Gönderen Konu: 21 haziran Staja Başlama Soruları  (Okunma sayısı 9506 defa)

Kerbela

  • Ziyaretçi
21 haziran Staja Başlama Soruları
« : 28 Haziran 2008, 22:50:44 »
1) Eğimi 4 ve (-1,3) noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)
4x-y+7=0
b)
4x+y+7=0
c)
4x+2y+7=0
d)
4x-2y+7=0
e)
4x-y+5=0
2) x>4 olmak üzere,
a)
2x-8
b)
-2x-8
c)
2x+8
d)
-4x+8
e)
4x-8
3) x,y>0 ve (x-y)² =16 ise 5x+2y=?
a)
27
b)
25
c)
23
d)
21
e)
19
4) Tuz oranı %60 olan 80 gr karışımın tuz oranının % 50 olması için karışıma kaç lt su katılmalıdır?
a)
16
b)
18
c)
20
d)
22
e)
24
5) 5. 50 kişilik bir sınıfta gözlüklü bayan �ü gözlüklü erkek ve toplamda 20 kişi gözlüklü ise bayan gözlüklü sayısı kaçtır?
a)
12
b)
14
c)
16
d)
18
e)
20
6) Oğuz , Hakan�dan 3 yaş büyük ve Ozan, Oğuzdan 5 yaş büyüktür. 4 yıl sonra yaşları toplamı 50 ise Oğuzun şimdiki yaşı kaçtır?
a)
17
b)
15
c)
13
d)
12
e)
9
7)
Yukarıdaki grafikte aylara göre televizyon satışları verilmiştir. Grafiğe göre şubat ayında % kaç televizyon satılmıştır?
a)
% 20
b)
% 10
c)
% 30
d)
% 40
e)
% 50
8)
9) Gün geçtikçe ağrıları artıyor ( ) ama o ( ) metanetinden bir şey kaybetmiyordu ( ) çevresindekilere sorular soruyor, şakalar yapıyor gülümsüyordu ( )
a)
(;) (,) (;) (.)
b)
(!) (,) (;) (.)
c)
(;) (,) (.) (.)
d)
(,) (,) (.) (!)
e)
(,) (,) (.) (...)
10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?
a)
Makineye, beyazlarla renklileri birlikte atmış.
b)
Manav, müşteri arkasını dönünce kesekağıdına çürükleri doldurdu.
c)
Yeni giysiler alınca eskilerini bir kenara itiverdi.
d)
Anlatımındaki doğallık, onun en etkileyici yönü.
e)
Korkaklara hiçbir zaman güvenmem doğrusu.
11)
12)
13)
14)
15)
16) Erzurum ve Sivas Kongrelerinin en önemli ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti�nin kurulması
b)
Alınan kararların ülke bütünlüğüne yönelik olması
c)
Yurdun her tarafından delegelerin katılması
d)
Temsil Heyeti�nin yürütme gücünü kullanmaya başlaması
e)
Mustafa Kemal�in tartışmasız başkan seçilmesi
17) Şeyh Sait Ayaklanmasının o günler Türkiye�sinin iç siyasetinde oluşturduğu en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Planlı bir kalkınma dönemine geçmenin zorunlu olduğu anlaşılmıştır.
b)
Ülkede �Takrir i Sükun Dönemi� diye adlandırılan yeni bir evrenin açılmasını nedenlemiştir.
c)
Türkiye�de sıkı bir devleti ekonomik politika uygulanmasına başlanmıştır.
d)
Ülkede İstiklal Mahkemelerinin sayısı arttırılmıştır.
e)
Ülkemizde çok partili siyasal yaşama geçiş ertelenmiştir.
18) Misak-ı İktisadi kararlarını uygulamaya koyan Türkiye Devleti, ilk iş olarak Aşar Vergisini kaldırmıştır. Köylü ve çiftçiden ürün üzerinden peşin olarak alınan bu vergi devletin temel gelirleri arasında olmasına rağmen, büyük fedakarlık örneği gösterilmiş, o zamanın zor koşullarında böyle bir gelirden vazgeçilmiştir.
Buna göre Aşar vergisinin kaldırılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a)
Köylünün üzerinden büyük bir yük kalkmıştır
b)
Tarımın geliştirilmesinde önemli bir aşama sağlamıştır.
c)
Tarımın geliştirilmesinde önemli bir aşama sağlamıştır.
d)
Misak-ı İktisadideki tarımı kalkındırma kararı uygulanmıştır
e)
Devlet torakları topraksız köylülere dağıtılmıştır
19) Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı�nın nedenlerinden değildir?
a)
Sömürge arayışı
b)
Ticari durgunluk
c)
Bloklaşma
d)
Aşırı milliyetçilik
e)
Silahlanma
20)
21) Bir ekonomik değerin değerleme gününde işletme bakımından sahip olduğu gerçek değere ne ad verilir?
a)
Rayiç bedel
b)
İbari değer
c)
Tasarruf değeri
d)
Vergi değeri
e)
Mukayyet değer
22) Kiralanan gayrimenkulün genişletilmesi veya ekonomik değerinin sürekli olarak arttırılması amacıyla yapılan giderler aşağıdaki hesapların hangisinde izlenir?
a)
Özel fonlar
b)
Diğer olağan gelir ve karlar
c)
Yapılmakta olan yatımlar
d)
Özel maliyetler
e)
Kuruluş ve örgütlenme giderleri
23) Muhasebede aritmetiksel işlem sayısını azaltan ve aktifler, borçlar ve öz sermayedeki artış ve azalışları cebrik yolla izlemeye sağlayan çizelgeye ne ad verilir?
a)
Bilanço
b)
Kar-zarar ortaklığı belgesi
c)
Gelir tablosu
d)
Hesap
e)
Mizan
24) İşletme , daha önce karşılık ayırdığı 9.000 TL değerindeki değeri düşen stoklarının satılmasının imkansız olduğunu anlamış ve kayıtlardan çıkarmaya karar vermiştir. Yapılacak günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
25) İşletme sahip olduğu hisse senetlerine 10.000 TL temettü geliri tahakkuk geliri elde ettiğini öğrenmiş ve temettü kuponlarını tahsil için bankaya göndermiştir. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
26) İşletme, X Anonim Şirketi�nin nominal değeri 1 TL, alış fiyatı 1.2 TL olan hisse senetlerinden 1.000 adet satın almıştır. İşletme, hisse senetlerinin bedeli ile 30 TL�lik komisyonu aracı kuruluşa banka aracılığıyla ödemiştir. Bu işleme ilişkin günlük defter aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
27)

