri Hs'na kaydedilmiş olan 50.000.000 liralık gelirinin 15.000.000 liralık kısmının gelecek yılın kıra geliri olduğu anlaşılmıştır. Buna göre, yapılması gerekli kayıt hangisidir?
------------------------------ // ------------------------------------------------------
A) DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR Hs.   15,000,000
- Kira Gelirleri
GELECEK AYLARA AIT GELIRLER Hs.   15.000.000
------------------------------ // ------------------------------------------------------
------------------------------ // ------------------------------------------------------
B) .DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR Hs.        35.000.000
     - Kira Gelirleri
GELECEK A YLARA AIT GELIRLER Hs.        35.000.000
------------------------------ // ------------------------------------------------------
------------------------------ // ------------------------------------------------------
C) GELECEK A YLARA AIT GELIRLER Hs.      35.000.000
   DİĞER OLAĞAN GELIR VE KARLAR Hs.       35.000.000
                - K.Gelirleri    
------------------------------ // ------------------------------------------------------
------------------------------ // ------------------------------------------------------
D)  GELECEK A YLARA AIT GELIRLER Hs.   15.000.000
   DIĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR      15.000.000
    -Kira Gelirleri
------------------------------ // ------------------------------------------------------
------------------------------ // ------------------------------------------------------
E)  DİĞER OLAĞAN GELIR VE KARLAR Hs.    15.000.000
    - Kira Gelirleri
DÖNEM KARI VE ZARARI Hs.     15.000.000
------------------------------ // ------------------------------------------------------

96.    İşletmenin Aralık ayına ait elektrik gideri 12.000.000 lira olup, takip eden yılda ödenecektir. 8u durumda yapılacak kayıt hangisidir?
--------------------     //   ------------------------------------------
a. 770 GENEL YÖNETİM GIDERLERI H.S.    12.000.000
                280 GEL YILLARA AIT GIDERLER HS.      12.000.000
--------------------     //   ------------------------------------------
--------------------     //   ------------------------------------------
b. 770 GENEL YÖNETIM GİDERLERİ HS.   12.000.000
   180 GEL AYLARA AIT GIDERLER HS.      12.000.000
--------------------     //   ------------------------------------------
--------------------     //   ------------------------------------------
c. 280 GEL. YILLARA AİT GİDER HS.   12.000.000
770 GEN. YÖNETİM GİDERLERİ HS.       12.000.000
--------------------     //   ------------------------------------------
--------------------     //   ------------------------------------------
d. 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.    12.000.000
   381 GIDER TAHAKKUKLARI HS.      12.000.000
--------------------     //   ------------------------------------------
--------------------     //   ------------------------------------------
e. 181 GİDER TAHAKKUKLARI HS.   12.000.000
   770 GEN. YÖNETİM GİDERLERİ HS.      12.000.000
--------------------     //   ------------------------------------------

97.    2004 yılında %70 değer kaybına uğrayan ve gerekli karşılık ayrılan 200 YTL maliyetli mal, 2005 yılında 80 YTL ye satılmıştır? Bu bilgilere göre, 2005 yılında yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a- --------------------     //   ------------------------------------------
KASA   80
   DİĞER STOKLAR HES.
-------------------------  //  ------------------------------------------------

b- --------------------     //   -----------------------------------------------
KASA   HESABI            80
STOKLAR DEĞER DÜŞ. KRŞ. HES.   120
      DİĞER STOKLAR      200
-------------------------  //  ---------------------------------------------------

c- -----------------------------  // -------------------------------------------
KASA HESABI      80
KONUSU KALMAYAN KRŞ. HES.   120
   DİĞER STOKLAR      200
-----------------------------------   //  ---------------------------------------

d- -----------------------------    //   -------------------------------------------
KASA   HESABI            80
STOKLAR DEĞER DÜŞ. KRŞ. HES.   140
   YURTİÇİ SATIŞLAR         200
   KONUSU KALMAYAN KRŞ. HES.        20
---------------------------------  //  ---------------------------------------------


e- -----------------------------    //   -------------------------------------------
KASA   HESABI            80
STOKLAR DEĞER DÜŞ. KRŞ. HES.   140
DİĞER STOKLAR HES.      200
KONUSU KALMAYAN KRŞ. HES.    20
------------------------------    // ----------------------------------------------

