Gönderen Konu: basit bir deneme  (Okunma sayısı 4518 defa)

muzur_06

  • Aktif Üye
  • ***
  • İleti: 233
  • Cinsiyet: Bay
  • Dost bazen minik bir kuş bazen var olmayan sevgili
basit bir deneme
« : 20 Haziran 2008, 11:09:55 »
STAJA BAŞLAMA DEĞERLENDİRME SINAVI

SORU ÖRNEKLERİ


Sınavdaki testlerde aşağıdaki sorulara benzer sorular bulunacaktır. Ancak bunlardan farklı tipte sorular da sorulabilecektir. Testlerdeki soru sayısı ve soruların zorluğu, sınava girecek adayların öğrenim düzeyine uygun olacaktır.
 

GENEL YETENEK
1.
I. Arabamız bozuk yollarda güçlükle ilerliyordu.
II. İşi yapmaya zorbela razı oldu.
III. İşin nasıl yapılacağını az çok o da biliyordu.
IV. Arada bir  bize de uğrardı.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

a) I. ve II.   b) I. ve III.   c) I. ve IV.
d) II. ve III.   e) II. ve IV.

2. (1) Müzeye zemin kattan girildiğinde eski duvar kalıntılarının bulunduğu loş bir bölüme ulaşılıyor. (II) Bu duvarlar, 1983-85 yılları arasında yapılan kazılarda ortaya çıkarılmış, Louvre’ un çekirdeğini oluşturan ortaçağ kalesinin kalıntıları. (III) Oldukça etkileyici olan bu girişte kalenin bir maketi de yer alıyor. (IV) Üst katta ise kazılarda ele geçen eşyalar sergilenirken, Louvre’ un oluşmasındaki aşamalar, kronolojik olarak, o dönemlere ait gravür, yağlıboya tablo, çizim gibi belgelere dayanılarak anlatılıyor. (V) Panolardaki açıklayıcı bilgiler ne yazık ki yalnızca Fransızca.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde anlatanın duygularına yer verilmiştir?

a) I. ve II.   b) II. ve III.   c) II. ve IV.
d) III. ve V.   e) IV. ve V.

3. Noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)   Bir paranın kesrinin olmadığını göstermek için rakamdan sonra (1500.-TL) noktalı çizgi (.-) konur.
b) Adres yazılırken apartman ve daire numaraları arasına (49:11) iki nokta (:) konur.
c) Ondalık sayılarda kesirleri belirtmek için sayılar arasına (475,50) virgül (,) konur.
d)  Yazılarda, mektuplarda seslenme sözcüklerinden sonra (Sayın Ali Bey,) virgül (,) konur.
e) Kesinliği konusunda kuşku duyulan bilgilerin yanına 1543(?) ayraç içinde soru işareti (?) konur.

4. Bilimin ilerlemesi ve sonuçlarının insanlığın yararına
           I                 II                            III
olumlu kullanılabilmesi için toplumların demokrasiyle
    IV                              V
yönetilmesi gereklidir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun giderilmesi için numaralanmış sözcüklerden hangisi çıkarılmalıdır?
a) I.   b) II.   c) III.   d) IV.   e) V.

5. Tarihteki kent alanları, geçmişte nasıl bir çerçevede yaşandığını gösteren açık hava müzeleri olarak kabul edilir. Bu alanlar, arkeolojik, tarihi ve estetik nedenlerle korunur. Ne var ki korunmasının tek nedeni bu değildir. Folklorik değerler açısından da önemlidir böyle yerler. Buralardaki yapılar mimarik  üslupları, yapım teknikleri, ahşap oymacılığı duvar resmi gibi bezemelerin düzeyiyle de o yörenin mimari kimliğini belirleyen tarihsel veriler olarak değer taşır.

 
a)   Sanatsal değeri olan güzellikler içerdiğine
b)   O bölgeye özgü yapısal özellikler taşıdığına
c)   Geçmişte yaşanılan ortamlarla ilgili ipuçları verdiğine
d)   Korunması gerekli  değerleri barındıran bir alan olduğuna
e)   Turistik açıdan ilgi çekici olduğuna