I- Ödeme süresi geçmiş ve protesto edilmiş alacaklar
II- Yazı ile birden fazla istemiş ve icra safhasındaki alacaklar
III- Sadece senetli alacaklar

Şüpheli ticari alacaklarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)
I ve III
b)
Yalnız II
c)
Yalnız I
d)
I ve II
e)
Yalnız III
28) . İşletmenin döviz kasasında bulunan yabancı paraların kur farklarından kaynaklanan olumsuz farklar hangi hesaba kaydedilir?
a)
Diğer olağan dışı gider ve zararlar
b)
Kambiyo zararları
c)
Kambiyo karları
d)
Kasa
e)
Diğer olağan gider ve zararlar
29) �İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimden öz esas alınmalıdır� ifadesi hangi muhasebe temel kavramına aittir?
a)
Önemlilik
b)
Süreklilik
c)
Tam açıklama
d)
Özün önceliği
e)
Tutarlılık
30) Üç yıldır pasifte �Özel Fonlar� hesabında bekletilen sabit aktif satış karının , satılan aktifin yerine yenisi alınamadığından dolayı kapatılması durumunda yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
31) 2007 yılında kayıtlardan çıkartılan 25.000 TL�lik şüpheli alacak 2008 yılında tahsil edilmiştir. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
32) Bir varlığın değerleme günündeki normal alım satım değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Tasarruf değeri
b)
Borsa rayici
c)
Rayiç bedel
d)
Maliyet bedeli
e)
Emsal bedeli
33) A işletmesi, kredili olarak ticari mal sattığı müşterisinin iskonto talebini kabul etmiştir. Bu işleme ait günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
34) İşletmenin yaptığı genel kurulda dağıtılmasına karar verilen karın iştiraklerine ait olduğu anlaşılmıştır. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
35) İşletme 50.000 TL�lik kamyoneti kredili olarak satın almış %18 KDV�sini ve 2.000 TL�lik taşıma giderini peşin olarak ödemiştir. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
36) Sipariş maliyetleri ile stok bulundurma maliyetleri dikkate alındığında optimum stok düzeyini aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar?
a)
Sipariş verme maliyeti ile stok bulundurma maliyetleri toplamının en az olduğu miktar
b)
Stok bulundurma maliyetlerinin en yüksek olduğu miktar
c)
Sipariş maliyetlerinin en az olduğu miktar
d)
Sipariş maliyetleri ile stok bulundurma maliyetleri arasındaki farkın en az olduğu miktar
e)
Stok bulundurma maliyetlerinin en az olduğu miktar
37) AK Üretim İşletmesi�nin yıllık 5.000 birim satış hacmindeki satış ve maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir:

Toplam satışlar      : 200.000 TL
Toplam değişken maliyet   : 120.000 TL
Toplam sabit maliyet   : 44.000 TL