98.     Poliçenin kabulden sonra Lehtara verilmesinde aşağıdaki muhasebe kayıtlarından hangisi yapılır?
a- ----------------------  //  -----------------------
SATICILAR
   ALACAK SENETLERİ
-------------------------   //  -----------------------
b- ------------------------  // -----------------------
SATICILAR
   BORÇ SENETLERİ
---------------------------    // ---------------------
c- -----------------------   //  --------------------
ALICILAR
   ALACAK SENETLERİ
--------------------     //   --------------------------
d- ---------------------------    // ---------------------
BORÇ SENETLERİ
   ALACAK SENETLERİ
---------------------------    // ------------------------
e- ---------------------------    // ---------------------
 SATICILAR
   ALICILAR
---------------------------  / /  ------------------------

99.   ------------------------------,-------------------
     ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI
      ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
      ---------------------------------,--------------------

a)   Şüpheli duruma düşen alacağın tahsilinin imkânsız olması
b)   Şüpheli duruma düşen alacağın tamamının tahsil edilmesi
c)   Şüpheli ticari alacağın tahsil edilebilir hale gelmesi
d)   Şüpheli ticari alacaklar için karşılık ayrılması

100. 2004 yılında gider yazılan 600 YTL, 2005 yılında tahsil edilmiştir. Yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir.
          a) Kasa borçlu / Geçmiş yıllar karlar hesabı alacaklı
           b) Kasa borçlu / diğer gelirler hesabı alacaklı
          c) Kasa borçlu / Karşılık giderleri hesabı alacaklı
          d) Kasa borçlu / Konusu kalmayan karşılıklar hesabı alacaklı
  


 
FİNANSAL MUHASEBE DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI


 
1.   e
2.   a
3.   e
4.   e
5.   d
6.   b
7.   a
8.   c
9.   c
10.   d
11.   b
12.   c
13.   c
14.   a
15.   d
16.   a
17.   d
18.   d
19.   e
20.   c
21.   b
22.   c
23.   a
24.   b
25.   d
26.   d
27.   c
28.   a
29.   d
30.   c
31.   b
32.   c
33.   c
34.   b
35.   d
36.   e
37.   c
38.   b
39.   b
40.   a
41.   a
42.   b
43.   d
44.   a
45.   d
46.   b
47.   c
48.   c
49.   b
50.   b
51.   d
52.   d
53.   d
54.   c
55.   a
56.   a
57.   a
58.   b
59.   d
60.   e
61.   b
62.   b
63.   a
64.   e
65.   a
66.   e
67.   b
68.   e
69.   a
70.   e
71.   b
72.   e
73.   a
74.   b
75.   e
76.   b
77.   b
78.   b
79.   d
80.   e
81.   c
82.   c
83.   c
84.   d
85.   a
86.   c
87.   e
88.   a
89.   c
90.   a
91.   b
92.   c
93.   c
94.   b
95.   a
96.   d
97.   e
98.   e
99.   a
100. aLinkback: http://www.forumstajer.com/finansal-muhasebe-deneme-2-t66.0.html


Paylaş facebook

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
xx
FİNANSAL MUHASEBE DENEME 6

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

0 Yanıt
5563 Gösterim
Son İleti 14 Haziran 2008, 09:41:22
Gönderen: SMMM Gökhan GÜLBEK
xx
FİNANSAL MUHASEBE DENEME 1

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

10 Yanıt
15149 Gösterim
Son İleti 11 Ocak 2012, 16:20:45
Gönderen: achilles
xx
FİNANSAL MUHASEBE DENEME 8

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

1 Yanıt
7260 Gösterim
Son İleti 17 Mart 2016, 12:25:13
Gönderen: FATMAASKİN
xx
FİNANSAL MUHASEBE DENEME 3

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

3 Yanıt
9111 Gösterim
Son İleti 05 Ekim 2015, 11:52:57
Gönderen: eksmmm