6. 0.016  + 4.5  + 0.24   işleminin sonucu kaçtır?
     0.04       1.5     0.4      

a) 0.4       b) 0.6            c) 3        d) 4        e) 6

7. 5 e ve 7 ye bölündüğünde 1 kalanını veren üç basamaklı en küçük  doğal sayının toplamı kaçtır?

a) 16       b) 14      c) 7      d) 5      e) 4

8. Bir kitaplıktaki mavi ciltli kitapların sayısı, siyah ciltli kitapların sayısının 13 katıdır.
Buna göre, kitaplıktaki mavi ve siyah ciltli kitapların toplam sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) 60       b) 56      c) 43      d) 35      e) 29

9. 6 Bayan, 5 erkek 3 çocuk arasından 1 bayan, 1 erkek 2 çocuktan oluşan bir kurul seçilecektir.

Bu seçim kaç değişik şekilde yapılabilir?

a) 30       b) 60       c) 90      d) 120      e)180

10       D                 C
                                         | AB| =6 cm
                   H                                  G         | AE |= cm

                    E                                 F


   A                B

Yukarıdaki şekilde EFGH karesinin köşeleri, ABCD karesinin köşegenleri üzerinde olduğuna göre, EFGH karesinin çevresi kaç cm dir?

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

11. Sivas’ta bir kongre toplanması kararı aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?

a) Erzurum Kongresi      b)  Amasya Protokolleri    c) Amasya Genelgesi      
d)  Alaşehir Kongresi   e)  Edirne Kongresi

12. Kurtuluş Savaşı’nda,

I.   TBMM’ nin açılması
II.   Sakarya Savaşı’ nın kazanılması
III.   İnönü Savaşlarının kazanılması
IV.   Amasya Genelgesinin yayınlanması
Gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

a) I,II,III,IV      b) II,I,III,IV      c) III,II,I,IV      
d)IV,I,II,III      e)IV,I,III,II

13. TBMM     Hükümetinin Kafkas Cumhuriyetleriyle yaptığı Kars Antlaşmasını aşağıdaki  devletlerden hangisi öngörülmüştür?

a) Sovyet Rusya   b) İngiltere      c) Fransa      d) İtalya   e) ABD

14. Aşağıdakilerden hangisi “Devletçilik” ilkesinin özelliklerinden biri değildir?

a)   Herkesin üretime katılabilmesi
b)   Devletin kişileri üretim ve ticaret işlerine özendirmesi
c)   Devletin özel teşebbüse kredi sağlaması
d)   Devletin yabancı sermayeye karşı çıkması
e)   Devletin özel teşebbüsün yapamadığı bazı faaliyetleri üstlenmesi

15. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi gelişmelerinden biri değildir?

a)   Montreux Sözleşmesi’nin yapılması
b)   Kuzey Atlantik Paktı’na üye olunması
c)   Balkan Antantı’nın imzalanması
d)   Serbest Cumhuriyet Partisi’nin kurulması
e)   Milletler Cemiyeti’ne üye olunması

MALİYE

16. Aşağıdakilerden hangisi kamu giderlerinin özelliklerinden biri değildir?

a)   Ödemelerinin genellikle nakdi olması
b)   Kamu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılması
c)   Kamu tüzel kişileri tarafından yapılması
d)   Bütçe kanununda yer alması
e)   Belli sözleşmeye bağlı olmadan yapılması

17. Aşağıdakilerden  hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir?

a) Sermaye şirketleri      b) Kooperatifler    c)  İş ortalıkları   
d) Hayır kurumları   e)İktisadi kamu müesseseleri

18. Gider ve hizmet üzerinden alınan vergiler gelir dağılımını nasıl etkiler?

a)   Düşük gelirlilerin lehine etkiler.
b)   Düşük gelirlilerin aleyhine etkiler
c)   Yüksek gelirlilerin aleyhine etkiler
d)   Gelir dağılımını eşitler
e)   Gelir dağılımı üzerinde etkisi yoktur

19. Özel kanunlarla ayrı süreler gösterilmediğinde vergi mahkemelerinde dava açma süresi kaç gündür?

a) 30      b) 35      c) 40      d) 50       e) 60

EKONOMİ

20. Kişi veya tüzel kişinin milli gelirin oluşumuna katılmasının karşılığı olan, geleek dönemlerinin ekonomik gücünü artıran para veya para ile ifade edilen değerlerin bütününe ne ad verilir?