Bu bilgilere göre, işletmenin satış miktarı aynı kalmak koşuluyla satış fiyatının %10 arttırılması durumunda başa baş satış miktarında ne kadarlık bir değişim meydana gelir?
a)
250 birim azalış
b)
500 birim azalış
c)
550 birim azalış
d)
550 birim artış
e)
250 birim artış
38) Esas üretim gider yerlerinde toplanan giderlerin, o gider yerinde üretilen mamul ve hizmet maliyetlerine yüklenmesi hangi dağıtımın özelliğidir?
a)
Birinci dağıtım
b)
Kademeli dağıtım
c)
Üçüncü dağıtım
d)
İkinci dağıtım
e)
Planlı dağıtım
39) İşletme faaliyetlerini ve varlığını sürdürebilmesi ve bir ekonomik yarar elde edebilmesi için belli bir dönemde kullandığı ve tükettiği girdilerin faydası tükenmiş maliyetlerinin hasılattan düşülen kısmına ne ad verilir?
a)
Gider
b)
Maliyet
c)
Brüt satış karı
d)
Zarar
e)
Harcama
40) Aşağıdakilerden hangisi dağıtım yöntemlerinden biri değildir?
a)
Planlı dağıtım yöntemi
b)
Matematiksel dağıtım yöntemi
c)
Karşılıklı dağıtım yöntemi
d)
Basit dağıtım yöntemi
e)
Ağırlıklı ortalama yöntemi
41) Bir üretim işletmesinin , birinci dağıtım sonrası gider yerlerinde toplanan gider tutarları ile yemekhane ve personel taşıma yardımcı gider yerlerinin diğer gider yerlerine sağladıkları hizmetlerin oranları aşağıda verilmiştir:

 
   

Biçki-Dikiş
   

Y.hane
   

Personel Taşıma
   

Finansman Gider yeri

I.Dağıtım Toplamı
   

400.000
   

300.000
   

100.000
   

50.000

Yemekhane
   

    %75
   

     -
   

    %15
   

  %10

Per.Taşıma
   

    %70
   

   %25
   

      -
   

   %5
İşletme, II.dağıtımda matematiksel dağıtım yöntemini kullanmaktadır. Yemekhane X ve personel taşıma Y ile ifade edilirse, matematiksel dağıtım yönteminde karşılıklı dağıtıma girecek gider yerlerinin matematiksel denklemleri aşağıdakilerden hangisidir?
a)
X = 100.000 + 0.15 Y + 150.000
Y = 300.000 + 0.25 X + 150.000
b)
X = 400.000 + 0.25 Y
Y = 400.000 + 0.15 X
c)
X = 300.000 + 0.25 Y + 400.000
Y= 100.000 + 0.15 X + 400.000
d)
X= 300.000 + 0.25 Y
Y= 100.000 + 0.15 X
e)
X = 100.000 + 0.15 Y
Y = 300.000 + 0.25 X
42) Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangileri saptanma zamanına göre maliyet sistemlerindendir?
a)
Tam � değişken- normal- asal
b)
Sipariş � safha
c)
Standart-tahmini fiili
d)
Fiili- tam- değişken
e)
Tam- sipariş- safha
43)

Miktar            Birim    Fiyat
Dönem Başı   500   30
Sevk            300   
Satın Alınan   300   35
Satın Alınan   200   40
Sevk            600

İlk giren ilk çıkar yöntemine göre üretime sevk edilen malzeme maliyeti ne kadardır?
a)
29.500
b)
39.500
c)
21.500
d)
19.500
e)
21.250
44) Üretim miktarı 1.000 birim iken; toplam sabit maliyet 2.000 YTL ve toplam değişken maliyet 3.000 YTL ise; üretim miktarı 990 birime düştüğünde toplam sabit maliyet kaç YTL olur?
a)
2.000 YTL
b)
2.950 YTL
c)
5.000 YTL
d)
2.800 YTL
e)
1.000 YTL
45) ZD işletmesi 400 birim mamül üretmiş,
Direkt�. 100 000
100 adet satıp 20000 kar edebilmesi için kaç YTL den satılması gerekir.
a)
450
b)
200
c)
250
d)
350
e)
500
46) Aşağıdakilerden hangisi fon kullanımları ve fon kaynakları için doğru bir ifadedir?
a)
Aktifteki azalış, pasifteki azalış fon kullanımıdır
b)
Aktifteki artış, pasifteki artış fon kullanımıdır
c)
Aktifteki artış, pasifteki azalış fon kullanımıdır
d)
Aktifteki azalış, pasifteki artış fon kullanımıdır.
e)
Aktifteki artış, pasifteki azalış fon kaynağıdır.
47) Dönen varlık dikey yüzdesi %35 kısa vadeli yabancı kaynaklar yüzdesi %40, ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)
Dönen Varlık Yetersizdir
b)
Üretim işletmesi ve net işletme sermayesi noksanı vardır.
c)
...
d)
...
e)
...
48) Bir işletmenin birbirini izleyen iki veya daha fazla faaliyet dönemine ait mali tablolarda yer alan kalemlerin zaman içinde göstermiş oldukları gelişmelerin ve değişikliklerin incelenmesi hangi analiz tekniği ile ilgilidir?
a)
Dikey analiz
b)
Karşılaştırmalı tablolar analizi
c)
Eğilim yüzdeleri yöntemi
d)
Oran analizi
e)
Trend analizi
49) Cari oranı 1,5 olan bir işletmede aşağıdaki işlemlerden hangisi cari oranı azaltabilir?
a)
10 000 TL tutarında uzun vadeli kredili mal satılması
b)
Duran varlık satışı yoluyla elde edilen 2 000 TL nakdin kısa vadeli banka kredilerinin ödenmesinde kullanılması
c)
5 000 TL Utarındaki kısa vadeli alacağın tahsil edilmesi
d)
Satıcılara olan 3000 TL borca karşılık kısa vadeli bir senet verilmesi
e)
Kasada bulunan 2 000 TL ile hazine bonosu alınması
50) Dönem net karı 2000 YTL, aktif karlılığı %10, sürekli sermayesi 14 000 YTL, kaldıraç oranı 0,5 olan bir işletmenin uzun vadeli borçları kaç YTL�dir?
a)
4000
b)
7000
c)
6000
d)
3000
e)
5000
51)

DÖNEN VARLIKLAR (TL)
   

 

Kasa / Banka
   

500

Alacaklar
   

250

Stoklar
   

250

DURAN VARLIKLAR (TL)
   

 

Makineler
   

1.500

Taşıtlar
   

500

Binalar
   

750

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
   

500

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
   

625

Öz kaynaklar
   

2.500
Yukarıdaki bilgilere göre likidite oranı kaçtır?
a)
1,5
b)
2,2
c)
1,7
d)
1,6
e)
2
52) İşletmenin finansal kaldıraç oranı % 20, kısa vadeli yabancı kaynakları 18.000 YTL, uzun vadeli yabancı kaynakları 7.000 ise aktif toplamı kaç YTL�dir?
a)
220.000 YTL
b)
)50.000 YTL
c)
140.000 YTL
d)
125.000 YTL
e)
90.000 YTL
53) İşletmenin yapmış olduğu varlık yatırımının kaç katı satış yaptığını gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Ortalama etkinlik süresi
b)
Stok devir hızı oranı
c)
Stok bağımlılık oranı
d)
Aktif devir hızı oranı
e)
Ortalama stokta kalma süresi
54)

I- Kısa vadeli alacağın tahsil edilmesi
II- Uzun vadeli mal satın alınması
III- Banka çekleri ile kısa vadeli borcun ödenmesi