a) Gelir   b) Fiyat   c)Servet   d) Sübvansiyon   e) Rant

21. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’deki enflasyonun sonuçlarından biridir?

a)   Piyasada dolaşan para miktarının aşırı şekilde artmasıdır
b)   Gelir dağılımının bozulması
c)   Aşırı ücret artışlarının maliyetleri düzeltmesi
d)   Kişilerin harcama eğilimlerini artırıp tasarruf eğilimlerini azaltan politikaların uygulanması
e)   Tarım ürünlerinde hatalı fiyat destekleme politikalarının uygulanması

22- Piyasada bir malın fiyatı 1000 TL ve arz miktarı da 1000 ton iken fiyat 1500 TL’ye çıktığında arz miktarı da 2000 tona çıkıyorsa bu malın arz esnekliği kaçtır?

a) 0      b)1      c)2       d) 3      e) 4

23- Türkiye,  aşağıdaki ekonomik kuruluşlardan hangisine üye değildir?

a)   Uluslar arası Para Fonu (IMF)
b)   Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
c)   Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)
d)   Uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD)
e)   Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA)


HUKUK


24- Yeminli mali müşavir olabilmek için, en az kaç yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak gerekir?

a) 1      b) 3      c) 5      d) 8      e) 10

25- Aşağıdakilerden hangisi, serbest  muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarının özelliklerinden biri değildir?

a)   Meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olmaları
b)   Tüzel kişiliklerin olması
c)   Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olmaları
d)   Kuruluş amaçları dışında gelir getirici ticari faaliyetlerde bulunabilmeleri
e)   Bu mesleklerin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla kurulmuş olmaları.

26- Meslek mensubuna, mesleğin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi şeklindeki disiplin cezası türü aşağıdakilerden hangisidir?

a)   Uyarma
b)   Kınama
c)   Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma
d)   Yeminli sıfatını kaldırma
e)   Meslekten çıkarma

27- Sosyal Sigortalar Kanunu anlamındaki çıraklara da uygulanabilen sigorta kolu aşağıdakilerden hangisidir?

a)   Yaşlılık sigortası
b)   Malullük sigortası
c)   Ölüm Sigortası
d)   Analık sigortası

28- İşverenlerin, sigortalı çalıştırmaya başlamaları halinde Sosyal Sigortalar Kurumuna işyeri bildirgesi vermekle yükümlü olmalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)   Bir işverenin birden fazla işyeri varsa her biri için ayrı bildirge verilir.
b)   İşveren sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihten itibaren en geç 1 hafta içinde işyeri bildirgesini Kurumun ilgili şubesine ulaştırmak zorundadır.
c)   Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başkasın devri halinde yeni işveren bildirge vermekle yükümlüdür.
d)   Yeni işyeri açan bir işveren için bildirge yükümlülüğü, burada sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihten başlar
e)   İşveren tarafından işyeri bildirgesinin verilmesi halinde işyeri Kurumca resen tescil edilebilir.

29- Sosyal Sigortalar Kanununa göre, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir durumda olduğuna dair Kurum hekimlerinden belge almaksızın eski işverenin işinde çalışan sigortalıya bu süre içinde hastalık sigortasından bağlanan geçici iş göremezlik ödeneğinin ne kadarı ödenir?

a) tamamı       b) 2/3 ü    c)1/2 si   d) 1/3 ü   e)Hiç ödenmez

30- Verginin tarhı ne demektir?

a)   Verginin stopaj yoluyla alınması
b)   Verginin hesaplanması
c)   Verginin beyan edilmesi
d)   Verginin mükellefe bildirilmesi
e)   Vergiye itiraz edilmemesi

31- Aşağıdaki gelir çeşitlerinden hangisinde fon payı ödemesi yapılmaz?

a) Ticari kazançlar   b) Serbest meslek kazançları   c) Diğer kazanç ve iratlar   
d) Gayrimenkul sermaye iratları   e)Ücretler

32- Aşağıdakilerden hangisi sadece vergi idaresi tarafından cezalandırılan bir suçtur?

a)   Vergi mahremiyetini ihlal
b)   Kaçakçılık
c)   Mükellefin özel işlerini yapma
d)   Sahte belge düzenleme
e)   Usulsüzlük