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri net çalışma sermayesini değiştirmez?
a)
Yalnız III
b)
I ve III
c)
I, II ve III
d)
II ve III
e)
Yalnız II
55) Satışların maliyeti tablosunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a)
Genel yönetim giderleri
b)
Direkt işçilik giderleri
c)
Genel üretim giderler
d)
Yarı mamul kullanımı
e)
Direkt hammadde ve malzeme giderleri
56) Aşağıdaki hangi koşulun gerçekleşmesi halinde görüş bildirmekten kaçınılır?
a)
Denetlenen işletme adına açılmış bir davanın sonuçlanmaması
b)
İç kontrol sisteminin etkinliğinin zayıf olması
c)
Denetçinin kasa ve mal sayımında hazır bulunamaması
d)
Denetlenen firmanın faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi sahibi olmamak
e)
Denetçinin yeterli ve güvenilir kanıt toplayamayacak kadar çalışma alanının kısıtlanmış olması
57) Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin unsurlarından biri değildir?
a)
Kanıt toplama
b)
Denetim raporlarının hazırlanması
c)
Çalışma kağıtlarının düzenlenmesi
d)
Denetim sonuçlandırılarak raporlanması
e)
Denetçilerin mesleki yeterliliklerinin saptanması
58) Denetim riski hangi aşamada belirlenir?
a)
Anlaşma mektubu aşamasında
b)
Raporlama aşamasında
c)
Denetimin uygulanması
d)
Denetimin sonuçlanması
e)
Denetimin planlanması
59) Muhasebe belgelerinden başlanarak, mali tablolara doğru bir sıra izlenerek yapılan denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Gözlem ve sayım
b)
Doğrulama
c)
Kayıt sistemini geriye doğru izleme
d)
Kayıt sistemini ileriye doğru izleme
e)
Yeniden hesaplama
60) Herhangi bir yasada yer almamakla birlikte denetim faaliyetinin kimler tarafından, nasıl ve ne şekilde yapılacağını ve sonuçların nasıl raporlanacağını belirleyen ilke ve kurallar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a)
Genel kabul görmüş denetim standartları
b)
Faaliyet denetimi
c)
Varlık-Kaynak ilkeleri
d)
Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
e)
Uygunluk denetimi
61) Aşağıdakilerden hangisi şarta bağlı borç kapsamına girer?
a)
Kredi ödemeleri
b)
Tahsili şüpheli hale gelen senetli alacaklar
c)
İşletmenin kaybetmiş olduğu tazminat davaları
d)
İşletmenin kaybetmiş olduğu tazminat davaları
e)
İşletme aleyhine açılmış çeşitli tazminat davaları
62) Aşağıdaki durumların hangisinde özel denetim çalışması yapılmaz?
a)
Tasfiye
b)
Birleşme
c)
Ara dönem mali tabloları
d)
Devir
e)
İlk defa halka açılma
63) Aşağıdakilerden hangisi çalışma kağıtlarının hazırlanma amaçlarından biri değildir?
a)
İç kontrol sisteminin gözden geçirilmesine yardımcı olmak
b)
Savunma aracı olarak kullanmak
c)
Yetki ve sorumluluğun takibini yapabilmek
d)
Denetim ücretinin hesaplanması ve ödenmesini sağlamak
e)
Denetim raporunun hazırlanmasına temel oluşturmak
64) Vergi inceleme elemanlarının özellikle imalatçı işletmelerde uyguladıkları randıman oranlarını dikkate alarak yaptıkları denetime ne ad verilir?
a)
Faaliyet denetimi
b)
Muhasebe denetimi
c)
İç denetim
d)
Vergi denetimi
e)
Uygunluk denetimi
65) İşletmenin gelecekte mevcut kârlılık düzeyini engelleyecek, yaşamını tehlikeye sokacak beklenmedik olaylara ne ad verilir?
a)
Kontrol riski
b)
Yapısal riskler
c)
Bulgu riski
d)
İşletme riskleri
e)
Denetim riskleri
66) Denetçi denetimini sonlandırma aşamasında, yeterli denetim kanıtı toplayıp rapor yazılabilir duruma geldiğinde özellikle gelir, gider ve kar hesapları için aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?
a)
İşlem testlerini uygular
b)
Analitik inceleme yapar
c)
Fiziki inceleme yapar
d)
Gözlem tekniğini uygular
e)
Yeniden hesaplama yapar
67) Denetim şirketi sözleşme öncesi faaliyetler kapsamında teklifini vermeden önce aşağıdaki konulardan hangisini araştırmaz?
a)
Önceki denetim şirketi ile ilişkilerin kesilmesine gerekçe olan bir durumun varlığı,
b)
Önceki denetim raporunda ne tür görüş bildirildiği
c)
Denetlenecek işlemenin karlılık durumu
d)
Denetlenecek işletme için gereken iş yükünün ne olabileceği, kendi mevcut kapasitelerinin bu işi başarıyla tamamlayabilecek yeterlilikte olup olmadığı
e)
Müşteri işletmenin iç kontrol ve muhasebe sisteminin durumunun ne olduğu
68) Bir işletme kullanmış olduğu stok değerleme yöntemlerinden Son Giren İlk Çıkar�ı (LİFO) kullanırken İlk Giren İlk Çıkarı (FİFO) kullanmaya başlamıştır. Bu durumu bilanço dipnotlarında belirtilmediğinde denetçi nasıl görüş bildirmelidir?
a)
Şartsız görüş
b)
Olumsuz görüş
c)
Şartlı görüş
d)
Olumlu görüş
e)
Görüş bildirmekten kaçınma
69) Denetimin rutin, şekli hesap denetiminden çıkıp, risk ağırlıklı denetime kayma sürecinde aşağıdakilerden hangisinin değeri de artmaktadır?
a)
Analitik inceleme
b)
Ayrıntılı inceleme
c)
Belge incelemesi
d)
Fiziki inceleme
70) Denetçinin kanıt toplamaktaki amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Bir denetim görüşüne ulaşabilmek
b)
Denetim sözleşmesi düzenlemek
c)
Hatalarını bulup düzeltmek
d)
İç kontrol sistemini incelemek
e)
Denetimi planlamak
71) Türkiye muhasebe standartlarına göre; karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutar aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Alış değeri
b)
Net gerçekleştirilebilir değer
c)
Maliyet değeri
d)
Gerçeğe uygun değer
e)
Defter değeri
72) Bir varlığın maliyetinden veya maliyet yerine geçen diğer tutarlardan kalıntı değerin düşülmesiyle bulunan tutara ne ad verilir?
a)
Amortismana tabi tutar
b)
Amortisman gideri
c)
Kayıtlı değer
d)
Alış maliyeti
e)
Defter değeri
73) İşin normal akışı içinde (olağan işletme faaliyetleri kapsamında) satılmak için elde tutulan, satılmak üzere üretilmek olan ya da üretim sürecinde ya da hizmet sunumunda kullanılacak ilk madde ve malzemeler şeklinde bulunan varlıklar aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Satılabilir menkul kıymetler
b)
Maddi olmayan duran varlıklar
c)
Stoklar
d)
Maddi duran varlıklar
e)
Binalar
74) Nakit akış tabloları standardına göre; aşağıdakilerden hangisi nakit olarak ifade edilir?
a)
Nakte eşdeğer varlıklar
b)
Nakit ile vadesiz mevduatı
c)
Hisse senetleri
d)
Vadesiz mevduat
e)
Nakit, vadesiz mevduat ile vadeli mevduat
75) Satış fiyatından tamamlanma maliyeti ve satış giderlerini çıkardıktan sonraki tutar aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Alış değeri
b)
Gerçeğe uygun değer
c)
Cari değer
d)
Net Gerçekleşebilir değer
e)
Tarihi değer
76) Herkese yetecek kadar bol olmayan, elde edilmesi için mutlaka belirli bir çaba harcanması veya bir bedel ödenmesi gereken mallara ne ad verilir?
a)
İktisadi mal
b)
Dayanıklı mal
c)
Tamamlayıcı mal
d)
İkame mal
e)
Kamu malı
77) Tüm piyasaya tek bir girişimcinin egemen olduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Oligopol
b)
Monopolcü rekabet
c)
Tam rekabet
d)
Düopol
e)
Monopol
78) Diğer etkenler sabit kalmak üzere arz edilen miktar ile fiyat arasındaki pozitif ilişki aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a)
Talep kanunu
b)
Arz kanunu
c)
Üretim
d)
Talep
e)
Arz
79) İki ulusal para arasında piyasada fiilen uygulanan değişim oranına ne ad verilir?
a)
Döviz arbitrajı
b)
Dolaysız kur
c)
Döviz spekülasyonu
d)
Döviz oranı
e)
Efektif döviz kuru
80) Aşağıdakilerden hangisi tarife dışı araçlarından biri değildir?
a)
Gönüllü ihracat Kısıtlamaları
b)
Görünmez Engeller
c)
Tarife Benzeri Faktörler
d)
Miktar Kısıtlamaları
e)
Bağlı ticaret
81) Aşağıdakilerden hangisi Gelişme Aşamaları Kuramı'nın olgunluk aşamasını ifade eder?
a)
İş bölümü çok sınırlıdır.
b)
Ekonomik, kültürel ve siyasal değer yargılarında değişmeler başlamıştır.
c)
Toplum, artık bir refah toplumudur.
d)
Ekonomide kendini besleyen bir büyüme başlamıştır.
e)
Ekonomide tarım egemendir.
82) Bireylerin, faiz oranlarındaki değişmelerden yararlanmak amacıyla servetlerinin bir bölümünü para olarak tutmalarına ne ad verilir?
a)
İhtiyat güdüsüyle para talebi
b)
İşlemgüdüsüyle para talebi
c)
Tüketimgüdüsüyle para talebi
d)
Üretimgüdüsüyle para talebi
e)
Spekülasyon güdüsüyle para talebi
83) Bir ülkenin ihraç ve ithal ettiği mal ve hizmetlerle tek yanlı transferler, ödemeler bilânçosunun hangi hesabına kaydedilir?
a)
Sermaye hesabı
b)
Resmi reservler hesabı
c)
İstatistiksel hata
d)
Görünmeyen kalemler
e)
Cari işlemler hesabı
84) Dövizin fiyatına ne ad verilir?
a)
Döviz arbitrajı
b)
Döviz kuru
c)
Konvertibilite
d)
Efektif
e)
Hedging
85) Aşağıdakilerden hangisi ihracat vergilerinin yasaklanma nedenlerinden biri değildir?
a)
Hazineye gelir sağlamak
b)
Hammaddenin yurt içinde işlenmesini sağlamak
c)
Doğal hammaddenin arzını korumak
d)
Ticaret hadlerinin ülke lehine etkilemek
e)
Yurtiçi faizlerini artırmak
86) İktisadi kamu kuruluşları, sosyal sigorta kurumu ya da emekli sandığı gibi kuruluşlar tarafından ya da bu kuruluşların ad ve hesabına devlet tarafından doğrudan toplanan gelirlere ne ad verilir?
a)
Şerefiye
b)
Zorlayışlı borçlar
c)
Parafiskal gelirler
d)
Resim
e)
Harç
87) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin fonksiyonlarından biri değildir?
a)
Siyasi
b)
Denetim
c)
Harcama
d)
Mali
e)
Hukuki
88) Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının görünüşte artış nedenlerinden değildir?
a)
Bütçe yöntem ve tekniğindeki değişmeler
b)
Siyasal nedenlerle ülkelerin nüfusunun değişmesi
c)
Devletin yüzölçümünün büyümesi
d)
Paranın satın alma gücündeki azalma
e)
Devlet anlayışındaki değişmeler
89) Verginin ödenmesinden sonra aktarma birkaç kez yapılıyorsa aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a)
Sınırsız yansıma
b)
Diferansiyel yansıma
c)
Mutlak yansıma
d)
Sınırlı yansıma
e)
Doğrudan yansıma
90) Mükelleflerin vergi oranı yüksek olan mallar yerine, vergi oranı düşük olan ikame malları tercih etmeleri verginin hangi etkisiyle açıklanır?
a)
İkame etkisi
b)
Karar etkisi
c)
Rasyonellik etkisi
d)
Bölüşüm etkisi
e)
Gelir etkisi
91) 91. Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanununa göre yaptığı iş açısından serbest meslek erbabı sayılmaz?
a)
Konser veren müzik sanatçıları
b)
Noter
c)
Emlak Komisyoncusu
d)
Dava vekili
e)
Müşavirler
92)