33- Kurumlar Vergisi beyannamesi hangi ayda verilir?

a)Ocak   b) Şubat   c) Mart   d)Nisan   e)Mayıs


MUHASEBE

34- İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir?

a) Özün önceliği   b) Tam açıklama   c)parayla ölçülme   d) Maliyet esası   e)Belgelendirme

35. ve 36. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLANDIRINIZ

M İşletmesi, KDV hariç 200.000.000 TL tutarında mal satmak üzere N işletmesi ile sözleşme imzalamıştır. Sözleşme hükümlerine göre mal bedelinin %30 u oranında ön ödeme yapılacaktır. Söz konusu malda KDV oranı %17 dir.

35- Bu bilgilere göre, N işletmesi, ön ödemeyi hangi hesapta ve ne şekilde muhasebeleştirmelidir?

a)   Satıcılar hesabının borcunda
b)   Verilen Sipariş Avansları Hesabının borcunda
c)   Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının borcunda
d)   Verilen Avanslar Hesabının borcunda
e)   İş Avansları Hesabının borcunda

36- Yukarıdaki bilgilere göre, M İşletmesi ön ödemeyi hangi hesapta ve ne şekilde muhasebeleştirmelidir?

a)   Verilen Avanslar Hesabının alacağında
b)   Alınan Avanslar Hesabının alacağında
c)   Alınan Sipariş Avansları Hesabının alacağında
d)   İş Avansları Hesabının alacağında
e)   Alıcılar Hesabının alacağında

37. İşletmede kullanılmak üzere satın alınan damga pulları aşağıdaki hesaplardan hangisi aracılığıyla izlenmelidir?

a) Diğer Menkul Kıymetler
b) Stoklar
c) Gider Tahakkukları
d) Gelecek Aylara Ait Giderler
e) Diğer Hazır Değerler


38. İşletmenin 2000 yılı Nisan ayında İndirilecek KDV Hesabının kalanı 20.400, Hesaplanan KDV Hesabının kalanı ise 16.800 dir.

Buna göre, 2000 yılı Nisan ayı sonunda hangi hesaba, ne şekilde ve kaç TL olarak kayıt yapılmalıdır?

a)   Devreden KDV Hesabının borcuna 3.600
b)   Devreden KDV Hesabının alacağına 3.600
c)   İndirilecek KDV Hesabının alacağına 1.800
d)   İndirilecek KDV Hesabının borcuna 20.400
e)   Hesaplanan KDV Hesabının borcuna 20.400


39. Aşağıdaki işlemlerden hangisi, bir kollektif şirketin tasfiyesi sırasında yapılan muhasebe uygulamalarından biri değildir?

a)   Tüm aktif unsurların nakde çevrilmesiyle ilgili işlemler
b)   İşletmenin tüm borç unsurlarının ödenmesiyle ilgili işlemler
c)   Ortaklara sermayenin dağıtılması
d)   Tasfiye açığı varsa ortaklardan tahsil edilmesi
e)   Ortakların sermaye taahhüdünde bulunmaları

40. K.A.Ş’nin kuruluşu sırasında toplam 20.000.000 TL kuruluş gideri yapılmıştır.

Bu işlemin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)                            /                           
   GENEL YÖNETİM
   GİDERLERİ H.   20.000.000
      KASA H.      20.000.000
                        /                   
b)                          /                                     

   GELECEK AYLARA
   AİT GİDER H.   20.000.000
      KASA H.       20.000.000
             
                             /                                               


                               /                             
c)    KURULUŞ ve ÖRGÜTLENME
   GİDERLERİ H.   20.000.000
   KASA H.      20.000.000
                               /                               
                              /       
d)    ÖZEL MALİYETLER H.   20.000.000
      KASA H.       20.000.000
                               /                             
                              /                                     
e)        ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
   GİDERLERİ H.   20.000.000
KASA H.      20.000.000
                             /           
       
41. Aşağıdakilerden hangisi stok değerleme yöntemlerinden biri değildir?

a)   Hareketli ortalama maliyet yöntemi
b)   Asal (direkt) maliyet yöntemi
c)   Son giren ilk çıkar yöntemi
d)   Ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi
e)   İlk giren ilk çıkar yöntemi