I. Huzurevi
II.Okul
III.Çocuk Yuvası
IV. Lojman

Yukarıdakilerden hangisi ile yapılan bağışın kurum kazancından % 100 indirilir?
a)
I
b)
I-II
c)
I-II-III
d)
I-III-IV
e)
I-II-III-IV
93) Beyanların ve ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu sağlamak amacıyla yükümlünün defter kayıtları, belgeleri ve envanteri üzerinde yapılan derinlemesine araştırmaya ne ad verilir?
a)
Yoğun ve yaygın denetim
b)
Vergi teftişi
c)
Yoklama
d)
Vergi incelemesi
e)
Arama
94) Aşağıdakilerden hangisi defter tutmak zorunda değildir?
a)
Kurumlar vergisi mükellefleri
b)
Serbest meslek erbabı
c)
Adi şirketler
d)
Her türlü ticaret şirketleri
e)
Kurumlar vergisinden muaf olan iktisadi kamu müesseseleri
95) Kaçakçılık cezasını gerektiren aşağıdaki fiilerden hangisi için hüküm olunan hapis cezasının paraya çevrilmesi mümkün değildir?
a)
Muhasebe hilesi yapma
b)
Sahte belge düzenlemek ve kullanmak (Defter sayıları üzerine başka yaprak koymak )
c)
Gerçek olmayan kişiler adına hesap açmak
d)
Defterler ve belgeleri tahrif etmek
e)
Yanıltıcı belge düzenlemek
96)

I.Birinci sınıf tacir
II.İkinci sınıf tacir
III.Basit usul
IV.Gerçek usulde vergiye tabi çiftçiler

Yukarıdakilerden hangisi Vergiden muaf esnaf için müstahsil makbuzu düzenler?
a)
I
b)
I-II
c)
I-II-III
d)
I-III-IV
e)
I-II-III-IV
97) Bir verginin asıl borçlu yerine başka bir kişinden istenmesi yada alınması ne tür vergi hatasını oluşturur?
a)
Vergilendirme döneminde hata
b)
Yükümlülükte hata
c)
Muafiyet döneminde hata
d)
Vergi miktarında hata
e)
Yükümlü Kişide hata
98) Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımını kesen nedenlerden biri değildir?
a)
Ödeme
b)
Mal bildirimi
c)
Haciz uygulaması
d)
Mükellefin işyerinde arama yapılması
e)
Ödeme emri tebliği
99) Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir?
a)
Anonim şirket
b)
Limited şirket
c)
Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
d)
İş ortaklıkları
e)
Adi komandit şirket
100) Gayrimaddi haklar ne ile değerlenir?
a)
Mukayyet bedel
b)
Emsal bedel
c)
Vergi değeri
d)
Rayiç bedel
e)
Maliyet Bedeli
101) İş Kanununa göre günlük çalışma süresi 7,5 saatten fazla olan işçiler için ara dinlenme süresi en az kaç dakikadır?
a)
60
b)
45
c)
25
d)
20
e)
30
102) Bir işçi, eşit işlem borcuna aykırı davranan işveren aleyhine açtığı tazminat davasında aşağıdakilerden hangisini talep edebilir?
a)
İhbar tazminatının 3 katı tutarında tazminat
b)
1 aylık ücreti tutarında tazminat
c)
7 günlük ücreti tutarında tazminat
d)
Kıdem tazminatının 2 katı tutarında tazminat
e)
4 aylık ücreti tutarında tazminat
103) 16 yaşını doldurmuş 17 yaşını doldurmamış bir işçiye en az kaç gün yıllık ücretli izin vermek zorundadır?
a)
18
b)
5
c)
10
d)
20
e)
25
104) SSK tabi sigortalının bir işçinin ölümü halinde hangisi ölüm sigortasından kesinlikle yararlanamaz?
a)
İşveren vekili
b)
Sigortalının çocukları
c)
İşveren
d)
Sigortalının kardeşi
e)
Sigortalının eşi
105) İsteğe bağlı sigortalı olanlar 5510 sayılı Kanuna göre prim oranlarını kim belirler?
a)
Sigortalı
b)
Devlet
c)
İşveren
d)
SSK
e)
Çalışma Bakanlığı
106) Disiplin Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası uygulanacak durumlardan biridir?
a)
Meslek mensuplarınca asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin altında iş kabul edilmesi
b)
Yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması
c)
Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan kullanarak mesleki faaliyette bulunulması
d)
Meslek mensuplarınca sahip olunmayan unvanların kullanılması
e)
Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması
107) Birden çok meslek mensubunun kendi aralarında eslek şirketi şeklinde çalışmalarını düzenleyen mecburi Meslek kararına göre, aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının kendi aralarında kurabilecekleri şirket türleri arasında gösterilmemiştir?
a)
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
b)
Kollektif şirket
c)
Anonim şirket
d)
Ortaklık bürosu (adi şirket)
e)
Limited şirket
108) Aşağıdakilerden hangisinde oda organları doğru bir şekilde verilmiştir?
a)
Genel Kurul-Yönetim kurulu-Denetleme Kurulu
b)
Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Onur Kurulu
c)
Genel Kurul-Denetleme Kurulu �Disiplin Kurulu
d)
Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Disiplin Kurulu- Denetleme Kurulu
e)
Yönetim Kurulu-Disiplin Kurulu-Denetleme Kurulu
109) Sınav yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi sınav sonuçlarına itirazın süresini yapılacağı yeri ve şeklini göstermektedir?
a)
Sınav sonuçlarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde sözlü olarak ilgili meslek odasına yapılır
b)
Sınav sonuçlarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bir dilekçe ile TURMOB�a (Birlik) yapılır
c)
Sınav sonuçlarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde bir dilekçe ile ilgili meslek odasına yapılır
d)
Sınav sonuçlarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde bir dilekçe ile ilgili TURMOB�a (Birlik) yapılır
e)
Sınav sonuçlarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sözlü olarak ilgili meslek odasına yapılır
110) Bir yılda kaç defa staj mahallinde bulunmayan adayların stajı iptal edilir?
a)
1
b)
2
c)
3
d)
4
e)
5
111) Borçlar hukukunun borç yönünden temel konusu aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Edim
112) Aşağıdakilerden hangisi iş görme sözleşmelerindendir?
a)
Ariyet
b)
İstisna
c)
Tarz
d)
...
e)
...
113) İlk kefile karşı asıl borçlunun ödeme gücünü tekeffül eden kefalat türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Rücua Kefalet
b)
Adi kefalet
c)
Müteselsil kefalet
d)
Birlikte kefalet
e)
Kefile kefalet
114) Temsilci, yetki veren hesabına fakat kendi adına davranıyorsa hangi temsil söz konusudur?
a)
Dolaylı temsil
b)
Doğrudan temsil
c)
Yetkisiz temsil
d)
Butlan
e)
Muvazaa
115) Hak sahibine, taşınmazın malikinin, taşınmazı üçüncü bir kişiye satması halinde tek taraflı bir irade açıklamasıyla taşınmazın alıcısı olabilme yetkisini veren yenilik doğuran bir hak yaratan sözleşmedir?
a)
Şufa
b)
...
c)
...
d)
...
e)
...
116) Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi acente sözleşmelerine en yakındır?
a)
Hizmet sözleşmesi
b)
Vekalat sözleşmesi
c)
İş görme sözleşmesi
d)
Satış sözleşmesi
e)
...
117) Kayda geçirilmesi gereken işlemlerin belgelerden çıkarılarak tarih sırası ile madde halinde yazıldığı defter aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Yevmiye defteri
b)
Defteri kebir
c)
Envanter
d)
Karar Defteri
e)
Ortaklar pay defteri
118) Defteri kebir defterinde aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a)
Tarih
b)
Borç
c)
Alacak
d)
Yevmiye no
e)
Yardımcı hesap açıklaması
119) Anonim şirketlerde tavan sermaye ne kadardır?
a)
Ödenmiş sermaye
b)
Asgari sermaye
c)
Kayıtlı Sermaye
d)
Çıkarılmış sermaye
e)
Tahhüt edilen sermaye
120) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından münferiden ve müstakilen kullanılan markalara ne ad verilir?
a)
Ortak markalar
b)
Garanti markalar
c)
Ferdi markalar

Linkback: http://www.forumstajer.com/21-haziran-staja-baslama-sorulari-t774.0.html


Paylaş facebook

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
xx
26 Haziran 2010 Staja Başlama Sınav Soruları (Hatırladıklarımız)

Başlatan emii

287 Yanıt
100432 Gösterim
Son İleti 04 Ekim 2010, 12:51:31
Gönderen: elifk
xx
26 Haziran 2010 Staja Başlama Sınav Soruları ve doğru cevapları.

Başlatan alierdem1983

0 Yanıt
4164 Gösterim
Son İleti 27 Haziran 2010, 13:41:00
Gönderen: alierdem1983
xx
Haziran/2012 SMMM Staja Başlama Sınavı Kayıt Salonu

Başlatan SMMM Ümran KALINSAZLIOĞLU

216 Yanıt
86217 Gösterim
Son İleti 22 Haziran 2012, 10:18:32
Gönderen: kamile25
xx
Haziran/2014 SMMM Staja Başlama Sınavı Kayıt Salonu

Başlatan SMMM Ümran KALINSAZLIOĞLU

16 Yanıt
14205 Gösterim
Son İleti 01 Temmuz 2014, 00:27:46
Gönderen: Filiz Türkoğlu