42. Aşağıdakilerden hangisi denetim çalışmaları türlerinden biridir?

a)   Organizasyon denetimi
b)   Uygunluk denetimi
c)   İş akışı denetim
d)   Geliştirme denetimi
e)   Strateji denetimi

43. Denetim çalışmaları sarasında toplanan destekleyici kanıt türleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)   Fiziksel Kanıtlar
b)   Analitik Kanıtlar
c)   Betimleyici Kanıtlar
d)   Doğrulama Kanıtları
e)   Belgelenmiş Kanıtlar

44. Denetçinin işletmede çalışanlara çeşitli sorular sorarak iç kontrol yapısının işleyişiyle ilgili bilgiler toplamasına ne denir.?

a) Teftiş      b) Soruşturma

c) Gözlem      d) Araştırma

e)Analitik İnceleme

45. Standart denetim raporunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)   Denetçinin imzası
b)   Denetçi görüşü bölümü
c)   Denetim raporu tarihi
d)   Denetim raporunun verileceği adres
e)   Denetim raporu ücretinin ödeneceği adres

46. Aşağıdaki tablolardan hangisi işletmenin belli bir dönemde faaliyetlerinden sağladığı fonları ve bu fonların kullanımlarını gösterir?

a)   Nakit akım tablosu
b)   Fon akım tablosu
c)   Gelir tablosu
d)   Net çalışma sermayesi değişim tablosu
e)   Öz kaynak değişim tablosu

47. Aşağıdakilerden hangisi “net çalışma sermayesi” kavramını ifade eder?

a)   Dönen varlıklar
b)   Stoklar
c)   Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak toplamı
d)   Dönen varlıklardan devamlı sermayenin düşülmesiyle bulunan tutar
e)   Dönen varlıklardan kısa vadeli yabancı kaynakların düşülmesiyle bulunan tutar

48. Bir işletmenin birden fazla dönemine ait tablolarını kendi aralarında karşılaştırmak üzere düzenlenen tablolara ne denir?


a)   Finansal tablolar
b)    Karşılaştırmalı tablolar
c)    Konsolide tablolar
d)    Füzyon tablolar
e)    Birleştirilmiş tablolar


49. ve 50. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLANDIRINIZ

Bir işletmenin Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 100.000.000.-TL, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 50.000.000.-TL, Öz Kaynaklar Toplamı 150.000.000.-TL dir.

49. Bu bilgilere göre işletmenin, varlıklarının finansmanında yabancı kaynaklardan yararlanma oranı % kaçtır?

a) 50      b) 40       c) 33,3              d) 30      e) 16,6

50. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin finansman oranı kaçtır?

a) 0,50      b) 0,90      c) 1,00      d) 1,25      e) 1,5

CEVAP ANAHTARI

  1. A               26. A
  2. D               27. D
  3. B               28. B
  4. D               29. E
  5. E               30. B
  6. D               31. E
  7. C               32. E
  8. B               33. D
  9. C               34. C
10. E               35. B
11. C               36. C
12. E               37. E
13. A               38. A
14. D               39. E
15. B               40. C
16. E               41. B
17. D               42. B
18. B               43. C
19. A               44. B
20. A               45. E
21. B               46. B
22. C               47. E
23. E               48. B
24. E                49. A
25. D               50. C
alıntıdır

Linkback: http://www.forumstajer.com/basit-bir-deneme-t344.0.html


Paylaş facebook

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
xx
deneme 1

Başlatan Cengiz

15 Yanıt
5937 Gösterim
Son İleti 29 Aralık 2010, 21:13:24
Gönderen: BETÜL_20
xx
deneme

Başlatan fgn

12 Yanıt
3970 Gösterim
Son İleti 25 Ocak 2011, 18:13:02
Gönderen: BETÜL_20
xx
Deneme-1 YArdım Ltf

Başlatan SKARA

6 Yanıt
1678 Gösterim
Son İleti 12 Ekim 2011, 08:41:05
Gönderen: eda topçu
xx
deneme 3 soru 9

Başlatan serensz

1 Yanıt
762 Gösterim
Son İleti 24 Şubat 2012, 10:08:28
Gönderen: SMMM Gökhan GÜLBEK